NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 9

9:1 <03027> wdyb <04892> wtxsm <03627> ylk <0376> syaw <05892> ryeh <06486> twdqp <07126> wbrq <0559> rmal <01419> lwdg <06963> lwq <0241> ynzab <07121> arqyw (9:1)

9:2 <05178> tsxnh <04196> xbzm <0681> lua <05975> wdmeyw <0935> wabyw <04975> wyntmb <05608> rpoh <07083> toqw <0906> Mydb <03847> sbl <08432> Mkwtb <0259> dxa <0376> syaw <03027> wdyb <04660> wupm <03627> ylk <0376> syaw <06828> hnwpu <06437> hnpm <0834> rsa <05945> Nwyleh <08179> res <01870> Krdm <0935> Myab <0376> Mysna <08337> hss <02009> hnhw (9:2)

9:3 o <04975> wyntmb <05608> rpoh <07083> toq <0834> rsa <0906> Mydbh <03847> sblh <0376> syah <0413> la <07121> arqyw <01004> tybh <04670> Ntpm <0413> la <05921> wyle <01961> hyh <0834> rsa <03742> bwrkh <05921> lem <05927> hlen <03478> larvy <0430> yhla <03519> dwbkw (9:3)

9:4 <08432> hkwtb <06213> twvenh <08441> twbewth <03605> lk <05921> le <0602> Myqnanhw <0584> Myxnanh <0582> Mysnah <04696> twxum <05921> le <08420> wt <08427> tywthw <03389> Mlswry <08432> Kwtb <05892> ryeh <08432> Kwtb <05674> rbe <0413> *wyla {wla} <03069> hwhy <0559> rmayw (9:4)

9:5 <02550> wlmxt <0408> law <05869> *Mknye {Mkynye} <0408> oxt <05921> *la {le} <05221> wkhw <0310> wyrxa <05892> ryeb <05674> wrbe <0241> ynzab <0559> rma <0428> hlalw (9:5)

9:6 <01004> tybh <06440> ynpl <0834> rsa <02205> Mynqzh <0376> Mysnab <02490> wlxyw <02490> wlxt <04720> ysdqmmw <05066> wsgt <0408> la <08420> wth <05921> wyle <0834> rsa <0376> sya <03605> lk <05921> lew <04889> tyxsml <02026> wgrht <0802> Mysnw <02945> Pjw <01330> hlwtbw <0970> rwxb <02205> Nqz (9:6)

9:7 <05892> ryeb <05221> wkhw <03318> wauyw <03318> wau <02491> Myllx <02691> twruxh <0853> ta <04390> walmw <01004> tybh <0853> ta <02930> wamj <0413> Mhyla <0559> rmayw (9:7)

9:8 <03389> Mlswry <05921> le <02534> Ktmx <0853> ta <08210> Kkpsb <03478> larvy <07611> tyras <03605> lk <0853> ta <0859> hta <07843> tyxsmh <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw <02199> qezaw <06440> ynp <05921> le <05307> hlpaw <0589> yna <07604> rasanw <05221> Mtwkhk <01961> yhyw (9:8)

9:9 <07200> har <03068> hwhy <0369> Nyaw <0776> Urah <0853> ta <03068> hwhy <05800> bze <0559> wrma <03588> yk <04297> hjm <04390> halm <05892> ryehw <01818> Mymd <0776> Urah <04390> almtw <03966> dam <03966> damb <01419> lwdg <03063> hdwhyw <03478> larvy <01004> tyb <05771> Nwe <0413> yla <0559> rmayw (9:9)

9:10 <05414> yttn <07218> Msarb <01870> Mkrd <02550> lmxa <03808> alw <05869> ynye <02347> owxt <03808> al <0589> yna <01571> Mgw (9:10)

9:11 o <06680> yntywu <0834> rsa *lkk {rsak} <06213> ytyve <0559> rmal <01697> rbd <07725> bysm <04975> wyntmb <07083> toqh <0834> rsa <0906> Mydbh <03830> sbl <0376> syah <02009> hnhw (9:11)

9:1 kai anekragen eiv ta wta mou fwnh megalh legwn hggiken h ekdikhsiv thv polewv kai ekastov eicen ta skeuh thv exoleyreusewv en ceiri autou

9:2 kai idou ex andrev hrconto apo thv odou thv pulhv thv uqhlhv thv blepoushv prov borran kai ekastou pelux en th ceiri autou kai eiv anhr en mesw autwn endedukwv podhrh kai zwnh sapfeirou epi thv osfuov autou kai eishlyosan kai esthsan ecomenoi tou yusiasthriou tou calkou

9:3 kai doxa yeou tou israhl anebh apo twn ceroubin h ousa ep autwn eiv to aiyrion tou oikou kai ekalesen ton andra ton endedukota ton podhrh ov eicen epi thv osfuov autou thn zwnhn

9:4 kai eipen prov auton dielye meshn thn ierousalhm kai dov to shmeion epi ta metwpa twn andrwn twn katastenazontwn kai twn katwdunwmenwn epi pasaiv taiv anomiaiv taiv ginomenaiv en mesw authv

9:5 kai toutoiv eipen akouontov mou poreuesye opisw autou eiv thn polin kai koptete kai mh feidesye toiv ofyalmoiv umwn kai mh elehshte

9:6 presbuteron kai neaniskon kai paryenon kai nhpia kai gunaikav apokteinate eiv exaleiqin epi de pantav ef ouv estin to shmeion mh eggishte kai apo twn agiwn mou arxasye kai hrxanto apo twn andrwn twn presbuterwn oi hsan esw en tw oikw

9:7 kai eipen prov autouv mianate ton oikon kai plhsate tav odouv nekrwn ekporeuomenoi kai koptete

9:8 kai egeneto en tw koptein autouv kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa kai eipa oimmoi kurie exaleifeiv su touv kataloipouv tou israhl en tw ekceai se ton yumon sou epi ierousalhm

9:9 kai eipen prov me adikia tou oikou israhl kai iouda memegaluntai sfodra sfodra oti eplhsyh h gh lawn pollwn kai h poliv eplhsyh adikiav kai akayarsiav oti eipan egkataleloipen kuriov thn ghn ouk efora o kuriov

9:10 kai ou feisetai mou o ofyalmov oude mh elehsw tav odouv autwn eiv kefalav autwn dedwka

9:11 kai idou o anhr o endedukwv ton podhrh kai ezwsmenov th zwnh thn osfun autou kai apekrinato legwn pepoihka kaywv eneteilw moi<>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org