NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 4

4:1 <03389> Mlswry <0853> ta <05892> rye <05921> hyle <02710> twqxw <06440> Kynpl <0853> htwa <05414> httnw <03843> hnbl <0> Kl <03947> xq <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw (4:1)

4:2 <05439> bybo <03733> Myrk <05921> hyle <07760> Myvw <04264> twnxm <05921> hyle <05414> httnw <05550> hllo <05921> hyle <08210> tkpsw <01785> qyd <05921> hyle <01129> tynbw <04692> rwum <05921> hyle <05414> httnw (4:2)

4:3 o <03478> larvy <01004> tybl <01931> ayh <0226> twa <05921> hyle <06696> truw <04692> rwumb <01961> htyhw <0413> hyla <06440> Kynp <0853> ta <03559> htnykhw <05892> ryeh <0996> Nybw <0996> Knyb <01270> lzrb <07023> ryq <0853> htwa <05414> httnw <01270> lzrb <04227> tbxm <0> Kl <03947> xq <0859> htaw (4:3)

4:4 <05771> Mnwe <0853> ta <05375> avt <05921> wyle <07901> bkst <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <05921> wyle <03478> larvy <01004> tyb <05771> Nwe <0853> ta <07760> tmvw <08042> ylamvh <06654> Kdu <05921> le <07901> bks <0859> htaw (4:4)

4:5 <03478> larvy <01004> tyb <05771> Nwe <05375> tavnw <03117> Mwy <08673> Myestw <03967> twam <07969> sls <03117> Mymy <04557> rpoml <05771> Mnwe <08141> yns <0853> ta <0> Kl <05414> yttn <0589> ynaw (4:5)

4:6 <0> Kl <05414> wyttn <08141> hnsl <03117> Mwy <08141> hnsl <03117> Mwy <03117> Mwy <0705> Myebra <03063> hdwhy <01004> tyb <05771> Nwe <0853> ta <05375> tavnw <08145> tyns <03227> *ynmyh {ynwmyh} <06654> Kdu <05921> le <07901> tbksw <0428> hla <0853> ta <03615> tylkw (4:6)

4:7 <05921> hyle <05012> tabnw <02834> hpwvx <02220> Kerzw <06440> Kynp <03559> Nykt <03389> Mlswry <04692> rwum <0413> law (4:7)

4:8 <04692> Krwum <03117> ymy <03615> Ktwlk <05704> de <06654> Kdu <0413> la <06654> Kdum <02015> Kpht <03808> alw <05688> Mytwbe <05921> Kyle <05414> yttn <02009> hnhw (4:8)

4:9 <0398> wnlkat <03117> Mwy <08673> Myestw <03967> twam <07969> sls <06654> Kdu <05921> le <07901> bkws <0859> hta <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <03899> Mxll <0> Kl <0853> Mtwa <06213> tyvew <0259> dxa <03627> ylkb <0853> Mtwa <05414> httnw <03698> Mymokw <01764> Nxdw <05742> Mysdew <06321> lwpw <08184> Myrevw <02406> Nyjx <0> Kl <03947> xq <0859> htaw (4:9)

4:10 <0398> wnlkat <06256> te <05704> de <06256> tem <03117> Mwyl <08255> lqs <06242> Myrve <04946> lwqsmb <0398> wnlkat <0834> rsa <03978> Klkamw (4:10)

4:11 <08354> htst <06256> te <05704> de <06256> tem <01969> Nyhh <08345> tyss <08354> htst <04884> hrwvmb <04325> Mymw (4:11)

4:12 o <05869> Mhynyel <05746> hnget <0120> Mdah <06627> tau <01561> yllgb <01931> ayhw <0398> hnlkat <08184> Myrev <05692> tgew (4:12)

4:13 <08033> Ms <05080> Mxyda <0834> rsa <01471> Mywgb <02931> amj <03899> Mmxl <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0398> wlkay <03602> hkk <03068> hwhy <0559> rmayw (4:13)

4:14 o <06292> lwgp <01320> rvb <06310> ypb <0935> ab <03808> alw <06258> hte <05704> dew <05271> yrwenm <0398> ytlka <03808> al <02966> hprjw <05038> hlbnw <02930> hamjm <03808> al <05315> yspn <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw (4:14)

4:15 o <05921> Mhyle <03899> Kmxl <0853> ta <06213> tyvew <0120> Mdah <01561> yllg <08478> txt <01241> rqbh <06832> *yeypu {yewpu} <0853> ta <0> Kl <05414> yttn <07200> har <0413> yla <0559> rmayw (4:15)

4:16 <08354> wtsy <08078> Nwmmsbw <04884> hrwvmb <04325> Mymw <01674> hgadbw <04948> lqsmb <03899> Mxl <0398> wlkaw <03389> Mlswryb <03899> Mxl <04294> hjm <07665> rbs <02005> ynnh <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw (4:16)

4:17 P <05771> Mnweb <04743> wqmnw <0251> wyxaw <0376> sya <08074> wmsnw <04325> Mymw <03899> Mxl <02637> wroxy <04616> Neml (4:17)

4:1 kai su uie anyrwpou labe seautw plinyon kai yhseiv authn pro proswpou sou kai diagraqeiv ep authn polin thn ierousalhm

4:2 kai dwseiv ep authn periochn kai oikodomhseiv ep authn promacwnav kai peribaleiv ep authn caraka kai dwseiv ep authn parembolav kai taxeiv tav belostaseiv kuklw

4:3 kai su labe seautw thganon sidhroun kai yhseiv auto toicon sidhroun ana meson sou kai ana meson thv polewv kai etoimaseiv to proswpon sou ep authn kai estai en sugkleismw kai sugkleiseiv authn shmeion estin touto toiv uioiv israhl

4:4 kai su koimhyhsh epi to pleuron sou to aristeron kai yhseiv tav adikiav tou oikou israhl ep autou kata ariymon twn hmerwn penthkonta kai ekaton av koimhyhsh ep autou kai lhmqh tav adikiav autwn

4:5 kai egw dedwka soi tav duo adikiav autwn eiv ariymon hmerwn enenhkonta kai ekaton hmerav kai lhmqh tav adikiav tou oikou israhl

4:6 kai sunteleseiv tauta panta kai koimhyhsh epi to pleuron sou to dexion kai lhmqh tav adikiav tou oikou iouda tessarakonta hmerav hmeran eiv eniauton teyeika soi

4:7 kai eiv ton sugkleismon ierousalhm etoimaseiv to proswpon sou kai ton braciona sou sterewseiv kai profhteuseiv ep authn

4:8 kai egw idou dedwka epi se desmouv kai mh strafhv apo tou pleurou sou epi to pleuron sou ewv ou suntelesywsin ai hmerai tou sugkleismou sou

4:9 kai su labe seautw purouv kai kriyav kai kuamon kai fakon kai kegcron kai oluran kai embaleiv auta eiv aggov en ostrakinon kai poihseiv auta sautw eiv artouv kai kat ariymon twn hmerwn av su kayeudeiv epi tou pleurou sou enenhkonta kai ekaton hmerav fagesai auta

4:10 kai to brwma sou o fagesai en staymw eikosi siklouv thn hmeran apo kairou ewv kairou fagesai auta

4:11 kai udwr en metrw piesai to ekton tou in apo kairou ewv kairou piesai

4:12 kai egkrufian kriyinon fagesai auta en bolbitoiv koprou anyrwpinhv egkruqeiv auta kat ofyalmouv autwn

4:13 kai ereiv tade legei kuriov o yeov tou israhl outwv fagontai oi uioi israhl akayarta en toiv eynesin

4:14 kai eipa mhdamwv kurie yee tou israhl idou h quch mou ou memiantai en akayarsia kai ynhsimaion kai yhrialwton ou bebrwka apo genesewv mou ewv tou nun oude eiselhluyen eiv to stoma mou pan kreav ewlon

4:15 kai eipen prov me idou dedwka soi bolbita bown anti twn bolbitwn twn anyrwpinwn kai poihseiv touv artouv sou ep autwn

4:16 kai eipen prov me uie anyrwpou idou egw suntribw sthrigma artou en ierousalhm kai fagontai arton en staymw kai en endeia kai udwr en metrw kai en afanismw piontai

4:17 opwv endeeiv genwntai artou kai udatov kai afanisyhsetai anyrwpov kai adelfov autou kai takhsontai en taiv adikiaiv autwnTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org