NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 24

24:1 <0559> rmal <02320> sdxl <06218> rwveb <06224> yryveh <02320> sdxb <08671> tyeysth <08141> hnsb <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (24:1)

24:2 <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb <03389> Mlswry <0413> la <0894> lbb <04428> Klm <05564> Kmo <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mue <0853> ta <03117> Mwyh <08034> Ms <0853> ta <03789> Kl <03789> *btk {bwtk} <0120> Mda <01121> Nb (24:2)

24:3 <04325> Mym <0> wb <03332> quy <01571> Mgw <08239> tps <05518> ryoh <08239> tps <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <04912> lsm <04805> yrmh <01004> tyb <0413> la <04911> lsmw (24:3)

24:4 <04390> alm <06106> Mymue <04005> rxbm <03802> Ptkw <03409> Kry <02896> bwj <05409> xtn <03605> lk <0413> hyla <05409> hyxtn <0622> Poa (24:4)

24:5 o <08432> hkwtb <06106> hymue <01310> wlsb <01571> Mg <07570> hyxtr <07571> xtr <08478> hytxt <06106> Mymueh <01754> rwd <01571> Mgw <03947> xwql <06629> Nauh <04005> rxbm (24:5)

24:6 <01486> lrwg <05921> hyle <05307> lpn <03808> al <03318> hayuwh <05409> hyxtnl <05409> hyxtnl <04480> hnmm <03318> hauy <03808> al <02457> htalxw <0> hb <02457> htalx <0834> rsa <05518> ryo <01818> Mymdh <05892> rye <0188> ywa <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (24:6)

24:7 <06083> rpe <05921> wyle <03680> twokl <0776> Urah <05921> le <08210> whtkps <03808> al <07760> whtmv <05553> elo <06706> xyxu <05921> le <01961> hyh <08432> hkwtb <01818> hmd <03588> yk (24:7)

24:8 P <03680> twokh <01115> ytlbl <05553> elo <06706> xyxu <05921> le <01818> hmd <0853> ta <05414> yttn <05359> Mqn <05358> Mqnl <02534> hmx <05927> twlehl (24:8)

24:9 <04071> hrwdmh <01431> lydga <0589> yna <01571> Mg <01818> Mymdh <05892> rye <0188> ywa <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (24:9)

24:10 <02787> wrxy <06106> twmuehw <04841> hxqrmh <07543> xqrhw <01320> rvbh <08552> Mth <0784> sah <01814> qldh <06086> Myueh <07235> hbrh (24:10)

24:11 <02457> htalx <08552> Mtt <02932> htamj <08432> hkwtb <05413> hktnw <05178> htsxn <02787> hrxw <03179> Mxt <04616> Neml <07386> hqr <01513> hylxg <05921> le <05975> hdymehw (24:11)

24:12 <02457> htalx <0784> sab <02457> htalx <07227> tbr <04480> hnmm <03318> aut <03808> alw <03811> talh <08383> Mynat (24:12)

24:13 <0> Kb <02534> ytmx <0853> ta <05117> yxynh <05704> de <05750> dwe <02891> yrhjt <03808> al <02932> Ktamjm <02891> trhj <03808> alw <02891> Kytrhj <03282> Ney <02154> hmz <02932> Ktamjb (24:13)

24:14 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <08199> Kwjps <05949> Kytwlylekw <01870> Kykrdk <05162> Mxna <03808> alw <02347> owxa <03808> alw <06544> erpa <03808> al <06213> ytyvew <0935> hab <01696> ytrbd <03068> hwhy <0589> yna (24:14)

24:15 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (24:15)

24:16 <01832> Ktemd <0935> awbt <03808> awlw <01058> hkbt <03808> alw <05594> dpot <03808> alw <04046> hpgmb <05869> Kynye <04261> dmxm <0853> ta <04480> Kmm <03947> xql <02005> ynnh <0120> Mda <01121> Nb (24:16)

24:17 <0398> lkat <03808> al <0376> Mysna <03899> Mxlw <08222> Mpv <05921> le <05844> hjet <03808> alw <07272> Kylgrb <07760> Myvt <05275> Kylenw <05921> Kyle <02280> swbx <06287> Krap <06213> hvet <03808> al <060> lba <04191> Mytm <01826> Md <0602> qnah (24:17)

24:18 <06680> ytywu <0834> rsak <01242> rqbb <06213> veaw <06153> breb <0802> ytsa <04191> tmtw <01242> rqbb <05971> Meh <0413> la <01696> rbdaw (24:18)

24:19 <06213> hve <0859> hta <03588> yk <0> wnl <0428> hla <04100> hm <0> wnl <05046> dygt <03808> alh <05971> Meh <0413> yla <0559> wrmayw (24:19)

24:20 <0559> rmal <0413> yla <01961> hyh <03068> hwhy <01697> rbd <0413> Mhyla <0559> rmaw (24:20)

24:21 <05307> wlpy <02719> brxb <05800> Mtbze <0834> rsa <01323> Mkytwnbw <01121> Mkynbw <05315> Mkspn <04263> lmxmw <05869> Mkynye <04261> dmxm <05797> Mkze <01347> Nwag <04720> ysdqm <0853> ta <02490> llxm <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03478> larvy <01004> tybl <0559> rma (24:21)

24:22 <0398> wlkat <03808> al <0376> Mysna <03899> Mxlw <05844> wjet <03808> al <08222> Mpv <05921> le <06213> ytyve <0834> rsak <06213> Mtyvew (24:22)

24:23 <0251> wyxa <0413> la <0376> sya <05098> Mtmhnw <05771> Mkytnweb <04743> Mtqmnw <01058> wkbt <03808> alw <05594> wdpot <03808> al <07272> Mkylgrb <05275> Mkylenw <07218> Mkysar <05921> le <06287> Mkrapw (24:23)

24:24 o <03069> hwhy <0136> ynda <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0935> habb <06213> wvet <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <04159> tpwml <0> Mkl <03168> laqzxy <01961> hyhw (24:24)

24:25 <01323> Mhytwnbw <01121> Mhynb <05315> Mspn <04853> avm <0853> taw <05869> Mhynye <04261> dmxm <0853> ta <08597> Mtrapt <04885> vwvm <04581> Mzwem <0853> ta <01992> Mhm <03947> ytxq <03117> Mwyb <03808> awlh <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw (24:25)

24:26 <0241> Mynza <02045> twemshl <0413> Kyla <06412> jylph <0935> awby <01931> awhh <03117> Mwyb (24:26)

24:27 o <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <04159> tpwml <0> Mhl <01961> tyyhw <05750> dwe <0481> Mlat <03808> alw <01696> rbdtw <06412> jylph <0853> ta <06310> Kyp <06605> xtpy <01931> awhh <03117> Mwyb (24:27)

24:1 kai egeneto logov kuriou prov me en tw etei tw enatw en tw mhni tw dekatw dekath tou mhnov legwn

24:2 uie anyrwpou graqon seautw eiv hmeran apo thv hmerav tauthv af hv aphreisato basileuv babulwnov epi ierousalhm apo thv hmerav thv shmeron

24:3 kai eipon epi ton oikon ton parapikrainonta parabolhn kai ereiv prov autouv tade legei kuriov episthson ton lebhta kai ekceon eiv auton udwr

24:4 kai embale eiv auton ta dicotomhmata pan dicotomhma kalon skelov kai wmon eksesarkismena apo twn ostwn

24:5 ex epilektwn kthnwn eilhmmenwn kai upokaie ta osta upokatw autwn ezesen ezesen kai hqhtai ta osta authv en mesw authv

24:6 dia touto tade legei kuriov w poliv aimatwn lebhv en w estin iov en autw kai o iov ouk exhlyen ex authv kata melov authv exhnegken ouk epesen ep authn klhrov

24:7 oti aima authv en mesw authv estin epi lewpetrian tetaca auto ouk ekkecuka auto epi thn ghn tou kaluqai ep auto ghn

24:8 tou anabhnai yumon eiv ekdikhsin ekdikhyhnai dedwka to aima authv epi lewpetrian tou mh kaluqai auto

24:9 dia touto tade legei kuriov kagw megalunw ton dalon

24:10 kai plhyunw ta xula kai anakausw to pur opwv takh ta krea kai elattwyh o zwmov

24:11 kai sth epi touv anyrakav opwv proskauyh kai yermanyh o calkov authv kai takh en mesw akayarsiav authv kai ekliph o iov authv

24:12 kai ou mh exelyh ex authv poluv o iov authv kataiscunyhsetai o iov authv

24:13 any wn emiainou su kai ti ean mh kayarisyhv eti ewv ou emplhsw ton yumon mou

24:14 egw kuriov lelalhka kai hxei kai poihsw ou diastelw oude mh elehsw kata tav odouv sou kai kata ta enyumhmata sou krinw se legei kuriov dia touto egw krinw se kata ta aimata sou kai kata ta enyumhmata sou krinw se h akayartov h onomasth kai pollh tou parapikrainein

24:15 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

24:16 uie anyrwpou idou egw lambanw ek sou ta epiyumhmata twn ofyalmwn sou en parataxei ou mh kophv oude mh klausyhv

24:17 stenagmov aimatov osfuov penyouv estin ouk estai to tricwma sou sumpeplegmenon epi se kai ta upodhmata sou en toiv posin sou ou mh paraklhyhv en ceilesin autwn kai arton andrwn ou mh faghv

24:18 kai elalhsa prov ton laon to prwi on tropon eneteilato moi kai apeyanen h gunh mou esperav kai epoihsa to prwi on tropon epetagh moi

24:19 kai eipen prov me o laov ouk anaggeleiv hmin ti estin tauta a su poieiv

24:20 kai eipa prov autouv logov kuriou prov me egeneto legwn

24:21 eipon prov ton oikon tou israhl tade legei kuriov idou egw bebhlw ta agia mou fruagma iscuov umwn epiyumhmata ofyalmwn umwn kai uper wn feidontai ai qucai umwn kai oi uioi umwn kai ai yugaterev umwn ouv egkatelipete en romfaia pesountai

24:22 kai poihsete on tropon pepoihka apo stomatov autwn ou paraklhyhsesye kai arton andrwn ou fagesye

24:23 kai ai komai umwn epi thv kefalhv umwn kai ta upodhmata umwn en toiv posin umwn oute mh koqhsye oute mh klaushte kai entakhsesye en taiv adikiaiv umwn kai parakalesete ekastov ton adelfon autou

24:24 kai estai iezekihl umin eiv terav kata panta osa epoihsen poihsete otan elyh tauta kai epignwsesye dioti egw kuriov

24:25 kai su uie anyrwpou ouci en th hmera otan lambanw thn iscun par autwn thn eparsin thv kauchsewv autwn ta epiyumhmata ofyalmwn autwn kai thn eparsin quchv autwn uiouv autwn kai yugaterav autwn

24:26 en ekeinh th hmera hxei o anaswzomenov prov se tou anaggeilai soi eiv ta wta

24:27 en ekeinh th hmera dianoicyhsetai to stoma sou prov ton anaswzomenon kai lalhseiv kai ou mh apokwfwyhv ouketi kai esh autoiv eiv terav kai epignwsontai dioti egw kuriovTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org