NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 22

22:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (22:1)

22:2 <08441> hytwbewt <03605> lk <0853> ta <03045> htedwhw <01818> Mymdh <05892> rye <0853> ta <08199> jpsth <08199> jpsth <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw (22:2)

22:3 <02930> hamjl <05921> hyle <01544> Mylwlg <06213> htvew <06256> hte <0935> awbl <08432> hkwtb <01818> Md <08210> tkps <05892> rye <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw (22:3)

22:4 <0776> twurah <03605> lkl <07048> holqw <01471> Mywgl <02781> hprx <05414> Kyttn <03651> Nk <05921> le <08141> Kytwns <05704> de <0935> awbtw <03117> Kymy <07126> ybyrqtw <02930> tamj <06213> tyve <0834> rsa <01544> Kylwlgbw <0816> tmsa <08210> tkps <0834> rsa <01818> Kmdb (22:4)

22:5 <04103> hmwhmh <07227> tbr <08034> Msh <02931> tamj <0> Kb <07046> wolqty <04480> Kmm <07350> twqxrhw <07138> twbrqh (22:5)

22:6 <01818> Md <08210> Kps <04616> Neml <0> Kb <01961> wyh <02220> werzl <0376> sya <03478> larvy <05387> yayvn <02009> hnh (22:6)

22:7 <0> Kb <03238> wnwh <0490> hnmlaw <03490> Mwty <08432> Kkwtb <06233> qseb <06213> wve <01616> rgl <0> Kb <07043> wlqh <0517> Maw <01> ba (22:7)

22:8 <02490> tllx <07676> yttbs <0853> taw <0959> tyzb <06944> ysdq (22:8)

22:9 <08432> Kkwtb <06213> wve <02154> hmz <0> Kb <0398> wlka <02022> Myrhh <0413> law <01818> Md <08210> Kps <04616> Neml <0> Kb <01961> wyh <07400> lykr <0582> ysna (22:9)

22:10 <0> Kb <06031> wne <05079> hdnh <02931> tamj <0> Kb <01540> hlg <01> ba <06172> twre (22:10)

22:11 <0> Kb <06031> hne <01> wyba <01323> tb <0269> wtxa <0853> ta <0376> syaw <02154> hmzb <02930> amj <03618> wtlk <0853> ta <0376> syaw <08441> hbewt <06213> hve <07453> wher <0802> tsa <0854> ta <0376> syaw (22:11)

22:12 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <07911> txks <0853> ytaw <06233> qseb <07453> Kyer <01214> yeubtw <03947> txql <08636> tybrtw <05392> Ksn <01818> Md <08210> Kps <04616> Neml <0> Kb <03947> wxql <07810> dxs (22:12)

22:13 <08432> Kkwtb <01961> wyh <0834> rsa <01818> Kmd <05921> lew <06213> tyve <0834> rsa <01215> Keub <0413> la <03709> ypk <05221> ytykh <02009> hnhw (22:13)

22:14 <06213> ytyvew <01696> ytrbd <03068> hwhy <0589> yna <0854> Ktwa <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <03117> Mymyl <03027> Kydy <02388> hnqzxt <0518> Ma <03820> Kbl <05975> dmeyh (22:14)

22:15 <04480> Kmm <02932> Ktamj <08552> ytmthw <0776> twurab <02219> Kytyrzw <01471> Mywgb <0853> Ktwa <06327> ytwuyphw (22:15)

22:16 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedyw <01471> Mywg <05869> ynyel <0> Kb <02490> tlxnw (22:16)

22:17 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (22:17)

22:18 o <01961> wyh <03701> Pok <05509> Mygo <03564> rwk <08432> Kwtb <05777> trpwew <01270> lzrbw <0913> lydbw <05178> tsxn <03605> Mlk <05509> *gyol {gwol} <03478> larvy <01004> tyb <0> yl <01961> wyh <0120> Mda <01121> Nb (22:18)

22:19 <03389> Mlswry <08432> Kwt <0413> la <0853> Mkta <06908> Ubq <02005> ynnh <03651> Nkl <05509> Mygol <03605> Mklk <01961> twyh <03282> Ney <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (22:19)

22:20 <0853> Mkta <05413> ytkthw <03240> ytxnhw <02534> ytmxbw <0639> ypab <06908> Ubqa <03651> Nk <05413> Kytnhl <0784> sa <05921> wyle <05301> txpl <03564> rwk <08432> Kwt <0413> la <0913> lydbw <05777> trpwew <01270> lzrbw <05178> tsxnw <03701> Pok <06910> tubq (22:20)

22:21 <08432> hkwtb <05413> Mtktnw <05678> ytrbe <0784> sab <05921> Mkyle <05301> ytxpnw <0853> Mkta <03664> ytonkw (22:21)

22:22 P <05921> Mkyle <02534> ytmx <08210> ytkps <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <08432> hkwtb <05413> wktt <03651> Nk <03564> rwk <08432> Kwtb <03701> Pok <02046> Kwthk (22:22)

22:23 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (22:23)

22:24 <02195> Mez <03117> Mwyb <01656> hmsg <03808> al <01931> ayh <02891> hrhjm <03808> al <0776> Ura <0859> ta <0> hl <0559> rma <0120> Mda <01121> Nb (22:24)

22:25 <08432> hkwtb <07235> wbrh <0490> hytwnmla <03947> wxqy <03366> rqyw <02633> Nox <0398> wlka <05315> spn <02964> Prj <02963> Prj <07580> gaws <0738> yrak <08432> hkwtb <05030> hyaybn <07195> rsq (22:25)

22:26 <08432> Mkwtb <02490> lxaw <05869> Mhynye <05956> wmyleh <07676> ytwtbsmw <03045> weydwh <03808> al <02889> rwhjl <02931> amjh <0996> Nybw <0914> wlydbh <03808> al <02455> lxl <06944> sdq <0996> Nyb <06944> ysdq <02490> wllxyw <08451> ytrwt <02554> womx <03548> hynhk (22:26)

22:27 <01215> eub <01214> eub <04616> Neml <05315> twspn <06> dbal <01818> Md <08210> Kpsl <02964> Prj <02963> yprj <02061> Mybazk <07130> hbrqb <08269> hyrv (22:27)

22:28 <01696> rbd <03808> al <03068> hwhyw <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> Myrma <03577> bzk <0> Mhl <07080> Mymoqw <07723> aws <02374> Myzx <08602> lpt <0> Mhl <02902> wxj <05030> hyaybnw (22:28)

22:29 <04941> jpsm <03808> alb <06231> wqse <01616> rgh <0853> taw <03238> wnwh <034> Nwybaw <06041> ynew <01498> lzg <01497> wlzgw <06233> qse <06231> wqse <0776> Urah <05971> Me (22:29)

22:30 <04672> ytaum <03808> alw <07843> htxs <01115> ytlbl <0776> Urah <01157> deb <06440> ynpl <06556> Urpb <05975> dmew <01447> rdg <01443> rdg <0376> sya <01992> Mhm <01245> sqbaw (22:30)

22:31 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05414> yttn <07218> Msarb <01870> Mkrd <03615> Mytylk <05678> ytrbe <0784> sab <02195> ymez <05921> Mhyle <08210> Kpsaw (22:31)

22:1 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

22:2 kai su uie anyrwpou ei krineiv thn polin twn aimatwn kai paradeixon auth pasav tav anomiav authv

22:3 kai ereiv tade legei kuriov kuriov w poliv ekceousa aimata en mesw authv tou elyein kairon authv kai poiousa enyumhmata kay authv tou miainein authn

22:4 en toiv aimasin autwn oiv execeav parapeptwkav kai en toiv enyumhmasin sou oiv epoieiv emiainou kai hggisav tav hmerav sou kai hgagev kairon etwn sou dia touto dedwka se eiv oneidov toiv eynesin kai eiv empaigmon pasaiv taiv cwraiv

22:5 taiv eggizousaiv prov se kai taiv makran apecousaiv apo sou kai empaixontai en soi akayartov h onomasth kai pollh en taiv anomiaiv

22:6 idou oi afhgoumenoi oikou israhl ekastov prov touv suggeneiv autou sunanefuronto en soi opwv ekcewsin aima

22:7 patera kai mhtera ekakologoun en soi kai prov ton proshluton anestrefonto en adikiaiv en soi orfanon kai chran katedunasteuon en soi

22:8 kai ta agia mou exoudenoun kai ta sabbata mou ebebhloun en soi

22:9 andrev lhstai en soi opwv ekcewsin en soi aima kai epi twn orewn hsyosan en soi anosia epoioun en mesw sou

22:10 aiscunhn patrov apekaluqan en soi kai en akayarsiaiv apokayhmenhn etapeinoun en soi

22:11 ekastov thn gunaika tou plhsion autou hnomousan kai ekastov thn numfhn autou emiainen en asebeia kai ekastov thn adelfhn autou yugatera tou patrov autou etapeinoun en soi

22:12 dwra elambanosan en soi opwv ekcewsin aima tokon kai pleonasmon elambanosan en soi kai sunetelesw sunteleian kakiav sou thn en katadunasteia emou de epelayou legei kuriov

22:13 ean de pataxw ceira mou prov ceira mou ef oiv suntetelesai oiv epoihsav kai epi toiv aimasin sou toiv gegenhmenoiv en mesw sou

22:14 ei uposthsetai h kardia sou ei krathsousin ai ceirev sou en taiv hmeraiv aiv egw poiw en soi egw kuriov lelalhka kai poihsw

22:15 kai diaskorpiw se en toiv eynesin kai diasperw se en taiv cwraiv kai ekleiqei h akayarsia sou ek sou

22:16 kai kataklhronomhsw en soi kat ofyalmouv twn eynwn kai gnwsesye dioti egw kuriov

22:17 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

22:18 uie anyrwpou idou gegonasi moi o oikov israhl anamemeigmenoi pantev calkw kai sidhrw kai kassiterw kai molibw en mesw arguriou anamemeigmenov estin

22:19 dia touto eipon tade legei kuriov any wn egenesye pantev eiv sugkrasin mian dia touto egw eisdecomai umav eiv meson ierousalhm

22:20 kaywv eisdecetai argurov kai calkov kai sidhrov kai kassiterov kai molibov eiv meson kaminou tou ekfushsai eiv auto pur tou cwneuyhnai outwv eisdexomai umav en orgh mou kai sunaxw kai cwneusw umav

22:21 kai ekfushsw ef umav en puri orghv mou kai cwneuyhsesye en mesw authv

22:22 on tropon cwneuetai argurion en mesw kaminou outwv cwneuyhsesye en mesw authv kai epignwsesye dioti egw kuriov execea ton yumon mou ef umav

22:23 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

22:24 uie anyrwpou eipon auth su ei gh h ou brecomenh oude uetov egeneto epi se en hmera orghv

22:25 hv oi afhgoumenoi en mesw authv wv leontev wruomenoi arpazontev arpagmata qucav katesyiontev en dunasteia timav lambanontev en adikia kai ai chrai sou eplhyunyhsan en mesw sou

22:26 kai oi iereiv authv hyethsan nomon mou kai ebebhloun ta agia mou ana meson agiou kai bebhlou ou diestellon kai ana meson akayartou kai tou kayarou ou diestellon kai apo twn sabbatwn mou parekalupton touv ofyalmouv autwn kai ebebhloumhn en mesw autwn

22:27 oi arcontev authv en mesw authv wv lukoi arpazontev arpagmata tou ekceai aima opwv pleonexia pleonektwsin

22:28 kai oi profhtai authv aleifontev autouv pesountai orwntev mataia manteuomenoi qeudh legontev tade legei kuriov kai kuriov ou lelalhken

22:29 laon thv ghv ekpiezountev adikia kai diarpazontev arpagmata ptwcon kai penhta katadunasteuontev kai prov ton proshluton ouk anastrefomenoi meta krimatov

22:30 kai ezhtoun ex autwn andra anastrefomenon orywv kai estwta pro proswpou mou oloscerwv en kairw thv ghv tou mh eiv telov exaleiqai authn kai ouc euron

22:31 kai execea ep authn yumon mou en puri orghv mou tou suntelesai tav odouv autwn eiv kefalav autwn dedwka legei kuriov kuriovTIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org