NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 2

2:1 <0853> Kta <01696> rbdaw <07272> Kylgr <05921> le <05975> dme <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw (2:1)

2:2 P <0413> yla <01696> rbdm <0853> ta <08085> emsaw <07272> ylgr <05921> le <05975> yndmetw <0413> yla <01696> rbd <0834> rsak <07307> xwr <0> yb <0935> abtw (2:2)

2:3 <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mue <05704> de <0> yb <06586> wesp <01> Mtwbaw <01992> hmh <0> yb <04775> wdrm <0834> rsa <04775> Mydrwmh <01471> Mywg <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0853> Ktwa <0589> yna <07971> xlws <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw (2:3)

2:4 <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <0413> Mhyla <0853> Ktwa <07971> xlws <0589> yna <03820> bl <02389> yqzxw <06440> Mynp <07186> ysq <01121> Mynbhw (2:4)

2:5 P <08432> Mkwtb <01961> hyh <05030> aybn <03588> yk <03045> wedyw <01992> hmh <04805> yrm <01004> tyb <03588> yk <02308> wldxy <0518> Maw <08085> wemsy <0518> Ma <01992> hmhw (2:5)

2:6 <01992> hmh <04805> yrm <01004> tyb <03588> yk <02865> txt <0408> la <06440> Mhynpmw <03372> aryt <0408> la <01697> Mhyrbdm <03427> bswy <0859> hta <06137> Mybrqe <0413> law <0854> Ktwa <05544> Mynwlow <05621> Mybro <03588> yk <03372> aryt <0408> la <01697> Mhyrbdmw <01992> Mhm <03372> aryt <0408> la <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw (2:6)

2:7 P <01992> hmh <04805> yrm <03588> yk <02308> wldxy <0518> Maw <08085> wemsy <0518> Ma <0413> Mhyla <01697> yrbd <0853> ta <01696> trbdw (2:7)

2:8 <0413> Kyla <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <0853> ta <0398> lkaw <06310> Kyp <06475> hup <04805> yrmh <01004> tybk <04805> yrm <01961> yht <0408> la <0413> Kyla <01696> rbdm <0589> yna <0834> rsa <0853> ta <08085> ems <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw (2:8)

2:9 <05612> rpo <04039> tlgm <0> wb <02009> hnhw <0413> yla <07971> hxwls <03027> dy <02009> hnhw <07200> haraw (2:9)

2:10 o <01958> yhw <01899> hghw <07015> Mynq <0413> hyla <03789> bwtkw <0268> rwxaw <06440> Mynp <03789> hbwtk <01931> ayhw <06440> ynpl <0853> htwa <06566> vrpyw (2:10)

2:1 kai eipen prov me uie anyrwpou sthyi epi touv podav sou kai lalhsw prov se

2:2 kai hlyen ep eme pneuma kai anelaben me kai exhren me kai esthsen me epi touv podav mou kai hkouon autou lalountov prov me

2:3 kai eipen prov me uie anyrwpou exapostellw egw se prov ton oikon tou israhl touv parapikrainontav me oitinev parepikranan me autoi kai oi paterev autwn ewv thv shmeron hmerav

2:4 kai ereiv prov autouv tade legei kuriov

2:5 ean ara akouswsin h ptohywsin dioti oikov parapikrainwn estin kai gnwsontai oti profhthv ei su en mesw autwn

2:6 kai su uie anyrwpou mh fobhyhv autouv mhde eksthv apo proswpou autwn dioti paroistrhsousi kai episusthsontai epi se kuklw kai en mesw skorpiwn su katoikeiv touv logouv autwn mh fobhyhv kai apo proswpou autwn mh eksthv dioti oikov parapikrainwn estin

2:7 kai lalhseiv touv logouv mou prov autouv ean ara akouswsin h ptohywsin dioti oikov parapikrainwn estin

2:8 kai su uie anyrwpou akoue tou lalountov prov se mh ginou parapikrainwn kaywv o oikov o parapikrainwn cane to stoma sou kai fage a egw didwmi soi

2:9 kai eidon kai idou ceir ektetamenh prov me kai en auth kefaliv bibliou

2:10 kai aneilhsen authn enwpion emou kai en auth gegrammena hn ta opisyen kai ta emprosyen kai egegrapto eiv authn yrhnov kai melov kai ouaiTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org