NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 11

11:1 P <05971> Meh <08269> yrv <01141> whynb <01121> Nb <06410> whyjlp <0853> taw <05809> rze <01121> Nb <02970> hynzay <0853> ta <08432> Mkwtb <07200> haraw <0376> sya <02568> hsmxw <06242> Myrve <08179> resh <06607> xtpb <02009> hnhw <06921> hmydq <06437> hnwph <06931> ynwmdqh <03068> hwhy <01004> tyb <08179> res <0413> la <0853> yta <0935> abtw <07307> xwr <0853> yta <05375> avtw (11:1)

11:2 <02063> tazh <05892> ryeb <07451> er <06098> tue <03289> Myueyhw <0205> Nwa <02803> Mybsxh <0376> Mysnah <0428> hla <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw (11:2)

11:3 <01320> rvbh <0587> wnxnaw <05518> ryoh <01931> ayh <01004> Mytb <01129> twnb <07138> bwrqb <03808> al <0559> Myrmah (11:3)

11:4 <0120> Mda <01121> Nb <05012> abnh <05921> Mhyle <05012> abnh <03651> Nkl (11:4)

11:5 <03045> hytedy <0589> yna <07307> Mkxwr <04609> twlemw <03478> larvy <01004> tyb <0559> Mtrma <03651> Nk <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rma <0413> yla <0559> rmayw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> yle <05307> lptw (11:5)

11:6 P <02491> llx <02351> hytuwx <04390> Mtalmw <02063> tazh <05892> ryeb <02491> Mkyllx <07235> Mtybrh (11:6)

11:7 <08432> hkwtm <03318> ayuwh <0853> Mktaw <05518> ryoh <01931> ayhw <01320> rvbh <01992> hmh <08432> hkwtb <07760> Mtmv <0834> rsa <02491> Mkyllx <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (11:7)

11:8 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05921> Mkyle <0935> ayba <02719> brxw <03372> Mtary <02719> brx (11:8)

11:9 <08201> Myjps <0> Mkb <06213> ytyvew <02114> Myrz <03027> dyb <0853> Mkta <05414> yttnw <08432> hkwtm <0853> Mkta <03318> ytauwhw (11:9)

11:10 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0853> Mkta <08199> jwpsa <03478> larvy <01366> lwbg <05921> le <05307> wlpt <02719> brxb (11:10)

11:11 <0853> Mkta <08199> jpsa <03478> larvy <01366> lwbg <0413> la <01320> rvbl <08432> hkwtb <01961> wyht <0859> Mtaw <05518> ryol <0> Mkl <01961> hyht <03808> al <01931> ayh (11:11)

11:12 <06213> Mtyve <05439> Mkytwbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <04941> yjpsmkw <06213> Mtyve <03808> al <04941> yjpsmw <01980> Mtklh <03808> al <02706> yqxb <0834> rsa <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw (11:12)

11:13 P <03478> larvy <07611> tyras <0853> ta <06213> hve <0859> hta <03617> hlk <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw <01419> lwdg <06963> lwq <02199> qezaw <06440> ynp <05921> le <05307> lpaw <04191> tm <01141> hynb <01121> Nb <06410> whyjlpw <05012> yabnhk <01961> yhyw (11:13)

11:14 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (11:14)

11:15 o <04181> hsrwml <0776> Urah <05414> hntn <01931> ayh <0> wnl <03068> hwhy <05921> lem <07368> wqxr <03389> Mlswry <03427> ybsy <0> Mhl <0559> wrma <0834> rsa <03605> hlk <03478> larvy <01004> tyb <03605> lkw <01353> Ktlag <0582> ysna <0251> Kyxa <0251> Kyxa <0120> Mda <01121> Nb (11:15)

11:16 o <08033> Ms <0935> wab <0834> rsa <0776> twurab <04592> jem <04720> sdqml <0> Mhl <01961> yhaw <0776> twurab <06327> Mytwuyph <03588> ykw <01471> Mywgb <07368> Mytqxrh <03588> yk <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> rma <03651> Nkl (11:16)

11:17 <03478> larvy <0127> tmda <0853> ta <0> Mkl <05414> yttnw <0> Mhb <06327> Mtwupn <0834> rsa <0776> twurah <04480> Nm <0853> Mkta <0622> ytpoaw <05971> Mymeh <04480> Nm <0853> Mkta <06908> ytubqw <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> rma <03651> Nkl (11:17)

11:18 <04480> hnmm <08441> hytwbewt <03605> lk <0853> taw <08251> hyuwqs <03605> lk <0853> ta <05493> wryohw <08033> hms <0935> wabw (11:18)

11:19 <01320> rvb <03820> bl <0> Mhl <05414> yttnw <01320> Mrvbm <068> Nbah <03820> bl <05493> ytrohw <07130> Mkbrqb <05414> Nta <02319> hsdx <07307> xwrw <0259> dxa <03820> bl <0> Mhl <05414> yttnw (11:19)

11:20 <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> hyha <0589> ynaw <05971> Mel <0> yl <01961> wyhw <0853> Mta <06213> wvew <08104> wrmsy <04941> yjpsm <0853> taw <01980> wkly <02708> ytqxb <04616> Neml (11:20)

11:21 <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05414> yttn <07218> Msarb <01870> Mkrd <01980> Klh <03820> Mbl <08441> Mhytwbewtw <08251> Mhyuwqs <03820> bl <0413> law (11:21)

11:22 <04605> hlemlm <05921> Mhyle <03478> larvy <0430> yhla <03519> dwbkw <05980> Mtmel <0212> Mynpwahw <03671> Mhypnk <0853> ta <03742> Mybwrkh <05375> wavyw (11:22)

11:23 <05892> ryel <06924> Mdqm <0834> rsa <02022> rhh <05921> le <05975> dmeyw <05892> ryeh <08432> Kwt <05921> lem <03068> hwhy <03519> dwbk <05927> leyw (11:23)

11:24 <07200> ytyar <0834> rsa <04758> harmh <05921> ylem <05927> leyw <0430> Myhla <07307> xwrb <04758> harmb <01473> hlwgh <0413> la <03778> hmydvk <0935> ynaybtw <05375> yntavn <07307> xwrw (11:24)

11:25 P <07200> ynarh <0834> rsa <03068> hwhy <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <01473> hlwgh <0413> la <01696> rbdaw (11:25)

11:1 kai anelaben me pneuma kai hgagen me epi thn pulhn tou oikou kuriou thn katenanti thn blepousan kata anatolav kai idou epi twn proyurwn thv pulhv wv eikosi kai pente andrev kai eidon en mesw autwn ton iezonian ton tou ezer kai faltian ton tou banaiou touv afhgoumenouv tou laou

11:2 kai eipen kuriov prov me uie anyrwpou outoi oi andrev oi logizomenoi mataia kai bouleuomenoi boulhn ponhran en th polei tauth

11:3 oi legontev ouci prosfatwv wkodomhntai ai oikiai auth estin o lebhv hmeiv de ta krea

11:4 dia touto profhteuson ep autouv profhteuson uie anyrwpou

11:5 kai epesen ep eme pneuma kuriou kai eipen prov me lege tade legei kuriov outwv eipate oikov israhl kai ta diaboulia tou pneumatov umwn egw epistamai

11:6 eplhyunate nekrouv umwn en th polei tauth kai eneplhsate tav odouv authv traumatiwn

11:7 dia touto tade legei kuriov touv nekrouv umwn ouv epataxate en mesw authv outoi eisin ta krea auth de o lebhv estin kai umav exaxw ek mesou authv

11:8 romfaian fobeisye kai romfaian epaxw ef umav legei kuriov

11:9 kai exaxw umav ek mesou authv kai paradwsw umav eiv ceirav allotriwn kai poihsw en umin krimata

11:10 en romfaia peseisye epi twn oriwn tou israhl krinw umav kai epignwsesye oti egw kuriov

11:11 auth umin ouk estai eiv lebhta kai umeiv ou mh genhsye en mesw authv eiv krea epi twn oriwn tou israhl krinw umav

11:12 kai epignwsesye dioti egw kuriov

11:13 kai egeneto en tw profhteuein me kai faltiav o tou banaiou apeyanen kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa fwnh megalh kai eipa oimmoi oimmoi kurie eiv sunteleian su poieiv touv kataloipouv tou israhl

11:14 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

11:15 uie anyrwpou oi adelfoi sou kai oi andrev thv aicmalwsiav sou kai pav o oikov tou israhl suntetelestai oiv eipan autoiv oi katoikountev ierousalhm makran apecete apo tou kuriou hmin dedotai h gh eiv klhronomian

11:16 dia touto eipon tade legei kuriov oti apwsomai autouv eiv ta eynh kai diaskorpiw autouv eiv pasan thn ghn kai esomai autoiv eiv agiasma mikron en taiv cwraiv ou an eiselywsin ekei

11:17 dia touto eipon tade legei kuriov kai eisdexomai autouv ek twn eynwn kai sunaxw autouv ek twn cwrwn ou diespeira autouv en autaiv kai dwsw autoiv thn ghn tou israhl

11:18 kai eiseleusontai ekei kai exarousin panta ta bdelugmata authv kai pasav tav anomiav authv ex authv

11:19 kai dwsw autoiv kardian eteran kai pneuma kainon dwsw en autoiv kai ekspasw thn kardian thn liyinhn ek thv sarkov autwn kai dwsw autoiv kardian sarkinhn

11:20 opwv en toiv prostagmasin mou poreuwntai kai ta dikaiwmata mou fulasswntai kai poiwsin auta kai esontai moi eiv laon kai egw esomai autoiv eiv yeon

11:21 kai eiv thn kardian twn bdelugmatwn autwn kai twn anomiwn autwn wv h kardia autwn eporeueto tav odouv autwn eiv kefalav autwn dedwka legei kuriov

11:22 kai exhran ta ceroubin tav pterugav autwn kai oi trocoi ecomenoi autwn kai h doxa yeou israhl ep auta uperanw autwn

11:23 kai anebh h doxa kuriou ek meshv thv polewv kai esth epi tou orouv o hn apenanti thv polewv

11:24 kai anelaben me pneuma kai hgagen me eiv ghn caldaiwn eiv thn aicmalwsian en orasei en pneumati yeou kai anebhn apo thv orasewv hv eidon

11:25 kai elalhsa prov thn aicmalwsian pantav touv logouv tou kuriou ouv edeixen moiTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org