NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 5

5:1 <04057> rbdmb <0> yl <02287> wgxyw <05971> yme <0853> ta <07971> xls <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <06547> herp <0413> la <0559> wrmayw <0175> Nrhaw <04872> hsm <0935> wab <0310> rxaw (5:1)

5:2 <07971> xlsa <03808> al <03478> larvy <0853> ta <01571> Mgw <03068> hwhy <0853> ta <03045> ytedy <03808> al <03478> larvy <0853> ta <07971> xlsl <06963> wlqb <08085> emsa <0834> rsa <03068> hwhy <04310> ym <06547> herp <0559> rmayw (5:2)

5:3 <02719> brxb <0176> wa <01698> rbdb <06293> wnegpy <06435> Np <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02076> hxbznw <04057> rbdmb <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <04994> an <01980> hkln <05921> wnyle <07122> arqn <05680> Myrbeh <0430> yhla <0559> wrmayw (5:3)

5:4 <05450> Mkytlbol <01980> wkl <04639> wyvemm <05971> Meh <0853> ta <06544> weyrpt <0175> Nrhaw <04872> hsm <04100> hml <04714> Myrum <04428> Klm <0413> Mhla <0559> rmayw (5:4)

5:5 <05450> Mtlbom <0853> Mta <07673> Mtbshw <0776> Urah <05971> Me <06258> hte <07227> Mybr <02005> Nh <06547> herp <0559> rmayw (5:5)

5:6 <0559> rmal <07860> wyrjs <0853> taw <05971> Meb <05065> Myvgnh <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <06547> herp <06680> wuyw (5:6)

5:7 <08401> Nbt <0> Mhl <07197> wssqw <01980> wkly <01992> Mh <08032> Msls <08543> lwmtk <03843> Mynblh <03835> Nbll <05971> Mel <08401> Nbt <05414> ttl <03254> Nwpoat <03808> al (5:7)

5:8 <0430> wnyhlal <02076> hxbzn <01980> hkln <0559> rmal <06817> Myqeu <01992> Mh <03651> Nk <05921> le <01992> Mh <07503> Myprn <03588> yk <04480> wnmm <01639> wergt <03808> al <05921> Mhyle <07760> wmyvt <08032> Msls <08543> lwmt <06213> Myve <01992> Mh <0834> rsa <03843> Mynblh <04971> tnktm <0853> taw (5:8)

5:9 <08267> rqs <01697> yrbdb <08159> wesy <0408> law <0> hb <06213> wveyw <0376> Mysnah <05921> le <05656> hdbeh <03513> dbkt (5:9)

5:10 <08401> Nbt <0> Mkl <05414> Ntn <0369> ynnya <06547> herp <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <05971> Meh <0413> la <0559> wrmayw <07860> wyrjsw <05971> Meh <05065> yvgn <03318> wauyw (5:10)

5:11 <01697> rbd <05656> Mktdbem <01639> ergn <0369> Nya <03588> yk <04672> waumt <0834> rsam <08401> Nbt <0> Mkl <03947> wxq <01980> wkl <0859> Mta (5:11)

5:12 <08401> Nbtl <07179> sq <07197> ssql <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <05971> Meh <06327> Upyw (5:12)

5:13 <08401> Nbth <01961> twyhb <0834> rsak <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbd <04639> Mkyvem <03615> wlk <0559> rmal <0213> Myua <05065> Myvgnhw (5:13)

5:14 <03117> Mwyh <01571> Mg <08543> lwmt <01571> Mg <08032> Msls <08543> lwmtk <03835> Nbll <02706> Mkqx <03615> Mtylk <03808> al <04069> ewdm <0559> rmal <06547> herp <05065> yvgn <05921> Mhle <07760> wmv <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <07860> yrjs <05221> wkyw (5:14)

5:15 <05650> Kydbel <03541> hk <06213> hvet <04100> hml <0559> rmal <06547> herp <0413> la <06817> wqeuyw <03478> larvy <01121> ynb <07860> yrjs <0935> wabyw (5:15)

5:16 <05971> Kme <02398> tajxw <05221> Mykm <05650> Kydbe <02009> hnhw <06213> wve <0> wnl <0559> Myrma <03843> Mynblw <05650> Kydbel <05414> Ntn <0369> Nya <08401> Nbt (5:16)

5:17 <03068> hwhyl <02076> hxbzn <01980> hkln <0559> Myrma <0859> Mta <03651> Nk <05921> le <07503> Myprn <0859> Mta <07503> Myprn <0559> rmayw (5:17)

5:18 <05414> wntt <03843> Mynbl <08506> Nktw <0> Mkl <05414> Ntny <03808> al <08401> Nbtw <05647> wdbe <01980> wkl <06258> htew (5:18)

5:19 <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbd <03843> Mkynblm <01639> wergt <03808> al <0559> rmal <07451> erb <0853> Mta <03478> larvy <01121> ynb <07860> yrjs <07200> waryw (5:19)

5:20 <06547> herp <0853> tam <03318> Mtaub <07125> Mtarql <05324> Mybun <0175> Nrha <0853> taw <04872> hsm <0853> ta <06293> wegpyw (5:20)

5:21 <02026> wngrhl <03027> Mdyb <02719> brx <05414> ttl <05650> wydbe <05869> ynyebw <06547> herp <05869> ynyeb <07381> wnxyr <0853> ta <0887> Mtsabh <0834> rsa <08199> jpsyw <05921> Mkyle <03068> hwhy <07200> ary <0413> Mhla <0559> wrmayw (5:21)

5:22 <07971> yntxls <02088> hz <04100> hml <02088> hzh <05971> Mel <07489> hterh <04100> hml <0136> ynda <0559> rmayw <03068> hwhy <0413> la <04872> hsm <07725> bsyw (5:22)

5:23 <05971> Kme <0853> ta <05337> tluh <03808> al <05337> luhw <02088> hzh <05971> Mel <07489> erh <08034> Kmsb <01696> rbdl <06547> herp <0413> la <0935> ytab <0227> zamw (5:23)

5:1 kai meta tauta eishlyen mwushv kai aarwn prov faraw kai eipan autw tade legei kuriov o yeov israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw

5:2 kai eipen faraw tiv estin ou eisakousomai thv fwnhv autou wste exaposteilai touv uiouv israhl ouk oida ton kurion kai ton israhl ouk exapostellw

5:3 kai legousin autw o yeov twn ebraiwn proskeklhtai hmav poreusomeya oun odon triwn hmerwn eiv thn erhmon opwv yuswmen tw yew hmwn mhpote sunanthsh hmin yanatov h fonov

5:4 kai eipen autoiv o basileuv aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelyate ekastov umwn prov ta erga autou

5:5 kai eipen faraw idou nun poluplhyei o laov mh oun katapauswmen autouv apo twn ergwn

5:6 sunetaxen de faraw toiv ergodiwktaiv tou laou kai toiv grammateusin legwn

5:7 ouketi prosteyhsetai didonai acuron tw law eiv thn plinyourgian kayaper ecyev kai trithn hmeran autoi poreuesywsan kai sunagagetwsan eautoiv acura

5:8 kai thn suntaxin thv plinyeiav hv autoi poiousin kay ekasthn hmeran epibaleiv autoiv ouk afeleiv ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legontev poreuywmen kai yuswmen tw yew hmwn

5:9 barunesyw ta erga twn anyrwpwn toutwn kai merimnatwsan tauta kai mh merimnatwsan en logoiv kenoiv

5:10 katespeudon de autouv oi ergodiwktai kai oi grammateiv kai elegon prov ton laon legontev tade legei faraw ouketi didwmi umin acura

5:11 autoi umeiv poreuomenoi sullegete eautoiv acura oyen ean eurhte ou gar afaireitai apo thv suntaxewv umwn ouyen

5:12 kai diesparh o laov en olh aiguptw sunagagein kalamhn eiv acura

5:13 oi de ergodiwktai katespeudon autouv legontev sunteleite ta erga ta kayhkonta kay hmeran kayaper kai ote to acuron edidoto umin

5:14 kai emastigwyhsan oi grammateiv tou genouv twn uiwn israhl oi katastayentev ep autouv upo twn epistatwn tou faraw legontev dia ti ou sunetelesate tav suntaxeiv umwn thv plinyeiav kayaper ecyev kai trithn hmeran kai to thv shmeron

5:15 eiselyontev de oi grammateiv twn uiwn israhl katebohsan prov faraw legontev ina ti outwv poieiv toiv soiv oiketaiv

5:16 acuron ou didotai toiv oiketaiv sou kai thn plinyon hmin legousin poiein kai idou oi paidev sou memastigwntai adikhseiv oun ton laon sou

5:17 kai eipen autoiv scolazete scolastai este dia touto legete poreuywmen yuswmen tw yew hmwn

5:18 nun oun poreuyentev ergazesye to gar acuron ou doyhsetai umin kai thn suntaxin thv plinyeiav apodwsete

5:19 ewrwn de oi grammateiv twn uiwn israhl eautouv en kakoiv legontev ouk apoleiqete thv plinyeiav to kayhkon th hmera

5:20 sunhnthsan de mwush kai aarwn ercomenoiv eiv sunanthsin autoiv ekporeuomenwn autwn apo faraw

5:21 kai eipan autoiv idoi o yeov umav kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion faraw kai enantion twn yerapontwn autou dounai romfaian eiv tav ceirav autou apokteinai hmav

5:22 epestreqen de mwushv prov kurion kai eipen kurie dia ti ekakwsav ton laon touton kai ina ti apestalkav me

5:23 kai af ou peporeumai prov faraw lalhsai epi tw sw onomati ekakwsen ton laon touton kai ouk errusw ton laon souTIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org