NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 31

31:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw (31:1)

31:2 <03063> hdwhy <04294> hjml <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalub <08034> Msb <07121> ytarq <07200> har (31:2)

31:3 <04399> hkalm <03605> lkbw <01847> tedbw <08394> hnwbtbw <02451> hmkxb <0430> Myhla <07307> xwr <0853> wta <04390> almaw (31:3)

31:4 <05178> tsxnbw <03701> Pokbw <02091> bhzb <06213> twvel <04284> tbsxm <02803> bsxl (31:4)

31:5 <04399> hkalm <03605> lkb <06213> twvel <06086> Ue <02799> tsrxbw <04390> talml <068> Nba <02799> tsrxbw (31:5)

31:6 <06680> Ktywu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <06213> wvew <02451> hmkx <05414> yttn <03820> bl <02450> Mkx <03605> lk <03820> blbw <01835> Nd <04294> hjml <0294> Kmoyxa <01121> Nb <0171> baylha <0853> ta <0854> wta <05414> yttn <02009> hnh <0589> ynaw (31:6)

31:7 <0168> lhah <03627> ylk <03605> lk <0853> taw <05921> wyle <0834> rsa <03727> trpkh <0853> taw <05715> tdel <0727> Nrah <0853> taw <04150> dewm <0168> lha <0853> ta (31:7)

31:8 <07004> trjqh <04196> xbzm <0853> taw <03627> hylk <03605> lk <0853> taw <02889> hrhjh <04501> hrnmh <0853> taw <03627> wylk <0853> taw <07979> Nxlsh <0853> taw (31:8)

31:9 <03653> wnk <0853> taw <03595> rwykh <0853> taw <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <05930> hleh <04196> xbzm <0853> taw (31:9)

31:10 <03547> Nhkl <01121> wynb <0899> ydgb <0853> taw <03548> Nhkh <0175> Nrhal <06944> sdqh <0899> ydgb <0853> taw <08278> drvh <0899> ydgb <0853> taw (31:10)

31:11 P <06213> wvey <06680> Ktywu <0834> rsa <03605> lkk <06944> sdql <05561> Mymoh <07004> trjq <0853> taw <04888> hxsmh <08081> Nms <0853> taw (31:11)

31:12 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (31:12)

31:13 <06942> Mksdqm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedl <01755> Mkytrdl <0996> Mkynybw <0996> ynyb <01931> awh <0226> twa <03588> yk <08104> wrmst <07676> yttbs <0853> ta <0389> Ka <0559> rmal <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd <0859> htaw (31:13)

31:14 <05971> hyme <07130> brqm <01931> awhh <05315> spnh <03772> htrknw <04399> hkalm <0> hb <06213> hveh <03605> lk <03588> yk <04191> tmwy <04191> twm <02490> hyllxm <0> Mkl <01931> awh <06944> sdq <03588> yk <07676> tbsh <0853> ta <08104> Mtrmsw (31:14)

31:15 <04191> tmwy <04191> twm <07676> tbsh <03117> Mwyb <04399> hkalm <06213> hveh <03605> lk <03068> hwhyl <06944> sdq <07677> Nwtbs <07676> tbs <07637> yeybsh <03117> Mwybw <04399> hkalm <06213> hvey <03117> Mymy <08337> tss (31:15)

31:16 <05769> Mlwe <01285> tyrb <01755> Mtrdl <07676> tbsh <0853> ta <06213> twvel <07676> tbsh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <08104> wrmsw (31:16)

31:17 o <05314> spnyw <07673> tbs <07637> yeybsh <03117> Mwybw <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <03068> hwhy <06213> hve <03117> Mymy <08337> tss <03588> yk <05769> Mlel <01931> awh <0226> twa <03478> larvy <01121> ynb <0996> Nybw <0996> ynyb (31:17)

31:18 <0430> Myhla <0676> ebuab <03789> Mybtk <068> Nba <03871> txl <05715> tdeh <03871> txl <08147> yns <05514> ynyo <02022> rhb <0854> wta <01696> rbdl <03615> wtlkk <04872> hsm <0413> la <05414> Ntyw (31:18)

31:1 kai elalhsen kuriov prov mwushn legwn

31:2 idou anakeklhmai ex onomatov ton beselehl ton tou ouriou ton wr thv fulhv iouda

31:3 kai eneplhsa auton pneuma yeion sofiav kai sunesewv kai episthmhv en panti ergw

31:4 dianoeisyai kai arcitektonhsai ergazesyai to crusion kai to argurion kai ton calkon kai thn uakinyon kai thn porfuran kai to kokkinon to nhston kai thn busson thn keklwsmenhn

31:5 kai ta liyourgika kai eiv ta erga ta tektonika twn xulwn ergazesyai kata panta ta erga

31:6 kai egw edwka auton kai ton eliab ton tou acisamac ek fulhv dan kai panti sunetw kardia dedwka sunesin kai poihsousin panta osa soi sunetaxa

31:7 thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton thv diayhkhv kai to ilasthrion to ep authv kai thn diaskeuhn thv skhnhv

31:8 kai ta yusiasthria kai thn trapezan kai panta ta skeuh authv kai thn lucnian thn kayaran kai panta ta skeuh authv

31:9 kai ton louthra kai thn basin autou

31:10 kai tav stolav tav leitourgikav aarwn kai tav stolav twn uiwn autou ierateuein moi

31:11 kai to elaion thv crisewv kai to yumiama thv sunyesewv tou agiou kata panta osa egw eneteilamhn soi poihsousin

31:12 kai elalhsen kuriov prov mwushn legwn

31:13 kai su suntaxon toiv uioiv israhl legwn orate kai ta sabbata mou fulaxesye shmeion estin par emoi kai en umin eiv tav geneav umwn ina gnwte oti egw kuriov o agiazwn umav

31:14 kai fulaxesye ta sabbata oti agion touto estin kuriou umin o bebhlwn auto yanatw yanatwyhsetai pav ov poihsei en autw ergon exoleyreuyhsetai h quch ekeinh ek mesou tou laou autou

31:15 ex hmerav poihseiv erga th de hmera th ebdomh sabbata anapausiv agia tw kuriw pav ov poihsei ergon th hmera th ebdomh yanatw yanatwyhsetai

31:16 kai fulaxousin oi uioi israhl ta sabbata poiein auta eiv tav geneav autwn diayhkh aiwniov

31:17 en emoi kai toiv uioiv israhl shmeion estin aiwnion oti en ex hmeraiv epoihsen kuriov ton ouranon kai thn ghn kai th hmera th ebdomh epausato kai katepausen

31:18 kai edwken mwusei hnika katepausen lalwn autw en tw orei tw sina tav duo plakav tou marturiou plakav liyinav gegrammenav tw daktulw tou yeouTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org