NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 3

3:1 <02722> hbrx <0430> Myhlah <02022> rh <0413> la <0935> abyw <04057> rbdmh <0310> rxa <06629> Nauh <0853> ta <05090> ghnyw <04080> Nydm <03548> Nhk <02859> wntx <03503> wrty <06629> Nau <0853> ta <07462> her <01961> hyh <04872> hsmw (3:1)

3:2 <0398> lka <0369> wnnya <05572> hnohw <0784> sab <01197> reb <05572> hnoh <02009> hnhw <07200> aryw <05572> hnoh <08432> Kwtm <0784> sa <03827> tblb <0413> wyla <03068> hwhy <04397> Kalm <07200> aryw (3:2)

3:3 <05572> hnoh <01197> reby <03808> al <04069> ewdm <02088> hzh <01419> ldgh <04758> harmh <0853> ta <07200> haraw <04994> an <05493> hroa <04872> hsm <0559> rmayw (3:3)

3:4 <02009> ynnh <0559> rmayw <04872> hsm <04872> hsm <0559> rmayw <05572> hnoh <08432> Kwtm <0430> Myhla <0413> wyla <07121> arqyw <07200> twarl <05493> ro <03588> yk <03068> hwhy <07200> aryw (3:4)

3:5 <01931> awh <06944> sdq <0127> tmda <05921> wyle <05975> dmwe <0859> hta <0834> rsa <04725> Mwqmh <03588> yk <07272> Kylgr <05921> lem <05275> Kylen <05394> ls <01988> Mlh <07126> brqt <0408> la <0559> rmayw (3:5)

3:6 <0430> Myhlah <0413> la <05027> jybhm <03372> ary <03588> yk <06440> wynp <04872> hsm <05641> rtoyw <03290> bqey <0430> yhlaw <03327> qxuy <0430> yhla <085> Mhrba <0430> yhla <01> Kyba <0430> yhla <0595> ykna <0559> rmayw (3:6)

3:7 <04341> wybakm <0853> ta <03045> ytedy <03588> yk <05065> wyvgn <06440> ynpm <08085> ytems <06818> Mtqeu <0853> taw <04714> Myrumb <0834> rsa <05971> yme <06040> yne <0853> ta <07200> ytyar <07200> har <03068> hwhy <0559> rmayw (3:7)

3:8 <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxhw <03669> ynenkh <04725> Mwqm <0413> la <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0413> la <07342> hbxrw <02896> hbwj <0776> Ura <0413> la <01931> awhh <0776> Urah <04480> Nm <05927> wtlehlw <04713> Myrum <03027> dym <05337> wlyuhl <03381> draw (3:8)

3:9 <0853> Mta <03905> Myuxl <04713> Myrum <0834> rsa <03906> Uxlh <0853> ta <07200> ytyar <01571> Mgw <0413> yla <0935> hab <03478> larvy <01121> ynb <06818> tqeu <02009> hnh <06258> htew (3:9)

3:10 <04714> Myrumm <03478> larvy <01121> ynb <05971> yme <0853> ta <03318> auwhw <06547> herp <0413> la <07971> Kxlsaw <01980> hkl <06258> htew (3:10)

3:11 <04714> Myrumm <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03318> ayuwa <03588> ykw <06547> herp <0413> la <01980> Kla <03588> yk <0595> ykna <04310> ym <0430> Myhlah <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (3:11)

3:12 <02088> hzh <02022> rhh <05921> le <0430> Myhlah <0853> ta <05647> Nwdbet <04714> Myrumm <05971> Meh <0853> ta <03318> Kayuwhb <07971> Kytxls <0595> ykna <03588> yk <0226> twah <0> Kl <02088> hzw <05973> Kme <01961> hyha <03588> yk <0559> rmayw (3:12)

3:13 <0413> Mhla <0559> rma <04100> hm <08034> wms <04100> hm <0> yl <0559> wrmaw <0413> Mkyla <07971> ynxls <01> Mkytwba <0430> yhla <0> Mhl <0559> ytrmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0935> ab <0595> ykna <02009> hnh <0430> Myhlah <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (3:13)

3:14 <0413> Mkyla <07971> ynxls <01961> hyha <03478> larvy <01121> ynbl <0559> rmat <03541> hk <0559> rmayw <01961> hyha <0834> rsa <01961> hyha <04872> hsm <0413> la <0430> Myhla <0559> rmayw (3:14)

3:15 <01755> rd <01755> rdl <02143> yrkz <02088> hzw <05769> Mlel <08034> yms <02088> hz <0413> Mkyla <07971> ynxls <03290> bqey <0430> yhlaw <03327> qxuy <0430> yhla <085> Mhrba <0430> yhla <01> Mkytba <0430> yhla <03068> hwhy <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0559> rmat <03541> hk <04872> hsm <0413> la <0430> Myhla <05750> dwe <0559> rmayw (3:15)

3:16 <04714> Myrumb <0> Mkl <06213> ywveh <0853> taw <0853> Mkta <06485> ytdqp <06485> dqp <0559> rmal <03290> bqeyw <03327> qxuy <085> Mhrba <0430> yhla <0413> yla <07200> harn <01> Mkytba <0430> yhla <03068> hwhy <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <02205> ynqz <0853> ta <0622> tpoaw <01980> Kl (3:16)

3:17 <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0413> la <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxhw <03669> ynenkh <0776> Ura <0413> la <04714> Myrum <06040> ynem <0853> Mkta <05927> hlea <0559> rmaw (3:17)

3:18 <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02076> hxbznw <04057> rbdmb <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <04994> an <01980> hkln <06258> htew <05921> wnyle <07136> hrqn <05680> Myyrbeh <0430> yhla <03068> hwhy <0413> wyla <0559> Mtrmaw <04714> Myrum <04428> Klm <0413> la <03478> larvy <02205> ynqzw <0859> hta <0935> tabw <06963> Klql <08085> wemsw (3:18)

3:19 <02389> hqzx <03027> dyb <03808> alw <01980> Klhl <04714> Myrum <04428> Klm <0853> Mkta <05414> Nty <03808> al <03588> yk <03045> ytedy <0589> ynaw (3:19)

3:20 <0853> Mkta <07971> xlsy <03651> Nk <0310> yrxaw <07130> wbrqb <06213> hvea <0834> rsa <06381> ytalpn <03605> lkb <04713> Myrum <0853> ta <05221> ytykhw <03027> ydy <0853> ta <07971> ytxlsw (3:20)

3:21 <07387> Mqyr <01980> wklt <03808> al <01980> Nwklt <03588> yk <01961> hyhw <04713> Myrum <05869> ynyeb <02088> hzh <05971> Meh <02580> Nx <0853> ta <05414> yttnw (3:21)

3:22 <04713> Myrum <0853> ta <05337> Mtlunw <01323> Mkytnb <05921> lew <01121> Mkynb <05921> le <07760> Mtmvw <08071> tlmvw <02091> bhz <03627> ylkw <03701> Pok <03627> ylk <01004> htyb <01481> trgmw <07934> htnksm <0802> hsa <07592> hlasw (3:22)

3:1 kai mwushv hn poimainwn ta probata ioyor tou gambrou autou tou ierewv madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlyen eiv to orov cwrhb

3:2 wfyh de autw aggelov kuriou en flogi purov ek tou batou kai ora oti o batov kaietai puri o de batov ou katekaieto

3:3 eipen de mwushv parelywn oqomai to orama to mega touto ti oti ou katakaietai o batov

3:4 wv de eiden kuriov oti prosagei idein ekalesen auton kuriov ek tou batou legwn mwush mwush o de eipen ti estin

3:5 kai eipen mh eggishv wde lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topov en w su esthkav gh agia estin

3:6 kai eipen autw egw eimi o yeov tou patrov sou yeov abraam kai yeov isaak kai yeov iakwb apestreqen de mwushv to proswpon autou eulabeito gar katembleqai enwpion tou yeou

3:7 eipen de kuriov prov mwushn idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai thv kraughv autwn akhkoa apo twn ergodiwktwn oida gar thn odunhn autwn

3:8 kai katebhn exelesyai autouv ek ceirov aiguptiwn kai exagagein autouv ek thv ghv ekeinhv kai eisagagein autouv eiv ghn agayhn kai pollhn eiv ghn reousan gala kai meli eiv ton topon twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn

3:9 kai nun idou kraugh twn uiwn israhl hkei prov me kagw ewraka ton ylimmon on oi aiguptioi ylibousin autouv

3:10 kai nun deuro aposteilw se prov faraw basilea aiguptou kai exaxeiv ton laon mou touv uiouv israhl ek ghv aiguptou

3:11 kai eipen mwushv prov ton yeon tiv eimi oti poreusomai prov faraw basilea aiguptou kai oti exaxw touv uiouv israhl ek ghv aiguptou

3:12 eipen de o yeov mwusei legwn oti esomai meta sou kai touto soi to shmeion oti egw se exapostellw en tw exagagein se ton laon mou ex aiguptou kai latreusete tw yew en tw orei toutw

3:13 kai eipen mwushv prov ton yeon idou egw eleusomai prov touv uiouv israhl kai erw prov autouv o yeov twn paterwn umwn apestalken me prov umav erwthsousin me ti onoma autw ti erw prov autouv

3:14 kai eipen o yeov prov mwushn egw eimi o wn kai eipen outwv ereiv toiv uioiv israhl o wn apestalken me prov umav

3:15 kai eipen o yeov palin prov mwushn outwv ereiv toiv uioiv israhl kuriov o yeov twn paterwn umwn yeov abraam kai yeov isaak kai yeov iakwb apestalken me prov umav touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneaiv

3:16 elywn oun sunagage thn gerousian twn uiwn israhl kai ereiv prov autouv kuriov o yeov twn paterwn umwn wptai moi yeov abraam kai yeov isaak kai yeov iakwb legwn episkoph epeskemmai umav kai osa sumbebhken umin en aiguptw

3:17 kai eipon anabibasw umav ek thv kakwsewv twn aiguptiwn eiv thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn eiv ghn reousan gala kai meli

3:18 kai eisakousontai sou thv fwnhv kai eiseleush su kai h gerousia israhl prov faraw basilea aiguptou kai ereiv prov auton o yeov twn ebraiwn proskeklhtai hmav poreuswmeya oun odon triwn hmerwn eiv thn erhmon ina yuswmen tw yew hmwn

3:19 egw de oida oti ou prohsetai umav faraw basileuv aiguptou poreuyhnai ean mh meta ceirov krataiav

3:20 kai ekteinav thn ceira pataxw touv aiguptiouv en pasi toiv yaumasioiv mou oiv poihsw en autoiv kai meta tauta exapostelei umav

3:21 kai dwsw carin tw law toutw enantion twn aiguptiwn otan de apotrechte ouk apeleusesye kenoi

3:22 aithsei gunh para geitonov kai suskhnou authv skeuh argura kai crusa kai imatismon kai epiyhsete epi touv uiouv umwn kai epi tav yugaterav umwn kai skuleusete touv aiguptiouvTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org