NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 27

27:1 <06967> wtmq <0520> twma <07969> slsw <04196> xbzmh <01961> hyhy <07251> ewbr <07341> bxr <0520> twma <02568> smxw <0753> Kra <0520> twma <02568> smx <07848> Myjs <06086> yue <04196> xbzmh <0853> ta <06213> tyvew (27:1)

27:2 <05178> tsxn <0853> wta <06823> typuw <07161> wytnrq <01961> Nyyht <04480> wnmm <06438> wytnp <0702> ebra <05921> le <07161> wytnrq <06213> tyvew (27:2)

27:3 <05178> tsxn <06213> hvet <03627> wylk <03605> lkl <04289> wyttxmw <04207> wytglzmw <04219> wytqrzmw <03257> wyeyw <01878> wnsdl <05518> wytryo <06213> tyvew (27:3)

27:4 <07098> wytwuq <0702> ebra <05921> le <05178> tsxn <02885> tebj <0702> ebra <07568> tsrh <05921> le <06213> tyvew <05178> tsxn <07568> tsr <04639> hvem <04345> rbkm <0> wl <06213> tyvew (27:4)

27:5 <04196> xbzmh <02677> yux <05704> de <07568> tsrh <01961> htyhw <04295> hjmlm <04196> xbzmh <03749> bkrk <08478> txt <0853> hta <05414> httnw (27:5)

27:6 <05178> tsxn <0853> Mta <06823> typuw <07848> Myjs <06086> yue <0905> ydb <04196> xbzml <0905> Mydb <06213> tyvew (27:6)

27:7 <0853> wta <05375> tavb <04196> xbzmh <06763> telu <08147> yts <05921> le <0905> Mydbh <01961> wyhw <02885> tebjb <0905> wydb <0853> ta <0935> abwhw (27:7)

27:8 o <06213> wvey <03651> Nk <02022> rhb <0853> Kta <07200> harh <0834> rsak <0853> wta <06213> hvet <03871> txl <05014> bwbn (27:8)

27:9 <0259> txah <06285> hapl <0753> Kra <0520> hmab <03967> ham <07806> rzsm <08336> ss <02691> ruxl <07050> Myelq <08486> hnmyt <05045> bgn <06285> tapl <04908> Nksmh <02691> rux <0853> ta <06213> tyvew (27:9)

27:10 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <05982> Mydmeh <02053> yww <05178> tsxn <06242> Myrve <0134> Mhyndaw <06242> Myrve <05982> wydmew (27:10)

27:11 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <05982> Mydmeh <02053> yww <05178> tsxn <06242> Myrve <0134> Mhyndaw <06242> Myrve <05982> *wydwmew {wdmew} <0753> Kra <03967> ham <07050> Myelq <0753> Krab <06828> Nwpu <06285> tapl <03651> Nkw (27:11)

27:12 <06235> hrve <0134> Mhyndaw <06235> hrve <05982> Mhydme <0520> hma <02572> Mysmx <07050> Myelq <03220> My <06285> tapl <02691> ruxh <07341> bxrw (27:12)

27:13 <0520> hma <02572> Mysmx <04217> hxrzm <06924> hmdq <06285> tapl <02691> ruxh <07341> bxrw (27:13)

27:14 <07969> hsls <0134> Mhyndaw <07969> hsls <05982> Mhydme <03802> Ptkl <07050> Myelq <0520> hma <06240> hrve <02568> smxw (27:14)

27:15 <07969> hsls <0134> Mhyndaw <07969> hsls <05982> Mhydme <07050> Myelq <06240> hrve <02568> smx <08145> tynsh <03802> Ptklw (27:15)

27:16 <0702> hebra <0134> Mhyndaw <0702> hebra <05982> Mhydme <07551> Mqr <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <0520> hma <06242> Myrve <04539> Kom <02691> ruxh <08179> reslw (27:16)

27:17 <05178> tsxn <0134> Mhyndaw <03701> Pok <02053> Mhyww <03701> Pok <02836> Myqsxm <05439> bybo <02691> ruxh <05982> ydwme <03605> lk (27:17)

27:18 <05178> tsxn <0134> Mhyndaw <07806> rzsm <08336> ss <0520> twma <02568> smx <06967> hmqw <02572> Mysmxb <02572> Mysmx <07341> bxrw <0520> hmab <03967> ham <02691> ruxh <0753> Kra (27:18)

27:19 o <05178> tsxn <02691> ruxh <03489> tdty <03605> lkw <03489> wytdty <03605> lkw <05656> wtdbe <03605> lkb <04908> Nksmh <03627> ylk <03605> lkl (27:19)

27:20 <08548> dymt <05216> rn <05927> tlehl <03974> rwaml <03795> tytk <02134> Kz <02132> tyz <08081> Nms <0413> Kyla <03947> wxqyw <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <06680> hwut <0859> htaw (27:20)

27:21 o <03478> larvy <01121> ynb <0854> tam <01755> Mtrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <03068> hwhy <06440> ynpl <01242> rqb <05704> de <06153> brem <01121> wynbw <0175> Nrha <0853> wta <06186> Krey <05715> tdeh <05921> le <0834> rsa <06532> tkrpl <02351> Uwxm <04150> dewm <0168> lhab (27:21)

27:1 kai poihseiv yusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkov kai pente phcewn to eurov tetragwnon estai to yusiasthrion kai triwn phcewn to uqov autou

27:2 kai poihseiv ta kerata epi twn tessarwn gwniwn ex autou estai ta kerata kai kaluqeiv auta calkw

27:3 kai poihseiv stefanhn tw yusiasthriw kai ton kalupthra autou kai tav fialav autou kai tav kreagrav autou kai to pureion autou kai panta ta skeuh autou poihseiv calka

27:4 kai poihseiv autw escaran ergw diktuwtw calkhn kai poihseiv th escara tessarav daktuliouv calkouv epi ta tessara klith

27:5 kai upoyhseiv autouv upo thn escaran tou yusiasthriou katwyen estai de h escara ewv tou hmisouv tou yusiasthriou

27:6 kai poihseiv tw yusiasthriw foreiv ek xulwn ashptwn kai pericalkwseiv autouv calkw

27:7 kai eisaxeiv touv foreiv eiv touv daktuliouv kai estwsan oi foreiv kata ta pleura tou yusiasthriou en tw airein auto

27:8 koilon sanidwton poihseiv auto kata to paradeicyen soi en tw orei outwv poihseiv auto

27:9 kai poihseiv aulhn th skhnh eiv to klitov to prov liba istia thv aulhv ek bussou keklwsmenhv mhkov ekaton phcwn tw eni klitei

27:10 kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiv autwn eikosi calkai kai oi krikoi autwn kai ai qalidev autwn argurai

27:11 outwv tw klitei tw prov aphliwthn istia ekaton phcwn mhkov kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiv autwn eikosi calkai kai oi krikoi kai ai qalidev twn stulwn kai ai baseiv autwn perihrgurwmenai argurw

27:12 to de eurov thv aulhv to kata yalassan istia penthkonta phcwn stuloi autwn deka kai ai baseiv autwn deka

27:13 kai eurov thv aulhv to prov noton istia penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiv autwn deka

27:14 kai pentekaideka phcewn to uqov twn istiwn tw klitei tw eni stuloi autwn treiv kai ai baseiv autwn treiv

27:15 kai to klitov to deuteron deka pente phcwn twn istiwn to uqov stuloi autwn treiv kai ai baseiv autwn treiv

27:16 kai th pulh thv aulhv kalumma eikosi phcwn to uqov ex uakinyou kai porfurav kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhv th poikilia tou rafideutou stuloi autwn tessarev kai ai baseiv autwn tessarev

27:17 pantev oi stuloi thv aulhv kuklw kathrgurwmenoi arguriw kai ai kefalidev autwn argurai kai ai baseiv autwn calkai

27:18 to de mhkov thv aulhv ekaton ef ekaton kai eurov penthkonta epi penthkonta kai uqov pente phcwn ek bussou keklwsmenhv kai ai baseiv autwn calkai

27:19 kai pasa h kataskeuh kai panta ta ergaleia kai oi passaloi thv aulhv calkoi

27:20 kai su suntaxon toiv uioiv israhl kai labetwsan soi elaion ex elaiwn atrugon kayaron kekommenon eiv fwv kausai ina kahtai lucnov dia pantov

27:21 en th skhnh tou marturiou exwyen tou katapetasmatov tou epi thv diayhkhv kausei auto aarwn kai oi uioi autou af esperav ewv prwi enantion kuriou nomimon aiwnion eiv tav geneav umwn para twn uiwn israhlTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org