NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 18

18:1 <04714> Myrumm <03478> larvy <0853> ta <03068> hwhy <03318> ayuwh <03588> yk <05971> wme <03478> larvylw <04872> hsml <0430> Myhla <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <04872> hsm <02859> Ntx <04080> Nydm <03548> Nhk <03503> wrty <08085> emsyw (18:1)

18:2 <07964> hyxwls <0310> rxa <04872> hsm <0802> tsa <06855> hrpu <0853> ta <04872> hsm <02859> Ntx <03503> wrty <03947> xqyw (18:2)

18:3 <05237> hyrkn <0776> Urab <01961> ytyyh <01616> rg <0559> rma <03588> yk <01647> Msrg <0259> dxah <08034> Ms <0834> rsa <01121> hynb <08147> yns <0853> taw (18:3)

18:4 <06547> herp <02719> brxm <05337> ynluyw <05828> yrzeb <01> yba <0430> yhla <03588> yk <0461> rzeyla <0259> dxah <08034> Msw (18:4)

18:5 <0430> Myhlah <02022> rh <08033> Ms <02583> hnx <01931> awh <0834> rsa <04057> rbdmh <0413> la <04872> hsm <0413> la <0802> wtsaw <01121> wynbw <04872> hsm <02859> Ntx <03503> wrty <0935> abyw (18:5)

18:6 <05973> hme <01121> hynb <08147> ynsw <0802> Ktsaw <0413> Kyla <0935> ab <03503> wrty <02859> Kntx <0589> yna <04872> hsm <0413> la <0559> rmayw (18:6)

18:7 <0168> hlhah <0935> wabyw <07965> Mwlsl <07453> wherl <0376> sya <07592> wlasyw <0> wl <05401> qsyw <07812> wxtsyw <02859> wntx <07125> tarql <04872> hsm <03318> auyw (18:7)

18:8 <03068> hwhy <05337> Mluyw <01870> Krdb <04672> Mtaum <0834> rsa <08513> halth <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <0182> tdwa <05921> le <04714> Myrumlw <06547> herpl <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <02859> wntxl <04872> hsm <05608> rpoyw (18:8)

18:9 <04713> Myrum <03027> dym <05337> wlyuh <0834> rsa <03478> larvyl <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <02896> hbwjh <03605> lk <05921> le <03503> wrty <02302> dxyw (18:9)

18:10 <04713> Myrum <03027> dy <08478> txtm <05971> Meh <0853> ta <05337> lyuh <0834> rsa <06547> herp <03027> dymw <04713> Myrum <03027> dym <0853> Mkta <05337> lyuh <0834> rsa <03068> hwhy <01288> Kwrb <03503> wrty <0559> rmayw (18:10)

18:11 <05921> Mhyle <02102> wdz <0834> rsa <01697> rbdb <03588> yk <0430> Myhlah <03605> lkm <03068> hwhy <01419> lwdg <03588> yk <03045> ytedy <06258> hte (18:11)

18:12 <0430> Myhlah <06440> ynpl <04872> hsm <02859> Ntx <05973> Me <03899> Mxl <0398> lkal <03478> larvy <02205> ynqz <03605> lkw <0175> Nrha <0935> abyw <0430> Myhlal <02077> Myxbzw <05930> hle <04872> hsm <02859> Ntx <03503> wrty <03947> xqyw (18:12)

18:13 <06153> breh <05704> de <01242> rqbh <04480> Nm <04872> hsm <05921> le <05971> Meh <05975> dmeyw <05971> Meh <0853> ta <08199> jpsl <04872> hsm <03427> bsyw <04283> trxmm <01961> yhyw (18:13)

18:14 <06153> bre <05704> de <01242> rqb <04480> Nm <05921> Kyle <05324> bun <05971> Meh <03605> lkw <0910> Kdbl <03427> bswy <0859> hta <04069> ewdm <05971> Mel <06213> hve <0859> hta <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdh <04100> hm <0559> rmayw <05971> Mel <06213> hve <01931> awh <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <04872> hsm <02859> Ntx <07200> aryw (18:14)

18:15 <0430> Myhla <01875> srdl <05971> Meh <0413> yla <0935> aby <03588> yk <02859> wntxl <04872> hsm <0559> rmayw (18:15)

18:16 <08451> wytrwt <0853> taw <0430> Myhlah <02706> yqx <0853> ta <03045> ytedwhw <07453> wher <0996> Nybw <0376> sya <0996> Nyb <08199> ytjpsw <0413> yla <0935> ab <01697> rbd <0> Mhl <01961> hyhy <03588> yk (18:16)

18:17 <06213> hve <0859> hta <0834> rsa <01697> rbdh <02896> bwj <03808> al <0413> wyla <04872> hsm <02859> Ntx <0559> rmayw (18:17)

18:18 <0910> Kdbl <06213> whve <03201> lkwt <03808> al <01697> rbdh <04480> Kmm <03515> dbk <03588> yk <05973> Kme <0834> rsa <02088> hzh <05971> Meh <01571> Mg <0859> hta <01571> Mg <05034> lbt <05034> lbn (18:18)

18:19 <0430> Myhlah <0413> la <01697> Myrbdh <0853> ta <0859> hta <0935> tabhw <0430> Myhlah <04136> lwm <05971> Mel <0859> hta <01961> hyh <05973> Kme <0430> Myhla <01961> yhyw <03289> Kueya <06963> ylqb <08085> ems <06258> hte (18:19)

18:20 <06213> Nwvey <0834> rsa <04639> hvemh <0853> taw <0> hb <01980> wkly <01870> Krdh <0853> ta <0> Mhl <03045> tedwhw <08451> trwth <0853> taw <02706> Myqxh <0853> ta <0853> Mhta <02094> htrhzhw (18:20)

18:21 <06235> trve <08269> yrvw <02572> Mysmx <08269> yrv <03967> twam <08269> yrv <0505> Mypla <08269> yrv <05921> Mhle <07760> tmvw <01215> eub <08130> yanv <0571> tma <0376> ysna <0430> Myhla <03373> yary <02428> lyx <0376> ysna <05971> Meh <03605> lkm <02372> hzxt <0859> htaw (18:21)

18:22 <0854> Kta <05375> wavnw <05921> Kylem <07043> lqhw <01992> Mh <08199> wjpsy <06996> Njqh <01697> rbdh <03605> lkw <0413> Kyla <0935> wayby <01419> ldgh <01697> rbdh <03605> lk <01961> hyhw <06256> te <03605> lkb <05971> Meh <0853> ta <08199> wjpsw (18:22)

18:23 <07965> Mwlsb <0935> aby <04725> wmqm <05921> le <02088> hzh <05971> Meh <03605> lk <01571> Mgw <05975> dme <03201> tlkyw <0430> Myhla <06680> Kwuw <06213> hvet <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0518> Ma (18:23)

18:24 <0559> rma <0834> rsa <03605> lk <06213> veyw <02859> wntx <06963> lwql <04872> hsm <08085> emsyw (18:24)

18:25 <06235> trve <08269> yrvw <02572> Mysmx <08269> yrv <03967> twam <08269> yrv <0505> Mypla <08269> yrv <05971> Meh <05921> le <07218> Mysar <0853> Mta <05414> Ntyw <03478> larvy <03605> lkm <02428> lyx <0582> ysna <04872> hsm <0977> rxbyw (18:25)

18:26 <01992> Mh <08199> wjwpsy <06996> Njqh <01697> rbdh <03605> lkw <04872> hsm <0413> la <0935> Nwayby <07186> hsqh <01697> rbdh <0853> ta <06256> te <03605> lkb <05971> Meh <0853> ta <08199> wjpsw (18:26)

18:27 P <0776> wura <0413> la <0> wl <01980> Klyw <02859> wntx <0853> ta <04872> hsm <07971> xlsyw (18:27)

18:1 hkousen de ioyor o iereuv madiam o gambrov mwush panta osa epoihsen kuriov israhl tw eautou law exhgagen gar kuriov ton israhl ex aiguptou

18:2 elaben de ioyor o gambrov mwush sepfwran thn gunaika mwush meta thn afesin authv

18:3 kai touv duo uiouv autou onoma tw eni autwn ghrsam legwn paroikov hmhn en gh allotria

18:4 kai to onoma tou deuterou eliezer legwn o gar yeov tou patrov mou bohyov mou kai exeilato me ek ceirov faraw

18:5 kai exhlyen ioyor o gambrov mwush kai oi uioi kai h gunh prov mwushn eiv thn erhmon ou parenebalen ep orouv tou yeou

18:6 anhggelh de mwusei legontev idou o gambrov sou ioyor paraginetai prov se kai h gunh kai oi duo uioi sou met autou

18:7 exhlyen de mwushv eiv sunanthsin tw gambrw autou kai prosekunhsen autw kai efilhsen auton kai hspasanto allhlouv kai eishgagen auton eiv thn skhnhn

18:8 kai dihghsato mwushv tw gambrw panta osa epoihsen kuriov tw faraw kai toiv aiguptioiv eneken tou israhl kai panta ton mocyon ton genomenon autoiv en th odw kai oti exeilato autouv kuriov ek ceirov faraw kai ek ceirov twn aiguptiwn

18:9 exesth de ioyor epi pasi toiv agayoiv oiv epoihsen autoiv kuriov oti exeilato autouv ek ceirov aiguptiwn kai ek ceirov faraw

18:10 kai eipen ioyor euloghtov kuriov oti exeilato ton laon autou ek ceirov aiguptiwn kai ek ceirov faraw

18:11 nun egnwn oti megav kuriov para pantav touv yeouv eneken toutou oti epeyento autoiv

18:12 kai elaben ioyor o gambrov mwush olokautwmata kai yusiav tw yew paregeneto de aarwn kai pantev oi presbuteroi israhl sumfagein arton meta tou gambrou mwush enantion tou yeou

18:13 kai egeneto meta thn epaurion sunekayisen mwushv krinein ton laon pareisthkei de pav o laov mwusei apo prwiyen ewv esperav

18:14 kai idwn ioyor panta osa epoiei tw law legei ti touto o su poieiv tw law dia ti su kayhsai monov pav de o laov paresthken soi apo prwiyen ewv deilhv

18:15 kai legei mwushv tw gambrw oti paraginetai prov me o laov ekzhthsai krisin para tou yeou

18:16 otan gar genhtai autoiv antilogia kai elywsi prov me diakrinw ekaston kai sumbibazw autouv ta prostagmata tou yeou kai ton nomon autou

18:17 eipen de o gambrov mwush prov auton ouk orywv su poieiv to rhma touto

18:18 fyora katafyarhsh anupomonhtw kai su kai pav o laov outov ov estin meta sou baru soi to rhma touto ou dunhsh poiein monov

18:19 nun oun akouson mou kai sumbouleusw soi kai estai o yeov meta sou ginou su tw law ta prov ton yeon kai anoiseiv touv logouv autwn prov ton yeon

18:20 kai diamarturh autoiv ta prostagmata tou yeou kai ton nomon autou kai shmaneiv autoiv tav odouv en aiv poreusontai en autaiv kai ta erga a poihsousin

18:21 kai su seautw skeqai apo pantov tou laou andrav dunatouv yeosebeiv andrav dikaiouv misountav uperhfanian kai katasthseiv autouv ep autwn ciliarcouv kai ekatontarcouv kai penthkontarcouv kai dekadarcouv

18:22 kai krinousin ton laon pasan wran to de rhma to uperogkon anoisousin epi se ta de bracea twn krimatwn krinousin autoi kai koufiousin apo sou kai sunantilhmqontai soi

18:23 ean to rhma touto poihshv katiscusei se o yeov kai dunhsh parasthnai kai pav o laov outov eiv ton eautou topon met eirhnhv hxei

18:24 hkousen de mwushv thv fwnhv tou gambrou kai epoihsen osa autw eipen

18:25 kai epelexen mwushv andrav dunatouv apo pantov israhl kai epoihsen autouv ep autwn ciliarcouv kai ekatontarcouv kai penthkontarcouv kai dekadarcouv

18:26 kai ekrinosan ton laon pasan wran pan de rhma uperogkon aneferosan epi mwushn pan de rhma elafron ekrinosan autoi

18:27 exapesteilen de mwushv ton eautou gambron kai aphlyen eiv thn ghn autouTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org