NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 17

17:1 <05971> Meh <08354> ttsl <04325> Mym <0369> Nyaw <07508> Mydyprb <02583> wnxyw <03068> hwhy <06310> yp <05921> le <04550> Mhyeoml <05512> Nyo <04057> rbdmm <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <05265> weoyw (17:1)

17:2 <03068> hwhy <0853> ta <05254> Nwont <04100> hm <05978> ydme <07378> Nwbyrt <04100> hm <04872> hsm <0> Mhl <0559> rmayw <08354> htsnw <04325> Mym <0> wnl <05414> wnt <0559> wrmayw <04872> hsm <05973> Me <05971> Meh <07378> bryw (17:2)

17:3 <06772> amub <04735> ynqm <0853> taw <01121> ynb <0853> taw <0853> yta <04191> tymhl <04714> Myrumm <05927> wntyleh <02088> hz <04100> hml <0559> rmayw <04872> hsm <05921> le <05971> Meh <03885> Nlyw <04325> Myml <05971> Meh <08033> Ms <06770> amuyw (17:3)

17:4 <05619> ynlqow <04592> jem <05750> dwe <02088> hzh <05971> Mel <06213> hvea <04100> hm <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <04872> hsm <06817> qeuyw (17:4)

17:5 <01980> tklhw <03027> Kdyb <03947> xq <02975> rayh <0853> ta <0> wb <05221> tykh <0834> rsa <04294> Kjmw <03478> larvy <02205> ynqzm <0854> Kta <03947> xqw <05971> Meh <06440> ynpl <05674> rbe <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (17:5)

17:6 <03478> larvy <02205> ynqz <05869> ynyel <04872> hsm <03651> Nk <06213> veyw <05971> Meh <08354> htsw <04325> Mym <04480> wnmm <03318> wauyw <06697> rwub <05221> tykhw <02722> brxb <06697> rwuh <05921> le <08033> Ms <06440> Kynpl <05975> dme <02005> ynnh (17:6)

17:7 P <0369> Nya <0518> Ma <07130> wnbrqb <03068> hwhy <03426> syh <0559> rmal <03068> hwhy <0853> ta <05254> Mton <05921> lew <03478> larvy <01121> ynb <07379> byr <05921> le <04809> hbyrmw <04532> hom <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arqyw (17:7)

17:8 <07508> Mdyprb <03478> larvy <05973> Me <03898> Mxlyw <06002> qlme <0935> abyw (17:8)

17:9 <03027> ydyb <0430> Myhlah <04294> hjmw <01389> hebgh <07218> sar <05921> le <05324> bun <0595> ykna <04279> rxm <06002> qlmeb <03898> Mxlh <03318> auw <0376> Mysna <0> wnl <0977> rxb <03091> eswhy <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (17:9)

17:10 <01389> hebgh <07218> sar <05927> wle <02354> rwxw <0175> Nrha <04872> hsmw <06002> qlmeb <03898> Mxlhl <04872> hsm <0> wl <0559> rma <0834> rsak <03091> eswhy <06213> veyw (17:10)

17:11 <06002> qlme <01396> rbgw <03027> wdy <05117> xyny <0834> rsakw <03478> larvy <01396> rbgw <03027> wdy <04872> hsm <07311> Myry <0834> rsak <01961> hyhw (17:11)

17:12 <08121> smsh <0935> ab <05704> de <0530> hnwma <03027> wydy <01961> yhyw <0259> dxa <02088> hzmw <0259> dxa <02088> hzm <03027> wydyb <08551> wkmt <02354> rwxw <0175> Nrhaw <05921> hyle <03427> bsyw <08478> wytxt <07760> wmyvyw <068> Nba <03947> wxqyw <03515> Mydbk <04872> hsm <03027> ydyw (17:12)

17:13 P <02719> brx <06310> ypl <05971> wme <0853> taw <06002> qlme <0853> ta <03091> eswhy <02522> slxyw (17:13)

17:14 <08064> Mymsh <08478> txtm <06002> qlme <02143> rkz <0853> ta <04229> hxma <04229> hxm <03588> yk <03091> eswhy <0241> ynzab <07760> Myvw <05612> rpob <02146> Nwrkz <02063> taz <03789> btk <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (17:14)

17:15 <05251> yon <03068> hwhy <08034> wms <07121> arqyw <04196> xbzm <04872> hsm <01129> Nbyw (17:15)

17:16 P <01755> rd <01755> rdm <06002> qlmeb <03068> hwhyl <04421> hmxlm <03050> hy <03676> ok <05921> le <03027> dy <03588> yk <0559> rmayw (17:16)

17:1 kai aphren pasa sunagwgh uiwn israhl ek thv erhmou sin kata parembolav autwn dia rhmatov kuriou kai parenebalosan en rafidin ouk hn de udwr tw law piein

17:2 kai eloidoreito o laov prov mwushn legontev dov hmin udwr ina piwmen kai eipen autoiv mwushv ti loidoreisye moi kai ti peirazete kurion

17:3 ediqhsen de ekei o laov udati kai egogguzen ekei o laov prov mwushn legontev ina ti touto anebibasav hmav ex aiguptou apokteinai hmav kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diqei

17:4 ebohsen de mwushv prov kurion legwn ti poihsw tw law toutw eti mikron kai kataliyobolhsousin me

17:5 kai eipen kuriov prov mwushn proporeuou tou laou toutou labe de meta seautou apo twn presbuterwn tou laou kai thn rabdon en h epataxav ton potamon labe en th ceiri sou kai poreush

17:6 ode egw esthka pro tou se ekei epi thv petrav en cwrhb kai pataxeiv thn petran kai exeleusetai ex authv udwr kai pietai o laov mou epoihsen de mwushv outwv enantion twn uiwn israhl

17:7 kai epwnomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmov kai loidorhsiv dia thn loidorian twn uiwn israhl kai dia to peirazein kurion legontav ei estin kuriov en hmin h ou

17:8 hlyen de amalhk kai epolemei israhl en rafidin

17:9 eipen de mwushv tw ihsou epilexon seautw andrav dunatouv kai exelywn parataxai tw amalhk aurion kai idou egw esthka epi thv korufhv tou bounou kai h rabdov tou yeou en th ceiri mou

17:10 kai epoihsen ihsouv kayaper eipen autw mwushv kai exelywn paretaxato tw amalhk kai mwushv kai aarwn kai wr anebhsan epi thn korufhn tou bounou

17:11 kai egineto otan ephren mwushv tav ceirav katiscuen israhl otan de kayhken tav ceirav katiscuen amalhk

17:12 ai de ceirev mwush bareiai kai labontev liyon upeyhkan up auton kai ekayhto ep autou kai aarwn kai wr esthrizon tav ceirav autou enteuyen eiv kai enteuyen eiv kai egenonto ai ceirev mwush esthrigmenai ewv dusmwn hliou

17:13 kai etreqato ihsouv ton amalhk kai panta ton laon autou en fonw macairav

17:14 eipen de kuriov prov mwushn katagraqon touto eiv mnhmosunon en bibliw kai dov eiv ta wta ihsoi oti aloifh exaleiqw to mnhmosunon amalhk ek thv upo ton ouranon

17:15 kai wkodomhsen mwushv yusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kuriov mou katafugh

17:16 oti en ceiri krufaia polemei kuriov epi amalhk apo genewn eiv geneavTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org