NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 1

1:1 <0935> wab <01004> wtybw <0376> sya <03290> bqey <0854> ta <04714> hmyrum <0935> Myabh <03478> larvy <01121> ynb <08034> twms <0428> hlaw (1:1)

1:2 <03063> hdwhyw <03878> ywl <08095> Nwems <07205> Nbwar (1:2)

1:3 <01144> Nmynbw <02074> Nlwbz <03485> rsvy (1:3)

1:4 <0836> rsaw <01410> dg <05321> yltpnw <01835> Nd (1:4)

1:5 <04714> Myrumb <01961> hyh <03130> Powyw <05315> spn <07657> Myebs <03290> bqey <03409> Kry <03318> yauy <05315> spn <03605> lk <01961> yhyw (1:5)

1:6 <01931> awhh <01755> rwdh <03605> lkw <0251> wyxa <03605> lkw <03130> Powy <04191> tmyw (1:6)

1:7 P <0854> Mta <0776> Urah <04390> almtw <03966> dam <03966> damb <06105> wmueyw <07235> wbryw <08317> wursyw <06509> wrp <03478> larvy <01121> ynbw (1:7)

1:8 <03130> Powy <0853> ta <03045> edy <03808> al <0834> rsa <04714> Myrum <05921> le <02319> sdx <04428> Klm <06965> Mqyw (1:8)

1:9 <04480> wnmm <06099> Mwuew <07227> br <03478> larvy <01121> ynb <05971> Me <02009> hnh <05971> wme <0413> la <0559> rmayw (1:9)

1:10 <0776> Urah <04480> Nm <05927> hlew <0> wnb <03898> Mxlnw <08130> wnyanv <05921> le <01931> awh <01571> Mg <03254> Pownw <04421> hmxlm <07122> hnarqt <03588> yk <01961> hyhw <07235> hbry <06435> Np <0> wl <02449> hmkxtn <03051> hbh (1:10)

1:11 <07486> oomer <0853> taw <06619> Mtp <0853> ta <06547> herpl <04543> twnkom <05892> yre <01129> Nbyw <05450> Mtlbob <06031> wtne <04616> Neml <04522> Myom <08269> yrv <05921> wyle <07760> wmyvyw (1:11)

1:12 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <06973> wuqyw <06555> Urpy <03651> Nkw <07235> hbry <03651> Nk <0853> wta <06031> wney <0834> rsakw (1:12)

1:13 <06531> Krpb <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <04713> Myrum <05647> wdbeyw (1:13)

1:14 <06531> Krpb <0> Mhb <05647> wdbe <0834> rsa <05656> Mtdbe <03605> lk <0853> ta <07704> hdvb <05656> hdbe <03605> lkbw <03843> Mynblbw <02563> rmxb <07186> hsq <05656> hdbeb <02416> Mhyyx <0853> ta <04843> wrrmyw (1:14)

1:15 <06326> hewp <08145> tynsh <08034> Msw <08236> hrps <0259> txah <08034> Ms <0834> rsa <05680> tyrbeh <03205> tdlyml <04714> Myrum <04428> Klm <0559> rmayw (1:15)

1:16 <02425> hyxw <01931> ayh <01323> tb <0518> Maw <0853> wta <04191> Ntmhw <01931> awh <01121> Nb <0518> Ma <070> Mynbah <05921> le <07200> Ntyarw <05680> twyrbeh <0853> ta <03205> Nkdlyb <0559> rmayw (1:16)

1:17 <03206> Mydlyh <0853> ta <02421> Nyyxtw <04714> Myrum <04428> Klm <0413> Nhyla <01696> rbd <0834> rsak <06213> wve <03808> alw <0430> Myhlah <0853> ta <03205> tdlymh <03372> Narytw (1:17)

1:18 <03206> Mydlyh <0853> ta <02421> Nyyxtw <02088> hzh <01697> rbdh <06213> Ntyve <04069> ewdm <0> Nhl <0559> rmayw <03205> tdlyml <04714> Myrum <04428> Klm <07121> arqyw (1:18)

1:19 <03205> wdlyw <03205> tdlymh <0413> Nhla <0935> awbt <02962> Mrjb <02007> hnh <02422> twyx <03588> yk <05680> tyrbeh <04713> tyrumh <0802> Mysnk <03808> al <03588> yk <06547> herp <0413> la <03205> tdlymh <0559> Nrmatw (1:19)

1:20 <03966> dam <06105> wmueyw <05971> Meh <07235> bryw <03205> tdlyml <0430> Myhla <03190> bjyyw (1:20)

1:21 <01004> Mytb <0> Mhl <06213> veyw <0430> Myhlah <0853> ta <03205> tdlymh <03372> wary <03588> yk <01961> yhyw (1:21)

1:22 o <02421> Nwyxt <01323> tbh <03605> lkw <07993> whkylst <02975> hrayh <03209> dwlyh <01121> Nbh <03605> lk <0559> rmal <05971> wme <03605> lkl <06547> herp <06680> wuyw (1:22)

1:1 tauta ta onomata twn uiwn israhl twn eispeporeumenwn eiv aigupton ama iakwb tw patri autwn ekastov panoikia autwn eishlyosan

1:2 roubhn sumewn leui ioudav

1:3 issacar zaboulwn kai beniamin

1:4 dan kai nefyali gad kai ashr

1:5 iwshf de hn en aiguptw hsan de pasai qucai ex iakwb pente kai ebdomhkonta

1:6 eteleuthsen de iwshf kai pantev oi adelfoi autou kai pasa h genea ekeinh

1:7 oi de uioi israhl huxhyhsan kai eplhyunyhsan kai cudaioi egenonto kai katiscuon sfodra sfodra eplhyunen de h gh autouv

1:8 anesth de basileuv eterov ep aigupton ov ouk hdei ton iwshf

1:9 eipen de tw eynei autou idou to genov twn uiwn israhl mega plhyov kai iscuei uper hmav

1:10 deute oun katasofiswmeya autouv mhpote plhyunyh kai hnika an sumbh hmin polemov prosteyhsontai kai outoi prov touv upenantiouv kai ekpolemhsantev hmav exeleusontai ek thv ghv

1:11 kai epesthsen autoiv epistatav twn ergwn ina kakwswsin autouv en toiv ergoiv kai wkodomhsan poleiv ocurav tw faraw thn te piywm kai ramessh kai wn h estin hliou poliv

1:12 kayoti de autouv etapeinoun tosoutw pleiouv eginonto kai iscuon sfodra sfodra kai ebdelussonto oi aiguptioi apo twn uiwn israhl

1:13 kai katedunasteuon oi aiguptioi touv uiouv israhl bia

1:14 kai katwdunwn autwn thn zwhn en toiv ergoiv toiv sklhroiv tw phlw kai th plinyeia kai pasi toiv ergoiv toiv en toiv pedioiv kata panta ta erga wn katedoulounto autouv meta biav

1:15 kai eipen o basileuv twn aiguptiwn taiv maiaiv twn ebraiwn th mia autwn h onoma sepfwra kai to onoma thv deuterav foua

1:16 kai eipen otan maiousye tav ebraiav kai wsin prov tw tiktein ean men arsen h apokteinate auto ean de yhlu peripoieisye auto

1:17 efobhyhsan de ai maiai ton yeon kai ouk epoihsan kayoti sunetaxen autaiv o basileuv aiguptou kai ezwogonoun ta arsena

1:18 ekalesen de o basileuv aiguptou tav maiav kai eipen autaiv ti oti epoihsate to pragma touto kai ezwogoneite ta arsena

1:19 eipan de ai maiai tw faraw ouc wv gunaikev aiguptou ai ebraiai tiktousin gar prin h eiselyein prov autav tav maiav kai etikton

1:20 eu de epoiei o yeov taiv maiaiv kai eplhyunen o laov kai iscuen sfodra

1:21 epeidh efobounto ai maiai ton yeon epoihsan eautaiv oikiav

1:22 sunetaxen de faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecyh toiv ebraioiv eiv ton potamon riqate kai pan yhlu zwogoneite autoTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org