NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Esther 8

8:1 <0> hl <01931> awh <04100> hm <0635> rtoa <05046> hdygh <03588> yk <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> ab <04782> ykdrmw <03064> *Mydwhyh {Myydwhyh} <06887> rru <02001> Nmh <01004> tyb <0853> ta <04436> hklmh <0635> rtoal <0325> swrwsxa <04428> Klmh <05414> Ntn <01931> awhh <03117> Mwyb (8:1)

8:2 P <02001> Nmh <01004> tyb <05921> le <04782> ykdrm <0853> ta <0635> rtoa <07760> Mvtw <04782> ykdrml <05414> hntyw <02001> Nmhm <05674> rybeh <0834> rsa <02885> wtebj <0853> ta <04428> Klmh <05493> royw (8:2)

8:3 <03064> Mydwhyh <05921> le <02803> bsx <0834> rsa <04284> wtbsxm <0853> taw <091> yggah <02001> Nmh <07451> ter <0853> ta <05674> rybehl <0> wl <02603> Nnxttw <01058> Kbtw <07272> wylgr <06440> ynpl <05307> lptw <04428> Klmh <06440> ynpl <01696> rbdtw <0635> rtoa <03254> Powtw (8:3)

8:4 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> dmetw <0635> rtoa <06965> Mqtw <02091> bhzh <08275> jbrs <0853> ta <0635> rtoal <04428> Klmh <03447> jswyw (8:4)

8:5 <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyh <0853> ta <06> dbal <03789> btk <0834> rsa <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmh <04284> tbsxm <05612> Myrpoh <0853> ta <07725> byshl <03789> btky <05869> wynyeb <0589> yna <02896> hbwjw <04428> Klmh <06440> ynpl <01697> rbdh <03787> rskw <06440> wynpl <02580> Nx <04672> ytaum <0518> Maw <02896> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma <0559> rmatw (8:5)

8:6 o <04138> ytdlwm <013> Ndbab <07200> ytyarw <03201> lkwa <0349> hkkyaw <05971> yme <0853> ta <04672> aumy <0834> rsa <07451> herb <07200> ytyarw <03201> lkwa <0349> hkkya <03588> yk (8:6)

8:7 <03064> *Mydwhyb {Myydwhyb} <03027> wdy <07971> xls <0834> rsa <05921> le <06086> Ueh <05921> le <08518> wlt <0853> wtaw <0635> rtoal <05414> yttn <02001> Nmh <01004> tyb <02009> hnh <03064> ydwhyh <04782> ykdrmlw <04436> hklmh <0635> rtoal <0325> srwsxa <04428> Klmh <0559> rmayw (8:7)

8:8 <07725> byshl <0369> Nya <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> Mwtxnw <04428> Klmh <08034> Msb <03789> btkn <0834> rsa <03791> btk <03588> yk <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> wmtxw <04428> Klmh <08034> Msb <05869> Mkynyeb <02896> bwjk <03064> Mydwhyh <05921> le <03789> wbtk <0859> Mtaw (8:8)

8:9 <03956> Mnwslkw <03789> Mbtkk <03064> Mydwhyh <0413> law <03956> wnslk <05971> Mew <05971> Mew <03789> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <04082> hnydm <03967> hamw <06242> Myrvew <07651> ebs <03568> swk <05704> dew <01912> wdhm <0834> rsa <04082> twnydmh <08269> yrvw <06346> twxphw <0323> Mynprdsxah <0413> law <03064> Mydwhyh <0413> la <04782> ykdrm <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03789> btkyw <0> wb <06242> Myrvew <07969> hswlsb <05510> Nwyo <02320> sdx <01931> awh <07992> ysylsh <02320> sdxb <01931> ayhh <06256> teb <04428> Klmh <05608> yrpo <07121> warqyw (8:9)

8:10 <07424> Mykmrh <01121> ynb <0327> Mynrtsxah <07409> skrh <07392> ybkr <05483> Myowob <07323> Myurh <03027> dyb <05612> Myrpo <07971> xlsyw <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> Mtxyw <0325> srwsxa <04428> Klmh <08034> Msb <03789> btkyw (8:10)

8:11 <0962> zwbl <07998> Mllsw <0802> Mysnw <02945> Pj <0853> Mta <06696> Myruh <04082> hnydmw <05971> Me <02426> lyx <03605> lk <0853> ta <06> dbalw <02026> grhlw <08045> dymshl <05315> Mspn <05921> le <05975> dmelw <06950> lhqhl <05892> ryew <05892> rye <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyl <04428> Klmh <05414> Ntn <0834> rsa (8:11)

8:12 <0143> rda <02320> sdx <01931> awh <06240> rve <08147> Myns <02320> sdxl <06240> rve <07969> hswlsb <0325> swrwsxa <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0259> dxa <03117> Mwyb (8:12)

8:13 <0341> Mhybyam <05358> Mqnhl <02088> hzh <03117> Mwyl <06259> *Mydyte {Mydwte} <03064> *Mydwhyh {Myydwhyh} <01961> twyhlw <05971> Mymeh <03605> lkl <01540> ywlg <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkb <01881> td <05414> Ntnhl <03791> btkh <06572> Ngstp (8:13)

8:14 P <01002> hrybh <07800> Nswsb <05414> hntn <01881> tdhw <04428> Klmh <01697> rbdb <01765> Mypwxdw <0926> Mylhbm <03318> wauy <0327> Mynrtsxah <07409> skrh <07392> ybkr <07323> Myurh (8:14)

8:15 <08055> hxmvw <06670> hlhu <07800> Nsws <05892> ryehw <0713> Nmgraw <0948> Uwb <08509> Kyrktw <01419> hlwdg <02091> bhz <05850> trjew <02353> rwxw <08504> tlkt <04438> twklm <03830> swblb <04428> Klmh <06440> ynplm <03318> auy <04782> ykdrmw (8:15)

8:16 <03366> rqyw <08342> Nvvw <08057> hxmvw <0219> hrwa <01961> htyh <03064> Mydwhyl (8:16)

8:17 <05921> Mhyle <03064> Mydwhyh <06343> dxp <05307> lpn <03588> yk <03054> Mydhytm <0776> Urah <05971> ymem <07227> Mybrw <02896> bwj <03117> Mwyw <04960> htsm <03064> Mydwhyl <08342> Nwvvw <08057> hxmv <05060> eygm <01881> wtdw <04428> Klmh <01697> rbd <0834> rsa <04725> Mwqm <05892> ryew <05892> rye <03605> lkbw <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkbw (8:17)

8:1 kai en auth th hmera o basileuv artaxerxhv edwrhsato esyhr osa uphrcen aman tw diabolw kai mardocaiov proseklhyh upo tou basilewv upedeixen gar esyhr oti enoikeiwtai auth

8:2 elaben de o basileuv ton daktulion on afeilato aman kai edwken auton mardocaiw kai katesthsen esyhr mardocaion epi pantwn twn aman

8:3 kai prosyeisa elalhsen prov ton basilea kai prosepesen prov touv podav autou kai hxiou afelein thn aman kakian kai osa epoihsen toiv ioudaioiv

8:4 exeteinen de o basileuv esyhr thn rabdon thn crushn exhgeryh de esyhr paresthkenai tw basilei

8:5 kai eipen esyhr ei dokei soi kai euron carin pemfyhtw apostrafhnai ta grammata ta apestalmena upo aman ta grafenta apolesyai touv ioudaiouv oi eisin en th basileia sou

8:6 pwv gar dunhsomai idein thn kakwsin tou laou mou kai pwv dunhsomai swyhnai en th apwleia thv patridov mou

8:7 kai eipen o basileuv prov esyhr ei panta ta uparconta aman edwka kai ecarisamhn soi kai auton ekremasa epi xulou oti tav ceirav ephnegke toiv ioudaioiv ti eti epizhteiv

8:8 graqate kai umeiv ek tou onomatov mou wv dokei umin kai sfragisate tw daktuliw mou osa gar grafetai tou basilewv epitaxantov kai sfragisyh tw daktuliw mou ouk estin autoiv anteipein

8:9 eklhyhsan de oi grammateiv en tw prwtw mhni ov esti nisa trith kai eikadi tou autou etouv kai egrafh toiv ioudaioiv osa eneteilato toiv oikonomoiv kai toiv arcousin twn satrapwn apo thv indikhv ewv thv aiyiopiav ekaton eikosi epta satrapeiaiv kata cwran kai cwran kata thn eautwn lexin

8:10 egrafh de dia tou basilewv kai esfragisyh tw daktuliw autou kai exapesteilan ta grammata dia bibliaforwn

8:11 wv epetaxen autoiv crhsyai toiv nomoiv autwn en pash polei bohyhsai te autoiv kai crhsyai toiv antidikoiv autwn kai toiv antikeimenoiv autwn wv boulontai

8:12 en hmera mia en pash th basileia artaxerxou th triskaidekath tou dwdekatou mhnov ov estin adar

8:13 ta de antigrafa ektiyesywsan ofyalmofanwv en pash th basileia etoimouv te einai pantav touv ioudaiouv eiv tauthn thn hmeran polemhsai autwn touv upenantiouv

8:14 oi men oun ippeiv exhlyon speudontev ta upo tou basilewv legomena epitelein exeteyh de to prostagma kai en sousoiv

8:15 o de mardocaiov exhlyen estolismenov thn basilikhn stolhn kai stefanon ecwn crusoun kai diadhma bussinon porfuroun idontev de oi en sousoiv ecarhsan

8:16 toiv de ioudaioiv egeneto fwv kai eufrosunh

8:17 kata polin kai cwran ou an exeteyh to prostagma ou an exeteyh to ekyema cara kai eufrosunh toiv ioudaioiv kwywn kai eufrosunh kai polloi twn eynwn perietemonto kai ioudaizon dia ton fobon twn ioudaiwnTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org