NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Esther 3

3:1 <0854> wta <0834> rsa <08269> Myrvh <03605> lk <05921> lem <03678> waok <0853> ta <07760> Mvyw <05375> whavnyw <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmh <0853> ta <0325> swrwsxa <04428> Klmh <01431> ldg <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa (3:1)

3:2 <07812> hwxtsy <03808> alw <03766> erky <03808> al <04782> ykdrmw <04428> Klmh <0> wl <06680> hwu <03651> Nk <03588> yk <02001> Nmhl <07812> Mywxtsmw <03766> Myerk <04428> Klmh <08179> resb <0834> rsa <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lkw (3:2)

3:3 <04428> Klmh <04687> twum <0853> ta <05674> rbwe <0859> hta <04069> ewdm <04782> ykdrml <04428> Klmh <08179> resb <0834> rsa <04428> Klmh <05650> ydbe <0559> wrmayw (3:3)

3:4 <03064> ydwhy <01931> awh <0834> rsa <01992> Mhl <05046> dygh <03588> yk <04782> ykdrm <01697> yrbd <05975> wdmeyh <07200> twarl <02001> Nmhl <05046> wdygyw <0413> Mhyla <08085> ems <03808> alw <03117> Mwyw <03117> Mwy <0413> wyla <0559> *Mrmak {Mrmab} <01961> yhyw (3:4)

3:5 <02534> hmx <02001> Nmh <04390> almyw <0> wl <07812> hwxtsmw <03766> erk <04782> ykdrm <0369> Nya <03588> yk <02001> Nmh <07200> aryw (3:5)

3:6 <04782> ykdrm <05971> Me <0325> swrwsxa <04438> twklm <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyh <03605> lk <0853> ta <08045> dymshl <02001> Nmh <01245> sqbyw <04782> ykdrm <05971> Me <0853> ta <0> wl <05046> wdygh <03588> yk <0905> wdbl <04782> ykdrmb <03027> dy <07971> xlsl <05869> wynyeb <0959> zbyw (3:6)

3:7 o <0143> rda <02320> sdx <01931> awh <06240> rve <08147> Myns <02320> sdxl <02320> sdxmw <03117> Mwyl <03117> Mwym <02001> Nmh <06440> ynpl <01486> lrwgh <01931> awh <06332> rwp <05307> lyph <0325> swrwsxa <04428> Klml <06240> hrve <08147> Myts <08141> tnsb <05212> Noyn <02320> sdx <01931> awh <07223> Nwsarh <02320> sdxb (3:7)

3:8 <03240> Mxynhl <07737> hws <0369> Nya <04428> Klmlw <06213> Myve <0369> Mnya <04428> Klmh <01881> ytd <0853> taw <05971> Me <03605> lkm <08138> twns <01881> Mhytdw <04438> Ktwklm <04082> twnydm <03605> lkb <05971> Mymeh <0996> Nyb <06504> drpmw <06340> rzpm <0259> dxa <05971> Me <03426> wnsy <0325> swrwsxa <04428> Klml <02001> Nmh <0559> rmayw (3:8)

3:9 <04428> Klmh <01595> yzng <0413> la <0935> aybhl <04399> hkalmh <06213> yve <03027> ydy <05921> le <08254> lwqsa <03701> Pok <03603> rkk <0505> Mypla <06235> trvew <06> Mdbal <03789> btky <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma (3:9)

3:10 <03064> Mydwhyh <06887> rru <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmhl <05414> hntyw <03027> wdy <05921> lem <02885> wtebj <0853> ta <04428> Klmh <05493> royw (3:10)

3:11 <05869> Kynyeb <02896> bwjk <0> wb <06213> twvel <05971> Mehw <0> Kl <05414> Nwtn <03701> Pokh <02001> Nmhl <04428> Klmh <0559> rmayw (3:11)

3:12 <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> Mtxnw <03789> btkn <0325> srwsxa <04428> Klmh <08034> Msb <03956> wnwslk <05971> Mew <05971> Mew <03791> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <05971> Mew <05971> Me <08269> yrv <0413> law <04082> hnydmw <04082> hnydm <05921> le <0834> rsa <06346> twxph <0413> law <04428> Klmh <0323> ynprdsxa <0413> la <02001> Nmh <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03789> btkyw <0> wb <03117> Mwy <06240> rve <07969> hswlsb <07223> Nwsarh <02320> sdxb <04428> Klmh <05608> yrpo <07121> warqyw (3:12)

3:13 <0962> zwbl <07998> Mllsw <0143> rda <02320> sdx <01931> awh <06240> rve <08147> Myns <02320> sdxl <06240> rve <07969> hswlsb <0259> dxa <03117> Mwyb <0802> Mysnw <02945> Pj <02205> Nqz <05704> dew <05288> renm <03064> Mydwhyh <03605> lk <0853> ta <06> dbalw <02026> grhl <08045> dymshl <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lk <0413> la <07323> Myurh <03027> dyb <05612> Myrpo <07971> xwlsnw (3:13)

3:14 <02088> hzh <03117> Mwyl <06264> Mydte <01961> twyhl <05971> Mymeh <03605> lkl <01540> ywlg <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkb <01881> td <05414> Ntnhl <03791> btkh <06572> Ngstp (3:14)

3:15 P <0943> hkwbn <07800> Nsws <05892> ryehw <08354> twtsl <03427> wbsy <02001> Nmhw <04428> Klmhw <01002> hrybh <07800> Nswsb <05414> hntn <01881> tdhw <04428> Klmh <01697> rbdb <01765> Mypwxd <03318> wauy <07323> Myurh (3:15)

3:1 meta de tauta edoxasen o basileuv artaxerxhv aman amadayou bougaion kai uqwsen auton kai eprwtobayrei pantwn twn filwn autou

3:2 kai pantev oi en th aulh prosekunoun autw outwv gar prosetaxen o basileuv poihsai o de mardocaiov ou prosekunei autw

3:3 kai elalhsan oi en th aulh tou basilewv tw mardocaiw mardocaie ti parakoueiv ta upo tou basilewv legomena

3:4 kay ekasthn hmeran elaloun autw kai ouc uphkouen autwn kai upedeixan tw aman mardocaion toiv tou basilewv logoiv antitassomenon kai upedeixen autoiv o mardocaiov oti ioudaiov estin

3:5 kai epignouv aman oti ou proskunei autw mardocaiov eyumwyh sfodra

3:6 kai ebouleusato afanisai pantav touv upo thn artaxerxou basileian ioudaiouv

3:7 kai epoihsen qhfisma en etei dwdekatw thv basileiav artaxerxou kai ebalen klhrouv hmeran ex hmerav kai mhna ek mhnov wste apolesai en mia hmera to genov mardocaiou kai epesen o klhrov eiv thn tessareskaidekathn tou mhnov ov estin adar

3:8 kai elalhsen prov ton basilea artaxerxhn legwn uparcei eynov diesparmenon en toiv eynesin en pash th basileia sou oi de nomoi autwn exalloi para panta ta eynh twn de nomwn tou basilewv parakouousin kai ou sumferei tw basilei easai autouv

3:9 ei dokei tw basilei dogmatisatw apolesai autouv kagw diagraqw eiv to gazofulakion tou basilewv arguriou talanta muria

3:10 kai perielomenov o basileuv ton daktulion edwken eiv ceira tw aman sfragisai kata twn gegrammenwn kata twn ioudaiwn

3:11 kai eipen o basileuv tw aman to men argurion ece tw de eynei crw wv boulei

3:12 kai eklhyhsan oi grammateiv tou basilewv mhni prwtw th triskaidekath kai egraqan wv epetaxen aman toiv strathgoiv kai toiv arcousin kata pasan cwran apo indikhv ewv thv aiyiopiav taiv ekaton eikosi epta cwraiv toiv te arcousi twn eynwn kata thn autwn lexin di artaxerxou tou basilewv

3:13 kai apestalh dia bibliaforwn eiv thn artaxerxou basileian afanisai to genov twn ioudaiwn en hmera mia mhnov dwdekatou ov estin adar kai diarpasai ta uparconta autwn

3:14 ta de antigrafa twn epistolwn exetiyeto kata cwran kai prosetagh pasi toiv eynesin etoimouv einai eiv thn hmeran tauthn

3:15 espeudeto de to pragma kai eiv sousan o de basileuv kai aman ekwywnizonto etarasseto de h polivTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org