NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Esther 2

2:1 <05921> hyle <01504> rzgn <0834> rsa <0853> taw <06213> htve <0834> rsa <0853> taw <02060> ytsw <0853> ta <02142> rkz <0325> swrwsxa <04428> Klmh <02534> tmx <07918> Ksk <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa (2:1)

2:2 <04758> harm <02896> twbwj <01330> twlwtb <05291> twren <04428> Klml <01245> wsqby <08334> wytrsm <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw (2:2)

2:3 <08562> Nhyqwrmt <05414> Nwtnw <0802> Mysnh <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <01896> agh <03027> dy <0413> la <0802> Mysnh <01004> tyb <0413> la <01002> hrybh <07800> Nsws <0413> la <04758> harm <02896> tbwj <01330> hlwtb <05291> hren <03605> lk <0853> ta <06908> wubqyw <04438> wtwklm <04082> twnydm <03605> lkb <06496> Mydyqp <04428> Klmh <06485> dqpyw (2:3)

2:4 o <03651> Nk <06213> veyw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw <02060> ytsw <08478> txt <04427> Klmt <04428> Klmh <05869> ynyeb <03190> bjyt <0834> rsa <05291> hrenhw (2:4)

2:5 <01145> ynymy <0> sya <07027> syq <01121> Nb <08096> yems <01121> Nb <02971> ryay <01121> Nb <04782> ykdrm <08034> wmsw <01002> hrybh <07800> Nswsb <01961> hyh <03064> ydwhy <0376> sya (2:5)

2:6 <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <01540> hlgh <0834> rsa <03063> hdwhy <04428> Klm <03204> hynky <05973> Me <01540> htlgh <0834> rsa <01473> hlgh <05973> Me <03389> Mylswrym <01540> hlgh <0834> rsa (2:6)

2:7 <01323> tbl <0> wl <04782> ykdrm <03947> hxql <0517> hmaw <01> hyba <04194> twmbw <04758> harm <02896> tbwjw <08389> rat <03303> tpy <05291> hrenhw <0517> Maw <01> ba <0> hl <0369> Nya <03588> yk <01730> wdd <01323> tb <0635> rtoa <01931> ayh <01919> hodh <0853> ta <0539> Nma <01961> yhyw (2:7)

2:8 <0802> Mysnh <08104> rms <01896> ygh <03027> dy <0413> la <04428> Klmh <01004> tyb <0413> la <0635> rtoa <03947> xqltw <01896> ygh <03027> dy <0413> la <01002> hrybh <07800> Nsws <0413> la <07227> twbr <05291> twren <06908> Ubqhbw <01881> wtdw <04428> Klmh <01697> rbd <08085> emshb <01961> yhyw (2:8)

2:9 <0802> Mysnh <01004> tyb <02896> bwjl <05291> hytwren <0853> taw <08138> hnsyw <04428> Klmh <01004> tybm <0> hl <05414> ttl <07200> twyarh <05291> twrenh <07651> ebs <0853> taw <0> hl <05414> ttl <04490> htwnm <0853> taw <08562> hyqwrmt <0853> ta <0926> lhbyw <06440> wynpl <02617> dox <05375> avtw <05869> wynyeb <05291> hrenh <03190> bjytw (2:9)

2:10 <05046> dygt <03808> al <0834> rsa <05921> hyle <06680> hwu <04782> ykdrm <03588> yk <04138> htdlwm <0853> taw <05971> hme <0853> ta <0635> rtoa <05046> hdygh <03808> al (2:10)

2:11 <0> hb <06213> hvey <04100> hmw <0635> rtoa <07965> Mwls <0853> ta <03045> tedl <0802> Mysnh <01004> tyb <02691> rux <06440> ynpl <01980> Klhtm <04782> ykdrm <03117> Mwyw <03117> Mwy <03605> lkbw (2:11)

2:12 <0802> Mysnh <08562> yqwrmtbw <01314> Mymvbb <02320> Mysdx <08337> hssw <04753> rmh <08081> Nmsb <02320> Mysdx <08337> hss <04795> Nhyqwrm <03117> ymy <04390> walmy <03651> Nk <03588> yk <02320> sdx <06240> rve <08147> Myns <0802> Mysnh <01881> tdk <0> hl <01961> twyh <07093> Uqm <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <05291> hrenw <05291> hren <08447> rt <05060> eyghbw (2:12)

2:13 <04428> Klmh <01004> tyb <05704> de <0802> Mysnh <01004> tybm <05973> hme <0935> awbl <0> hl <05414> Ntny <0559> rmat <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <04428> Klmh <0413> la <0935> hab <05291> hrenh <02088> hzbw (2:13)

2:14 <08034> Msb <07121> harqnw <04428> Klmh <0> hb <02654> Upx <0518> Ma <03588> yk <04428> Klmh <0413> la <05750> dwe <0935> awbt <03808> al <06370> Mysglyph <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <08190> zgses <03027> dy <0413> la <08145> yns <0802> Mysnh <01004> tyb <0413> la <07725> hbs <01931> ayh <01242> rqbbw <0935> hab <01931> ayh <06153> breb (2:14)

2:15 <07200> hyar <03605> lk <05869> ynyeb <02580> Nx <05375> tavn <0635> rtoa <01961> yhtw <0802> Mysnh <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <01896> ygh <0559> rmay <0834> rsa <0853> ta <0518> Ma <03588> yk <01697> rbd <01245> hsqb <03808> al <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <01323> tbl <0> wl <03947> xql <0834> rsa <04782> ykdrm <01730> dd <032> lyxyba <01323> tb <0635> rtoa <08447> rt <05060> eyghbw (2:15)

2:16 <04438> wtwklml <07651> ebs <08141> tnsb <02887> tbj <02320> sdx <01931> awh <06224> yryveh <02320> sdxb <04438> wtwklm <01004> tyb <0413> la <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0413> la <0635> rtoa <03947> xqltw (2:16)

2:17 <02060> ytsw <08478> txt <04427> hkylmyw <07218> hsarb <04438> twklm <03804> rtk <07760> Mvyw <01330> tlwtbh <03605> lkm <06440> wynpl <02617> doxw <02580> Nx <05375> avtw <0802> Mysnh <03605> lkm <0635> rtoa <0853> ta <04428> Klmh <0157> bhayw (2:17)

2:18 <04428> Klmh <03027> dyk <04864> tavm <05414> Ntyw <06213> hve <04082> twnydml <02010> hxnhw <0635> rtoa <04960> htsm <0853> ta <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <01419> lwdg <04960> htsm <04428> Klmh <06213> veyw (2:18)

2:19 <04428> Klmh <08179> resb <03427> bsy <04782> ykdrmw <08145> tyns <01330> twlwtb <06908> Ubqhbw (2:19)

2:20 o <0854> wta <0545> hnmab <01961> htyh <0834> rsak <06213> hve <0635> rtoa <04782> ykdrm <03982> rmam <0853> taw <04782> ykdrm <05921> hyle <06680> hwu <0834> rsak <05971> hme <0853> taw <04138> htdlwm <05046> tdgm <0635> rtoa <0369> Nya (2:20)

2:21 <0325> srwsxa <04428> Klmb <03027> dy <07971> xlsl <01245> wsqbyw <05592> Poh <08104> yrmsm <04428> Klmh <05631> yoyro <08147> yns <08657> srtw <0904> Ntgb <07107> Puq <04428> Klmh <08179> resb <03427> bsy <04782> ykdrmw <01992> Mhh <03117> Mymyb (2:21)

2:22 <04782> ykdrm <08034> Msb <04428> Klml <0635> rtoa <0559> rmatw <04436> hklmh <0635> rtoal <05046> dgyw <04782> ykdrml <01697> rbdh <03045> edwyw (2:22)

2:23 P <04428> Klmh <06440> ynpl <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpob <03789> btkyw <06086> Ue <05921> le <08147> Mhyns <08518> wltyw <04672> aumyw <01697> rbdh <01245> sqbyw (2:23)

2:1 kai meta touv logouv toutouv ekopasen o basileuv tou yumou kai ouketi emnhsyh thv astin mnhmoneuwn oia elalhsen kai wv katekrinen authn

2:2 kai eipan oi diakonoi tou basilewv zhthyhtw tw basilei korasia afyora kala tw eidei

2:3 kai katasthsei o basileuv kwmarcav en pasaiv taiv cwraiv thv basileiav autou kai epilexatwsan korasia paryenika kala tw eidei eiv sousan thn polin eiv ton gunaikwna kai paradoyhtwsan tw eunoucw tou basilewv tw fulaki twn gunaikwn kai doyhtw smhgma kai h loiph epimeleia

2:4 kai h gunh h an aresh tw basilei basileusei anti astin kai hresen tw basilei to pragma kai epoihsen outwv

2:5 kai anyrwpov hn ioudaiov en sousoiv th polei kai onoma autw mardocaiov o tou iairou tou semeiou tou kisaiou ek fulhv beniamin

2:6 ov hn aicmalwtov ex ierousalhm hn hcmalwteusen naboucodonosor basileuv babulwnov

2:7 kai hn toutw paiv yrepth yugathr aminadab adelfou patrov autou kai onoma auth esyhr en de tw metallaxai authv touv goneiv epaideusen authn eautw eiv gunaika kai hn to korasion kalon tw eidei

2:8 kai ote hkousyh to tou basilewv prostagma sunhcyhsan korasia polla eiv sousan thn polin upo ceira gai kai hcyh esyhr prov gai ton fulaka twn gunaikwn

2:9 kai hresen autw to korasion kai euren carin enwpion autou kai espeusen auth dounai to smhgma kai thn merida kai ta epta korasia ta apodedeigmena auth ek basilikou kai ecrhsato auth kalwv kai taiv abraiv authv en tw gunaikwni

2:10 kai ouc upedeixen esyhr to genov authv oude thn patrida o gar mardocaiov eneteilato auth mh apaggeilai

2:11 kay ekasthn de hmeran o mardocaiov periepatei kata thn aulhn thn gunaikeian episkopwn ti esyhr sumbhsetai

2:12 outov de hn kairov korasiou eiselyein prov ton basilea otan anaplhrwsh mhnav deka duo outwv gar anaplhrountai ai hmerai thv yerapeiav mhnav ex aleifomenai en smurninw elaiw kai mhnav ex en toiv arwmasin kai en toiv smhgmasin twn gunaikwn

2:13 kai tote eisporeuetai prov ton basilea kai o ean eiph paradwsei auth suneisercesyai auth apo tou gunaikwnov ewv twn basileiwn

2:14 deilhv eisporeuetai kai prov hmeran apotrecei eiv ton gunaikwna ton deuteron ou gai o eunoucov tou basilewv o fulax twn gunaikwn kai ouketi eisporeuetai prov ton basilea ean mh klhyh onomati

2:15 en de tw anaplhrousyai ton cronon esyhr thv yugatrov aminadab adelfou patrov mardocaiou eiselyein prov ton basilea ouden hyethsen wn auth eneteilato o eunoucov o fulax twn gunaikwn hn gar esyhr euriskousa carin para pantwn twn blepontwn authn

2:16 kai eishlyen esyhr prov artaxerxhn ton basilea tw dwdekatw mhni ov estin adar tw ebdomw etei thv basileiav autou

2:17 kai hrasyh o basileuv esyhr kai euren carin para pasav tav paryenouv kai epeyhken auth to diadhma to gunaikeion

2:18 kai epoihsen o basileuv poton pasi toiv filoiv autou kai taiv dunamesin epi hmerav epta kai uqwsen touv gamouv esyhr kai afesin epoihsen toiv upo thn basileian autou

2:19 o de mardocaiov eyerapeuen en th aulh

2:20 h de esyhr ouc upedeixen thn patrida authv outwv gar eneteilato auth mardocaiov fobeisyai ton yeon kai poiein ta prostagmata autou kaywv hn met autou kai esyhr ou methllaxen thn agwghn authv

2:21 kai eluphyhsan oi duo eunoucoi tou basilewv oi arciswmatofulakev oti prohcyh mardocaiov kai ezhtoun apokteinai artaxerxhn ton basilea

2:22 kai edhlwyh mardocaiw o logov kai eshmanen esyhr kai auth enefanisen tw basilei ta thv epiboulhv

2:23 o de basileuv htasen touv duo eunoucouv kai ekremasen autouv kai prosetaxen o basileuv katacwrisai eiv mnhmosunon en th basilikh biblioyhkh uper thv eunoiav mardocaiou en egkwmiwTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org