NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Esther 1

1:1 <04082> hnydm <03967> hamw <06242> Myrvew <07651> ebs <03568> swk <05704> dew <01912> wdhm <04427> Klmh <0325> swrwsxa <01931> awh <0325> swrwsxa <03117> ymyb <01961> yhyw (1:1)

1:2 <01002> hrybh <07800> Nswsb <0834> rsa <04438> wtwklm <03678> aok <05921> le <0325> swrwsxa <04428> Klmh <07675> tbsk <01992> Mhh <03117> Mymyb (1:2)

1:3 <06440> wynpl <04082> twnydmh <08269> yrvw <06579> Mymtrph <04074> ydmw <06539> orp <02426> lyx <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <04960> htsm <06213> hve <04427> wklml <07969> swls <08141> tnsb (1:3)

1:4 <03117> Mwy <03967> tamw <08084> Mynwms <07227> Mybr <03117> Mymy <01420> wtlwdg <08597> trapt <03366> rqy <0853> taw <04438> wtwklm <03519> dwbk <06239> rse <0853> ta <07200> wtarhb (1:4)

1:5 <04428> Klmh <01055> Ntyb <01594> tng <02691> ruxb <03117> Mymy <07651> tebs <04960> htsm <06996> Njq <05704> dew <01419> lwdgml <01002> hrybh <07800> Nswsb <04672> Myaumnh <05971> Meh <03605> lkl <04428> Klmh <06213> hve <0428> hlah <03117> Mymyh <04390> tawlmbw (1:5)

1:6 <05508> trxow <01858> rdw <08336> ssw <0923> jhb <07531> tpur <05921> le <03701> Pokw <02091> bhz <04296> twjm <08336> ss <05982> ydwmew <03701> Pok <01550> ylylg <05921> le <0713> Nmgraw <0948> Uwb <02256> ylbxb <0270> zwxa <08504> tlktw <03768> oprk <02353> rwx (1:6)

1:7 <04428> Klmh <03027> dyk <07227> br <04438> twklm <03196> Nyyw <08138> Mynws <03627> Mylkm <03627> Mylkw <02091> bhz <03627> ylkb <08248> twqshw (1:7)

1:8 <0376> syaw <0376> sya <07522> Nwurk <06213> twvel <01004> wtyb <07227> br <03605> lk <05921> le <04428> Klmh <03245> doy <03651> Nk <03588> yk <0597> ona <0369> Nya <01881> tdk <08360> hytshw (1:8)

1:9 o <0325> swrwsxa <04428> Klml <0834> rsa <04438> twklmh <01004> tyb <0802> Mysn <04960> htsm <06213> htve <04436> hklmh <02060> ytsw <01571> Mg (1:9)

1:10 <0325> swrwsxa <04428> Klmh <06440> ynp <0854> ta <08334> Mytrsmh <05631> Myoyroh <07651> tebs <03752> okrkw <02242> rtz <05> atgbaw <0903> atgb <02726> anwbrx <0968> atzb <04104> Nmwhml <0559> rma <03196> Nyyb <04428> Klmh <03820> bl <02896> bwjk <07637> yeybsh <03117> Mwyb (1:10)

1:11 <01931> ayh <04758> harm <02896> tbwj <03588> yk <03308> hypy <0853> ta <08269> Myrvhw <05971> Mymeh <07200> twarhl <04438> twklm <03804> rtkb <04428> Klmh <06440> ynpl <04436> hklmh <02060> ytsw <0853> ta <0935> aybhl (1:11)

1:12 <0> wb <01197> hreb <02534> wtmxw <03966> dam <04428> Klmh <07107> Puqyw <05631> Myoyroh <03027> dyb <0834> rsa <04428> Klmh <01697> rbdb <0935> awbl <02060> ytsw <04436> hklmh <03985> Namtw (1:12)

1:13 <01779> Nydw <01881> td <03045> yedy <03605> lk <06440> ynpl <04428> Klmh <01697> rbd <03651> Nk <03588> yk <06256> Myteh <03045> yedy <02450> Mymkxl <04428> Klmh <0559> rmayw (1:13)

1:14 <04438> twklmb <07223> hnsar <03427> Mybsyh <04428> Klmh <06440> ynp <07200> yar <04074> ydmw <06539> orp <08269> yrv <07651> tebs <04462> Nkwmm <04826> anorm <04825> orm <08659> sysrt <0133> atmda <08369> rts <03771> ansrk <0413> wyla <07138> brqhw (1:14)

1:15 o <05631> Myoyroh <03027> dyb <0325> swrwsxa <04428> Klmh <03982> rmam <0853> ta <06213> htve <03808> al <0834> rsa <05921> le <02060> ytsw <04436> hklmb <06213> twvel <04100> hm <01881> tdk (1:15)

1:16 <0325> swrwsxa <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lk <05921> lew <08269> Myrvh <03605> lk <05921> le <03588> yk <04436> hklmh <02060> ytsw <05753> htwe <0905> wdbl <04428> Klmh <05921> le <03808> al <08269> Myrvhw <04428> Klmh <06440> ynpl <04462> *Nkwmm {Nkmwm} <0559> rmayw (1:16)

1:17 <0935> hab <03808> alw <06440> wynpl <04436> hklmh <02060> ytsw <0853> ta <0935> aybhl <0559> rma <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0559> Mrmab <05869> Nhynyeb <01167> Nhyleb <0959> twzbhl <0802> Mysnh <03605> lk <05921> le <04436> hklmh <01697> rbd <03318> auy <03588> yk (1:17)

1:18 <07110> Puqw <0963> Nwyzb <01767> ydkw <04428> Klmh <08269> yrv <03605> lkl <04436> hklmh <01697> rbd <0853> ta <08085> wems <0834> rsa <04074> ydmw <06539> orp <08282> twrv <0559> hnrmat <02088> hzh <03117> Mwyhw (1:18)

1:19 <04480> hnmm <02896> hbwjh <07468> htwerl <04428> Klmh <05414> Nty <04438> htwklmw <0325> swrwsxa <04428> Klmh <06440> ynpl <02060> ytsw <0935> awbt <03808> al <0834> rsa <05674> rwbey <03808> alw <04074> ydmw <06539> orp <01881> ytdb <03789> btkyw <06440> wynplm <04438> twklm <01697> rbd <03318> auy <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma (1:19)

1:20 <06996> Njq <05704> dew <01419> lwdgml <01167> Nhylebl <03366> rqy <05414> wnty <0802> Mysnh <03605> lkw <01931> ayh <07227> hbr <03588> yk <04438> wtwklm <03605> lkb <06213> hvey <0834> rsa <04428> Klmh <06599> Mgtp <08085> emsnw (1:20)

1:21 <04462> Nkwmm <01697> rbdk <04428> Klmh <06213> veyw <08269> Myrvhw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw (1:21)

1:22 P <05971> wme <03956> Nwslk <01696> rbdmw <01004> wtybb <08323> rrv <0376> sya <03605> lk <01961> twyhl <03956> wnwslk <05971> Mew <05971> Me <0413> law <03791> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <0413> la <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lk <0413> la <05612> Myrpo <07971> xlsyw (1:22)

1:1 (1:1s) kai egeneto meta touv logouv toutouv en taiv hmeraiv artaxerxou outov o artaxerxhv apo thv indikhv ekaton eikosi epta cwrwn ekrathsen

1:2 en autaiv taiv hmeraiv ote eyronisyh o basileuv artaxerxhv en sousoiv th polei

1:3 en tw tritw etei basileuontov autou dochn epoihsen toiv filoiv kai toiv loipoiv eynesin kai toiv perswn kai mhdwn endoxoiv kai toiv arcousin twn satrapwn

1:4 kai meta tauta meta to deixai autoiv ton plouton thv basileiav autou kai thn doxan thv eufrosunhv tou ploutou autou epi hmerav ekaton ogdohkonta

1:5 ote de aneplhrwyhsan ai hmerai tou gamou epoihsen o basileuv poton toiv eynesin toiv eureyeisin eiv thn polin epi hmerav ex en aulh oikou tou basilewv

1:6 kekosmhmenh bussinoiv kai karpasinoiv tetamenoiv epi scoinioiv bussinoiv kai porfuroiv epi kuboiv crusoiv kai arguroiv epi stuloiv parinoiv kai liyinoiv klinai crusai kai argurai epi liyostrwtou smaragditou liyou kai pinninou kai parinou liyou kai strwmnai diafaneiv poikilwv dihnyismenai kuklw roda pepasmena

1:7 pothria crusa kai argura kai anyrakinon kulikion prokeimenon apo talantwn trismuriwn oinov poluv kai hduv on autov o basileuv epinen

1:8 o de potov outov ou kata prokeimenon nomon egeneto outwv de hyelhsen o basileuv kai epetaxen toiv oikonomoiv poihsai to yelhma autou kai twn anyrwpwn

1:9 kai astin h basilissa epoihse poton taiv gunaixin en toiv basileioiv opou o basileuv artaxerxhv

1:10 en de th hmera th ebdomh hdewv genomenov o basileuv eipen tw aman kai bazan kai yarra kai bwrazh kai zayolya kai abataza kai yaraba toiv epta eunoucoiv toiv diakonoiv tou basilewv artaxerxou

1:11 eisagagein thn basilissan prov auton basileuein authn kai periyeinai auth to diadhma kai deixai authn pasin toiv arcousin kai toiv eynesin to kallov authv oti kalh hn

1:12 kai ouk eishkousen autou astin h basilissa elyein meta twn eunoucwn kai eluphyh o basileuv kai wrgisyh

1:13 kai eipen toiv filoiv autou kata tauta elalhsen astin poihsate oun peri toutou nomon kai krisin

1:14 kai proshlyen autw arkesaiov kai sarsayaiov kai malhsear oi arcontev perswn kai mhdwn oi egguv tou basilewv oi prwtoi parakayhmenoi tw basilei

1:15 kai aphggeilan autw kata touv nomouv wv dei poihsai astin th basilissh oti ouk epoihsen ta upo tou basilewv prostacyenta dia twn eunoucwn

1:16 kai eipen o moucaiov prov ton basilea kai touv arcontav ou ton basilea monon hdikhsen astin h basilissa alla kai pantav touv arcontav kai touv hgoumenouv tou basilewv

1:17 kai gar dihghsato autoiv ta rhmata thv basilisshv kai wv anteipen tw basilei wv oun anteipen tw basilei artaxerxh

1:18 outwv shmeron ai turannidev ai loipai twn arcontwn perswn kai mhdwn akousasai ta tw basilei lecyenta up authv tolmhsousin omoiwv atimasai touv andrav autwn

1:19 ei oun dokei tw basilei prostaxatw basilikon kai grafhtw kata touv nomouv mhdwn kai perswn kai mh allwv crhsasyw mhde eiselyatw eti h basilissa prov auton kai thn basileian authv dotw o basileuv gunaiki kreittoni authv

1:20 kai akousyhtw o nomov o upo tou basilewv on ean poih en th basileia autou kai outwv pasai ai gunaikev periyhsousin timhn toiv andrasin eautwn apo ptwcou ewv plousiou

1:21 kai hresen o logov tw basilei kai toiv arcousi kai epoihsen o basileuv kaya elalhsen o moucaiov

1:22 kai apesteilen eiv pasan thn basileian kata cwran kata thn lexin autwn wste einai fobon autoiv en taiv oikiaiv autwnTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org