NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ephesians 3

3:1 toutou <5127> carin <5484> egw <1473> paulov <3972> o <3588> desmiov <1198> tou <3588> cristou <5547> ihsou <2424> uper <5228> umwn <5216> twn <3588> eynwn <1484>

3:2 ei <1487> ge <1065> hkousate <191> (5656) thn <3588> oikonomian <3622> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> eiv <1519> umav <5209>

3:3 [oti] <3754> kata <2596> apokaluqin <602> egnwrisyh <1107> (5681) moi <3427> to <3588> musthrion <3466> kaywv <2531> proegraqa <4270> (5656) en <1722> oligw <3641>

3:4 prov <4314> o <3739> dunasye <1410> (5736) anaginwskontev <314> (5723) nohsai <3539> (5658) thn <3588> sunesin <4907> mou <3450> en <1722> tw <3588> musthriw <3466> tou <3588> cristou <5547>

3:5 o <3739> eteraiv <2087> geneaiv <1074> ouk <3756> egnwrisyh <1107> (5681) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> wv <5613> nun <3568> apekalufyh <601> (5681) toiv <3588> agioiv <40> apostoloiv <652> autou <846> kai <2532> profhtaiv <4396> en <1722> pneumati <4151>

3:6 einai <1510> (5750) ta <3588> eynh <1484> sugklhronoma <4789> kai <2532> susswma <4954> kai <2532> summetoca <4830> thv <3588> epaggeliav <1860> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098>

3:7 ou <3739> egenhyhn <1096> (5675) diakonov <1249> kata <2596> thn <3588> dwrean <1431> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> kata <2596> thn <3588> energeian <1753> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>

3:8 emoi <1698> tw <3588> elacistoterw <1647> pantwn <3956> agiwn <40> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> auth <3778> toiv <3588> eynesin <1484> euaggelisasyai <2097> (5670) to <3588> anexicniaston <421> ploutov <4149> tou <3588> cristou <5547>

3:9 kai <2532> fwtisai <5461> (5658) tiv <5101> h <3588> oikonomia <3622> tou <3588> musthriou <3466> tou <3588> apokekrummenou <613> (5772) apo <575> twn <3588> aiwnwn <165> en <1722> tw <3588> yew <2316> tw <3588> ta <3588> panta <3956> ktisanti <2936> (5660)

3:10 ina <2443> gnwrisyh <1107> (5686) nun <3568> taiv <3588> arcaiv <746> kai <2532> taiv <3588> exousiaiv <1849> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> dia <1223> thv <3588> ekklhsiav <1577> h <3588> polupoikilov <4182> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316>

3:11 kata <2596> proyesin <4286> twn <3588> aiwnwn <165> hn <3739> epoihsen <4160> (5656) en <1722> tw <3588> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>

3:12 en <1722> w <3739> ecomen <2192> (5719) thn <3588> parrhsian <3954> kai <2532> prosagwghn <4318> en <1722> pepoiyhsei <4006> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> autou <846>

3:13 dio <1352> aitoumai <154> (5731) mh <3361> egkakein <1573> (5721) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> mou <3450> uper <5228> umwn <5216> htiv <3748> estin <1510> (5748) doxa <1391> umwn <5216>

3:14 toutou <5127> carin <5484> kamptw <2578> (5719) ta <3588> gonata <1119> mou <3450> prov <4314> ton <3588> patera <3962>

3:15 ex <1537> ou <3739> pasa <3956> patria <3965> en <1722> ouranoiv <3772> kai <2532> epi <1909> ghv <1093> onomazetai <3687> (5743)

3:16 ina <2443> dw <1325> (5632) umin <5213> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> dunamei <1411> krataiwyhnai <2901> (5683) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> eiv <1519> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

3:17 katoikhsai <2730> (5658) ton <3588> criston <5547> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

3:18 en <1722> agaph <26> errizwmenoi <4492> (5772) kai <2532> teyemeliwmenoi <2311> (5772) (3-18) ina <2443> exiscushte <1840> (5661) katalabesyai <2638> (5641) sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> agioiv <40> ti <5101> to <3588> platov <4114> kai <2532> mhkov <3372> kai <2532> uqov <5311> kai <2532> bayov <899>

3:19 gnwnai <1097> (5629) te <5037> thn <3588> uperballousan <5235> (5723) thv <3588> gnwsewv <1108> agaphn <26> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> plhrwyhte <4137> (5686) eiv <1519> pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> yeou <2316>

3:20 tw <3588> de <1161> dunamenw <1410> (5740) uper <5228> panta <3956> poihsai <4160> (5658) uper <5228> ekperissou <4057> wn <3739> aitoumeya <154> (5731) h <2228> nooumen <3539> (5719) kata <2596> thn <3588> dunamin <1411> thn <3588> energoumenhn <1754> (5734) en <1722> hmin <2254>

3:21 autw <846> h <3588> doxa <1391> en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> kai <2532> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> eiv <1519> pasav <3956> tav <3588> geneav <1074> tou <3588> aiwnov <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org