NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ecclesiastes 2

2:1 <01892> lbh <01931> awh <01571> Mg <02009> hnhw <02896> bwjb <07200> harw <08057> hxmvb <05254> hkona <04994> an <01980> hkl <03820> yblb <0589> yna <0559> ytrma (2:1)

2:2 <06213> hve <02090> hz <04100> hm <08057> hxmvlw <01984> llwhm <0559> ytrma <07814> qwxvl (2:2)

2:3 <02416> Mhyyx <03117> ymy <04557> rpom <08064> Mymsh <08478> txt <06213> wvey <0834> rsa <0120> Mdah <01121> ynbl <02896> bwj <02088> hz <0335> ya <07200> hara <0834> rsa <05704> de <05531> twlkob <0270> zxalw <02451> hmkxb <05090> ghn <03820> yblw <01320> yrvb <0853> ta <03196> Nyyb <04900> Kwsml <03820> yblb <08446> ytrt (2:3)

2:4 <03754> Mymrk <0> yl <05193> ytejn <01004> Mytb <0> yl <01129> ytynb <04639> yvem <01431> ytldgh (2:4)

2:5 <06529> yrp <03605> lk <06086> Ue <0> Mhb <05193> ytejnw <06508> Myodrpw <01593> twng <0> yl <06213> ytyve (2:5)

2:6 <06086> Myue <06779> xmwu <03293> rey <01992> Mhm <08248> twqshl <04325> Mym <01295> twkrb <0> yl <06213> ytyve (2:6)

2:7 <03389> Mlswryb <06440> ynpl <01961> wyhs <03605> lkm <0> yl <01961> hyh <07235> hbrh <06629> Nauw <01241> rqb <04735> hnqm <01571> Mg <0> yl <01961> hyh <01004> tyb <01121> ynbw <08198> twxpsw <05650> Mydbe <07069> ytynq (2:7)

2:8 <07705> twdsw <07705> hds <0120> Mdah <01121> ynb <08588> tgwnetw <07891> twrsw <07891> Myrs <0> yl <06213> ytyve <04082> twnydmhw <04428> Myklm <05459> tlgow <02091> bhzw <03701> Pok <01571> Mg <0> yl <03664> ytonk (2:8)

2:9 <0> yl <05975> hdme <02451> ytmkx <0637> Pa <03389> Mlswryb <06440> ynpl <01961> hyhs <03605> lkm <03254> ytpowhw <01431> ytldgw (2:9)

2:10 <05999> ylme <03605> lkm <02506> yqlx <01961> hyh <02088> hzw <05999> ylme <03605> lkm <08055> xmv <03820> ybl <03588> yk <08057> hxmv <03605> lkm <03820> ybl <0853> ta <04513> ytenm <03808> al <01992> Mhm <0680> ytlua <03808> al <05869> ynye <07592> wlas <0834> rsa <03605> lkw (2:10)

2:11 <08121> smsh <08478> txt <03504> Nwrty <0369> Nyaw <07307> xwr <07469> twerw <01892> lbh <03605> lkh <02009> hnhw <06213> twvel <05998> ytlmes <05999> lmebw <03027> ydy <06213> wves <04639> yvem <03605> lkb <0589> yna <06437> ytynpw (2:11)

2:12 <06213> whwve <03528> rbk <0834> rsa <0853> ta <04428> Klmh <0310> yrxa <0935> awbys <0120> Mdah <04100> hm <03588> yk <05531> twlkow <01947> twllwhw <02451> hmkx <07200> twarl <0589> yna <06437> ytynpw (2:12)

2:13 <02822> Ksxh <04480> Nm <0216> rwah <03504> Nwrtyk <05531> twlkoh <04480> Nm <02451> hmkxl <03504> Nwrty <03426> sys <0589> yna <07200> ytyarw (2:13)

2:14 <03605> Mlk <0853> ta <07136> hrqy <0259> dxa <04745> hrqms <0589> yna <01571> Mg <03045> ytedyw <01980> Klwh <02822> Ksxb <03684> lyokhw <07218> wsarb <05869> wynye <02450> Mkxh (2:14)

2:15 <01892> lbh <02088> hz <01571> Mgs <03820> yblb <01696> ytrbdw <03148> rtwy <0227> za <0589> yna <02449> ytmkx <04100> hmlw <07136> ynrqy <0589> yna <01571> Mg <03684> lyokh <04745> hrqmk <03820> yblb <0589> yna <0559> ytrmaw (2:15)

2:16 <03684> lyokh <05973> Me <02450> Mkxh <04191> twmy <0349> Kyaw <07911> xksn <03605> lkh <0935> Myabh <03117> Mymyh <03528> rbksb <05769> Mlwel <03684> lyokh <05973> Me <02450> Mkxl <02146> Nwrkz <0369> Nya <03588> yk (2:16)

2:17 <07307> xwr <07469> twerw <01892> lbh <03605> lkh <03588> yk <08121> smsh <08478> txt <06213> hvens <04639> hvemh <05921> yle <07451> er <03588> yk <02416> Myyxh <0853> ta <08130> ytanvw (2:17)

2:18 <0310> yrxa <01961> hyhys <0120> Mdal <03240> wnxynas <08121> smsh <08478> txt <06001> lme <0589> ynas <05999> ylme <03605> lk <0853> ta <0589> yna <08130> ytanvw (2:18)

2:19 <01892> lbh <02088> hz <01571> Mg <08121> smsh <08478> txt <02449> ytmkxsw <05998> ytlmes <05999> ylme <03605> lkb <07980> jlsyw <05530> lko <0176> wa <01961> hyhy <02450> Mkxh <03045> edwy <04310> ymw (2:19)

2:20 <08121> smsh <08478> txt <05998> ytlmes <05999> lmeh <03605> lk <05921> le <03820> ybl <0853> ta <02976> sayl <0589> yna <05437> ytwbow (2:20)

2:21 <07227> hbr <07451> herw <01892> lbh <02088> hz <01571> Mg <02506> wqlx <05414> wnnty <0> wb <05998> lme <03808> als <0120> Mdalw <03788> Nwrskbw <01847> tedbw <02451> hmkxb <05999> wlmes <0120> Mda <03426> sy <03588> yk (2:21)

2:22 <08121> smsh <08478> txt <06001> lme <01931> awhs <03820> wbl <07475> Nwyerbw <05999> wlme <03605> lkb <0120> Mdal <01933> hwh <04100> hm <03588> yk (2:22)

2:23 <01931> awh <01892> lbh <02088> hz <01571> Mg <03820> wbl <07901> bks <03808> al <03915> hlylb <01571> Mg <06045> wnyne <03708> oekw <04341> Mybakm <03117> wymy <03605> lk <03588> yk (2:23)

2:24 <01931> ayh <0430> Myhlah <03027> dym <03588> yk <0589> yna <07200> ytyar <02090> hz <01571> Mg <05999> wlmeb <02896> bwj <05315> wspn <0853> ta <03318> harhw <08354> htsw <0398> lkays <0120> Mdab <02896> bwj <0369> Nya (2:24)

2:25 <04480> ynmm <02351> Uwx <02363> swxy <04310> ymw <0398> lkay <04310> ym <03588> yk (2:25)

2:26 <07307> xwr <07469> twerw <01892> lbh <02088> hz <01571> Mg <0430> Myhlah <06440> ynpl <02896> bwjl <05414> ttl <03664> ownklw <0622> Pwoal <06045> Nyne <05414> Ntn <02398> ajwxlw <08057> hxmvw <01847> tedw <02451> hmkx <05414> Ntn <06440> wynpl <02896> bwjs <0120> Mdal <03588> yk (2:26)

2:1 eipon egw en kardia mou deuro dh peirasw se en eufrosunh kai ide en agayw kai idou kai ge touto mataiothv

2:2 tw gelwti eipa periforan kai th eufrosunh ti touto poieiv

2:3 kateskeqamhn en kardia mou tou elkusai eiv oinon thn sarka mou kai kardia mou wdhghsen en sofia kai tou krathsai ep afrosunh ewv ou idw poion to agayon toiv uioiv tou anyrwpou o poihsousin upo ton hlion ariymon hmerwn zwhv autwn

2:4 emegaluna poihma mou wkodomhsa moi oikouv efuteusa moi ampelwnav

2:5 epoihsa moi khpouv kai paradeisouv kai efuteusa en autoiv xulon pan karpou

2:6 epoihsa moi kolumbhyrav udatwn tou potisai ap autwn drumon blastwnta xula

2:7 ekthsamhn doulouv kai paidiskav kai oikogeneiv egenonto moi kai ge kthsiv boukoliou kai poimniou pollh egeneto moi uper pantav touv genomenouv emprosyen mou en ierousalhm

2:8 sunhgagon moi kai ge argurion kai crusion kai periousiasmouv basilewn kai twn cwrwn epoihsa moi adontav kai adousav kai entrufhmata uiwn tou anyrwpou oinocoon kai oinocoav

2:9 kai emegalunyhn kai proseyhka para pantav touv genomenouv emprosyen mou en ierousalhm kai ge sofia mou estayh moi

2:10 kai pan o hthsan oi ofyalmoi mou ouc ufeilon ap autwn ouk apekwlusa thn kardian mou apo pashv eufrosunhv oti kardia mou eufranyh en panti mocyw mou kai touto egeneto meriv mou apo pantov mocyou mou

2:11 kai epebleqa egw en pasin poihmasin mou oiv epoihsan ai ceirev mou kai en mocyw w emocyhsa tou poiein kai idou ta panta mataiothv kai proairesiv pneumatov kai ouk estin perisseia upo ton hlion

2:12 kai epebleqa egw tou idein sofian kai periforan kai afrosunhn oti tiv o anyrwpov ov epeleusetai opisw thv boulhv ta osa epoihsen authn

2:13 kai eidon egw oti estin perisseia th sofia uper thn afrosunhn wv perisseia tou fwtov uper to skotov

2:14 tou sofou oi ofyalmoi autou en kefalh autou kai o afrwn en skotei poreuetai kai egnwn kai ge egw oti sunanthma en sunanthsetai toiv pasin autoiv

2:15 kai eipa egw en kardia mou wv sunanthma tou afronov kai ge emoi sunanthsetai moi kai ina ti esofisamhn egw tote perisson elalhsa en kardia mou dioti afrwn ek perisseumatov lalei oti kai ge touto mataiothv

2:16 oti ouk estin mnhmh tou sofou meta tou afronov eiv aiwna kayoti hdh ai hmerai ai ercomenai ta panta epelhsyh kai pwv apoyaneitai o sofov meta tou afronov

2:17 kai emishsa sun thn zwhn oti ponhron ep eme to poihma to pepoihmenon upo ton hlion oti ta panta mataiothv kai proairesiv pneumatov

2:18 kai emishsa egw sun panta mocyon mou on egw mocyw upo ton hlion oti afiw auton tw anyrwpw tw ginomenw met eme

2:19 kai tiv oiden ei sofov estai h afrwn kai exousiazetai en panti mocyw mou w emocyhsa kai w esofisamhn upo ton hlion kai ge touto mataiothv

2:20 kai epestreqa egw tou apotaxasyai th kardia mou epi panti tw mocyw w emocyhsa upo ton hlion

2:21 oti estin anyrwpov ou mocyov autou en sofia kai en gnwsei kai en andreia kai anyrwpov ov ouk emocyhsen en autw dwsei autw merida autou kai ge touto mataiothv kai ponhria megalh

2:22 oti ti ginetai tw anyrwpw en panti mocyw autou kai en proairesei kardiav autou w autov mocyei upo ton hlion

2:23 oti pasai ai hmerai autou alghmatwn kai yumou perispasmov autou kai ge en nukti ou koimatai h kardia autou kai ge touto mataiothv estin

2:24 ouk estin agayon en anyrwpw o fagetai kai o pietai kai o deixei th quch autou agayon en mocyw autou kai ge touto eidon egw oti apo ceirov tou yeou estin

2:25 oti tiv fagetai kai tiv feisetai parex autou

2:26 oti tw anyrwpw tw agayw pro proswpou autou edwken sofian kai gnwsin kai eufrosunhn kai tw amartanonti edwken perispasmon tou prosyeinai kai tou sunagagein tou dounai tw agayw pro proswpou tou yeou oti kai ge touto mataiothv kai proairesiv pneumatovTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org