NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ecclesiastes 11

11:1 <04672> wnaumt <03117> Mymyh <07230> brb <03588> yk <04325> Mymh <06440> ynp <05921> le <03899> Kmxl <07971> xls (11:1)

11:2 <0776> Urah <05921> le <07451> her <01961> hyhy <04100> hm <03045> edt <03808> al <03588> yk <08083> hnwmsl <01571> Mgw <07651> hebsl <02506> qlx <05414> Nt (11:2)

11:3 <01933> awhy <08033> Ms <06086> Ueh <05307> lwpys <04725> Mwqm <06828> Nwpub <0518> Maw <01864> Mwrdb <06086> Ue <05307> lwpy <0518> Maw <07324> wqyry <0776> Urah <05921> le <01653> Msg <05645> Mybeh <04390> walmy <0518> Ma (11:3)

11:4 <07114> rwuqy <03808> al <05645> Mybeb <07200> harw <02232> erzy <03808> al <07307> xwr <08104> rms (11:4)

11:5 <03605> lkh <0853> ta <06213> hvey <0834> rsa <0430> Myhlah <04639> hvem <0853> ta <03045> edt <03808> al <03602> hkk <04392> halmh <0990> Njbb <06106> Mymuek <07307> xwrh <01870> Krd <04100> hm <03045> edwy <0369> Knya <0834> rsak (11:5)

11:6 <02896> Mybwj <0259> dxak <08147> Mhyns <0518> Maw <02088> hz <0176> wa <02088> hzh <03787> rsky <02088> hz <0335> ya <03045> edwy <0369> Knya <03588> yk <03027> Kdy <03240> xnt <0408> la <06153> brelw <02233> Kerz <0853> ta <02232> erz <01242> rqbb (11:6)

11:7 <08121> smsh <0853> ta <07200> twarl <05869> Mynyel <02896> bwjw <0216> rwah <04966> qwtmw (11:7)

11:8 <01892> lbh <0935> abs <03605> lk <01961> wyhy <07235> hbrh <03588> yk <02822> Ksxh <03117> ymy <0853> ta <02142> rkzyw <08055> xmvy <03605> Mlkb <0120> Mdah <02421> hyxy <07235> hbrh <08141> Myns <0518> Ma <03588> yk (11:8)

11:9 <04941> jpsmb <0430> Myhlah <0935> Kayby <0428> hla <03605> lk <05921> le <03588> yk <03045> edw <05869> Kynye <04758> yarmbw <03820> Kbl <01870> ykrdb <01980> Klhw <0979> Ktwrwxb <03117> ymyb <03820> Kbl <03190> Kbyjyw <03208> Kytwdlyb <0970> rwxb <08055> xmv (11:9)

11:10 <01892> lbh <07839> twrxshw <03208> twdlyh <03588> yk <01320> Krvbm <07451> her <05674> rbehw <03820> Kblm <03708> oek <05493> rohw (11:10)

11:1 aposteilon ton arton sou epi proswpon tou udatov oti en plhyei twn hmerwn eurhseiv auton

11:2 dov merida toiv epta kai ge toiv oktw oti ou ginwskeiv ti estai ponhron epi thn ghn

11:3 ean plhrwywsin ta nefh uetou epi thn ghn ekceousin kai ean pesh xulon en tw notw kai ean en tw borra topw ou peseitai to xulon ekei estai

11:4 thrwn anemon ou sperei kai blepwn en taiv nefelaiv ou yerisei

11:5 en oiv ouk estin ginwskwn tiv h odov tou pneumatov wv osta en gastri thv kuoforoushv outwv ou gnwsh ta poihmata tou yeou osa poihsei sun ta panta

11:6 en prwia speiron to sperma sou kai eiv esperan mh afetw h ceir sou oti ou ginwskeiv poion stoichsei h touto h touto kai ean ta duo epi to auto agaya

11:7 kai gluku to fwv kai agayon toiv ofyalmoiv tou blepein sun ton hlion

11:8 oti kai ean eth polla zhsetai o anyrwpov en pasin autoiv eufranyhsetai kai mnhsyhsetai tav hmerav tou skotouv oti pollai esontai pan to ercomenon mataiothv

11:9 eufrainou neaniske en neothti sou kai agayunatw se h kardia sou en hmeraiv neothtov sou kai peripatei en odoiv kardiav sou kai en orasei ofyalmwn sou kai gnwyi oti epi pasi toutoiv axei se o yeov en krisei

11:10 kai aposthson yumon apo kardiav sou kai paragage ponhrian apo sarkov sou oti h neothv kai h anoia mataiothvTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org