NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ecclesiastes 1

1:1 <03389> Mlswryb <04428> Klm <01732> dwd <01121> Nb <06953> tlhq <01697> yrbd (1:1)

1:2 <01892> lbh <03605> lkh <01892> Mylbh <01892> lbh <06953> tlhq <0559> rma <01892> Mylbh <01892> lbh (1:2)

1:3 <08121> smsh <08478> txt <05998> lmeys <05999> wlme <03605> lkb <0120> Mdal <03504> Nwrty <04100> hm (1:3)

1:4 <05975> tdme <05769> Mlwel <0776> Urahw <0935> ab <01755> rwdw <01980> Klh <01755> rwd (1:4)

1:5 <08033> Ms <01931> awh <02224> xrwz <07602> Paws <04725> wmwqm <0413> law <08121> smsh <0935> abw <08121> smsh <02224> xrzw (1:5)

1:6 <07307> xwrh <07725> bs <05439> wytbybo <05921> lew <07307> xwrh <01980> Klwh <05437> bbo <05437> bbwo <06828> Nwpu <0413> la <05437> bbwow <01864> Mwrd <0413> la <01980> Klwh (1:6)

1:7 <01980> tkll <07725> Mybs <01992> Mh <08033> Ms <01980> Myklh <05158> Mylxnhs <04725> Mwqm <0413> la <04392> alm <0369> wnnya <03220> Myhw <03220> Myh <0413> la <01980> Myklh <05158> Mylxnh <03605> lk (1:7)

1:8 <08085> emsm <0241> Nza <04390> almt <03808> alw <07200> twarl <05869> Nye <07646> ebvt <03808> al <01696> rbdl <0376> sya <03201> lkwy <03808> al <03023> Myegy <01697> Myrbdh <03605> lk (1:8)

1:9 <08121> smsh <08478> txt <02319> sdx <03605> lk <0369> Nyaw <06213> hveys <01931> awh <06213> hvens <04100> hmw <01961> hyhys <01931> awh <01961> hyhs <04100> hm (1:9)

1:10 <06440> wnnplm <01961> hyh <0834> rsa <05769> Mymlel <01961> hyh <03528> rbk <01931> awh <02319> sdx <02088> hz <07200> har <0559> rmays <01697> rbd <03426> sy (1:10)

1:11 P <0314> hnrxal <01961> wyhys <05973> Me <02146> Nwrkz <01992> Mhl <01961> hyhy <03808> al <01961> wyhys <0314> Mynrxal <01571> Mgw <07223> Mynsarl <02146> Nwrkz <0369> Nya (1:11)

1:12 <03389> Mlswryb <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <01961> ytyyh <06953> tlhq <0589> yna (1:12)

1:13 <0> wb <06031> twnel <0120> Mdah <01121> ynbl <0430> Myhla <05414> Ntn <07451> er <06045> Nyne <01931> awh <08064> Mymsh <08478> txt <06213> hven <0834> rsa <03605> lk <05921> le <02451> hmkxb <08446> rwtlw <01875> swrdl <03820> ybl <0853> ta <05414> yttnw (1:13)

1:14 <07307> xwr <07469> twerw <01892> lbh <03605> lkh <02009> hnhw <08121> smsh <08478> txt <06213> wvens <04639> Myvemh <03605> lk <0853> ta <07200> ytyar (1:14)

1:15 <04487> twnmhl <03201> lkwy <03808> al <02642> Nwroxw <08626> Nqtl <03201> lkwy <03808> al <05791> twem (1:15)

1:16 <01847> tedw <02451> hmkx <07235> hbrh <07200> har <03820> yblw <03389> Mlswry <05921> le <06440> ynpl <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <05921> le <02451> hmkx <03254> ytpowhw <01431> ytldgh <02009> hnh <0589> yna <0559> rmal <03820> ybl <05973> Me <0589> yna <01696> ytrbd (1:16)

1:17 <07307> xwr <07475> Nwyer <01931> awh <02088> hz <01571> Mgs <03045> ytedy <05531> twlkvw <01947> twllwh <03045> tedw <02451> hmkx <03045> tedl <03820> ybl <05414> hntaw (1:17)

1:18 <04341> bwakm <03254> Pyowy <01847> ted <03254> Pyowyw <03708> oek <07227> br <02451> hmkx <07230> brb <03588> yk (1:18)

1:1 rhmata ekklhsiastou uiou dauid basilewv israhl en ierousalhm

1:2 mataiothv mataiothtwn eipen o ekklhsiasthv mataiothv mataiothtwn ta panta mataiothv

1:3 tiv perisseia tw anyrwpw en panti mocyw autou w mocyei upo ton hlion

1:4 genea poreuetai kai genea ercetai kai h gh eiv ton aiwna esthken

1:5 kai anatellei o hliov kai dunei o hliov kai eiv ton topon autou elkei

1:6 anatellwn autov ekei poreuetai prov noton kai kukloi prov borran kukloi kuklwn poreuetai to pneuma kai epi kuklouv autou epistrefei to pneuma

1:7 pantev oi ceimarroi poreuontai eiv thn yalassan kai h yalassa ouk estai empimplamenh eiv topon ou oi ceimarroi poreuontai ekei autoi epistrefousin tou poreuyhnai

1:8 pantev oi logoi egkopoi ou dunhsetai anhr tou lalein kai ouk emplhsyhsetai ofyalmov tou oran kai ou plhrwyhsetai ouv apo akroasewv

1:9 ti to gegonov auto to genhsomenon kai ti to pepoihmenon auto to poihyhsomenon kai ouk estin pan prosfaton upo ton hlion

1:10 ov lalhsei kai erei ide touto kainon estin hdh gegonen en toiv aiwsin toiv genomenoiv apo emprosyen hmwn

1:11 ouk estin mnhmh toiv prwtoiv kai ge toiv escatoiv genomenoiv ouk estai autoiv mnhmh meta twn genhsomenwn eiv thn escathn

1:12 egw ekklhsiasthv egenomhn basileuv epi israhl en ierousalhm

1:13 kai edwka thn kardian mou tou ekzhthsai kai tou kataskeqasyai en th sofia peri pantwn twn ginomenwn upo ton ouranon oti perispasmon ponhron edwken o yeov toiv uioiv tou anyrwpou tou perispasyai en autw

1:14 eidon sun panta ta poihmata ta pepoihmena upo ton hlion kai idou ta panta mataiothv kai proairesiv pneumatov

1:15 diestrammenon ou dunhsetai tou epikosmhyhnai kai usterhma ou dunhsetai tou ariymhyhnai

1:16 elalhsa egw en kardia mou tw legein egw idou emegalunyhn kai proseyhka sofian epi pasin oi egenonto emprosyen mou en ierousalhm kai kardia mou eiden polla sofian kai gnwsin

1:17 kai edwka kardian mou tou gnwnai sofian kai gnwsin parabolav kai episthmhn egnwn oti kai ge tout estin proairesiv pneumatov

1:18 oti en plhyei sofiav plhyov gnwsewv kai o prostiyeiv gnwsin prosyhsei alghmaTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org