NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Deuteronomy 27

27:1 <03117> Mwyh <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <04687> hwumh <03605> lk <0853> ta <08104> rms <0559> rmal <05971> Meh <0853> ta <03478> larvy <02205> ynqzw <04872> hsm <06680> wuyw (27:1)

27:2 <07874> dyvb <0853> Mta <07874> tdvw <01419> twldg <068> Mynba <0> Kl <06965> tmqhw <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <03383> Ndryh <0853> ta <05674> wrbet <0834> rsa <03117> Mwyb <01961> hyhw (27:2)

27:3 <0> Kl <01> Kytba <0430> yhla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> abt <0834> rsa <04616> Neml <05674> Krbeb <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <05921> Nhyle <03789> tbtkw (27:3)

27:4 <07874> dyvb <0853> Mtwa <07874> tdvw <05858> lbye <02022> rhb <03117> Mwyh <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <0428> hlah <068> Mynbah <0853> ta <06965> wmyqt <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Mkrbeb <01961> hyhw (27:4)

27:5 <01270> lzrb <05921> Mhyle <05130> Pynt <03808> al <068> Mynba <04196> xbzm <0430> Kyhla <03068> hwhyl <04196> xbzm <08033> Ms <01129> tynbw (27:5)

27:6 <0430> Kyhla <03068> hwhyl <05930> tlwe <05921> wyle <05927> tylehw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04196> xbzm <0853> ta <01129> hnbt <08003> twmls <068> Mynba (27:6)

27:7 <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08055> txmvw <08033> Ms <0398> tlkaw <08002> Mymls <02076> txbzw (27:7)

27:8 o <03190> bjyh <0874> rab <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <068> Mynbah <05921> le <03789> tbtkw (27:8)

27:9 <0430> Kyhla <03068> hwhyl <05971> Mel <01961> tyyhn <02088> hzh <03117> Mwyh <03478> larvy <08085> emsw <05535> tkoh <0559> rmal <03478> larvy <03605> lk <0413> la <03881> Mywlh <03548> Mynhkhw <04872> hsm <01696> rbdyw (27:9)

27:10 o <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <02706> wyqx <0853> taw <04687> *wtwum <0853> ta <06213> tyvew <0430> Kyhla <03069> hwhy <06963> lwqb <08085> temsw (27:10)

27:11 <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <0853> ta <04872> hsm <06680> wuyw (27:11)

27:12 <01144> Nmynbw <03130> Powyw <03485> rsvyw <03063> hdwhyw <03878> ywlw <08095> Nwems <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Mkrbeb <01630> Myzrg <02022> rh <05921> le <05971> Meh <0853> ta <01288> Krbl <05975> wdmey <0428> hla (27:12)

27:13 <05321> yltpnw <01835> Nd <02074> Nlwbzw <0836> rsaw <01410> dg <07205> Nbwar <05858> lbye <02022> rhb <07045> hllqh <05921> le <05975> wdmey <0428> hlaw (27:13)

27:14 o <07311> Mr <06963> lwq <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <0413> la <0559> wrmaw <03881> Mywlh <06030> wnew (27:14)

27:15 o <0543> Nma <0559> wrmaw <05971> Meh <03605> lk <06030> wnew <05643> rtob <07760> Mvw <02796> srx <03027> ydy <04639> hvem <03068> hwhy <08441> tbewt <04541> hkomw <06459> lop <06213> hvey <0834> rsa <0376> syah <0779> rwra (27:15)

27:16 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0517> wmaw <01> wyba <07034> hlqm <0779> rwra (27:16)

27:17 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <07453> wher <01366> lwbg <05253> gyom <0779> rwra (27:17)

27:18 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <01870> Krdb <05787> rwe <07686> hgsm <0779> rwra (27:18)

27:19 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0490> hnmlaw <03490> Mwty <01616> rg <04941> jpsm <05186> hjm <0779> rwra (27:19)

27:20 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <01> wyba <03671> Pnk <01540> hlg <03588> yk <01> wyba <0802> tsa <05973> Me <07901> bks <0779> rwra (27:20)

27:21 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0929> hmhb <03605> lk <05973> Me <07901> bks <0779> rwra (27:21)

27:22 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0517> wma <01323> tb <0176> wa <01> wyba <01323> tb <0269> wtxa <05973> Me <07901> bks <0779> rwra (27:22)

27:23 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <02859> wtntx <05973> Me <07901> bks <0779> rwra (27:23)

27:24 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <05643> rtob <07453> wher <05221> hkm <0779> rwra (27:24)

27:25 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <05355> yqn <01818> Md <05315> spn <05221> twkhl <07810> dxs <03947> xql <0779> rwra (27:25)

27:26 P <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0853> Mtwa <06213> twvel <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <0853> ta <06965> Myqy <03808> al <0834> rsa <0779> rwra (27:26)

27:1 kai prosetaxen mwushv kai h gerousia israhl legwn fulassesye pasav tav entolav tautav osav egw entellomai umin shmeron

27:2 kai estai h an hmera diabhte ton iordanhn eiv thn ghn hn kuriov o yeov sou didwsin soi kai sthseiv seautw liyouv megalouv kai koniaseiv autouv konia

27:3 kai graqeiv epi twn liywn pantav touv logouv tou nomou toutou wv an diabhte ton iordanhn hnika ean eiselyhte eiv thn ghn hn kuriov o yeov twn paterwn sou didwsin soi ghn reousan gala kai meli on tropon eipen kuriov o yeov twn paterwn sou soi

27:4 kai estai wv an diabhte ton iordanhn sthsete touv liyouv toutouv ouv egw entellomai soi shmeron en orei gaibal kai koniaseiv autouv konia

27:5 kai oikodomhseiv ekei yusiasthrion kuriw tw yew sou yusiasthrion ek liywn ouk epibaleiv ep autouv sidhron

27:6 liyouv oloklhrouv oikodomhseiv yusiasthrion kuriw tw yew sou kai anoiseiv ep auto olokautwmata kuriw tw yew sou

27:7 kai yuseiv ekei yusian swthriou kuriw tw yew sou kai fagh kai emplhsyhsh kai eufranyhsh enantion kuriou tou yeou sou

27:8 kai graqeiv epi twn liywn panta ton nomon touton safwv sfodra

27:9 kai elalhsen mwushv kai oi iereiv oi leuitai panti israhl legontev siwpa kai akoue israhl en th hmera tauth gegonav eiv laon kuriw tw yew sou

27:10 kai eisakoush thv fwnhv kuriou tou yeou sou kai poihseiv pasav tav entolav autou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron

27:11 kai eneteilato mwushv tw law en th hmera ekeinh legwn

27:12 outoi sthsontai eulogein ton laon en orei garizin diabantev ton iordanhn sumewn leui ioudav issacar iwshf kai beniamin

27:13 kai outoi sthsontai epi thv katarav en orei gaibal roubhn gad kai ashr zaboulwn dan kai nefyali

27:14 kai apokriyentev oi leuitai erousin panti israhl fwnh megalh

27:15 epikataratov anyrwpov ostiv poihsei glupton kai cwneuton bdelugma kuriw ergon ceirwn tecnitou kai yhsei auto en apokrufw kai apokriyeiv pav o laov erousin genoito

27:16 epikataratov o atimazwn patera autou h mhtera autou kai erousin pav o laov genoito

27:17 epikataratov o metatiyeiv oria tou plhsion kai erousin pav o laov genoito

27:18 epikataratov o planwn tuflon en odw kai erousin pav o laov genoito

27:19 epikataratov ov an ekklinh krisin proshlutou kai orfanou kai chrav kai erousin pav o laov genoito

27:20 epikataratov o koimwmenov meta gunaikov tou patrov autou oti apekaluqen sugkalumma tou patrov autou kai erousin pav o laov genoito

27:21 epikataratov o koimwmenov meta pantov kthnouv kai erousin pav o laov genoito

27:22 epikataratov o koimwmenov meta adelfhv ek patrov h ek mhtrov autou kai erousin pav o laov genoito

27:23 epikataratov o koimwmenov meta penyerav autou kai erousin pav o laov genoito epikataratov o koimwmenov meta adelfhv gunaikov autou kai erousin pav o laov genoito

27:24 epikataratov o tuptwn ton plhsion autou dolw kai erousin pav o laov genoito

27:25 epikataratov ov an labh dwra pataxai quchn aimatov aywou kai erousin pav o laov genoito

27:26 epikataratov pav anyrwpov ov ouk emmenei en pasin toiv logoiv tou nomou toutou tou poihsai autouv kai erousin pav o laov genoitoTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org