NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Deuteronomy 26

26:1 <0> hb <03427> tbsyw <03423> htsryw <05159> hlxn <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> awbt <03588> yk <01961> hyhw (26:1)

26:2 <08033> Ms <08034> wms <07931> Nksl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <01980> tklhw <02935> anjb <07760> tmvw <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Kuram <0935> aybt <0834> rsa <0127> hmdah <06529> yrp <03605> lk <07225> tysarm <03947> txqlw (26:2)

26:3 <0> wnl <05414> ttl <01> wnytbal <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> ytab <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhyl <03117> Mwyh <05046> ytdgh <0413> wyla <0559> trmaw <01992> Mhh <03117> Mymyb <01961> hyhy <0834> rsa <03548> Nhkh <0413> la <0935> tabw (26:3)

26:4 <0430> Kyhla <03068> hwhy <04196> xbzm <06440> ynpl <03240> wxynhw <03027> Kdym <02935> anjh <03548> Nhkh <03947> xqlw (26:4)

26:5 <07227> brw <06099> Mwue <01419> lwdg <01471> ywgl <08033> Ms <01961> yhyw <04592> jem <04462> ytmb <08033> Ms <01481> rgyw <04714> hmyrum <03381> dryw <01> yba <06> dba <0761> ymra <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <0559> trmaw <06030> tynew (26:5)

26:6 <07186> hsq <05656> hdbe <05921> wnyle <05414> wntyw <06031> wnwneyw <04713> Myrumh <0854> wnta <07489> weryw (26:6)

26:7 <03906> wnuxl <0853> taw <05999> wnlme <0853> taw <06040> wnyne <0853> ta <07200> aryw <06963> wnlq <0853> ta <03068> hwhy <08085> emsyw <01> wnytba <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <06817> qeunw (26:7)

26:8 <04159> Mytpmbw <0226> twtabw <01419> ldg <04172> armbw <05186> hywjn <02220> erzbw <02389> hqzx <03027> dyb <04714> Myrumm <03068> hwhy <03318> wnauwyw (26:8)

26:9 <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <02063> tazh <0776> Urah <0853> ta <0> wnl <05414> Ntyw <02088> hzh <04725> Mwqmh <0413> la <0935> wnabyw (26:9)

26:10 <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <07812> tywxtshw <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <03240> wtxnhw <03068> hwhy <0> yl <05414> httn <0834> rsa <0127> hmdah <06529> yrp <07225> tysar <0853> ta <0935> ytabh <02009> hnh <06258> htew (26:10)

26:11 o <07130> Kbrqb <0834> rsa <01616> rghw <03881> ywlhw <0859> hta <01004> Ktyblw <0430> Kyhla <03068> hwhy <0> Kl <05414> Ntn <0834> rsa <02896> bwjh <03605> lkb <08056> txmvw (26:11)

26:12 <07646> webvw <08179> Kyresb <0398> wlkaw <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <03881> ywll <05414> httnw <04643> rvemh <08141> tns <07992> tsylsh <08141> hnsb <08393> Ktawbt <04643> rvem <03605> lk <0853> ta <06237> rvel <03615> hlkt <03588> yk (26:12)

26:13 <07911> ytxks <03808> alw <04687> Kytwumm <05674> ytrbe <03808> al <06680> yntywu <0834> rsa <04687> Ktwum <03605> lkk <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rglw <03881> ywll <05414> wyttn <01571> Mgw <01004> tybh <04480> Nm <06944> sdqh <01197> ytreb <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <0559> trmaw (26:13)

26:14 <06680> yntywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> ytyve <0430> yhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> ytems <04191> tml <04480> wnmm <05414> yttn <03808> alw <02931> amjb <04480> wnmm <01197> ytreb <03808> alw <04480> wnmm <0205> ynab <0398> ytlka <03808> al (26:14)

26:15 o <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <01> wnytbal <07650> tebsn <0834> rsak <0> wnl <05414> httn <0834> rsa <0127> hmdah <0853> taw <03478> larvy <0853> ta <05971> Kme <0853> ta <01288> Krbw <08064> Mymsh <04480> Nm <06944> Ksdq <04583> Nwemm <08259> hpyqsh (26:15)

26:16 <05315> Kspn <03605> lkbw <03824> Kbbl <03605> lkb <0853> Mtwa <06213> tyvew <08104> trmsw <04941> Myjpsmh <0853> taw <0428> hlah <02706> Myqxh <0853> ta <06213> twvel <06680> Kwum <0430> Kyhla <03068> hwhy <02088> hzh <03117> Mwyh (26:16)

26:17 <06963> wlqb <08085> emslw <04941> wyjpsmw <04687> wytwumw <02706> wyqx <08104> rmslw <01870> wykrdb <01980> tkllw <0430> Myhlal <0> Kl <01961> twyhl <03117> Mwyh <0559> trmah <03068> hwhy <0853> ta (26:17)

26:18 <04687> wytwum <03605> lk <08104> rmslw <0> Kl <01696> rbd <0834> rsak <05459> hlgo <05971> Mel <0> wl <01961> twyhl <03117> Mwyh <0559> Krymah <03068> hwhyw (26:18)

26:19 o <01696> rbd <0834> rsak <0430> Kyhla <03068> hwhyl <06918> sdq <05971> Me <01961> Ktyhlw <08597> traptlw <08034> Mslw <08416> hlhtl <06213> hve <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <05945> Nwyle <05414> Kttlw (26:19)

26:1 kai estai ean eiselyhv eiv thn ghn hn kuriov o yeov sou didwsin soi en klhrw kai kataklhronomhshv authn kai katoikhshv ep authv

26:2 kai lhmqh apo thv aparchv twn karpwn thv ghv sou hv kuriov o yeov sou didwsin soi kai embaleiv eiv kartallon kai poreush eiv ton topon on an eklexhtai kuriov o yeov sou epiklhyhnai to onoma autou ekei

26:3 kai eleush prov ton ierea ov ean h en taiv hmeraiv ekeinaiv kai ereiv prov auton anaggellw shmeron kuriw tw yew mou oti eiselhluya eiv thn ghn hn wmosen kuriov toiv patrasin hmwn dounai hmin

26:4 kai lhmqetai o iereuv ton kartallon ek twn ceirwn sou kai yhsei auton apenanti tou yusiasthriou kuriou tou yeou sou

26:5 kai apokriyhsh kai ereiv enanti kuriou tou yeou sou surian apebalen o pathr mou kai katebh eiv aigupton kai parwkhsen ekei en ariymw bracei kai egeneto ekei eiv eynov mega kai plhyov polu kai mega

26:6 kai ekakwsan hmav oi aiguptioi kai etapeinwsan hmav kai epeyhkan hmin erga sklhra

26:7 kai anebohsamen prov kurion ton yeon twn paterwn hmwn kai eishkousen kuriov thv fwnhv hmwn kai eiden thn tapeinwsin hmwn kai ton mocyon hmwn kai ton ylimmon hmwn

26:8 kai exhgagen hmav kuriov ex aiguptou autov en iscui megalh kai en ceiri krataia kai en bracioni autou tw uqhlw kai en oramasin megaloiv kai en shmeioiv kai en terasin

26:9 kai eishgagen hmav eiv ton topon touton kai edwken hmin thn ghn tauthn ghn reousan gala kai meli

26:10 kai nun idou enhnoca thn aparchn twn genhmatwn thv ghv hv edwkav moi kurie ghn reousan gala kai meli kai afhseiv auta apenanti kuriou tou yeou sou kai proskunhseiv ekei enanti kuriou tou yeou sou

26:11 kai eufranyhsh en pasin toiv agayoiv oiv edwken soi kuriov o yeov sou kai th oikia sou su kai o leuithv kai o proshlutov o en soi

26:12 ean de sunteleshv apodekatwsai pan to epidekaton twn genhmatwn thv ghv sou en tw etei tw tritw to deuteron epidekaton dwseiv tw leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kai fagontai en taiv polesin sou kai emplhsyhsontai

26:13 kai ereiv enantion kuriou tou yeou sou exekayara ta agia ek thv oikiav mou kai edwka auta tw leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kata pasav tav entolav av eneteilw moi ou parhlyon thn entolhn sou kai ouk epelayomhn

26:14 kai ouk efagon en odunh mou ap autwn ouk ekarpwsa ap autwn eiv akayarton ouk edwka ap autwn tw teynhkoti uphkousa thv fwnhv kuriou tou yeou mou epoihsa kaya eneteilw moi

26:15 katide ek tou oikou tou agiou sou ek tou ouranou kai euloghson ton laon sou ton israhl kai thn ghn hn edwkav autoiv kaya wmosav toiv patrasin hmwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli

26:16 en th hmera tauth kuriov o yeov sou eneteilato soi poihsai panta ta dikaiwmata tauta kai ta krimata kai fulaxesye kai poihsete auta ex olhv thv kardiav umwn kai ex olhv thv quchv umwn

26:17 ton yeon eilou shmeron einai sou yeon kai poreuesyai en taiv odoiv autou kai fulassesyai ta dikaiwmata kai ta krimata autou kai upakouein thv fwnhv autou

26:18 kai kuriov eilato se shmeron genesyai se autw laon periousion kayaper eipen soi fulassein pasav tav entolav autou

26:19 kai einai se uperanw pantwn twn eynwn wv epoihsen se onomaston kai kauchma kai doxaston einai se laon agion kuriw tw yew sou kaywv elalhsenTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org