NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Deuteronomy 25

25:1 <07563> esrh <0853> ta <07561> weysrhw <06662> qyduh <0853> ta <06663> wqyduhw <08199> Mwjpsw <04941> jpsmh <0413> la <05066> wsgnw <0582> Mysna <0996> Nyb <07379> byr <01961> hyhy <03588> yk (25:1)

25:2 <04557> rpomb <07564> wtesr <01767> ydk <06440> wynpl <05221> whkhw <08199> jpsh <05307> wlyphw <07563> esrh <05221> twkh <01121> Nb <0518> Ma <01961> hyhw (25:2)

25:3 o <05869> Kynyel <0251> Kyxa <07034> hlqnw <07227> hbr <04347> hkm <0428> hla <05921> le <05221> wtkhl <03254> Pyoy <06435> Np <03254> Pyoy <03808> al <05221> wnky <0705> Myebra (25:3)

25:4 o <01758> wsydb <07794> rws <02629> Moxt <03808> al (25:4)

25:5 <02992> hmbyw <0802> hsal <0> wl <03947> hxqlw <05921> hyle <0935> aby <02993> hmby <02114> rz <0376> syal <02351> huwxh <04191> tmh <0802> tsa <01961> hyht <03808> al <0> wl <0369> Nya <01121> Nbw <01992> Mhm <0259> dxa <04191> tmw <03162> wdxy <0251> Myxa <03427> wbsy <03588> yk (25:5)

25:6 <03478> larvym <08034> wms <04229> hxmy <03808> alw <04191> tmh <0251> wyxa <08034> Ms <05921> le <06965> Mwqy <03205> dlt <0834> rsa <01060> rwkbh <01961> hyhw (25:6)

25:7 <02992> ymby <014> hba <03808> al <03478> larvyb <08034> Ms <0251> wyxal <06965> Myqhl <02993> ymby <03985> Nyam <0559> hrmaw <02205> Mynqzh <0413> la <08179> hresh <02994> wtmby <05927> htlew <02994> wtmby <0853> ta <03947> txql <0376> syah <02654> Upxy <03808> al <0518> Maw (25:7)

25:8 <03947> htxql <02654> ytupx <03808> al <0559> rmaw <05975> dmew <0413> wyla <01696> wrbdw <05892> wrye <02205> ynqz <0> wl <07121> warqw (25:8)

25:9 <0251> wyxa <01004> tyb <0853> ta <01129> hnby <03808> al <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <0559> hrmaw <06030> htnew <06440> wynpb <03417> hqryw <07272> wlgr <05921> lem <05275> wlen <02502> hulxw <02205> Mynqzh <05869> ynyel <0413> wyla <02994> wtmby <05066> hsgnw (25:9)

25:10 o <05275> lenh <02502> Uwlx <01004> tyb <03478> larvyb <08034> wms <07121> arqnw (25:10)

25:11 <04016> wysbmb <02388> hqyzxhw <03027> hdy <07971> hxlsw <05221> whkm <03027> dym <0376> hsya <0853> ta <05337> lyuhl <0259> dxah <0802> tsa <07126> hbrqw <0251> wyxaw <0376> sya <03162> wdxy <0376> Mysna <05327> wuny <03588> yk (25:11)

25:12 o <05869> Knye <02347> owxt <03808> al <03709> hpk <0853> ta <07112> htuqw (25:12)

25:13 o <06996> hnjqw <01419> hlwdg <068> Nbaw <068> Nba <03599> Koykb <0> Kl <01961> hyhy <03808> al (25:13)

25:14 <06996> hnjqw <01419> hlwdg <0374> hpyaw <0374> hpya <01004> Ktybb <0> Kl <01961> hyhy <03808> al (25:14)

25:15 <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <03117> Kymy <0748> wkyray <04616> Neml <0> Kl <01961> hyhy <06664> qduw <08003> hmls <0374> hpya <0> Kl <01961> hyhy <06664> qduw <08003> hmls <068> Nba (25:15)

25:16 P <05766> lwe <06213> hve <03605> lk <0428> hla <06213> hve <03605> lk <0430> Kyhla <03068> hwhy <08441> tbewt <03588> yk (25:16)

25:17 <04714> Myrumm <03318> Mktaub <01870> Krdb <06002> qlme <0> Kl <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <02142> rwkz (25:17)

25:18 <0430> Myhla <03373> ary <03808> alw <03023> egyw <05889> Pye <0859> htaw <0310> Kyrxa <02826> Mylsxnh <03605> lk <0> Kb <02179> bnzyw <01870> Krdb <07136> Krq <0834> rsa (25:18)

25:19 P <07911> xkst <03808> al <08064> Mymsh <08478> txtm <06002> qlme <02143> rkz <0853> ta <04229> hxmt <03423> htsrl <05159> hlxn <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urab <05439> bybom <0341> Kybya <03605> lkm <0> Kl <0430> Kyhla <03068> hwhy <05117> xynhb <01961> hyhw (25:19)

25:1 ean de genhtai antilogia ana meson anyrwpwn kai proselywsin eiv krisin kai krinwsin kai dikaiwswsin ton dikaion kai katagnwsin tou asebouv

25:2 kai estai ean axiov h plhgwn o asebwn kai kayieiv auton enanti twn kritwn kai mastigwsousin auton enantion autwn kata thn asebeian autou ariymw

25:3 tessarakonta mastigwsousin auton ou prosyhsousin ean de prosywsin mastigwsai auton uper tautav tav plhgav pleiouv aschmonhsei o adelfov sou enantion sou

25:4 ou fimwseiv boun alownta

25:5 ean de katoikwsin adelfoi epi to auto kai apoyanh eiv ex autwn sperma de mh h autw ouk estai h gunh tou teynhkotov exw andri mh eggizonti o adelfov tou androv authv eiseleusetai prov authn kai lhmqetai authn eautw gunaika kai sunoikhsei auth

25:6 kai estai to paidion o ean tekh katastayhsetai ek tou onomatov tou teteleuthkotov kai ouk exaleifyhsetai to onoma autou ex israhl

25:7 ean de mh boulhtai o anyrwpov labein thn gunaika tou adelfou autou kai anabhsetai h gunh epi thn pulhn epi thn gerousian kai erei ou yelei o adelfov tou androv mou anasthsai to onoma tou adelfou autou en israhl ouk hyelhsen o adelfov tou androv mou

25:8 kai kalesousin auton h gerousia thv polewv autou kai erousin autw kai stav eiph ou boulomai labein authn

25:9 kai proselyousa h gunh tou adelfou autou enanti thv gerousiav kai upolusei to upodhma autou to en apo tou podov autou kai emptusetai eiv to proswpon autou kai apokriyeisa erei outwv poihsousin tw anyrwpw ov ouk oikodomhsei ton oikon tou adelfou autou

25:10 kai klhyhsetai to onoma autou en israhl oikov tou upoluyentov to upodhma

25:11 ean de macwntai anyrwpoi epi to auto anyrwpov meta tou adelfou autou kai proselyh gunh enov autwn exelesyai ton andra authv ek ceirov tou tuptontov auton kai ekteinasa thn ceira epilabhtai twn didumwn autou

25:12 apokoqeiv thn ceira authv ou feisetai o ofyalmov sou ep auth

25:13 ouk estai en tw marsippw sou staymion kai staymion mega h mikron

25:14 ouk estai en th oikia sou metron kai metron mega h mikron

25:15 staymion alhyinon kai dikaion estai soi kai metron alhyinon kai dikaion estai soi ina poluhmerov genh epi thv ghv hv kuriov o yeov sou didwsin soi en klhrw

25:16 oti bdelugma kuriw tw yew sou pav poiwn tauta pav poiwn adikon

25:17 mnhsyhti osa epoihsen soi amalhk en th odw ekporeuomenou sou ex aiguptou

25:18 pwv antesth soi en th odw kai ekoqen sou thn ouragian touv kopiwntav opisw sou su de epeinav kai ekopiav kai ouk efobhyh ton yeon

25:19 kai estai hnika ean katapaush se kuriov o yeov sou apo pantwn twn ecyrwn sou twn kuklw sou en th gh h kuriov o yeov sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai exaleiqeiv to onoma amalhk ek thv upo ton ouranon kai ou mh epilayhTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org