NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Deuteronomy 24

24:1 <01004> wtybm <07971> hxlsw <03027> hdyb <05414> Ntnw <03748> ttyrk <05612> rpo <0> hl <03789> btkw <01697> rbd <06172> twre <0> hb <04672> aum <03588> yk <05869> wynyeb <02580> Nx <04672> aumt <03808> al <0518> Ma <01961> hyhw <01166> hlebw <0802> hsa <0376> sya <03947> xqy <03588> yk (24:1)

24:2 <0312> rxa <0376> syal <01961> htyhw <01980> hklhw <01004> wtybm <03318> hauyw (24:2)

24:3 <0802> hsal <0> wl <03947> hxql <0834> rsa <0314> Nwrxah <0376> syah <04191> twmy <03588> yk <0176> wa <01004> wtybm <07971> hxlsw <03027> hdyb <05414> Ntnw <03748> ttyrk <05612> rpo <0> hl <03789> btkw <0314> Nwrxah <0376> syah <08130> hanvw (24:3)

24:4 o <05159> hlxn <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <02398> ayjxt <03808> alw <03068> hwhy <06440> ynpl <01931> awh <08441> hbewt <03588> yk <02930> hamjh <0834> rsa <0310> yrxa <0802> hsal <0> wl <01961> twyhl <03947> htxql <07725> bwsl <07971> hxls <0834> rsa <07223> Nwsarh <01167> hleb <03201> lkwy <03808> al (24:4)

24:5 o <03947> xql <0834> rsa <0802> wtsa <0853> ta <08055> xmvw <0259> txa <08141> hns <01004> wtybl <01961> hyhy <05355> yqn <01697> rbd <03605> lkl <05921> wyle <05674> rbey <03808> alw <06635> abub <03318> auy <03808> al <02319> hsdx <0802> hsa <0376> sya <03947> xqy <03588> yk (24:5)

24:6 o <02254> lbx <01931> awh <05315> spn <03588> yk <07393> bkrw <07347> Myxr <02254> lbxy <03808> al (24:6)

24:7 <07130> Kbrqm <07451> erh <01197> trebw <01931> awhh <01590> bngh <04191> tmw <04376> wrkmw <0> wb <06014> rmethw <03478> larvy <01121> ynbm <0251> wyxam <05315> spn <01589> bng <0376> sya <04672> aumy <03588> yk (24:7)

24:8 o <06213> twvel <08104> wrmst <06680> Mtywu <0834> rsak <03881> Mywlh <03548> Mynhkh <0853> Mkta <03384> wrwy <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvelw <03966> dam <08104> rmsl <06883> teruh <05061> egnb <08104> rmsh (24:8)

24:9 o <04714> Myrumm <03318> Mktaub <01870> Krdb <04813> Myrml <0430> Kyhla <03069> hwhy <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <02142> rwkz (24:9)

24:10 <05667> wjbe <05670> jbel <01004> wtyb <0413> la <0935> abt <03808> al <03972> hmwam <04859> tasm <07453> Kerb <05383> hst <03588> yk (24:10)

24:11 <02351> huwxh <05667> jwbeh <0853> ta <0413> Kyla <03318> ayuwy <0> wb <05383> hsn <0859> hta <0834> rsa <0376> syahw <05975> dmet <02351> Uwxb (24:11)

24:12 <05667> wjbeb <07901> bkst <03808> al <01931> awh <06041> yne <0376> sya <0518> Maw (24:12)

24:13 o <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <06666> hqdu <01961> hyht <0> Klw <01288> Kkrbw <08008> wtmlvb <07901> bksw <08121> smsh <0935> abk <05667> jwbeh <0853> ta <0> wl <07725> byst <07725> bsh (24:13)

24:14 <08179> Kyresb <0776> Kurab <0834> rsa <01616> Krgm <0176> wa <0251> Kyxam <034> Nwybaw <06041> yne <07916> rykv <06231> qset <03808> al (24:14)

24:15 o <02399> ajx <0> Kb <01961> hyhw <03068> hwhy <0413> la <05921> Kyle <07121> arqy <03808> alw <05315> wspn <0853> ta <05375> avn <01931> awh <05921> wylaw <01931> awh <06041> yne <03588> yk <08121> smsh <05921> wyle <0935> awbt <03808> alw <07939> wrkv <05414> Ntt <03117> wmwyb (24:15)

24:16 o <04191> wtmwy <02399> wajxb <0376> sya <01> twba <05921> le <04191> wtmwy <03808> al <01121> Mynbw <01121> Mynb <05921> le <01> twba <04191> wtmwy <03808> al (24:16)

24:17 <0490> hnmla <0899> dgb <02254> lbxt <03808> alw <03490> Mwty <01616> rg <04941> jpsm <05186> hjt <03808> al (24:17)

24:18 o <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> twvel <06680> Kwum <0595> ykna <03651> Nk <05921> le <08033> Msm <0430> Kyhla <03068> hwhy <06299> Kdpyw <04714> Myrumb <01961> tyyh <05650> dbe <03588> yk <02142> trkzw (24:18)

24:19 <03027> Kydy <04639> hvem <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrby <04616> Neml <01961> hyhy <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <03947> wtxql <07725> bwst <03808> al <07704> hdvb <06016> rme <07911> txksw <07704> Kdvb <07105> Kryuq <07114> ruqt <03588> yk (24:19)

24:20 o <01961> hyhy <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <0310> Kyrxa <06286> rapt <03808> al <02132> Ktyz <02251> jbxt <03588> yk (24:20)

24:21 <01961> hyhy <0490> hnmlalw <03490> Mwtyl <01616> rgl <0310> Kyrxa <05953> llwet <03808> al <03754> Kmrk <01219> rubt <03588> yk (24:21)

24:22 o <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> twvel <06680> Kwum <0595> ykna <03651> Nk <05921> le <04714> Myrum <0776> Urab <01961> tyyh <05650> dbe <03588> yk <02142> trkzw (24:22)

24:1 ean de tiv labh gunaika kai sunoikhsh auth kai estai ean mh eurh carin enantion autou oti euren en auth aschmon pragma kai graqei auth biblion apostasiou kai dwsei eiv tav ceirav authv kai exapostelei authn ek thv oikiav autou

24:2 kai apelyousa genhtai andri eterw

24:3 kai mishsh authn o anhr o escatov kai graqei auth biblion apostasiou kai dwsei eiv tav ceirav authv kai exapostelei authn ek thv oikiav autou h apoyanh o anhr o escatov ov elaben authn eautw gunaika

24:4 ou dunhsetai o anhr o proterov o exaposteilav authn epanastreqav labein authn eautw gunaika meta to mianyhnai authn oti bdelugma estin enantion kuriou tou yeou sou kai ou mianeite thn ghn hn kuriov o yeov umwn didwsin umin en klhrw

24:5 ean de tiv labh gunaika prosfatwv ouk exeleusetai eiv ton polemon kai ouk epiblhyhsetai autw ouden pragma aywov estai en th oikia autou eniauton ena eufranei thn gunaika autou hn elaben

24:6 ouk enecuraseiv mulon oude epimulion oti quchn outov enecurazei

24:7 ean de alw anyrwpov kleptwn quchn twn adelfwn autou twn uiwn israhl kai katadunasteusav auton apodwtai apoyaneitai o klepthv ekeinov kai exareiv ton ponhron ex umwn autwn

24:8 prosece seautw en th afh thv leprav fulaxh sfodra poiein kata panta ton nomon on ean anaggeilwsin umin oi iereiv oi leuitai on tropon eneteilamhn umin fulaxasye poiein

24:9 mnhsyhti osa epoihsen kuriov o yeov sou th mariam en th odw ekporeuomenwn umwn ex aiguptou

24:10 ean ofeilhma h en tw plhsion sou ofeilhma otioun ouk eiseleush eiv thn oikian autou enecurasai to enecuron

24:11 exw sthsh kai o anyrwpov ou to daneion sou estin en autw exoisei soi to enecuron exw

24:12 ean de o anyrwpov penhtai ou koimhyhsh en tw enecurw autou

24:13 apodosei apodwseiv to enecuron autou peri dusmav hliou kai koimhyhsetai en tw imatiw autou kai euloghsei se kai estai soi elehmosunh enantion kuriou tou yeou sou

24:14 ouk apadikhseiv misyon penhtov kai endeouv ek twn adelfwn sou h ek twn proshlutwn twn en taiv polesin sou

24:15 auyhmeron apodwseiv ton misyon autou ouk epidusetai o hliov ep autw oti penhv estin kai en autw ecei thn elpida kai ou katabohsetai kata sou prov kurion kai estai en soi amartia

24:16 ouk apoyanountai paterev uper teknwn kai uioi ouk apoyanountai uper paterwn ekastov th eautou amartia apoyaneitai

24:17 ouk ekklineiv krisin proshlutou kai orfanou kai chrav kai ouk enecuraseiv imation chrav

24:18 kai mnhsyhsh oti oikethv hsya en gh aiguptw kai elutrwsato se kuriov o yeov sou ekeiyen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

24:19 ean de amhshv amhton en tw agrw sou kai epilayh dragma en tw agrw sou ouk epanastrafhsh labein auto tw ptwcw kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai ina euloghsh se kuriov o yeov sou en pasi toiv ergoiv twn ceirwn sou

24:20 ean de elaialoghshv ouk epanastreqeiv kalamhsasyai ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai kai mnhsyhsh oti oikethv hsya en gh aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

24:21 ean de trughshv ton ampelwna sou ouk epanatrughseiv auton ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai

24:22 kai mnhsyhsh oti oikethv hsya en gh aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma toutoTIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org