NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Deuteronomy 23

23:1 o <03068> hwhy <06951> lhqb <08212> hkps <03772> twrkw <01795> akd <06481> ewup <0935> aby <03808> al <23:2> (23:1)

23:2 o <03068> hwhy <06951> lhqb <0> wl <0935> aby <03808> al <06224> yryve <01755> rwd <01571> Mg <03068> hwhy <06951> lhqb <04464> rzmm <0935> aby <03808> al <23:3> (23:2)

23:3 <05769> Mlwe <05704> de <03068> hwhy <06951> lhqb <01992> Mhl <0935> aby <03808> al <06224> yryve <01755> rwd <01571> Mg <03068> hwhy <06951> lhqb <04125> ybawmw <05984> ynwme <0935> aby <03808> al <23:4> (23:3)

23:4 <07043> Kllql <0763> Myrhn <0> Mra <06604> rwtpm <01160> rweb <01121> Nb <01109> Melb <0853> ta <05921> Kyle <07936> rkv <0834> rsaw <04714> Myrumm <03318> Mktaub <01870> Krdb <04325> Mymbw <03899> Mxlb <0853> Mkta <06923> wmdq <03808> al <0834> rsa <01697> rbd <05921> le <23:5> (23:4)

23:5 <0430> Kyhla <03068> hwhy <0157> Kbha <03588> yk <01293> hkrbl <07045> hllqh <0853> ta <0> Kl <0430> Kyhla <03068> hwhy <02015> Kphyw <01109> Melb <0413> la <08085> emsl <0430> Kyhla <03068> hwhy <014> hba <03808> alw <23:6> (23:5)

23:6 o <05769> Mlwel <03117> Kymy <03605> lk <02896> Mtbjw <07965> Mmls <01875> srdt <03808> al <23:7> (23:6)

23:7 <0776> wurab <01961> tyyh <01616> rg <03588> yk <04713> yrum <08581> bett <03808> al o <01931> awh <0251> Kyxa <03588> yk <0130> ymda <08581> bett <03808> al <23:8> (23:7)

23:8 o <03068> hwhy <06951> lhqb <0> Mhl <0935> aby <07992> ysyls <01755> rwd <0> Mhl <03205> wdlwy <0834> rsa <01121> Mynb <23:9> (23:8)

23:9 <07451> er <01697> rbd <03605> lkm <08104> trmsnw <0341> Kybya <05921> le <04264> hnxm <03318> aut <03588> yk <23:10> (23:9)

23:10 <04264> hnxmh <08432> Kwt <0413> la <0935> aby <03808> al <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <03318> auyw <03915> hlyl <07137> hrqm <02889> rwhj <01961> hyhy <03808> al <0834> rsa <0376> sya <0> Kb <01961> hyhy <03588> yk <23:11> (23:10)

23:11 <04264> hnxmh <08432> Kwt <0413> la <0935> aby <08121> smsh <0935> abkw <04325> Mymb <07364> Uxry <06153> bre <06437> twnpl <01961> hyhw <23:0> (23:11)

23:12 <02351> Uwx <08033> hms <03318> tauyw <04264> hnxml <02351> Uwxm <0> Kl <01961> hyht <03027> dyw ((13)) (23:12)

23:13 <06627> Ktau <0853> ta <03680> tyokw <07725> tbsw <0> hb <02658> htrpxw <02351> Uwx <03427> Ktbsb <01961> hyhw <0240> Knza <05921> le <0> Kl <01961> hyht <03489> dtyw (23:13)

23:14 o <0310> Kyrxam <07725> bsw <01697> rbd <06172> twre <0> Kb <07200> hary <03808> alw <06918> swdq <04264> Kynxm <01961> hyhw <06440> Kynpl <0341> Kybya <05414> ttlw <05337> Klyuhl <04264> Knxm <07130> brqb <01980> Klhtm <0430> Kyhla <03068> hwhy <03588> yk (23:14)

23:15 <0113> wynda <05973> Mem <0413> Kyla <05337> luny <0834> rsa <0113> wynda <0413> la <05650> dbe <05462> rygot <03808> al (23:15)

23:16 o <03238> wnnwt <03808> al <0> wl <02896> bwjb <08179> Kyres <0259> dxab <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <07130> Kbrqb <03427> bsy <05973> Kme (23:16)

23:17 <03478> larvy <01121> ynbm <06945> sdq <01961> hyhy <03808> alw <03478> larvy <01323> twnbm <06948> hsdq <01961> hyht <03808> al (23:17)

23:18 <08147> Mhyns <01571> Mg <0430> Kyhla <03068> hwhy <08441> tbewt <03588> yk <05088> rdn <03605> lkl <0430> Kyhla <03068> hwhy <01004> tyb <03611> blk <04242> ryxmw <02181> hnwz <0868> Nnta <0935> aybt <03808> al (23:18)

23:19 <05391> Ksy <0834> rsa <01697> rbd <03605> lk <05392> Ksn <0400> lka <05392> Ksn <03701> Pok <05392> Ksn <0251> Kyxal <05391> Kyst <03808> al (23:19)

23:20 o <03423> htsrl <08033> hms <0935> ab <0859> hta <0834> rsa <0776> Urah <05921> le <03027> Kdy <04916> xlsm <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrby <04616> Neml <05391> Kyst <03808> al <0251> Kyxalw <05391> Kyst <05237> yrknl (23:20)

23:21 <02399> ajx <0> Kb <01961> hyhw <05973> Kmem <0430> Kyhla <03068> hwhy <01875> wnsrdy <01875> srd <03588> yk <07999> wmlsl <0309> rxat <03808> al <0430> Kyhla <03068> hwhyl <05088> rdn <05087> rdt <03588> yk (23:21)

23:22 <02399> ajx <0> Kb <01961> hyhy <03808> al <05087> rdnl <02308> ldxt <03588> ykw (23:22)

23:23 o <06310> Kypb <01696> trbd <0834> rsa <05071> hbdn <0430> Kyhla <03068> hwhyl <05087> trdn <0834> rsak <06213> tyvew <08104> rmst <08193> Kytpv <04161> auwm (23:23)

23:24 o <05414> Ntt <03808> al <03627> Kylk <0413> law <07648> Kebv <05315> Kspnk <06025> Mybne <0398> tlkaw <07453> Ker <03754> Mrkb <0935> abt <03588> yk (23:24)

23:25 o <07453> Ker <07054> tmq <05921> le <05130> Pynt <03808> al <02770> smrxw <03027> Kdyb <04425> tlylm <06998> tpjqw <07453> Ker <07054> tmqb <0935> abt <03588> yk (23:25)

23:1 (23:2) ouk eiseleusetai yladiav kai apokekommenov eiv ekklhsian kuriou

23:2 (23:3) ouk eiseleusetai ek pornhv eiv ekklhsian kuriou

23:3 (23:4) ouk eiseleusetai ammanithv kai mwabithv eiv ekklhsian kuriou kai ewv dekathv geneav ouk eiseleusetai eiv ekklhsian kuriou kai ewv eiv ton aiwna

23:4 (23:5) para to mh sunanthsai autouv umin meta artwn kai udatov en th odw ekporeuomenwn umwn ex aiguptou kai oti emisywsanto epi se ton balaam uion bewr ek thv mesopotamiav katarasasyai se

23:5 (23:6) kai ouk hyelhsen kuriov o yeov sou eisakousai tou balaam kai metestreqen kuriov o yeov sou tav katarav eiv eulogian oti hgaphsen se kuriov o yeov sou

23:6 (23:7) ou prosagoreuseiv eirhnika autoiv kai sumferonta autoiv pasav tav hmerav sou eiv ton aiwna

23:7 (23:8) ou bdeluxh idoumaion oti adelfov sou estin ou bdeluxh aiguption oti paroikov egenou en th gh autou

23:8 (23:9) uioi ean genhywsin autoiv genea trith eiseleusontai eiv ekklhsian kuriou

23:9 (23:10) ean de exelyhv parembalein epi touv ecyrouv sou kai fulaxh apo pantov rhmatov ponhrou

23:10 (23:11) ean h en soi anyrwpov ov ouk estai kayarov ek rusewv autou nuktov kai exeleusetai exw thv parembolhv kai ouk eiseleusetai eiv thn parembolhn

23:11 (23:12) kai estai to prov esperan lousetai to swma autou udati kai dedukotov hliou eiseleusetai eiv thn parembolhn

23:12 (23:13) kai topov estai soi exw thv parembolhv kai exeleush ekei exw

23:13 (23:14) kai passalov estai soi epi thv zwnhv sou kai estai otan diakayizanhv exw kai oruxeiv en autw kai epagagwn kaluqeiv thn aschmosunhn sou en autw

23:14 (23:15) oti kuriov o yeov sou emperipatei en th parembolh sou exelesyai se kai paradounai ton ecyron sou pro proswpou sou kai estai h parembolh sou agia kai ouk ofyhsetai en soi aschmosunh pragmatov kai apostreqei apo sou

23:15 (23:16) ou paradwseiv paida tw kuriw autou ov prosteyeitai soi para tou kuriou autou

23:16 (23:17) meta sou katoikhsei en umin katoikhsei en panti topw ou ean aresh autw ou yliqeiv auton

23:17 (23:18) ouk estai pornh apo yugaterwn israhl kai ouk estai porneuwn apo uiwn israhl ouk estai telesforov apo yugaterwn israhl kai ouk estai teliskomenov apo uiwn israhl

23:18 (23:19) ou prosoiseiv misywma pornhv oude allagma kunov eiv ton oikon kuriou tou yeou sou prov pasan euchn oti bdelugma kuriw tw yew sou estin kai amfotera

23:19 (23:20) ouk ektokieiv tw adelfw sou tokon arguriou kai tokon brwmatwn kai tokon pantov pragmatov ou an ekdaneishv

23:20 (23:21) tw allotriw ektokieiv tw de adelfw sou ouk ektokieiv ina euloghsh se kuriov o yeov sou en pasi toiv ergoiv sou epi thv ghv eiv hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn

23:21 (23:22) ean de euxh euchn kuriw tw yew sou ou cronieiv apodounai authn oti ekzhtwn ekzhthsei kuriov o yeov sou para sou kai estai en soi amaria

23:22 (23:23) ean de mh yelhv euxasyai ouk estin en soi amartia

23:23 (23:24) ta ekporeuomena dia twn ceilewn sou fulaxh kai poihseiv on tropon euxw kuriw tw yew sou doma o elalhsav tw stomati sou (23:25) ean de eiselyhv eiv amhton tou plhsion sou kai sullexeiv en taiv cersin sou stacuv kai drepanon ou mh epibalhv epi ton amhton tou plhsion sou

23:24

23:25 (23:26) ean de eiselyhv eiv ton ampelwna tou plhsion sou fagh stafulhn oson quchn sou emplhsyhnai eiv de aggov ouk embaleivTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org