NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Daniel 8

8:1 <08462> hlxtb <0413> yla <07200> harnh <0310> yrxa <01840> laynd <0589> yna <0413> yla <07200> harn <02377> Nwzx <04428> Klmh <01112> rusalb <04438> twklml <07969> swls <08141> tnsb (8:1)

8:2 <0195> ylwa <0180> lbwa <05921> le <01961> ytyyh <0589> ynaw <02377> Nwzxb <07200> haraw <04082> hnydmh <05867> Mlyeb <0834> rsa <01002> hrybh <07800> Nswsb <0589> ynaw <07200> ytarb <01961> yhyw <02377> Nwzxb <07200> haraw (8:2)

8:3 <0314> hnrxab <05927> hle <01364> hhbghw <08145> tynsh <04480> Nm <01364> hhbg <0259> txahw <01364> twhbg <07161> Mynrqhw <07161> Mynrq <0> wlw <0180> lbah <06440> ynpl <05975> dme <0259> dxa <0352> lya <02009> hnhw <07200> haraw <05869> ynye <05375> avaw (8:3)

8:4 <01431> lydghw <07522> wnurk <06213> hvew <03027> wdym <05337> lyum <0369> Nyaw <06440> wynpl <05975> wdmey <03808> al <02416> twyx <03605> lkw <05045> hbgnw <06828> hnwpuw <03220> hmy <05055> xgnm <0352> lyah <0853> ta <07200> ytyar (8:4)

8:5 <05869> wynye <0996> Nyb <02380> twzx <07161> Nrq <06842> rypuhw <0776> Urab <05060> egwn <0369> Nyaw <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <04628> bremh <04480> Nm <0935> ab <05795> Myzeh <06842> rypu <02009> hnhw <0995> Nybm <01961> ytyyh <0589> ynaw (8:5)

8:6 <03581> wxk <02534> tmxb <0413> wyla <07323> Uryw <0180> lbah <06440> ynpl <05975> dme <07200> ytyar <0834> rsa <07161> Mynrqh <01167> leb <0352> lyah <05704> de <0935> abyw (8:6)

8:7 <03027> wdym <0352> lyal <05337> lyum <01961> hyh <03808> alw <07429> whomryw <0776> hura <07993> whkylsyw <06440> wynpl <05975> dmel <0352> lyab <03581> xk <01961> hyh <03808> alw <07161> wynrq <08147> yts <0853> ta <07665> rbsyw <0352> lyah <0853> ta <05221> Kyw <0413> wyla <04843> rmrmtyw <0352> lyah <0681> lua <05060> eygm <07200> wytyarw (8:7)

8:8 <08064> Mymsh <07307> twxwr <0702> ebral <08478> hytxt <0702> ebra <02380> twzx <05927> hnletw <01419> hlwdgh <07161> Nrqh <07665> hrbsn <06105> wmuekw <03966> dam <05704> de <01431> lydgh <05795> Myzeh <06842> rypuw (8:8)

8:9 <06643> ybuh <0413> law <04217> xrzmh <0413> law <05045> bgnh <0413> la <03499> rty <01431> ldgtw <04704> hryeum <0259> txa <07161> Nrq <03318> auy <01992> Mhm <0259> txah <04480> Nmw (8:9)

8:10 <07429> Momrtw <03556> Mybkwkh <04480> Nmw <06635> abuh <04480> Nm <0776> hura <05307> lptw <08064> Mymsh <06635> abu <05704> de <01431> ldgtw (8:10)

8:11 <04720> wsdqm <04349> Nwkm <07993> Klshw <08548> dymth <07311> *Mrwh {Myrh} <04480> wnmmw <01431> lydgh <06635> abuh <08269> rv <05704> dew (8:11)

8:12 <06743> hxyluhw <06213> htvew <0776> hura <0571> tma <07993> Klstw <06588> espb <08548> dymth <05921> le <05414> Ntnt <06635> abuw (8:12)

8:13 <04823> omrm <06635> abuw <06944> sdqw <05414> tt <08074> Mms <06588> esphw <08548> dymth <02377> Nwzxh <04970> ytm <05704> de <01696> rbdmh <06422> ynwmlpl <06918> swdq <0259> dxa <0559> rmayw <01696> rbdm <06918> swdq <0259> dxa <08085> hemsaw (8:13)

8:14 <06944> sdq <06663> qdunw <03967> twam <07969> slsw <0505> Mypla <01242> rqb <06153> bre <05704> de <0413> yla <0559> rmayw (8:14)

8:15 <01397> rbg <04758> harmk <05048> ydgnl <05975> dme <02009> hnhw <0998> hnyb <01245> hsqbaw <02377> Nwzxh <0853> ta <01840> laynd <0589> yna <07200> ytarb <01961> yhyw (8:15)

8:16 <04758> harmh <0853> ta <01975> zlhl <0995> Nbh <01403> layrbg <0559> rmayw <07121> arqyw <0195> ylwa <0996> Nyb <0120> Mda <06963> lwq <08085> emsaw (8:16)

8:17 <02377> Nwzxh <07093> Uq <06256> tel <03588> yk <0120> Mda <01121> Nb <0995> Nbh <0413> yla <0559> rmayw <06440> ynp <05921> le <05307> hlpaw <01204> ytebn <0935> wabbw <05975> ydme <0681> lua <0935> abyw (8:17)

8:18 <05975> ydme <05921> le <05975> yndymeyw <0> yb <05060> egyw <0776> hura <06440> ynp <05921> le <07290> ytmdrn <05973> yme <01696> wrbdbw (8:18)

8:19 <07093> Uq <04150> dewml <03588> yk <02195> Mezh <0319> tyrxab <01961> hyhy <0834> rsa <0853> ta <03045> Keydwm <02005> ynnh <0559> rmayw (8:19)

8:20 <06539> orpw <04074> ydm <04428> yklm <07161> Mynrqh <01167> leb <07200> tyar <0834> rsa <0352> lyah (8:20)

8:21 <07223> Nwsarh <04428> Klmh <01931> awh <05869> wynye <0996> Nyb <0834> rsa <01419> hlwdgh <07161> Nrqhw <03120> Nwy <04428> Klm <08163> ryevh <06842> rypuhw (8:21)

8:22 <03581> wxkb <03808> alw <05975> hndmey <01471> ywgm <04438> twyklm <0702> ebra <08478> hytxt <0702> ebra <05975> hndmetw <07665> trbsnhw (8:22)

8:23 <02420> twdyx <0995> Nybmw <06440> Mynp <05794> ze <04428> Klm <05975> dmey <06586> Myesph <08552> Mthk <04438> Mtwklm <0319> tyrxabw (8:23)

8:24 <06918> Mysdq <05971> Mew <06099> Mymwue <07843> tyxshw <06213> hvew <06743> xyluhw <07843> tyxsy <06381> twalpnw <03581> wxkb <03808> alw <03581> wxk <06105> Muew (8:24)

8:25 <07665> rbsy <03027> dy <0657> opabw <05975> dmey <08269> Myrv <08269> rv <05921> lew <07227> Mybr <07843> tyxsy <07962> hwlsbw <01431> lydgy <03824> wbblbw <03027> wdyb <04820> hmrm <06743> xyluhw <07922> wlkv <05921> lew (8:25)

8:26 <07227> Mybr <03117> Mymyl <03588> yk <02377> Nwzxh <05640> Mto <0859> htaw <01931> awh <0571> tma <0559> rman <0834> rsa <01242> rqbhw <06153> breh <04758> harmw (8:26)

8:27 P <0995> Nybm <0369> Nyaw <04758> harmh <05921> le <08074> Mmwtsaw <04428> Klmh <04399> tkalm <0853> ta <06213> hveaw <06965> Mwqaw <03117> Mymy <02470> ytylxnw <01961> ytyyhn <01840> laynd <0589> ynaw (8:27)

8:1 en etei tritw thv basileiav baltasar tou basilewv orasiv wfyh prov me egw danihl meta thn ofyeisan moi thn archn

8:2 kai hmhn en sousoiv th barei h estin en cwra ailam kai eidon en oramati kai hmhn epi tou oubal

8:3 kai hra touv ofyalmouv mou kai eidon kai idou kriov eiv esthkwv pro tou oubal kai autw kerata kai ta kerata uqhla kai to en uqhloteron tou eterou kai to uqhlon anebainen ep escatwn

8:4 eidon ton krion keratizonta kata yalassan kai borran kai noton kai panta ta yhria ou sthsontai enwpion autou kai ouk hn o exairoumenov ek ceirov autou kai epoihsen kata to yelhma autou kai emegalunyh

8:5 kai egw hmhn suniwn kai idou tragov aigwn hrceto apo libov epi proswpon pashv thv ghv kai ouk hn aptomenov thv ghv kai tw tragw kerav yewrhton ana meson twn ofyalmwn autou

8:6 kai hlyen ewv tou kriou tou ta kerata econtov ou eidon estwtov enwpion tou oubal kai edramen prov auton en ormh thv iscuov autou

8:7 kai eidon auton fyanonta ewv tou kriou kai exhgrianyh prov auton kai epaisen ton krion kai sunetriqen amfotera ta kerata autou kai ouk hn iscuv tw kriw tou sthnai enwpion autou kai erriqen auton epi thn ghn kai sunepathsen auton kai ouk hn o exairoumenov ton krion ek ceirov autou

8:8 kai o tragov twn aigwn emegalunyh ewv sfodra kai en tw iscusai auton sunetribh to kerav autou to mega kai anebh kerata tessara upokatw autou eiv touv tessarav anemouv tou ouranou

8:9 kai ek tou enov autwn exhlyen kerav en iscuron kai emegalunyh perisswv prov ton noton kai prov anatolhn kai prov thn dunamin

8:10 emegalunyh ewv thv dunamewv tou ouranou kai epesen epi thn ghn apo thv dunamewv tou ouranou kai apo twn astrwn kai sunepathsen auta

8:11 kai ewv ou o arcistrathgov rushtai thn aicmalwsian kai di auton yusia erracyh kai egenhyh kai kateuodwyh autw kai to agion erhmwyhsetai

8:12 kai edoyh epi thn yusian amartia kai errifh camai h dikaiosunh kai epoihsen kai euodwyh

8:13 kai hkousa enov agiou lalountov kai eipen eiv agiov tw felmouni tw lalounti ewv pote h orasiv sthsetai h yusia h aryeisa kai h amartia erhmwsewv h doyeisa kai to agion kai h dunamiv sumpathyhsetai

8:14 kai eipen autw ewv esperav kai prwi hmerai disciliai kai triakosiai kai kayarisyhsetai to agion

8:15 kai egeneto en tw idein me egw danihl thn orasin kai ezhtoun sunesin kai idou esth enwpion emou wv orasiv androv

8:16 kai hkousa fwnhn androv ana meson tou oubal kai ekalesen kai eipen gabrihl sunetison ekeinon thn orasin

8:17 kai hlyen kai esth ecomenov thv stasewv mou kai en tw elyein auton eyambhyhn kai piptw epi proswpon mou kai eipen prov me sunev uie anyrwpou eti gar eiv kairou perav h orasiv

8:18 kai en tw lalein auton met emou piptw epi proswpon mou epi thn ghn kai hqato mou kai esthsen me epi podav

8:19 kai eipen idou egw gnwrizw soi ta esomena ep escatwn thv orghv eti gar eiv kairou perav h orasiv

8:20 o kriov on eidev o ecwn ta kerata basileuv mhdwn kai perswn

8:21 kai o tragov twn aigwn basileuv ellhnwn kai to kerav to mega o hn ana meson twn ofyalmwn autou autov estin o basileuv o prwtov

8:22 kai tou suntribentov ou esthsan tessara upokatw kerata tessarev basileiv ek tou eynouv autou anasthsontai kai ouk en th iscui autou

8:23 kai ep escatwn thv basileiav autwn plhroumenwn twn amartiwn autwn anasthsetai basileuv anaidhv proswpw kai suniwn problhmata

8:24 kai krataia h iscuv autou kai ouk en th iscui autou kai yaumasta diafyerei kai kateuyunei kai poihsei kai diafyerei iscurouv kai laon agion

8:25 kai o zugov tou kloiou autou kateuyunei dolov en th ceiri autou kai en kardia autou megalunyhsetai kai dolw diafyerei pollouv kai epi apwleiav pollwn sthsetai kai wv wa ceiri suntriqei

8:26 kai h orasiv thv esperav kai thv prwiav thv rhyeishv alhyhv estin kai su sfragison thn orasin oti eiv hmerav pollav

8:27 kai egw danihl ekoimhyhn kai emalakisyhn hmerav kai anesthn kai epoioun ta erga tou basilewv kai eyaumazon thn orasin kai ouk hn o suniwnTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org