NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Daniel 1

1:1 <05921> hyle <06696> ruyw <03389> Mlswry <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <0935> ab <03063> hdwhy <04428> Klm <03079> Myqywhy <04438> twklml <07969> swls <08141> tnsb (1:1)

1:2 <0430> wyhla <0214> ruwa <01004> tyb <0935> aybh <03627> Mylkh <0853> taw <0430> wyhla <01004> tyb <08152> rens <0776> Ura <0935> Maybyw <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <07117> tuqmw <03063> hdwhy <04428> Klm <03079> Myqywhy <0853> ta <03027> wdyb <0136> ynda <05414> Ntyw (1:2)

1:3 <06579> Mymtrph <04480> Nmw <04410> hkwlmh <02233> erzmw <03478> larvy <01121> ynbm <0935> aybhl <05631> wyoyro <07227> br <0828> znpsal <04428> Klmh <0559> rmayw (1:3)

1:4 <03778> Mydvk <03956> Nwslw <05612> rpo <03925> Mdmllw <04428> Klmh <01964> lkyhb <05975> dmel <0> Mhb <03581> xk <0834> rsaw <04093> edm <0995> ynybmw <01847> ted <03045> yedyw <02451> hmkx <03605> lkb <07919> Mylykvmw <04758> harm <02896> ybwjw <03971> *Mwm {Mwam} <03605> lk <0> Mhb <0369> Nya <0834> rsa <03206> Mydly (1:4)

1:5 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> wdmey <07117> Mtuqmw <07969> swls <08141> Myns <01431> Mldglw <04960> wytsm <03196> Nyymw <04428> Klmh <06598> gb <0> tpm <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbd <04428> Klmh <0> Mhl <04487> Nmyw (1:5)

1:6 <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> laynd <03063> hdwhy <01121> ynbm <0> Mhb <01961> yhyw (1:6)

1:7 <05664> wgn <0> dbe <05838> hyrzelw <04335> Ksym <04332> lasymlw <07714> Krds <02608> hynnxlw <01095> ruasjlb <01840> layndl <07760> Mvyw <08034> twms <05631> Myoyroh <08269> rv <01992> Mhl <07760> Mvyw (1:7)

1:8 <01351> lagty <03808> al <0834> rsa <05631> Myoyroh <08269> rvm <01245> sqbyw <04960> wytsm <03196> Nyybw <04428> Klmh <06598> gbtpb <01351> lagty <03808> al <0834> rsa <03820> wbl <05921> le <01840> laynd <07760> Mvyw (1:8)

1:9 <05631> Myoyroh <08269> rv <06440> ynpl <07356> Mymxrlw <02617> doxl <01840> laynd <0853> ta <0430> Myhlah <05414> Ntyw (1:9)

1:10 <04428> Klml <07218> ysar <0853> ta <02325> Mtbyxw <01524> Mklygk <0834> rsa <03206> Mydlyh <04480> Nm <02196> Mypez <06440> Mkynp <0853> ta <07200> hary <04100> hml <0834> rsa <04960> Mkytsm <0853> taw <03978> Mklkam <0853> ta <04487> hnm <0834> rsa <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <0589> yna <03373> ary <01840> layndl <05631> Myoyroh <08269> rv <0559> rmayw (1:10)

1:11 <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> laynd <05921> le <05631> Myoyroh <08269> rv <04487> hnm <0834> rsa <04453> rulmh <0413> la <01840> laynd <0559> rmayw (1:11)

1:12 <08354> htsnw <04325> Mymw <0398> hlkanw <02235> Myerzh <04480> Nm <0> wnl <05414> wntyw <06235> hrve <03117> Mymy <05650> Kydbe <0853> ta <04994> an <05254> on (1:12)

1:13 <05650> Kydbe <05973> Me <06213> hve <07200> hart <0834> rsakw <04428> Klmh <06598> gbtp <0853> ta <0398> Mylkah <03206> Mydlyh <04758> harmw <04758> wnyarm <06440> Kynpl <07200> waryw (1:13)

1:14 <06235> hrve <03117> Mymy <05254> Monyw <02088> hzh <01697> rbdl <0> Mhl <08085> emsyw (1:14)

1:15 <04428> Klmh <06598> gbtp <0853> ta <0398> Mylkah <03206> Mydlyh <03605> lk <04480> Nm <01320> rvb <01277> yayrbw <02896> bwj <04758> Mhyarm <07200> harn <06235> hrve <03117> Mymy <07117> tuqmw (1:15)

1:16 <02235> Mynerz <0> Mhl <05414> Ntnw <04960> Mhytsm <03196> Nyyw <06598> Mgbtp <0853> ta <05375> avn <04453> rulmh <01961> yhyw (1:16)

1:17 <02472> twmlxw <02377> Nwzx <03605> lkb <0995> Nybh <01840> layndw <02451> hmkxw <05612> rpo <03605> lkb <07919> lkvhw <04093> edm <0430> Myhlah <0> Mhl <05414> Ntn <0702> Mtebra <0428> hlah <03206> Mydlyhw (1:17)

1:18 <05019> rundkbn <06440> ynpl <05631> Myoyroh <08269> rv <0935> Maybyw <0935> Maybhl <04428> Klmh <0559> rma <0834> rsa <03117> Mymyh <07117> tuqmlw (1:18)

1:19 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> wdmeyw <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> layndk <03605> Mlkm <04672> aumn <03808> alw <04428> Klmh <0854> Mta <01696> rbdyw (1:19)

1:20 <04438> wtwklm <03605> lkb <0834> rsa <0825> Mypsah <02748> Mymjrxh <03605> lk <05921> le <03027> twdy <06235> rve <04672> Maumyw <04428> Klmh <01992> Mhm <01245> sqb <0834> rsa <0998> hnyb <02451> tmkx <01697> rbd <03605> lkw (1:20)

1:21 P <04428> Klmh <03566> srwkl <0259> txa <08141> tns <05704> de <01840> laynd <01961> yhyw (1:21)

1:1 en etei tritw thv basileiav iwakim basilewv iouda hlyen naboucodonosor basileuv babulwnov eiv ierousalhm kai epoliorkei authn

1:2 kai edwken kuriov en ceiri autou ton iwakim basilea iouda kai apo merouv twn skeuwn oikou tou yeou kai hnegken auta eiv ghn sennaar oikon tou yeou autou kai ta skeuh eishnegken eiv ton oikon yhsaurou tou yeou autou

1:3 kai eipen o basileuv tw asfanez tw arcieunoucw autou eisagagein apo twn uiwn thv aicmalwsiav israhl kai apo tou spermatov thv basileiav kai apo twn foryommin

1:4 neaniskouv oiv ouk estin en autoiv mwmov kai kalouv th oqei kai sunientav en pash sofia kai gignwskontav gnwsin kai dianooumenouv fronhsin kai oiv estin iscuv en autoiv estanai en tw oikw tou basilewv kai didaxai autouv grammata kai glwssan caldaiwn

1:5 kai dietaxen autoiv o basileuv to thv hmerav kay hmeran apo thv trapezhv tou basilewv kai apo tou oinou tou potou autou kai yreqai autouv eth tria kai meta tauta sthnai enwpion tou basilewv

1:6 kai egeneto en autoiv ek twn uiwn iouda danihl kai ananiav kai misahl kai azariav

1:7 kai epeyhken autoiv o arcieunoucov onomata tw danihl baltasar kai tw anania sedrac kai tw misahl misac kai tw azaria abdenagw

1:8 kai eyeto danihl epi thn kardian autou wv ou mh alisghyh en th trapezh tou basilewv kai en tw oinw tou potou autou kai hxiwse ton arcieunoucon wv ou mh alisghyh

1:9 kai edwken o yeov ton danihl eiv eleon kai eiv oiktirmon enwpion tou arcieunoucou

1:10 kai eipen o arcieunoucov tw danihl foboumai egw ton kurion mou ton basilea ton ektaxanta thn brwsin umwn kai thn posin umwn mhpote idh ta proswpa umwn skuyrwpa para ta paidaria ta sunhlika umwn kai katadikashte thn kefalhn mou tw basilei

1:11 kai eipen danihl prov amelsad on katesthsen o arcieunoucov epi danihl ananian misahl azarian

1:12 peirason dh touv paidav sou hmerav deka kai dotwsan hmin apo twn spermatwn kai fagomeya kai udwr piomeya

1:13 kai ofyhtwsan enwpion sou ai ideai hmwn kai ai ideai twn paidariwn twn esyiontwn thn trapezan tou basilewv kai kaywv an idhv poihson meta twn paidwn sou

1:14 kai eishkousen autwn kai epeirasen autouv hmerav deka

1:15 kai meta to telov twn deka hmerwn wrayhsan ai ideai autwn agayai kai iscurai taiv sarxin uper ta paidaria ta esyionta thn trapezan tou basilewv

1:16 kai egeneto amelsad anairoumenov to deipnon autwn kai ton oinon tou pomatov autwn kai edidou autoiv spermata

1:17 kai ta paidaria tauta oi tessarev autoi edwken autoiv o yeov sunesin kai fronhsin en pash grammatikh kai sofia kai danihl sunhken en pash orasei kai enupnioiv

1:18 kai meta to telov twn hmerwn wn eipen o basileuv eisagagein autouv kai eishgagen autouv o arcieunoucov enantion naboucodonosor

1:19 kai elalhsen met autwn o basileuv kai ouc eureyhsan ek pantwn autwn omoioi danihl kai anania kai misahl kai azaria kai esthsan enwpion tou basilewv

1:20 kai en panti rhmati sofiav kai episthmhv wn ezhthsen par autwn o basileuv euren autouv dekaplasionav para pantav touv epaoidouv kai touv magouv touv ontav en pash th basileia autou

1:21 kai egeneto danihl ewv etouv enov kurou tou basilewvTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org