NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Colossians 1

1:1 paulov <3972> apostolov <652> cristou <5547> ihsou <2424> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316> kai <2532> timoyeov <5095> o <3588> adelfov <80>

1:2 toiv <3588> en <1722> kolossaiv <2857> agioiv <40> kai <2532> pistoiv <4103> adelfoiv <80> en <1722> cristw <5547> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257>

1:3 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> patri <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> proseucomenoi <4336> (5740)

1:4 akousantev <191> (5660) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> [hn <3739> ecete] <2192> (5719) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:5 dia <1223> thn <3588> elpida <1680> thn <3588> apokeimenhn <606> (5740) umin <5213> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> hn <3739> prohkousate <4257> (5656) en <1722> tw <3588> logw <3056> thv <3588> alhyeiav <225> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:6 tou <3588> parontov <3918> (5752) eiv <1519> umav <5209> kaywv <2531> kai <2532> en <1722> panti <3956> tw <3588> kosmw <2889> estin <1510> (5748) karpoforoumenon <2592> (5734) kai <2532> auxanomenon <837> (5746) kaywv <2531> kai <2532> en <1722> umin <5213> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hkousate <191> (5656) kai <2532> epegnwte <1921> (5627) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> en <1722> alhyeia <225>

1:7 kaywv <2531> emayete <3129> (5627) apo <575> epafra <1889> tou <3588> agaphtou <27> sundoulou <4889> hmwn <2257> ov <3739> estin <1510> (5748) pistov <4103> uper <5228> hmwn <2257> diakonov <1249> tou <3588> cristou <5547>

1:8 o <3588> kai <2532> dhlwsav <1213> (5660) hmin <2254> thn <3588> umwn <5216> agaphn <26> en <1722> pneumati <4151>

1:9 dia <1223> touto <5124> kai <2532> hmeiv <2249> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hkousamen <191> (5656) ou <3756> pauomeya <3973> (5731) uper <5228> umwn <5216> proseucomenoi <4336> (5740) kai <2532> aitoumenoi <154> (5734) ina <2443> plhrwyhte <4137> (5686) thn <3588> epignwsin <1922> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846> en <1722> pash <3956> sofia <4678> kai <2532> sunesei <4907> pneumatikh <4152>

1:10 peripathsai <4043> (5658) axiwv <516> tou <3588> kuriou <2962> eiv <1519> pasan <3956> areskeian <699> en <1722> panti <3956> ergw <2041> agayw <18> karpoforountev <2592> (5723) kai <2532> auxanomenoi <837> (5746) th <3588> epignwsei <1922> tou <3588> yeou <2316>

1:11 en <1722> pash <3956> dunamei <1411> dunamoumenoi <1412> (5746) kata <2596> to <3588> kratov <2904> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> eiv <1519> pasan <3956> upomonhn <5281> kai <2532> makroyumian <3115> meta <3326> carav <5479>

1:12 eucaristountev <2168> (5723) tw <3588> patri <3962> tw <3588> ikanwsanti <2427> (5660) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> merida <3310> tou <3588> klhrou <2819> twn <3588> agiwn <40> en <1722> tw <3588> fwti <5457>

1:13 ov <3739> errusato <4506> (5673) hmav <2248> ek <1537> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> metesthsen <3179> (5656) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> agaphv <26> autou <846>

1:14 en <1722> w <3739> ecomen <2192> (5719) thn <3588> apolutrwsin <629> thn <3588> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266>

1:15 ov <3739> estin <1510> (5748) eikwn <1504> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> aoratou <517> prwtotokov <4416> pashv <3956> ktisewv <2937>

1:16 oti <3754> en <1722> autw <846> ektisyh <2936> (5681) ta <3588> panta <3956> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ta <3588> orata <3707> kai <2532> ta <3588> aorata <517> eite <1535> yronoi <2362> eite <1535> kuriothtev <2963> eite <1535> arcai <746> eite <1535> exousiai <1849> ta <3588> panta <3956> di <1223> autou <846> kai <2532> eiv <1519> auton <846> ektistai <2936> (5769)

1:17 kai <2532> autov <846> estin <1510> (5748) pro <4253> pantwn <3956> kai <2532> ta <3588> panta <3956> en <1722> autw <846> sunesthken <4921> (5758)

1:18 kai <2532> autov <846> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> ekklhsiav <1577> ov <3739> estin <1510> (5748) [h] <3588> arch <746> prwtotokov <4416> ek <1537> twn <3588> nekrwn <3498> ina <2443> genhtai <1096> (5638) en <1722> pasin <3956> autov <846> prwteuwn <4409> (5723)

1:19 oti <3754> en <1722> autw <846> eudokhsen <2106> (5656) pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> katoikhsai <2730> (5658)

1:20 kai <2532> di <1223> autou <846> apokatallaxai <604> (5658) ta <3588> panta <3956> eiv <1519> auton <846> eirhnopoihsav <1517> (5660) dia <1223> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> staurou <4716> autou <846> [di <1223> autou] <846> eite <1535> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eite <1535> ta <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

1:21 kai <2532> umav <5209> pote <4218> ontav <1510> (5752) aphllotriwmenouv <526> (5772) kai <2532> ecyrouv <2190> th <3588> dianoia <1271> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> ponhroiv <4190> nuni <3570> de <1161> apokathllaxen <604> (5656)

1:22 en <1722> tw <3588> swmati <4983> thv <3588> sarkov <4561> autou <846> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> parasthsai <3936> (5658) umav <5209> agiouv <40> kai <2532> amwmouv <299> kai <2532> anegklhtouv <410> katenwpion <2714> autou <846>

1:23 ei <1487> ge <1065> epimenete <1961> (5719) th <3588> pistei <4102> teyemeliwmenoi <2311> (5772) kai <2532> edraioi <1476> kai <2532> mh <3361> metakinoumenoi <3334> (5746) apo <575> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> euaggeliou <2098> ou <3739> hkousate <191> (5656) tou <3588> khrucyentov <2784> (5685) en <1722> pash <3956> ktisei <2937> th <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> ou <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> paulov <3972> diakonov <1249>

1:24 nun <3568> cairw <5463> (5719) en <1722> toiv <3588> payhmasin <3804> uper <5228> umwn <5216> kai <2532> antanaplhrw <466> (5719) ta <3588> usterhmata <5303> twn <3588> yliqewn <2347> tou <3588> cristou <5547> en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> uper <5228> tou <3588> swmatov <4983> autou <846> o <3739> estin <1510> (5748) h <3588> ekklhsia <1577>

1:25 hv <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> diakonov <1249> kata <2596> thn <3588> oikonomian <3622> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> eiv <1519> umav <5209> plhrwsai <4137> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>

1:26 to <3588> musthrion <3466> to <3588> apokekrummenon <613> (5772) apo <575> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> apo <575> twn <3588> genewn <1074> nun <3568> de <1161> efanerwyh <5319> (5681) toiv <3588> agioiv <40> autou <846>

1:27 oiv <3739> hyelhsen <2309> (5656) o <3588> yeov <2316> gnwrisai <1107> (5658) ti <5101> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> musthriou <3466> toutou <5127> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> o <3588> estin <1510> (5748) cristov <5547> en <1722> umin <5213> h <3588> elpiv <1680> thv <3588> doxhv <1391>

1:28 on <3739> hmeiv <2249> kataggellomen <2605> (5719) nouyetountev <3560> (5723) panta <3956> anyrwpon <444> kai <2532> didaskontev <1321> (5723) panta <3956> anyrwpon <444> en <1722> pash <3956> sofia <4678> ina <2443> parasthswmen <3936> (5661) panta <3956> anyrwpon <444> teleion <5046> en <1722> cristw <5547>

1:29 eiv <1519> o <3739> kai <2532> kopiw <2872> (5719) agwnizomenov <75> (5740) kata <2596> thn <3588> energeian <1753> autou <846> thn <3588> energoumenhn <1754> (5734) en <1722> emoi <1698> en <1722> dunamei <1411>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org