NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Amos 8

8:1 <07019> Uyq <03619> bwlk <02009> hnhw <03069> hwhy <0136> ynda <07200> ynarh <03541> hk (8:1)

8:2 <0> wl <05674> rwbe <05750> dwe <03254> Pyowa <03808> al <03478> larvy <05971> yme <0413> la <07093> Uqh <0935> ab <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <07019> Uyq <03619> bwlk <0559> rmaw <05986> owme <07200> har <0859> hta <04100> hm <0559> rmayw (8:2)

8:3 P <02013> oh <07993> Kylsh <04725> Mwqm <03605> lkb <06297> rgph <07227> br <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01964> lkyh <07892> twrys <03213> wlylyhw (8:3)

8:4 <06041> Ura <06035> *yyne {ywne} <07673> tybslw <034> Nwyba <07602> Mypash <02063> taz <08085> wems (8:4)

8:5 <04820> hmrm <03976> ynzam <05791> twelw <08255> lqs <01431> lydghlw <0374> hpya <06994> Nyjqhl <01250> rb <06605> hxtpnw <07676> tbshw <07668> rbs <07666> hrybsnw <02320> sdxh <05674> rbey <04970> ytm <0559> rmal (8:5)

8:6 <07666> rybsn <01250> rb <04651> lpmw <05275> Mylen <05668> rwbeb <034> Nwybaw <01800> Myld <03701> Pokb <07069> twnql (8:6)

8:7 <04639> Mhyvem <03605> lk <05331> xunl <07911> xksa <0518> Ma <03290> bqey <01347> Nwagb <03068> hwhy <07650> ebsn (8:7)

8:8 o <04714> Myrum <02975> rwayk <08257> *heqsnw {hqsnw} <01644> hsrgnw <03605> hlk <02975> rak <05927> htlew <0> hb <03427> bswy <03605> lk <056> lbaw <0776> Urah <07264> zgrt <03808> al <02063> taz <05921> leh (8:8)

8:9 <0216> rwa <03117> Mwyb <0776> Ural <02821> ytksxhw <06672> Myrhub <08121> smsh <0935> ytabhw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (8:9)

8:10 <04751> rm <03117> Mwyk <0319> htyrxaw <03173> dyxy <060> lbak <07760> hytmvw <07144> hxrq <07218> sar <03605> lk <05921> lew <08242> qv <04975> Myntm <03605> lk <05921> le <05927> ytylehw <07015> hnyql <07892> Mkyrys <03605> lkw <060> lbal <02282> Mkygx <02015> ytkphw (8:10)

8:11 <03068> hwhy <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsl <0518> Ma <03588> yk <04325> Myml <06772> amu <03808> alw <03899> Mxll <07458> ber <03808> al <0776> Urab <07458> ber <07971> ytxlshw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh (8:11)

8:12 <04672> waumy <03808> alw <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <01245> sqbl <07751> wjjwsy <04217> xrzm <05704> dew <06828> Nwpumw <03220> My <05704> de <03220> Mym <05128> wenw (8:12)

8:13 <06772> amub <0970> Myrwxbhw <03303> twpyh <01330> tlwtbh <05968> hnplett <01931> awhh <03117> Mwyb (8:13)

8:14 o <05750> dwe <06965> wmwqy <03808> alw <05307> wlpnw <0884> ebs <0> rab <01870> Krd <02416> yxw <01835> Nd <0430> Kyhla <02416> yx <0559> wrmaw <08111> Nwrms <0819> tmsab <07650> Myebsnh (8:14)

8:1 outwv edeixen moi kuriov kai idou aggov ixeutou

8:2 kai eipen ti su blepeiv amwv kai eipa aggov ixeutou kai eipen kuriov prov me hkei to perav epi ton laon mou israhl ouketi mh prosyw tou parelyein auton

8:3 kai ololuxei ta fatnwmata tou naou en ekeinh th hmera legei kuriov poluv o peptwkwv en panti topw epirriqw siwphn

8:4 akousate dh tauta oi ektribontev eiv to prwi penhta kai katadunasteuontev ptwcouv apo thv ghv

8:5 oi legontev pote dieleusetai o mhn kai empolhsomen kai ta sabbata kai anoixomen yhsaurouv tou poihsai mikron metron kai tou megalunai staymia kai poihsai zugon adikon

8:6 tou ktasyai en arguriw ptwcouv kai tapeinon anti upodhmatwn kai apo pantov genhmatov emporeusomeya

8:7 omnuei kuriov kay uperhfaniav iakwb ei epilhsyhsetai eiv neikov panta ta erga umwn

8:8 kai epi toutoiv ou taracyhsetai h gh kai penyhsei pav o katoikwn en auth kai anabhsetai wv potamov sunteleia kai katabhsetai wv potamov aiguptou

8:9 kai estai en ekeinh th hmera legei kuriov o yeov kai dusetai o hliov meshmbriav kai suskotasei epi thv ghv en hmera to fwv

8:10 kai metastreqw tav eortav umwn eiv penyov kai pasav tav wdav umwn eiv yrhnon kai anabibw epi pasan osfun sakkon kai epi pasan kefalhn falakrwma kai yhsomai auton wv penyov agaphtou kai touv met autou wv hmeran odunhv

8:11 idou hmerai ercontai legei kuriov kai exapostelw limon epi thn ghn ou limon artou oude diqan udatov alla limon tou akousai logon kuriou

8:12 kai saleuyhsontai udata ewv yalasshv kai apo borra ewv anatolwn peridramountai zhtountev ton logon kuriou kai ou mh eurwsin

8:13 en th hmera ekeinh ekleiqousin ai paryenoi ai kalai kai oi neaniskoi en diqei

8:14 oi omnuontev kata tou ilasmou samareiav kai oi legontev zh o yeov sou dan kai zh o yeov sou bhrsabee kai pesountai kai ou mh anastwsin etiTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org