NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Amos 5

5:1 <03478> larvy <01004> tyb <07015> hnyq <05921> Mkyle <05375> avn <0595> ykna <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <08085> wems (5:1)

5:2 <06965> hmyqm <0369> Nya <0127> htmda <05921> le <05203> hsjn <03478> larvy <01330> tlwtb <06965> Mwq <03254> Pyowt <03808> al <05307> hlpn (5:2)

5:3 o <03478> larvy <01004> tybl <06235> hrve <07604> ryast <03967> ham <03318> tauwyhw <03967> ham <07604> ryast <0505> Pla <03318> tauyh <05892> ryeh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk (5:3)

5:4 <02421> wyxw <01875> ynwsrd <03478> larvy <01004> tybl <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (5:4)

5:5 <0205> Nwal <01961> hyhy <01008> la <0> tybw <01540> hlgy <01540> hlg <01537> lglgh <03588> yk <05674> wrbet <03808> al <0884> ebs <0> rabw <0935> wabt <03808> al <01537> lglghw <01008> la <0> tyb <01875> wsrdt <0408> law (5:5)

5:6 <01008> la <0> tybl <03518> hbkm <0369> Nyaw <0398> hlkaw <03130> Powy <01004> tyb <0784> sak <06743> xluy <06435> Np <02421> wyxw <03069> hwhy <0853> ta <01875> wsrd (5:6)

5:7 <03240> wxynh <0776> Ural <06666> hqduw <04941> jpsm <03939> hnell <02015> Mykphh (5:7)

5:8 o <08034> wms <03068> hwhy <0776> Urah <06440> ynp <05921> le <08210> Mkpsyw <03220> Myh <04325> yml <07121> arwqh <02821> Kysxh <03915> hlyl <03117> Mwyw <06757> twmlu <01242> rqbl <02015> Kphw <03685> lyokw <03598> hmyk <06213> hve (5:8)

5:9 <0935> awby <04013> rubm <05921> le <07701> dsw <05794> ze <05921> le <07701> ds <01082> gylbmh (5:9)

5:10 <08581> wbety <08549> Mymt <01696> rbdw <03198> xykwm <08179> resb <08130> wanv (5:10)

5:11 <03196> Mnyy <0853> ta <08354> wtst <03808> alw <05193> Mtejn <02531> dmx <03754> ymrk <0> Mb <03427> wbst <03808> alw <01129> Mtynb <01496> tyzg <01004> ytb <04480> wnmm <03947> wxqt <01250> rb <04864> tavmw <01800> ld <05921> le <01318> Mkoswb <03282> Ney <03651> Nkl (5:11)

5:12 <05186> wjh <08179> resb <034> Mynwybaw <03724> rpk <03947> yxql <06662> qydu <06887> yrru <02403> Mkytajx <06099> Mymuew <06588> Mkyesp <07227> Mybr <03045> ytedy <03588> yk (5:12)

5:13 <01931> ayh <07451> her <06256> te <03588> yk <01826> Mdy <01931> ayhh <06256> teb <07919> lykvmh <03651> Nkl (5:13)

5:14 <0559> Mtrma <0834> rsak <0854> Mkta <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <03651> Nk <01961> yhyw <02421> wyxt <04616> Neml <07451> er <0408> law <02896> bwj <01875> wsrd (5:14)

5:15 o <03130> Powy <07611> tyras <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <02603> Nnxy <0194> ylwa <04941> jpsm <08179> resb <03322> wgyuhw <02896> bwj <0157> wbhaw <07451> er <08130> wanv (5:15)

5:16 <05092> yhn <03045> yedwy <0413> la <04553> dpomw <060> lba <0413> la <0406> rka <07121> warqw <01930> wh <01930> wh <0559> wrmay <02351> twuwx <03605> lkbw <04553> dpom <07339> twbxr <03605> lkb <0136> ynda <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (5:16)

5:17 o <03068> hwhy <0559> rma <07130> Kbrqb <05674> rbea <03588> yk <04553> dpom <03754> Mymrk <03605> lkbw (5:17)

5:18 <0216> rwa <03808> alw <02822> Ksx <01931> awh <03068> hwhy <03117> Mwy <0> Mkl <02088> hz <04100> hml <03068> hwhy <03117> Mwy <0853> ta <0183> Mywatmh <01945> ywh (5:18)

5:19 <05175> sxnh <05391> wksnw <07023> ryqh <05921> le <03027> wdy <05564> Kmow <01004> tybh <0935> abw <01677> bdh <06293> wegpw <0738> yrah <06440> ynpm <0376> sya <05127> owny <0834> rsak (5:19)

5:20 <0> wl <05051> hgn <03808> alw <0651> lpaw <0216> rwa <03808> alw <03068> hwhy <03117> Mwy <02822> Ksx <03808> alh (5:20)

5:21 <06116> Mkytrueb <07306> xyra <03808> alw <02282> Mkygx <03988> ytoam <08130> ytanv (5:21)

5:22 <05027> jyba <03808> al <04806> Mkyayrm <08002> Mlsw <07521> hura <03808> al <04503> Mkytxnmw <05930> twle <0> yl <05927> wlet <0518> Ma <03588> yk (5:22)

5:23 <08085> emsa <03808> al <05035> Kylbn <02172> trmzw <07892> Kyrs <01995> Nwmh <05921> ylem <05493> roh (5:23)

5:24 <0386> Ntya <05158> lxnk <06666> hqduw <04941> jpsm <04325> Mymk <01556> lgyw (5:24)

5:25 <03478> larvy <01004> tyb <08141> hns <0705> Myebra <04057> rbdmb <0> yl <05066> Mtsgh <04503> hxnmw <02077> Myxbzh (5:25)

5:26 <0> Mkl <06213> Mtyve <0834> rsa <0430> Mkyhla <03556> bkwk <06754> Mkymlu <03594> Nwyk <0853> taw <04432> Mkklm <05522> twko <0853> ta <05375> Mtavnw (5:26)

5:27 P <08034> wms <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <01834> qvmdl <01973> halhm <0853> Mkta <01540> ytylghw (5:27)

5:1 akousate ton logon kuriou touton on egw lambanw ef umav yrhnon oikov israhl

5:2 epesen ouketi mh prosyh tou anasthnai paryenov tou israhl esfalen epi thv ghv authv ouk estin o anasthswn authn

5:3 dioti tade legei kuriov kuriov h poliv ex hv exeporeuonto cilioi upoleifyhsontai ekaton kai ex hv exeporeuonto ekaton upoleifyhsontai deka tw oikw israhl

5:4 dioti tade legei kuriov prov ton oikon israhl ekzhthsate me kai zhsesye

5:5 kai mh ekzhteite baiyhl kai eiv galgala mh eisporeuesye kai epi to frear tou orkou mh diabainete oti galgala aicmalwteuomenh aicmalwteuyhsetai kai baiyhl estai wv ouc uparcousa

5:6 ekzhthsate ton kurion kai zhsate opwv mh analamqh wv pur o oikov iwshf kai katafagetai auton kai ouk estai o sbeswn tw oikw israhl

5:7 kuriov o poiwn eiv uqov krima kai dikaiosunhn eiv ghn eyhken

5:8 poiwn panta kai metaskeuazwn kai ektrepwn eiv to prwi skian yanatou kai hmeran eiv nukta suskotazwn o proskaloumenov to udwr thv yalasshv kai ekcewn auto epi proswpou thv ghv kuriov o yeov o pantokratwr onoma autw

5:9 o diairwn suntrimmon ep iscun kai talaipwrian epi ocurwma epagwn

5:10 emishsan en pulaiv elegconta kai logon osion ebdeluxanto

5:11 dia touto any wn katekondulizete ptwcouv kai dwra eklekta edexasye par autwn oikouv xustouv wkodomhsate kai ou mh katoikhshte en autoiv ampelwnav epiyumhtouv efuteusate kai ou mh pihte ton oinon ex autwn

5:12 oti egnwn pollav asebeiav umwn kai iscurai ai amartiai umwn katapatountev dikaion lambanontev allagmata kai penhtav en pulaiv ekklinontev

5:13 dia touto o suniwn en tw kairw ekeinw siwphsetai oti kairov ponhrov estin

5:14 ekzhthsate to kalon kai mh to ponhron opwv zhshte kai estai outwv mey umwn kuriov o yeov o pantokratwr on tropon eipate

5:15 memishkamen ta ponhra kai hgaphkamen ta kala kai apokatasthsate en pulaiv krima opwv elehsh kuriov o yeov o pantokratwr touv periloipouv tou iwshf

5:16 dia touto tade legei kuriov o yeov o pantokratwr en pasaiv plateiaiv kopetov kai en pasaiv odoiv rhyhsetai ouai ouai klhyhsetai gewrgov eiv penyov kai kopeton kai eiv eidotav yrhnon

5:17 kai en pasaiv odoiv kopetov dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kuriov

5:18 ouai oi epiyumountev thn hmeran kuriou ina ti auth umin h hmera tou kuriou kai auth estin skotov kai ou fwv

5:19 on tropon otan fugh anyrwpov ek proswpou tou leontov kai empesh autw h arkov kai eisphdhsh eiv ton oikon autou kai apereishtai tav ceirav autou epi ton toicon kai dakh auton o ofiv

5:20 ouci skotov h hmera tou kuriou kai ou fwv kai gnofov ouk ecwn feggov auth

5:21 memishka apwsmai eortav umwn kai ou mh osfranyw en taiv panhguresin umwn

5:22 dioti kai ean enegkhte moi olokautwmata kai yusiav umwn ou prosdexomai auta kai swthriou epifaneiav umwn ouk epibleqomai

5:23 metasthson ap emou hcon wdwn sou kai qalmon organwn sou ouk akousomai

5:24 kai kulisyhsetai wv udwr krima kai dikaiosunh wv ceimarrouv abatov

5:25 mh sfagia kai yusiav proshnegkate moi en th erhmw tessarakonta eth oikov israhl

5:26 kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou yeou umwn raifan touv tupouv autwn ouv epoihsate eautoiv

5:27 kai metoikiw umav epekeina damaskou legei kuriov o yeov o pantokratwr onoma autwTIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org