NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Amos 1

1:1 <07494> serh <06440> ynpl <08141> Mytns <03478> larvy <04428> Klm <03101> sawy <01121> Nb <03379> Mebry <03117> ymybw <03063> hdwhy <04428> Klm <05818> hyze <03117> ymyb <03478> larvy <05921> le <02372> hzx <0834> rsa <08620> ewqtm <05349> Mydqnb <01961> hyh <0834> rsa <05986> owme <01697> yrbd (1:1)

1:2 P <03760> lmrkh <07218> sar <03001> sbyw <07462> Myerh <04999> twan <056> wlbaw <06963> wlwq <05414> Nty <03389> Mlswrymw <07580> gasy <06726> Nwyum <03068> hwhy <0559> rmayw (1:2)

1:3 <01568> delgh <0853> ta <01270> lzrbh <02742> twurxb <01758> Mswd <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <01834> qvmd <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (1:3)

1:4 <01130> ddh <0> Nb <0759> twnmra <0398> hlkaw <02371> lazx <01004> tybb <0784> sa <07971> ytxlsw (1:4)

1:5 P <03068> hwhy <0559> rma <07024> hryq <0758> Mra <05971> Me <01540> wlgw <05730> Nde <01004> tybm <07626> jbs <08551> Kmwtw <0206> Nwa <01237> teqbm <03427> bswy <03772> ytrkhw <01834> qvmd <01280> xyrb <07665> ytrbsw (1:5)

1:6 <0123> Mwdal <05462> rygohl <08003> hmls <01546> twlg <01540> Mtwlgh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05804> hze <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (1:6)

1:7 <0759> hytnmra <0398> hlkaw <05804> hze <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw (1:7)

1:8 P <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <06430> Mytslp <07611> tyras <06> wdbaw <06138> Nwrqe <05921> le <03027> ydy <07725> ytwbyshw <0831> Nwlqsam <07626> jbs <08551> Kmwtw <0795> dwdsam <03427> bswy <03772> ytrkhw (1:8)

1:9 <0251> Myxa <01285> tyrb <02142> wrkz <03808> alw <0123> Mwdal <08003> hmls <01546> twlg <05462> Mrygoh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <06865> ru <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (1:9)

1:10 P <0759> hytnmra <0398> hlkaw <06865> ru <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw (1:10)

1:11 <05331> xun <08104> hrms <05678> wtrbew <0639> wpa <05703> del <02963> Prjyw <07356> wymxr <07843> txsw <0251> wyxa <02719> brxb <07291> wpdr <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <0123> Mwda <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk (1:11)

1:12 P <01224> hrub <0759> twnmra <0398> hlkaw <08487> Nmytb <0784> sa <07971> ytxlsw (1:12)

1:13 <01366> Mlwbg <0853> ta <07337> byxrh <04616> Neml <01568> delgh <02030> twrh <01234> Meqb <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05983> Nwme <01121> ynb <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (1:13)

1:14 <05492> hpwo <03117> Mwyb <05591> reob <04421> hmxlm <03117> Mwyb <08643> hewrtb <0759> hytwnmra <0398> hlkaw <07237> hbr <02346> tmwxb <0784> sa <03341> ytuhw (1:14)

1:15 P <03068> hwhy <0559> rma <03162> wdxy <08269> wyrvw <01931> awh <01473> hlwgb <04428> Mklm <01980> Klhw (1:15)

1:1 logoi amwv oi egenonto en nakkarim ek yekoue ouv eiden uper ierousalhm en hmeraiv oziou basilewv iouda kai en hmeraiv ieroboam tou iwav basilewv israhl pro duo etwn tou seismou

1:2 kai eipen kuriov ek siwn efyegxato kai ex ierousalhm edwken fwnhn autou kai epenyhsan ai nomai twn poimenwn kai exhranyh h korufh tou karmhlou

1:3 kai eipen kuriov epi taiv trisin asebeiaiv damaskou kai epi taiv tessarsin ouk apostrafhsomai auton any wn eprizon priosin sidhroiv tav en gastri ecousav twn en galaad

1:4 kai exapostelw pur eiv ton oikon azahl kai katafagetai yemelia uiou ader

1:5 kai suntriqw moclouv damaskou kai exoleyreusw katoikountav ek pediou wn kai katakoqw fulhn ex andrwn carran kai aicmalwteuyhsetai laov suriav epiklhtov legei kuriov

1:6 tade legei kuriov epi taiv trisin asebeiaiv gazhv kai epi taiv tessarsin ouk apostrafhsomai autouv eneken tou aicmalwteusai autouv aicmalwsian tou salwmwn tou sugkleisai eiv thn idoumaian

1:7 kai exapostelw pur epi ta teich gazhv kai katafagetai yemelia authv

1:8 kai exoleyreusw katoikountav ex azwtou kai exaryhsetai fulh ex askalwnov kai epaxw thn ceira mou epi akkarwn kai apolountai oi kataloipoi twn allofulwn legei kuriov

1:9 tade legei kuriov epi taiv trisin asebeiaiv turou kai epi taiv tessarsin ouk apostrafhsomai authn any wn sunekleisan aicmalwsian tou salwmwn eiv thn idoumaian kai ouk emnhsyhsan diayhkhv adelfwn

1:10 kai exapostelw pur epi ta teich turou kai katafagetai yemelia authv

1:11 tade legei kuriov epi taiv trisin asebeiaiv thv idoumaiav kai epi taiv tessarsin ouk apostrafhsomai autouv eneka tou diwxai autouv en romfaia ton adelfon autou kai elumhnato mhtran epi ghv kai hrpasen eiv marturion frikhn autou kai to ormhma autou efulaxen eiv neikov

1:12 kai exapostelw pur eiv yaiman kai katafagetai yemelia teicewn authv

1:13 tade legei kuriov epi taiv trisin asebeiaiv uiwn ammwn kai epi taiv tessarsin ouk apostrafhsomai auton any wn anescizon tav en gastri ecousav twn galaaditwn opwv emplatunwsin ta oria autwn

1:14 kai anaqw pur epi ta teich rabba kai katafagetai yemelia authv meta kraughv en hmera polemou kai seisyhsetai en hmera sunteleiav authv

1:15 kai poreusontai oi basileiv authv en aicmalwsia oi iereiv autwn kai oi arcontev autwn epi to auto legei kuriovTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org