NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 8

8:1 saulov <4569> de <1161> hn <1510> (5713) suneudokwn <4909> (5723) th <3588> anairesei <336> autou <846> egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> diwgmov <1375> megav <3173> epi <1909> thn <3588> ekklhsian <1577> thn <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414> pantev <3956> [de] <1161> diesparhsan <1289> (5681) kata <2596> tav <3588> cwrav <5561> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> samareiav <4540> plhn <4133> twn <3588> apostolwn <652>

8:2 sunekomisan <4792> (5656) de <1161> ton <3588> stefanon <4736> andrev <435> eulabeiv <2126> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) kopeton <2870> megan <3173> ep <1909> autw <846>

8:3 saulov <4569> de <1161> elumaineto <3075> (5711) thn <3588> ekklhsian <1577> kata <2596> touv <3588> oikouv <3624> eisporeuomenov <1531> (5740) surwn <4951> (5723) te <5037> andrav <435> kai <2532> gunaikav <1135> paredidou <3860> (5707) eiv <1519> fulakhn <5438>

8:4 oi <3588> men <3303> oun <3767> diasparentev <1289> (5651) dihlyon <1330> (5627) euaggelizomenoi <2097> (5734) ton <3588> logon <3056>

8:5 filippov <5376> de <1161> katelywn <2718> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> thv <3588> samareiav <4540> ekhrussen <2784> (5707) autoiv <846> ton <3588> criston <5547>

8:6 proseicon <4337> (5707) de <1161> oi <3588> ocloi <3793> toiv <3588> legomenoiv <3004> (5746) upo <5259> tou <3588> filippou <5376> omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> akouein <191> (5721) autouv <846> kai <2532> blepein <991> (5721) ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707)

8:7 polloi <4183> gar <1063> twn <3588> econtwn <2192> (5723) pneumata <4151> akayarta <169> bownta <994> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> exhrconto <1831> (5711) polloi <4183> de <1161> paralelumenoi <3886> (5772) kai <2532> cwloi <5560> eyerapeuyhsan <2323> (5681)

8:8 egeneto <1096> (5633) de <1161> pollh <4183> cara <5479> en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>

8:9 anhr <435> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> simwn <4613> prouphrcen <4391> (5707) en <1722> th <3588> polei <4172> mageuwn <3096> (5723) kai <2532> existanwn <1839> (5723) to <3588> eynov <1484> thv <3588> samareiav <4540> legwn <3004> (5723) einai <1510> (5750) tina <5100> eauton <1438> megan <3173>

8:10 w <3739> proseicon <4337> (5707) pantev <3956> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> legontev <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> yeou <2316> h <3588> kaloumenh <2564> (5746) megalh <3173>

8:11 proseicon <4337> (5707) de <1161> autw <846> dia <1223> to <3588> ikanw <2425> cronw <5550> taiv <3588> mageiaiv <3095> exestakenai <1839> (5760) autouv <846>

8:12 ote <3753> de <1161> episteusan <4100> (5656) tw <3588> filippw <5376> euaggelizomenw <2097> (5734) peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> onomatov <3686> ihsou <2424> cristou <5547> ebaptizonto <907> (5712) andrev <435> te <5037> kai <2532> gunaikev <1135>

8:13 o <3588> de <1161> simwn <4613> kai <2532> autov <846> episteusen <4100> (5656) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) hn <1510> (5713) proskarterwn <4342> (5723) tw <3588> filippw <5376> yewrwn <2334> (5723) te <5037> shmeia <4592> kai <2532> dunameiv <1411> megalav <3173> ginomenav <1096> (5740) existato <1839> (5710)

8:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414> apostoloi <652> oti <3754> dedektai <1209> (5766) h <3588> samareia <4540> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> apesteilan <649> (5656) prov <4314> autouv <846> petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491>

8:15 oitinev <3748> katabantev <2597> (5631) proshuxanto <4336> (5662) peri <4012> autwn <846> opwv <3704> labwsin <2983> (5632) pneuma <4151> agion <40>

8:16 oudepw <3764> gar <1063> hn <1510> (5713) ep <1909> oudeni <3762> autwn <846> epipeptwkov <1968> (5761) monon <3440> de <1161> bebaptismenoi <907> (5772) uphrcon <5225> (5707) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

8:17 tote <5119> epetiyesan <2007> (5707) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> autouv <846> kai <2532> elambanon <2983> (5707) pneuma <4151> agion <40>

8:18 idwn <3708> (5631) de <1161> o <3588> simwn <4613> oti <3754> dia <1223> thv <3588> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> twn <3588> apostolwn <652> didotai <1325> (5743) to <3588> pneuma <4151> proshnegken <4374> (5656) autoiv <846> crhmata <5536>

8:19 legwn <3004> (5723) dote <1325> (5628) kamoi <2504> thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778> ina <2443> w <3739> ean <1437> epiyw <2007> (5632) tav <3588> ceirav <5495> lambanh <2983> (5725) pneuma <4151> agion <40>

8:20 petrov <4074> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> to <3588> argurion <694> sou <4675> sun <4862> soi <4671> eih <1510> (5751) eiv <1519> apwleian <684> oti <3754> thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> yeou <2316> enomisav <3543> (5656) dia <1223> crhmatwn <5536> ktasyai <2932> (5738)

8:21 ouk <3756> estin <1510> (5748) soi <4671> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> h <3588> gar <1063> kardia <2588> sou <4675> ouk <3756> estin <1510> (5748) euyeia <2117> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>

8:22 metanohson <3340> (5657) oun <3767> apo <575> thv <3588> kakiav <2549> sou <4675> tauthv <3778> kai <2532> dehyhti <1189> (5676) tou <3588> kuriou <2962> ei <1487> ara <686> afeyhsetai <863> (5701) soi <4671> h <3588> epinoia <1963> thv <3588> kardiav <2588> sou <4675>

8:23 eiv <1519> gar <1063> colhn <5521> pikriav <4088> kai <2532> sundesmon <4886> adikiav <93> orw <3708> (5719) se <4571> onta <1510> (5752)

8:24 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> simwn <4613> eipen <2036> (5627) dehyhte <1189> (5676) umeiv <5210> uper <5228> emou <1700> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> opwv <3704> mhden <3367> epelyh <1904> (5632) ep <1909> eme <1691> wn <3739> eirhkate <2046> (5758)

8:25 oi <3588> men <3303> oun <3767> diamarturamenoi <1263> (5666) kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> upestrefon <5290> (5707) eiv <1519> ierosoluma <2414> pollav <4183> te <5037> kwmav <2968> twn <3588> samaritwn <4541> euhggelizonto <2097> (5710)

8:26 aggelov <32> de <1161> kuriou <2962> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> filippon <5376> legwn <3004> (5723) anasthyi <450> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) kata <2596> meshmbrian <3314> epi <1909> thn <3588> odon <3598> thn <3588> katabainousan <2597> (5723) apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> gazan <1048> auth <3778> estin <1510> (5748) erhmov <2048>

8:27 kai <2532> anastav <450> (5631) eporeuyh <4198> (5675) kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> aiyioq <128> eunoucov <2135> dunasthv <1413> kandakhv <2582> basilisshv <938> aiyiopwn <128> ov <3739> hn <1510> (5713) epi <1909> pashv <3956> thv <3588> gazhv <1047> authv <846> [ov] <3739> elhluyei <2064> (5715) proskunhswn <4352> (5694) eiv <1519> ierousalhm <2419>

8:28 hn <1510> (5713) de <1161> upostrefwn <5290> (5723) kai <2532> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> armatov <716> autou <846> kai <2532> aneginwsken <314> (5707) ton <3588> profhthn <4396> hsaian <2268>

8:29 eipen <2036> (5627) de <1161> to <3588> pneuma <4151> tw <3588> filippw <5376> proselye <4334> (5628) kai <2532> kollhyhti <2853> (5682) tw <3588> armati <716> toutw <5129>

8:30 prosdramwn <4370> (5631) de <1161> o <3588> filippov <5376> hkousen <191> (5656) autou <846> anaginwskontov <314> (5723) hsaian <2268> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> eipen <2036> (5627) ara <687> ge <1065> ginwskeiv <1097> (5719) a <3739> anaginwskeiv <314> (5719)

8:31 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) pwv <4459> gar <1063> an <302> dunaimhn <1410> (5739) ean <1437> mh <3361> tiv <5100> odhghsei <3594> (5692) me <3165> parekalesen <3870> (5656) te <5037> ton <3588> filippon <5376> anabanta <305> (5631) kayisai <2523> (5658) sun <4862> autw <846>

8:32 h <3588> de <1161> perioch <4042> thv <3588> grafhv <1124> hn <3739> aneginwsken <314> (5707) hn <1510> (5713) auth <3778> wv <5613> probaton <4263> epi <1909> sfaghn <4967> hcyh <71> (5681) kai <2532> wv <5613> amnov <286> enantion <1726> tou <3588> keirontov <2751> (5723) auton <846> afwnov <880> outwv <3779> ouk <3756> anoigei <455> (5719) to <3588> stoma <4750> autou <846>

8:33 en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> h <3588> krisiv <2920> autou <846> hryh <142> (5681) thn <3588> genean <1074> autou <846> tiv <5101> dihghsetai <1334> (5695) oti <3754> airetai <142> (5743) apo <575> thv <3588> ghv <1093> h <3588> zwh <2222> autou <846>

8:34 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> eunoucov <2135> tw <3588> filippw <5376> eipen <2036> (5627) deomai <1189> (5736) sou <4675> peri <4012> tinov <5101> o <3588> profhthv <4396> legei <3004> (5719) touto <5124> peri <4012> eautou <1438> h <2228> peri <4012> eterou <2087> tinov <5100>

8:35 anoixav <455> (5660) de <1161> o <3588> filippov <5376> to <3588> stoma <4750> autou <846> kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> thv <3588> grafhv <1124> tauthv <3778> euhggelisato <2097> (5668) autw <846> ton <3588> ihsoun <2424>

8:36 wv <5613> de <1161> eporeuonto <4198> (5711) kata <2596> thn <3588> odon <3598> hlyon <2064> (5627) epi <1909> ti <5100> udwr <5204> kai <2532> fhsin <5346> (5748) o <3588> eunoucov <2135> idou <2400> (5628) udwr <5204> ti <5101> kwluei <2967> (5719) me <3165> baptisyhnai <907> (5683)

8:37

8:38 kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) sthnai <2476> (5629) to <3588> arma <716> kai <2532> katebhsan <2597> (5627) amfoteroi <297> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> o <3588> te <5037> filippov <5376> kai <2532> o <3588> eunoucov <2135> kai <2532> ebaptisen <907> (5656) auton <846>

8:39 ote <3753> de <1161> anebhsan <305> (5627) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> pneuma <4151> kuriou <2962> hrpasen <726> (5656) ton <3588> filippon <5376> kai <2532> ouk <3756> eiden <1492> (5627) auton <846> ouketi <3765> o <3588> eunoucov <2135> eporeueto <4198> (5711) gar <1063> thn <3588> odon <3598> autou <846> cairwn <5463> (5723)

8:40 filippov <5376> de <1161> eureyh <2147> (5681) eiv <1519> azwton <108> kai <2532> diercomenov <1330> (5740) euhggelizeto <2097> (5710) tav <3588> poleiv <4172> pasav <3956> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> (5629) auton <846> eiv <1519> kaisareian <2542>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org