NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 6

6:1 en <1722> de <1161> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> plhyunontwn <4129> (5723) twn <3588> mayhtwn <3101> egeneto <1096> (5633) goggusmov <1112> twn <3588> ellhnistwn <1675> prov <4314> touv <3588> ebraiouv <1445> oti <3754> pareyewrounto <3865> (5712) en <1722> th <3588> diakonia <1248> th <3588> kayhmerinh <2522> ai <3588> chrai <5503> autwn <846>

6:2 proskalesamenoi <4341> (5666) de <1161> oi <3588> dwdeka <1427> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> mayhtwn <3101> eipan <3004> (5627) ouk <3756> areston <701> estin <1510> (5748) hmav <2248> kataleiqantav <2641> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> diakonein <1247> (5721) trapezaiv <5132>

6:3 episkeqasye <1980> (5663) de <1161> adelfoi <80> andrav <435> ex <1537> umwn <5216> marturoumenouv <3140> (5746) epta <2033> plhreiv <4134> pneumatov <4151> kai <2532> sofiav <4678> ouv <3739> katasthsomen <2525> (5692) epi <1909> thv <3588> creiav <5532> tauthv <3778>

6:4 hmeiv <2249> de <1161> th <3588> proseuch <4335> kai <2532> th <3588> diakonia <1248> tou <3588> logou <3056> proskarterhsomen <4342> (5692)

6:5 kai <2532> hresen <700> (5656) o <3588> logov <3056> enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> plhyouv <4128> kai <2532> exelexanto <1586> (5668) stefanon <4736> andra <435> plhrh <4134> pistewv <4102> kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> filippon <5376> kai <2532> procoron <4402> kai <2532> nikanora <3527> kai <2532> timwna <5096> kai <2532> parmenan <3937> kai <2532> nikolaon <3532> proshluton <4339> antiocea <491>

6:6 ouv <3739> esthsan <2476> (5627) enwpion <1799> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) epeyhkan <2007> (5656) autoiv <846> tav <3588> ceirav <5495>

6:7 kai <2532> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> huxanen <837> (5707) kai <2532> eplhyuneto <4129> (5712) o <3588> ariymov <706> twn <3588> mayhtwn <3101> en <1722> ierousalhm <2419> sfodra <4970> poluv <4183> te <5037> oclov <3793> twn <3588> ierewn <2409> uphkouon <5219> (5707) th <3588> pistei <4102>

6:8 stefanov <4736> de <1161> plhrhv <4134> caritov <5485> kai <2532> dunamewv <1411> epoiei <4160> (5707) terata <5059> kai <2532> shmeia <4592> megala <3173> en <1722> tw <3588> law <2992>

6:9 anesthsan <450> (5656) de <1161> tinev <5100> twn <3588> ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> thv <3588> legomenhv <3004> (5746) libertinwn <3032> kai <2532> kurhnaiwn <2956> kai <2532> alexandrewn <221> kai <2532> twn <3588> apo <575> kilikiav <2791> kai <2532> asiav <773> suzhtountev <4802> (5723) tw <3588> stefanw <4736>

6:10 kai <2532> ouk <3756> iscuon <2480> (5707) antisthnai <436> (5629) th <3588> sofia <4678> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> w <3739> elalei <2980> (5707)

6:11 tote <5119> upebalon <5260> (5627) andrav <435> legontav <3004> (5723) oti <3754> akhkoamen <191> (5754) autou <846> lalountov <2980> (5723) rhmata <4487> blasfhma <989> eiv <1519> mwushn <3475> kai <2532> ton <3588> yeon <2316>

6:12 sunekinhsan <4787> (5656) te <5037> ton <3588> laon <2992> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> touv <3588> grammateiv <1122> kai <2532> epistantev <2186> (5631) sunhrpasan <4884> (5656) auton <846> kai <2532> hgagon <71> (5627) eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892>

6:13 esthsan <2476> (5627) te <5037> marturav <3144> qeudeiv <5571> legontav <3004> (5723) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> ou <3756> pauetai <3973> (5731) lalwn <2980> (5723) rhmata <4487> kata <2596> tou <3588> topou <5117> tou <3588> agiou <40> [toutou] <5127> kai <2532> tou <3588> nomou <3551>

6:14 akhkoamen <191> (5754) gar <1063> autou <846> legontov <3004> (5723) oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> outov <3778> katalusei <2647> (5692) ton <3588> topon <5117> touton <5126> kai <2532> allaxei <236> (5692) ta <3588> eyh <1485> a <3739> paredwken <3860> (5656) hmin <2254> mwushv <3475>

6:15 kai <2532> atenisantev <816> (5660) eiv <1519> auton <846> pantev <3956> oi <3588> kayezomenoi <2516> (5740) en <1722> tw <3588> sunedriw <4892> eidon <1492> (5627) to <3588> proswpon <4383> autou <846> wsei <5616> proswpon <4383> aggelou <32>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org