NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 27

27:1 wv <5613> de <1161> ekriyh <2919> (5681) tou <3588> apoplein <636> (5721) hmav <2248> eiv <1519> thn <3588> italian <2482> paredidoun <3860> (5707) ton <3588> te <5037> paulon <3972> kai <2532> tinav <5100> eterouv <2087> desmwtav <1202> ekatontarch <1543> onomati <3686> iouliw <2457> speirhv <4686> sebasthv <4575>

27:2 epibantev <1910> (5631) de <1161> ploiw <4143> adramutthnw <98> mellonti <3195> (5723) plein <4126> (5721) eiv <1519> touv <3588> kata <2596> thn <3588> asian <773> topouv <5117> anhcyhmen <321> (5681) ontov <1510> (5752) sun <4862> hmin <2254> aristarcou <708> makedonov <3110> yessalonikewv <2331>

27:3 th <3588> te <5037> etera <2087> kathcyhmen <2609> (5648) eiv <1519> sidwna <4605> filanyrwpwv <5364> te <5037> o <3588> iouliov <2457> tw <3588> paulw <3972> crhsamenov <5530> (5666) epetreqen <2010> (5656) prov <4314> touv <3588> filouv <5384> poreuyenti <4198> (5679) epimeleiav <1958> tucein <5177> (5629)

27:4 kakeiyen <2547> anacyentev <321> (5685) upepleusamen <5284> (5656) thn <3588> kupron <2954> dia <1223> to <3588> touv <3588> anemouv <417> einai <1510> (5750) enantiouv <1727>

27:5 to <3588> te <5037> pelagov <3989> to <3588> kata <2596> thn <3588> kilikian <2791> kai <2532> pamfulian <3828> diapleusantev <1277> (5660) kathlyomen <2718> (5627) eiv <1519> mura <3460> thv <3588> lukiav <3073>

27:6 kakei <2546> eurwn <2147> (5631) o <3588> ekatontarchv <1543> ploion <4143> alexandrinon <222> pleon <4126> (5723) eiv <1519> thn <3588> italian <2482> enebibasen <1688> (5656) hmav <2248> eiv <1519> auto <846>

27:7 en <1722> ikanaiv <2425> de <1161> hmeraiv <2250> braduploountev <1020> (5723) kai <2532> moliv <3433> genomenoi <1096> (5637) kata <2596> thn <3588> knidon <2834> mh <3361> prosewntov <4330> (5723) hmav <2248> tou <3588> anemou <417> upepleusamen <5284> (5656) thn <3588> krhthn <2914> kata <2596> salmwnhn <4534>

27:8 moliv <3433> te <5037> paralegomenoi <3881> (5740) authn <846> hlyomen <2064> (5627) eiv <1519> topon <5117> tina <5100> kaloumenon <2564> (5746) kalouv <2568> <2570> limenav <2568> <3040> w <3739> egguv <1451> hn <1510> (5713) poliv <4172> lasea <2996>

27:9 ikanou <2425> de <1161> cronou <5550> diagenomenou <1230> (5637) kai <2532> ontov <1510> (5752) hdh <2235> episfalouv <2000> tou <3588> ploov <4144> dia <1223> to <3588> kai <2532> thn <3588> nhsteian <3521> hdh <2235> parelhluyenai <3928> (5755) parhnei <3867> (5707) o <3588> paulov <3972>

27:10 legwn <3004> (5723) autoiv <846> andrev <435> yewrw <2334> (5719) oti <3754> meta <3326> ubrewv <5196> kai <2532> pollhv <4183> zhmiav <2209> ou <3756> monon <3440> tou <3588> fortiou <5413> kai <2532> tou <3588> ploiou <4143> alla <235> kai <2532> twn <3588> qucwn <5590> hmwn <2257> mellein <3195> (5721) esesyai <1510> (5705) ton <3588> ploun <4144>

27:11 o <3588> de <1161> ekatontarchv <1543> tw <3588> kubernhth <2942> kai <2532> tw <3588> nauklhrw <3490> mallon <3123> epeiyeto <3982> (5712) h <2228> toiv <3588> upo <5259> paulou <3972> legomenoiv <3004> (5746)

27:12 aneuyetou <428> de <1161> tou <3588> limenov <3040> uparcontov <5225> (5723) prov <4314> paraceimasian <3915> oi <3588> pleionev <4119> eyento <5087> (5639) boulhn <1012> anacyhnai <321> (5683) ekeiyen <1564> eipwv <1513> dunainto <1410> (5739) katanthsantev <2658> (5660) eiv <1519> foinika <5405> paraceimasai <3914> (5658) limena <3040> thv <3588> krhthv <2914> bleponta <991> (5723) kata <2596> liba <3047> kai <2532> kata <2596> cwron <5566>

27:13 upopneusantov <5285> (5660) de <1161> notou <3558> doxantev <1380> (5660) thv <3588> proyesewv <4286> kekrathkenai <2902> (5760) arantev <142> (5660) asson <788> parelegonto <3881> (5711) thn <3588> krhthn <2914>

27:14 met <3326> ou <3756> polu <4183> de <1161> ebalen <906> (5627) kat <2596> authv <846> anemov <417> tufwnikov <5189> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) eurakulwn <2148>

27:15 sunarpasyentov <4884> (5685) de <1161> tou <3588> ploiou <4143> kai <2532> mh <3361> dunamenou <1410> (5740) antofyalmein <503> (5721) tw <3588> anemw <417> epidontev <1929> (5631) eferomeya <5342> (5712)

27:16 nhsion <3519> de <1161> ti <5100> upodramontev <5295> (5631) kaloumenon <2564> (5746) kauda <2802> iscusamen <2480> (5656) moliv <3433> perikrateiv <4031> genesyai <1096> (5635) thv <3588> skafhv <4627>

27:17 hn <3739> arantev <142> (5660) bohyeiaiv <996> ecrwnto <5530> (5711) upozwnnuntev <5269> (5723) to <3588> ploion <4143> foboumenoi <5399> (5740) te <5037> mh <3361> eiv <1519> thn <3588> surtin <4950> ekpeswsin <1601> (5632) calasantev <5465> (5660) to <3588> skeuov <4632> outwv <3779> eferonto <5342> (5712)

27:18 sfodrwv <4971> de <1161> ceimazomenwn <5492> (5746) hmwn <2257> th <3588> exhv <1836> ekbolhn <1546> epoiounto <4160> (5710)

27:19 kai <2532> th <3588> trith <5154> autoceirev <849> thn <3588> skeuhn <4631> tou <3588> ploiou <4143> erriqan <4496> (5656)

27:20 mhte <3383> de <1161> hliou <2246> mhte <3383> astrwn <798> epifainontwn <2014> (5723) epi <1909> pleionav <4119> hmerav <2250> ceimwnov <5494> te <5037> ouk <3756> oligou <3641> epikeimenou <1945> (5740) loipon <3063> perihreito <4014> (5712) elpiv <1680> pasa <3956> tou <3588> swzesyai <4982> (5745) hmav <2248>

27:21 pollhv <4183> te <5037> asitiav <776> uparcoushv <5225> (5723) tote <5119> stayeiv <2476> (5685) o <3588> paulov <3972> en <1722> mesw <3319> autwn <846> eipen <2036> (5627) edei <1163> (5900) men <3303> w <5599> andrev <435> peiyarchsantav <3980> (5660) moi <3427> mh <3361> anagesyai <321> (5745) apo <575> thv <3588> krhthv <2914> kerdhsai <2770> (5658) te <5037> thn <3588> ubrin <5196> tauthn <3778> kai <2532> thn <3588> zhmian <2209>

27:22 kai <2532> ta <3588> nun <3568> parainw <3867> (5719) umav <5209> euyumein <2114> (5721) apobolh <580> gar <1063> quchv <5590> oudemia <3762> estai <1510> (5704) ex <1537> umwn <5216> plhn <4133> tou <3588> ploiou <4143>

27:23 paresth <3936> (5627) gar <1063> moi <3427> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> tou <3588> yeou <2316> ou <3739> eimi <1510> (5748) w <3739> kai <2532> latreuw <3000> (5719) aggelov <32>

27:24 legwn <3004> (5723) mh <3361> fobou <5399> (5737) paule <3972> kaisari <2541> se <4571> dei <1163> (5904) parasthnai <3936> (5629) kai <2532> idou <2400> (5628) kecaristai <5483> (5766) soi <4671> o <3588> yeov <2316> pantav <3956> touv <3588> pleontav <4126> (5723) meta <3326> sou <4675>

27:25 dio <1352> euyumeite <2114> (5720) andrev <435> pisteuw <4100> (5719) gar <1063> tw <3588> yew <2316> oti <3754> outwv <3779> estai <1510> (5704) kay <2596> on <3739> tropon <5158> lelalhtai <2980> (5769) moi <3427>

27:26 eiv <1519> nhson <3520> de <1161> tina <5100> dei <1163> (5904) hmav <2248> ekpesein <1601> (5629)

27:27 wv <5613> de <1161> tessareskaidekath <5065> nux <3571> egeneto <1096> (5633) diaferomenwn <1308> (5746) hmwn <2257> en <1722> tw <3588> adria <99> kata <2596> meson <3319> thv <3588> nuktov <3571> upenooun <5282> (5707) oi <3588> nautai <3492> prosagein <4317> (5721) tina <5100> autoiv <846> cwran <5561>

27:28 kai <2532> bolisantev <1001> (5660) euron <2147> (5627) orguiav <3712> eikosi <1501> bracu <1024> de <1161> diasthsantev <1339> (5660) kai <2532> palin <3825> bolisantev <1001> (5660) euron <2147> (5627) orguiav <3712> dekapente <1178>

27:29 foboumenoi <5399> (5740) te <5037> mh <3361> pou <4225> kata <2596> traceiv <5138> topouv <5117> ekpeswmen <1601> (5632) ek <1537> prumnhv <4403> riqantev <4496> (5660) agkurav <45> tessarav <5064> huconto <2172> (5711) hmeran <2250> genesyai <1096> (5635)

27:30 twn <3588> de <1161> nautwn <3492> zhtountwn <2212> (5723) fugein <5343> (5629) ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> kai <2532> calasantwn <5465> (5660) thn <3588> skafhn <4627> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> profasei <4392> wv <5613> ek <1537> prwrhv <4408> agkurav <45> mellontwn <3195> (5723) ekteinein <1614> (5721)

27:31 eipen <2036> (5627) o <3588> paulov <3972> tw <3588> ekatontarch <1543> kai <2532> toiv <3588> stratiwtaiv <4757> ean <1437> mh <3361> outoi <3778> meinwsin <3306> (5661) en <1722> tw <3588> ploiw <4143> umeiv <5210> swyhnai <4982> (5683) ou <3756> dunasye <1410> (5736)

27:32 tote <5119> apekoqan <609> (5656) oi <3588> stratiwtai <4757> ta <3588> scoinia <4979> thv <3588> skafhv <4627> kai <2532> eiasan <1439> (5656) authn <846> ekpesein <1601> (5629)

27:33 acri <891> de <1161> ou <3739> hmera <2250> hmellen <3195> (5707) ginesyai <1096> (5738) parekalei <3870> (5707) o <3588> paulov <3972> apantav <537> metalabein <3335> (5629) trofhv <5160> legwn <3004> (5723) tessareskaidekathn <5065> shmeron <4594> hmeran <2250> prosdokwntev <4328> (5723) asitoi <777> diateleite <1300> (5719) mhyen <3367> proslabomenoi <4355> (5642)

27:34 dio <1352> parakalw <3870> (5719) umav <5209> metalabein <3335> (5629) trofhv <5160> touto <5124> gar <1063> prov <4314> thv <3588> umeterav <5212> swthriav <4991> uparcei <5225> (5719) oudenov <3762> gar <1063> umwn <5216> yrix <2359> apo <575> thv <3588> kefalhv <2776> apoleitai <622> (5689)

27:35 eipav <3004> (5631) de <1161> tauta <5023> kai <2532> labwn <2983> (5631) arton <740> eucaristhsen <2168> (5656) tw <3588> yew <2316> enwpion <1799> pantwn <3956> kai <2532> klasav <2806> (5660) hrxato <756> (5662) esyiein <2068> (5721)

27:36 euyumoi <2115> de <1161> genomenoi <1096> (5637) pantev <3956> kai <2532> autoi <846> proselabonto <4355> (5639) trofhv <5160>

27:37 hmeya <1510> (5713) de <1161> ai <3588> pasai <3956> qucai <5590> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> wv <5613> ebdomhkonta <1440> ex <1803>

27:38 koresyentev <2880> (5685) de <1161> trofhv <5160> ekoufizon <2893> (5707) to <3588> ploion <4143> ekballomenoi <1544> (5734) ton <3588> siton <4621> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281>

27:39 ote <3753> de <1161> hmera <2250> egeneto <1096> (5633) thn <3588> ghn <1093> ouk <3756> epeginwskon <1921> (5707) kolpon <2859> de <1161> tina <5100> katenooun <2657> (5707) econta <2192> (5723) aigialon <123> eiv <1519> on <3739> ebouleuonto <1011> (5711) ei <1487> dunainto <1410> (5739) ekswsai <1856> (5658) to <3588> ploion <4143>

27:40 kai <2532> tav <3588> agkurav <45> perielontev <4014> (5631) eiwn <1439> (5707) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> ama <260> anentev <447> (5631) tav <3588> zeukthriav <2202> twn <3588> phdaliwn <4079> kai <2532> eparantev <1869> (5660) ton <3588> artemwna <736> th <3588> pneoush <4154> (5723) kateicon <2722> (5707) eiv <1519> ton <3588> aigialon <123>

27:41 peripesontev <4045> (5631) de <1161> eiv <1519> topon <5117> diyalasson <1337> epekeilan <2027> (5656) thn <3588> naun <3491> kai <2532> h <3588> men <3303> prwra <4408> ereisasa <2043> (5660) emeinen <3306> (5656) asaleutov <761> h <3588> de <1161> prumna <4403> elueto <3089> (5712) upo <5259> thv <3588> biav <970>

27:42 twn <3588> de <1161> stratiwtwn <4757> boulh <1012> egeneto <1096> (5633) ina <2443> touv <3588> desmwtav <1202> apokteinwsin <615> (5725) mh <3361> tiv <5100> ekkolumbhsav <1579> (5660) diafugh <1309> (5632)

27:43 o <3588> de <1161> ekatontarchv <1543> boulomenov <1014> (5740) diaswsai <1295> (5658) ton <3588> paulon <3972> ekwlusen <2967> (5656) autouv <846> tou <3588> boulhmatov <1013> ekeleusen <2753> (5656) te <5037> touv <3588> dunamenouv <1410> (5740) kolumban <2860> (5721) aporiqantav <641> (5660) prwtouv <4413> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> exienai <1826> (5750)

27:44 kai <2532> touv <3588> loipouv <3062> ouv <3739> men <3303> epi <1909> sanisin <4548> ouv <3739> de <1161> epi <1909> tinwn <5100> twn <3588> apo <575> tou <3588> ploiou <4143> kai <2532> outwv <3779> egeneto <1096> (5633) pantav <3956> diaswyhnai <1295> (5683) epi <1909> thn <3588> ghn <1093>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org