NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 23

23:1 atenisav <816> (5660) de <1161> paulov <3972> tw <3588> sunedriw <4892> eipen <2036> (5627) andrev <435> adelfoi <80> egw <1473> pash <3956> suneidhsei <4893> agayh <18> pepoliteumai <4176> (5769) tw <3588> yew <2316> acri <891> tauthv <3778> thv <3588> hmerav <2250>

23:2 o <3588> de <1161> arciereuv <749> ananiav <367> epetaxen <2004> (5656) toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) autw <846> tuptein <5180> (5721) autou <846> to <3588> stoma <4750>

23:3 tote <5119> o <3588> paulov <3972> prov <4314> auton <846> eipen <2036> (5627) tuptein <5180> (5721) se <4571> mellei <3195> (5719) o <3588> yeov <2316> toice <5109> kekoniamene <2867> (5772) kai <2532> su <4771> kayh <2521> (5736) krinwn <2919> (5723) me <3165> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> paranomwn <3891> (5723) keleueiv <2753> (5719) me <3165> tuptesyai <5180> (5745)

23:4 oi <3588> de <1161> parestwtev <3936> (5761) eipan <3004> (5627) ton <3588> arcierea <749> tou <3588> yeou <2316> loidoreiv <3058> (5719)

23:5 efh <5346> (5713) te <5037> o <3588> paulov <3972> ouk <3756> hdein <1492> (5715) adelfoi <80> oti <3754> estin <1510> (5748) arciereuv <749> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> arconta <758> tou <3588> laou <2992> sou <4675> ouk <3756> ereiv <2046> (5692) kakwv <2560>

23:6 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> paulov <3972> oti <3754> to <3588> en <1520> merov <3313> estin <1510> (5748) saddoukaiwn <4523> to <3588> de <1161> eteron <2087> farisaiwn <5330> ekrazen <2896> (5707) en <1722> tw <3588> sunedriw <4892> andrev <435> adelfoi <80> egw <1473> farisaiov <5330> eimi <1510> (5748) uiov <5207> farisaiwn <5330> peri <4012> elpidov <1680> kai <2532> anastasewv <386> nekrwn <3498> krinomai <2919> (5743)

23:7 touto <5124> de <1161> autou <846> lalountov <2980> (5723) egeneto <1096> (5633) stasiv <4714> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> saddoukaiwn <4523> kai <2532> escisyh <4977> (5681) to <3588> plhyov <4128>

23:8 saddoukaioi <4523> gar <1063> legousin <3004> (5719) mh <3361> einai <1510> (5750) anastasin <386> mhte <3383> aggelon <32> mhte <3383> pneuma <4151> farisaioi <5330> de <1161> omologousin <3670> (5719) ta <3588> amfotera <297>

23:9 egeneto <1096> (5633) de <1161> kraugh <2906> megalh <3173> kai <2532> anastantev <450> (5631) tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> tou <3588> merouv <3313> twn <3588> farisaiwn <5330> diemaconto <1264> (5711) legontev <3004> (5723) ouden <3762> kakon <2556> euriskomen <2147> (5719) en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <5129> ei <1487> de <1161> pneuma <4151> elalhsen <2980> (5656) autw <846> h <2228> aggelov <32>

23:10 pollhv <4183> de <1161> ginomenhv <1096> (5740) stasewv <4714> fobhyeiv <5399> (5679) o <3588> ciliarcov <5506> mh <3361> diaspasyh <1288> (5686) o <3588> paulov <3972> up <5259> autwn <846> ekeleusen <2753> (5656) to <3588> strateuma <4753> kataban <2597> (5631) arpasai <726> (5658) auton <846> ek <1537> mesou <3319> autwn <846> agein <71> (5721) eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925>

23:11 th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) nukti <3571> epistav <2186> (5631) autw <846> o <3588> kuriov <2962> eipen <2036> (5627) yarsei <2293> (5720) wv <5613> gar <1063> diemarturw <1263> (5662) ta <3588> peri <4012> emou <1700> eiv <1519> ierousalhm <2419> outwv <3779> se <4571> dei <1163> (5904) kai <2532> eiv <1519> rwmhn <4516> marturhsai <3140> (5658)

23:12 genomenhv <1096> (5637) de <1161> hmerav <2250> poihsantev <4160> (5660) sustrofhn <4963> oi <3588> ioudaioi <2453> aneyematisan <332> (5656) eautouv <1438> legontev <3004> (5723) mhte <3383> fagein <5315> (5629) mhte <3383> piein <4095> (5629) ewv <2193> ou <3739> apokteinwsin <615> (5725) ton <3588> paulon <3972>

23:13 hsan <1510> (5713) de <1161> pleiouv <4119> tesserakonta <5062> oi <3588> tauthn <3778> thn <3588> sunwmosian <4945> poihsamenoi <4160> (5671)

23:14 oitinev <3748> proselyontev <4334> (5631) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> eipan <3004> (5627) anayemati <331> aneyematisamen <332> (5656) eautouv <1438> mhdenov <3367> geusasyai <1089> (5664) ewv <2193> ou <3739> apokteinwmen <615> (5725) ton <3588> paulon <3972>

23:15 nun <3568> oun <3767> umeiv <5210> emfanisate <1718> (5657) tw <3588> ciliarcw <5506> sun <4862> tw <3588> sunedriw <4892> opwv <3704> katagagh <2609> (5632) auton <846> eiv <1519> umav <5209> wv <5613> mellontav <3195> (5723) diaginwskein <1231> (5721) akribesteron <199> ta <3588> peri <4012> autou <846> hmeiv <2249> de <1161> pro <4253> tou <3588> eggisai <1448> (5658) auton <846> etoimoi <2092> esmen <1510> (5748) tou <3588> anelein <337> (5629) auton <846>

23:16 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> uiov <5207> thv <3588> adelfhv <79> paulou <3972> thn <3588> enedran <1747> paragenomenov <3854> (5637) kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925> aphggeilen <518> (5656) tw <3588> paulw <3972>

23:17 proskalesamenov <4341> (5666) de <1161> o <3588> paulov <3972> ena <1520> twn <3588> ekatontarcwn <1543> efh <5346> (5713) ton <3588> neanian <3494> touton <5126> apage <520> (5720) prov <4314> ton <3588> ciliarcon <5506> ecei <2192> (5719) gar <1063> apaggeilai <518> (5658) ti <5100> autw <846>

23:18 o <3588> men <3303> oun <3767> paralabwn <3880> (5631) auton <846> hgagen <71> (5627) prov <4314> ton <3588> ciliarcon <5506> kai <2532> fhsin <5346> (5748) o <3588> desmiov <1198> paulov <3972> proskalesamenov <4341> (5666) me <3165> hrwthsen <2065> (5656) touton <5126> ton <3588> neanian <3494> agagein <71> (5629) prov <4314> se <4571> econta <2192> (5723) ti <5100> lalhsai <2980> (5658) soi <4671>

23:19 epilabomenov <1949> (5637) de <1161> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> o <3588> ciliarcov <5506> kai <2532> anacwrhsav <402> (5660) kat <2596> idian <2398> epunyaneto <4441> (5711) ti <5101> estin <1510> (5748) o <3739> eceiv <2192> (5719) apaggeilai <518> (5658) moi <3427>

23:20 eipen <2036> (5627) de <1161> oti <3754> oi <3588> ioudaioi <2453> suneyento <4934> (5639) tou <3588> erwthsai <2065> (5658) se <4571> opwv <3704> aurion <839> ton <3588> paulon <3972> katagaghv <2609> (5632) eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892> wv <5613> mellwn <3195> (5723) ti <5100> akribesteron <199> punyanesyai <4441> (5738) peri <4012> autou <846>

23:21 su <4771> oun <3767> mh <3361> peisyhv <3982> (5686) autoiv <846> enedreuousin <1748> (5719) gar <1063> auton <846> ex <1537> autwn <846> andrev <435> pleiouv <4119> tesserakonta <5062> oitinev <3748> aneyematisan <332> (5656) eautouv <1438> mhte <3383> fagein <5315> (5629) mhte <3383> piein <4095> (5629) ewv <2193> ou <3739> anelwsin <337> (5661) auton <846> kai <2532> nun <3568> eisin <1510> (5748) etoimoi <2092> prosdecomenoi <4327> (5740) thn <3588> apo <575> sou <4675> epaggelian <1860>

23:22 o <3588> men <3303> oun <3767> ciliarcov <5506> apelusen <630> (5656) ton <3588> neaniskon <3495> paraggeilav <3853> (5660) mhdeni <3367> eklalhsai <1583> (5658) oti <3754> tauta <5023> enefanisav <1718> (5656) prov <4314> eme <1691>

23:23 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) tinav <5100> duo <1417> twn <3588> ekatontarcwn <1543> eipen <2036> (5627) etoimasate <2090> (5657) stratiwtav <4757> diakosiouv <1250> opwv <3704> poreuywsin <4198> (5680) ewv <2193> kaisareiav <2542> kai <2532> ippeiv <2460> ebdomhkonta <1440> kai <2532> dexiolabouv <1187> diakosiouv <1250> apo <575> trithv <5154> wrav <5610> thv <3588> nuktov <3571>

23:24 kthnh <2934> te <5037> parasthsai <3936> (5658) ina <2443> epibibasantev <1913> (5660) ton <3588> paulon <3972> diaswswsin <1295> (5661) prov <4314> fhlika <5344> ton <3588> hgemona <2232>

23:25 graqav <1125> (5660) epistolhn <1992> ecousan <2192> (5723) ton <3588> tupon <5179> touton <5126>

23:26 klaudiov <2804> lusiav <3079> tw <3588> kratistw <2903> hgemoni <2232> fhliki <5344> cairein <5463> (5721)

23:27 ton <3588> andra <435> touton <5126> sullhmfyenta <4815> (5685) upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> mellonta <3195> (5723) anaireisyai <337> (5745) up <5259> autwn <846> epistav <2186> (5631) sun <4862> tw <3588> strateumati <4753> exeilamhn <1807> (5639) maywn <3129> (5631) oti <3754> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748)

23:28 boulomenov <1014> (5740) te <5037> epignwnai <1921> (5629) thn <3588> aitian <156> di <1223> hn <3739> enekaloun <1458> (5707) autw <846> [kathgagon <2609> (5627) eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892> autwn] <846>

23:29 on <3739> euron <2147> (5627) egkaloumenon <1458> (5746) peri <4012> zhthmatwn <2213> tou <3588> nomou <3551> autwn <846> mhden <3367> de <1161> axion <514> yanatou <2288> h <2228> desmwn <1199> econta <2192> (5723) egklhma <1462>

23:30 mhnuyeishv <3377> (5685) de <1161> moi <3427> epiboulhv <1917> eiv <1519> ton <3588> andra <435> esesyai <1510> (5705) exauthv <1824> epemqa <3992> (5656) prov <4314> se <4571> paraggeilav <3853> (5660) kai <2532> toiv <3588> kathgoroiv <2725> legein <3004> (5721) prov <4314> auton <846> epi <1909> sou <4675>

23:31 oi <3588> men <3303> oun <3767> stratiwtai <4757> kata <2596> to <3588> diatetagmenon <1299> (5772) autoiv <846> analabontev <353> (5631) ton <3588> paulon <3972> hgagon <71> (5627) dia <1223> nuktov <3571> eiv <1519> thn <3588> antipatrida <494>

23:32 th <3588> de <1161> epaurion <1887> easantev <1439> (5660) touv <3588> ippeiv <2460> apercesyai <565> (5738) sun <4862> autw <846> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925>

23:33 oitinev <3748> eiselyontev <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> kaisareian <2542> kai <2532> anadontev <325> (5631) thn <3588> epistolhn <1992> tw <3588> hgemoni <2232> paresthsan <3936> (5656) kai <2532> ton <3588> paulon <3972> autw <846>

23:34 anagnouv <314> (5631) de <1161> kai <2532> eperwthsav <1905> (5660) ek <1537> poiav <4169> eparceiav <1885> estin <1510> (5748) kai <2532> puyomenov <4441> (5637) oti <3754> apo <575> kilikiav <2791>

23:35 diakousomai <1251> (5695) sou <4675> efh <5346> (5713) otan <3752> kai <2532> oi <3588> kathgoroi <2725> sou <4675> paragenwntai <3854> (5638) keleusav <2753> (5660) en <1722> tw <3588> praitwriw <4232> tou <3588> hrwdou <2264> fulassesyai <5442> (5733) auton <846>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org