NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 22

22:1 andrev <435> adelfoi <80> kai <2532> paterev <3962> akousate <191> (5657) mou <3450> thv <3588> prov <4314> umav <5209> nuni <3570> apologiav <627>

22:2 akousantev <191> (5660) de <1161> oti <3754> th <3588> ebraidi <1446> dialektw <1258> prosefwnei <4377> (5707) autoiv <846> mallon <3123> parescon <3930> (5627) hsucian <2271> kai <2532> fhsin <5346> (5748)

22:3 egw <1473> eimi <1510> (5748) anhr <435> ioudaiov <2453> gegennhmenov <1080> (5772) en <1722> tarsw <5019> thv <3588> kilikiav <2791> anateyrammenov <397> (5772) de <1161> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> para <3844> touv <3588> podav <4228> gamalihl <1059> pepaideumenov <3811> (5772) kata <2596> akribeian <195> tou <3588> patrwou <3971> nomou <3551> zhlwthv <2207> uparcwn <5225> (5723) tou <3588> yeou <2316> kaywv <2531> pantev <3956> umeiv <5210> este <1510> (5748) shmeron <4594>

22:4 ov <3739> tauthn <3778> thn <3588> odon <3598> ediwxa <1377> (5656) acri <891> yanatou <2288> desmeuwn <1195> (5723) kai <2532> paradidouv <3860> (5723) eiv <1519> fulakav <5438> andrav <435> te <5037> kai <2532> gunaikav <1135>

22:5 wv <5613> kai <2532> o <3588> arciereuv <749> marturei <3140> (5719) moi <3427> kai <2532> pan <3956> to <3588> presbuterion <4244> par <3844> wn <3739> kai <2532> epistolav <1992> dexamenov <1209> (5666) prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> eiv <1519> damaskon <1154> eporeuomhn <4198> (5711) axwn <71> (5694) kai <2532> touv <3588> ekeise <1566> ontav <1510> (5752) dedemenouv <1210> (5772) eiv <1519> ierousalhm <2419> ina <2443> timwrhywsin <5097> (5686)

22:6 egeneto <1096> (5633) de <1161> moi <3427> poreuomenw <4198> (5740) kai <2532> eggizonti <1448> (5723) th <3588> damaskw <1154> peri <4012> meshmbrian <3314> exaifnhv <1810> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> periastraqai <4015> (5658) fwv <5457> ikanon <2425> peri <4012> eme <1691>

22:7 epesa <4098> (5627) te <5037> eiv <1519> to <3588> edafov <1475> kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> legoushv <3004> (5723) moi <3427> saoul <4549> saoul <4549> ti <5101> me <3165> diwkeiv <1377> (5719)

22:8 egw <1473> de <1161> apekriyhn <611> (5662) tiv <5101> ei <1510> (5748) kurie <2962> eipen <2036> (5627) te <5037> prov <4314> eme <1691> egw <1473> eimi <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> on <3739> su <4771> diwkeiv <1377> (5719)

22:9 oi <3588> de <1161> sun <4862> emoi <1698> ontev <1510> (5752) to <3588> men <3303> fwv <5457> eyeasanto <2300> (5662) thn <3588> de <1161> fwnhn <5456> ouk <3756> hkousan <191> (5656) tou <3588> lalountov <2980> (5723) moi <3427>

22:10 eipon <2036> (5627) de <1161> ti <5101> poihsw <4160> (5661) kurie <2962> o <3588> de <1161> kuriov <2962> eipen <2036> (5627) prov <4314> me <3165> anastav <450> (5631) poreuou <4198> (5737) eiv <1519> damaskon <1154> kakei <2546> soi <4671> lalhyhsetai <2980> (5701) peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> tetaktai <5021> (5769) soi <4671> poihsai <4160> (5658)

22:11 wv <5613> de <1161> ouk <3756> eneblepon <1689> (5707) apo <575> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> fwtov <5457> ekeinou <1565> ceiragwgoumenov <5496> (5746) upo <5259> twn <3588> sunontwn <4895> (5752) moi <3427> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> damaskon <1154>

22:12 ananiav <367> de <1161> tiv <5100> anhr <435> eulabhv <2126> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> marturoumenov <3140> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> katoikountwn <2730> (5723) ioudaiwn <2453>

22:13 elywn <2064> (5631) prov <4314> eme <1691> kai <2532> epistav <2186> (5631) eipen <2036> (5627) moi <3427> saoul <4549> adelfe <80> anableqon <308> (5657) kagw <2504> auth <846> th <3588> wra <5610> anebleqa <308> (5656) eiv <1519> auton <846>

22:14 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> proeceirisato <4400> (5662) se <4571> gnwnai <1097> (5629) to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> idein <1492> (5629) ton <3588> dikaion <1342> kai <2532> akousai <191> (5658) fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

22:15 oti <3754> esh <1510> (5704) martuv <3144> autw <846> prov <4314> pantav <3956> anyrwpouv <444> wn <3739> ewrakav <3708> (5758) kai <2532> hkousav <191> (5656)

22:16 kai <2532> nun <3568> ti <5101> melleiv <3195> (5719) anastav <450> (5631) baptisai <907> (5669) kai <2532> apolousai <628> (5669) tav <3588> amartiav <266> sou <4675> epikalesamenov <1941> (5671) to <3588> onoma <3686> autou <846>

22:17 egeneto <1096> (5633) de <1161> moi <3427> upostreqanti <5290> (5660) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> proseucomenou <4336> (5740) mou <3450> en <1722> tw <3588> ierw <2411> genesyai <1096> (5635) me <3165> en <1722> ekstasei <1611>

22:18 kai <2532> idein <1492> (5629) auton <846> legonta <3004> (5723) moi <3427> speuson <4692> (5657) kai <2532> exelye <1831> (5628) en <1722> tacei <5034> ex <1537> ierousalhm <2419> dioti <1360> ou <3756> paradexontai <3858> (5699) sou <4675> marturian <3141> peri <4012> emou <1700>

22:19 kagw <2504> eipon <2036> (5627) kurie <2962> autoi <846> epistantai <1987> (5736) oti <3754> egw <1473> hmhn <1510> (5713) fulakizwn <5439> (5723) kai <2532> derwn <1194> (5723) kata <2596> tav <3588> sunagwgav <4864> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) epi <1909> se <4571>

22:20 kai <2532> ote <3753> execunneto <1632> (5712) to <3588> aima <129> stefanou <4736> tou <3588> marturov <3144> sou <4675> kai <2532> autov <846> hmhn <1510> (5713) efestwv <2186> (5761) kai <2532> suneudokwn <4909> (5723) kai <2532> fulasswn <5442> (5723) ta <3588> imatia <2440> twn <3588> anairountwn <337> (5723) auton <846>

22:21 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> me <3165> poreuou <4198> (5737) oti <3754> egw <1473> eiv <1519> eynh <1484> makran <3112> exapostelw <1821> (5692) se <4571>

22:22 hkouon <191> (5707) de <1161> autou <846> acri <891> toutou <5127> tou <3588> logou <3056> kai <2532> ephran <1869> (5656) thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> legontev <3004> (5723) aire <142> (5720) apo <575> thv <3588> ghv <1093> ton <3588> toiouton <5108> ou <3756> gar <1063> kayhken <2520> (5900) auton <846> zhn <2198> (5721)

22:23 kraugazontwn <2905> (5723) te <5037> autwn <846> kai <2532> riptountwn <4495> (5723) ta <3588> imatia <2440> kai <2532> koniorton <2868> ballontwn <906> (5723) eiv <1519> ton <3588> aera <109>

22:24 ekeleusen <2753> (5656) o <3588> ciliarcov <5506> eisagesyai <1521> (5745) auton <846> eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925> eipav <3004> (5631) mastixin <3148> anetazesyai <426> (5745) auton <846> ina <2443> epignw <1921> (5632) di <1223> hn <3739> aitian <156> outwv <3779> epefwnoun <2019> (5707) autw <846>

22:25 wv <5613> de <1161> proeteinan <4385> (5656) auton <846> toiv <3588> imasin <2438> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> estwta <2476> (5761) ekatontarcon <1543> o <3588> paulov <3972> ei <1487> anyrwpon <444> rwmaion <4514> kai <2532> akatakriton <178> exestin <1832> (5904) umin <5213> mastizein <3147> (5721)

22:26 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ekatontarchv <1543> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ciliarcw <5506> aphggeilen <518> (5656) legwn <3004> (5723) ti <5101> melleiv <3195> (5719) poiein <4160> (5721) o <3588> gar <1063> anyrwpov <444> outov <3778> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748)

22:27 proselywn <4334> (5631) de <1161> o <3588> ciliarcov <5506> eipen <2036> (5627) autw <846> lege <3004> (5720) moi <3427> su <4771> rwmaiov <4514> ei <1487> o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) nai <3483>

22:28 apekriyh <611> (5662) de <1161> o <3588> ciliarcov <5506> egw <1473> pollou <4183> kefalaiou <2774> thn <3588> politeian <4174> tauthn <3778> ekthsamhn <2932> (5662) o <3588> de <1161> paulov <3972> efh <5346> (5713) egw <1473> de <1161> kai <2532> gegennhmai <1080> (5769)

22:29 euyewv <2112> oun <3767> apesthsan <868> (5627) ap <575> autou <846> oi <3588> mellontev <3195> (5723) auton <846> anetazein <426> (5721) kai <2532> o <3588> ciliarcov <5506> de <1161> efobhyh <5399> (5675) epignouv <1921> (5631) oti <3754> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748) kai <2532> oti <3754> auton <846> hn <1510> (5713) dedekwv <1210> (5761)

22:30 th <3588> de <1161> epaurion <1887> boulomenov <1014> (5740) gnwnai <1097> (5629) to <3588> asfalev <804> to <3588> ti <5101> kathgoreitai <2723> (5743) upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453> elusen <3089> (5656) auton <846> kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) sunelyein <4905> (5629) touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> pan <3956> to <3588> sunedrion <4892> kai <2532> katagagwn <2609> (5631) ton <3588> paulon <3972> esthsen <2476> (5656) eiv <1519> autouv <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org