NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 21

21:1 wv <5613> de <1161> egeneto <1096> (5633) anacyhnai <321> (5683) hmav <2248> apospasyentav <645> (5685) ap <575> autwn <846> euyudromhsantev <2113> (5660) hlyomen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> kw <2972> th <3588> de <1161> exhv <1836> eiv <1519> thn <3588> rodon <4499> kakeiyen <2547> eiv <1519> patara <3959>

21:2 kai <2532> eurontev <2147> (5631) ploion <4143> diaperwn <1276> (5723) eiv <1519> foinikhn <5403> epibantev <1910> (5631) anhcyhmen <321> (5681)

21:3 anafanantev <398> (5631) de <1161> thn <3588> kupron <2954> kai <2532> katalipontev <2641> (5631) authn <846> euwnumon <2176> epleomen <4126> (5707) eiv <1519> surian <4947> kai <2532> kathlyomen <2718> (5627) eiv <1519> turon <5184> ekeise <1566> gar <1063> to <3588> ploion <4143> hn <1510> (5713) apofortizomenon <670> (5740) ton <3588> gomon <1117>

21:4 aneurontev <429> (5631) de <1161> touv <3588> mayhtav <3101> epemeinamen <1961> (5656) autou <847> hmerav <2250> epta <2033> oitinev <3748> tw <3588> paulw <3972> elegon <3004> (5707) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> mh <3361> epibainein <1910> (5721) eiv <1519> ierosoluma <2414>

21:5 ote <3753> de <1161> egeneto <1096> (5633) exartisai <1822> (5658) hmav <2248> tav <3588> hmerav <2250> exelyontev <1831> (5631) eporeuomeya <4198> (5711) propempontwn <4311> (5723) hmav <2248> pantwn <3956> sun <4862> gunaixin <1135> kai <2532> teknoiv <5043> ewv <2193> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> yentev <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> epi <1909> ton <3588> aigialon <123> proseuxamenoi <4336> (5666)

21:6 aphspasameya <782> (5662) allhlouv <240> kai <2532> enebhmen <1684> (5627) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> ekeinoi <1565> de <1161> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ta <3588> idia <2398>

21:7 hmeiv <2249> de <1161> ton <3588> ploun <4144> dianusantev <1274> (5660) apo <575> turou <5184> kathnthsamen <2658> (5656) eiv <1519> ptolemaida <4424> kai <2532> aspasamenoi <782> (5666) touv <3588> adelfouv <80> emeinamen <3306> (5656) hmeran <2250> mian <1520> par <3844> autoiv <846>

21:8 th <3588> de <1161> epaurion <1887> exelyontev <1831> (5631) hlyomen <2064> (5627) eiv <1519> kaisareian <2542> kai <2532> eiselyontev <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> filippou <5376> tou <3588> euaggelistou <2099> ontov <1510> (5752) ek <1537> twn <3588> epta <2033> emeinamen <3306> (5656) par <3844> autw <846>

21:9 toutw <5129> de <1161> hsan <1510> (5713) yugaterev <2364> tessarev <5064> paryenoi <3933> profhteuousai <4395> (5723)

21:10 epimenontwn <1961> (5723) de <1161> hmerav <2250> pleiouv <4119> kathlyen <2718> (5627) tiv <5100> apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> profhthv <4396> onomati <3686> agabov <13>

21:11 kai <2532> elywn <2064> (5631) prov <4314> hmav <2248> kai <2532> arav <142> (5660) thn <3588> zwnhn <2223> tou <3588> paulou <3972> dhsav <1210> (5660) eautou <1438> touv <3588> podav <4228> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) tade <3592> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ton <3588> andra <435> ou <3739> estin <1510> (5748) h <3588> zwnh <2223> auth <3778> outwv <3779> dhsousin <1210> (5692) en <1722> ierousalhm <2419> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> paradwsousin <3860> (5692) eiv <1519> ceirav <5495> eynwn <1484>

21:12 wv <5613> de <1161> hkousamen <191> (5656) tauta <5023> parekaloumen <3870> (5707) hmeiv <2249> te <5037> kai <2532> oi <3588> entopioi <1786> tou <3588> mh <3361> anabainein <305> (5721) auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419>

21:13 tote <5119> apekriyh <611> (5662) [o] <3588> paulov <3972> ti <5101> poieite <4160> (5719) klaiontev <2799> (5723) kai <2532> sunyruptontev <4919> (5723) mou <3450> thn <3588> kardian <2588> egw <1473> gar <1063> ou <3756> monon <3440> deyhnai <1210> (5683) alla <235> kai <2532> apoyanein <599> (5629) eiv <1519> ierousalhm <2419> etoimwv <2093> ecw <2192> (5719) uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

21:14 mh <3361> peiyomenou <3982> (5746) de <1161> autou <846> hsucasamen <2270> (5656) eipontev <2036> (5631) tou <3588> kuriou <2962> to <3588> yelhma <2307> ginesyw <1096> (5737)

21:15 meta <3326> de <1161> tav <3588> hmerav <2250> tautav <3778> episkeuasamenoi <643> (5666) anebainomen <305> (5707) eiv <1519> ierosoluma <2414>

21:16 sunhlyon <4905> (5627) de <1161> kai <2532> twn <3588> mayhtwn <3101> apo <575> kaisareiav <2542> sun <4862> hmin <2254> agontev <71> (5723) par <3844> w <3739> xenisywmen <3579> (5686) mnaswni <3416> tini <5100> kupriw <2953> arcaiw <744> mayhth <3101>

21:17 genomenwn <1096> (5637) de <1161> hmwn <2257> eiv <1519> ierosoluma <2414> asmenwv <780> apedexanto <588> (5662) hmav <2248> oi <3588> adelfoi <80>

21:18 th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) eishei <1524> (5715) o <3588> paulov <3972> sun <4862> hmin <2254> prov <4314> iakwbon <2385> pantev <3956> te <5037> paregenonto <3854> (5633) oi <3588> presbuteroi <4245>

21:19 kai <2532> aspasamenov <782> (5666) autouv <846> exhgeito <1834> (5711) kay <2596> en <1520> ekaston <1538> wn <3739> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> dia <1223> thv <3588> diakoniav <1248> autou <846>

21:20 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> eipon <3004> (5627) te <5037> autw <846> yewreiv <2334> (5719) adelfe <80> posai <4214> muriadev <3461> eisin <1510> (5748) en <1722> toiv <3588> ioudaioiv <2453> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) kai <2532> pantev <3956> zhlwtai <2207> tou <3588> nomou <3551> uparcousin <5225> (5719)

21:21 kathchyhsan <2727> (5681) de <1161> peri <4012> sou <4675> oti <3754> apostasian <646> didaskeiv <1321> (5719) apo <575> mwusewv <3475> touv <3588> kata <2596> ta <3588> eynh <1484> pantav <3956> ioudaiouv <2453> legwn <3004> (5723) mh <3361> peritemnein <4059> (5721) autouv <846> ta <3588> tekna <5043> mhde <3366> toiv <3588> eyesin <1485> peripatein <4043> (5721)

21:22 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) pantwv <3843> akousontai <191> (5695) oti <3754> elhluyav <2064> (5754)

21:23 touto <5124> oun <3767> poihson <4160> (5657) o <3739> soi <4671> legomen <3004> (5719) eisin <1510> (5748) hmin <2254> andrev <435> tessarev <5064> euchn <2171> econtev <2192> (5723) af <575> eautwn <1438>

21:24 toutouv <5128> paralabwn <3880> (5631) agnisyhti <48> (5682) sun <4862> autoiv <846> kai <2532> dapanhson <1159> (5657) ep <1909> autoiv <846> ina <2443> xurhsontai <3587> (5695) thn <3588> kefalhn <2776> kai <2532> gnwsontai <1097> (5695) pantev <3956> oti <3754> wn <3739> kathchntai <2727> (5769) peri <4012> sou <4675> ouden <3762> estin <1510> (5748) alla <235> stoiceiv <4748> (5719) kai <2532> autov <846> fulasswn <5442> (5723) ton <3588> nomon <3551>

21:25 peri <4012> de <1161> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) eynwn <1484> hmeiv <2249> apesteilamen <649> (5656) krinantev <2919> (5660) fulassesyai <5442> (5733) autouv <846> to <3588> te <5037> eidwloyuton <1494> kai <2532> aima <129> kai <2532> pnikton <4156> kai <2532> porneian <4202>

21:26 tote <5119> o <3588> paulov <3972> paralabwn <3880> (5631) touv <3588> andrav <435> th <3588> ecomenh <2192> (5746) hmera <2250> sun <4862> autoiv <846> agnisyeiv <48> (5685) eishei <1524> (5715) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> diaggellwn <1229> (5723) thn <3588> ekplhrwsin <1604> twn <3588> hmerwn <2250> tou <3588> agnismou <49> ewv <2193> ou <3739> proshnecyh <4374> (5681) uper <5228> enov <1520> ekastou <1538> autwn <846> h <3588> prosfora <4376>

21:27 wv <5613> de <1161> emellon <3195> (5707) ai <3588> epta <2033> hmerai <2250> sunteleisyai <4931> (5745) oi <3588> apo <575> thv <3588> asiav <773> ioudaioi <2453> yeasamenoi <2300> (5666) auton <846> en <1722> tw <3588> ierw <2411> suneceon <4797> (5707) panta <3956> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> epebalon <1911> (5627) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495>

21:28 krazontev <2896> (5723) andrev <435> israhlitai <2475> bohyeite <997> (5720) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> kata <2596> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> tou <3588> topou <5117> toutou <5127> pantav <3956> pantach <3837> didaskwn <1321> (5723) eti <2089> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672> eishgagen <1521> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> kekoinwken <2840> (5758) ton <3588> agion <40> topon <5117> touton <5126>

21:29 hsan <1510> (5713) gar <1063> proewrakotev <4308> (5761) trofimon <5161> ton <3588> efesion <2180> en <1722> th <3588> polei <4172> sun <4862> autw <846> on <3739> enomizon <3543> (5707) oti <3754> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> eishgagen <1521> (5627) o <3588> paulov <3972>

21:30 ekinhyh <2795> (5681) te <5037> h <3588> poliv <4172> olh <3650> kai <2532> egeneto <1096> (5633) sundromh <4890> tou <3588> laou <2992> kai <2532> epilabomenoi <1949> (5637) tou <3588> paulou <3972> eilkon <1670> (5707) auton <846> exw <1854> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> euyewv <2112> ekleisyhsan <2808> (5681) ai <3588> yurai <2374>

21:31 zhtountwn <2212> (5723) te <5037> auton <846> apokteinai <615> (5658) anebh <305> (5627) fasiv <5334> tw <3588> ciliarcw <5506> thv <3588> speirhv <4686> oti <3754> olh <3650> sugcunnetai <4797> (5743) ierousalhm <2419>

21:32 ov <3739> exauthv <1824> paralabwn <3880> (5631) stratiwtav <4757> kai <2532> ekatontarcav <1543> katedramen <2701> (5627) ep <1909> autouv <846> oi <3588> de <1161> idontev <1492> (5631) ton <3588> ciliarcon <5506> kai <2532> touv <3588> stratiwtav <4757> epausanto <3973> (5668) tuptontev <5180> (5723) ton <3588> paulon <3972>

21:33 tote <5119> eggisav <1448> (5660) o <3588> ciliarcov <5506> epelabeto <1949> (5633) autou <846> kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) deyhnai <1210> (5683) alusesin <254> dusin <1417> kai <2532> epunyaneto <4441> (5711) tiv <5101> eih <1510> (5751) kai <2532> ti <5101> estin <1510> (5748) pepoihkwv <4160> (5761)

21:34 alloi <243> de <1161> allo <243> ti <5100> epefwnoun <2019> (5707) en <1722> tw <3588> oclw <3793> mh <3361> dunamenou <1410> (5740) de <1161> autou <846> gnwnai <1097> (5629) to <3588> asfalev <804> dia <1223> ton <3588> yorubon <2351> ekeleusen <2753> (5656) agesyai <71> (5745) auton <846> eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925>

21:35 ote <3753> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> touv <3588> anabaymouv <304> sunebh <4819> (5627) bastazesyai <941> (5745) auton <846> upo <5259> twn <3588> stratiwtwn <4757> dia <1223> thn <3588> bian <970> tou <3588> oclou <3793>

21:36 hkolouyei <190> (5707) gar <1063> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> laou <2992> krazontev <2896> (5723) aire <142> (5720) auton <846>

21:37 mellwn <3195> (5723) te <5037> eisagesyai <1521> (5745) eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925> o <3588> paulov <3972> legei <3004> (5719) tw <3588> ciliarcw <5506> ei <1487> exestin <1832> (5904) moi <3427> eipein <2036> (5629) ti <5100> prov <4314> se <4571> o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) ellhnisti <1676> ginwskeiv <1097> (5719)

21:38 ouk <3756> ara <687> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> aiguptiov <124> o <3588> pro <4253> toutwn <5130> twn <3588> hmerwn <2250> anastatwsav <387> (5660) kai <2532> exagagwn <1806> (5631) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> touv <3588> tetrakisciliouv <5070> andrav <435> twn <3588> sikariwn <4607>

21:39 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> paulov <3972> egw <1473> anyrwpov <444> men <3303> eimi <1510> (5748) ioudaiov <2453> tarseuv <5018> thv <3588> kilikiav <2791> ouk <3756> ashmou <767> polewv <4172> polithv <4177> deomai <1189> (5736) de <1161> sou <4675> epitreqon <2010> (5657) moi <3427> lalhsai <2980> (5658) prov <4314> ton <3588> laon <2992>

21:40 epitreqantov <2010> (5660) de <1161> autou <846> o <3588> paulov <3972> estwv <2476> (5761) epi <1909> twn <3588> anabaymwn <304> kateseisen <2678> (5656) th <3588> ceiri <5495> tw <3588> law <2992> pollhv <4183> de <1161> sighv <4602> genomenhv <1096> (5637) prosefwnhsen <4377> (5656) th <3588> ebraidi <1446> dialektw <1258> legwn <3004> (5723)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org