NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Acts 1

1:1 ton <3588> men <3303> prwton <4413> logon <3056> epoihsamhn <4160> (5668) peri <4012> pantwn <3956> w <5599> yeofile <2321> wn <3739> hrxato <756> (5662) ihsouv <2424> poiein <4160> (5721) te <5037> kai <2532> didaskein <1321> (5721)

1:2 acri <891> hv <3739> hmerav <2250> enteilamenov <1781> (5674) toiv <3588> apostoloiv <652> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) anelhmfyh <353> (5681)

1:3 oiv <3739> kai <2532> paresthsen <3936> (5656) eauton <1438> zwnta <2198> (5723) meta <3326> to <3588> payein <3958> (5629) auton <846> en <1722> polloiv <4183> tekmhrioiv <5039> di <1223> hmerwn <2250> tesserakonta <5062> optanomenov <3700> (5740) autoiv <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) ta <3588> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

1:4 kai <2532> sunalizomenov <4871> (5740) parhggeilen <3853> (5656) autoiv <846> apo <575> ierosolumwn <2414> mh <3361> cwrizesyai <5563> (5745) alla <235> perimenein <4037> (5721) thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> patrov <3962> hn <3739> hkousate <191> (5656) mou <3450>

1:5 oti <3754> iwannhv <2491> men <3303> ebaptisen <907> (5656) udati <5204> umeiv <5210> de <1161> en <1722> pneumati <4151> baptisyhsesye <907> (5701) agiw <40> ou <3756> meta <3326> pollav <4183> tautav <3778> hmerav <2250>

1:6 oi <3588> men <3303> oun <3767> sunelyontev <4905> (5631) hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> ei <1487> en <1722> tw <3588> cronw <5550> toutw <5129> apokayistaneiv <600> (5719) thn <3588> basileian <932> tw <3588> israhl <2474>

1:7 eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ouc <3756> umwn <5216> estin <1510> (5748) gnwnai <1097> (5629) cronouv <5550> h <2228> kairouv <2540> ouv <3739> o <3588> pathr <3962> eyeto <5087> (5639) en <1722> th <3588> idia <2398> exousia <1849>

1:8 alla <235> lhmqesye <2983> (5695) dunamin <1411> epelyontov <1904> (5631) tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> ef <1909> umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) mou <3450> marturev <3144> en <1722> te <5037> ierousalhm <2419> kai <2532> [en] <1722> pash <3956> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> samareia <4540> kai <2532> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>

1:9 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) blepontwn <991> (5723) autwn <846> ephryh <1869> (5681) kai <2532> nefelh <3507> upelaben <5274> (5627) auton <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

1:10 kai <2532> wv <5613> atenizontev <816> (5723) hsan <1510> (5713) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> poreuomenou <4198> (5740) autou <846> kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> pareisthkeisan <3936> (5715) autoiv <846> en <1722> esyhsesin <2067> leukaiv <3022>

1:11 oi <3739> kai <2532> eipan <3004> (5627) andrev <435> galilaioi <1057> ti <5101> esthkate <2476> (5758) blepontev <991> (5723) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> outov <3778> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> analhmfyeiv <353> (5685) af <575> umwn <5216> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> outwv <3779> eleusetai <2064> (5695) on <3739> tropon <5158> eyeasasye <2300> (5662) auton <846> poreuomenon <4198> (5740) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

1:12 tote <5119> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> apo <575> orouv <3735> tou <3588> kaloumenou <2564> (5746) elaiwnov <1638> o <3739> estin <1510> (5748) egguv <1451> ierousalhm <2419> sabbatou <4521> econ <2192> (5723) odon <3598>

1:13 kai <2532> ote <3753> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> anebhsan <305> (5627) ou <3757> hsan <1510> (5713) katamenontev <2650> (5723) o <3588> te <5037> petrov <4074> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> iakwbov <2385> kai <2532> andreav <406> filippov <5376> kai <2532> ywmav <2381> baryolomaiov <918> kai <2532> mayyaiov <3156> iakwbov <2385> alfaiou <256> kai <2532> simwn <4613> o <3588> zhlwthv <2207> kai <2532> ioudav <2455> iakwbou <2385>

1:14 outoi <3778> pantev <3956> hsan <1510> (5713) proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> th <3588> proseuch <4335> sun <4862> gunaixin <1135> kai <2532> mariam <3137> th <3588> mhtri <3384> [tou] <3588> ihsou <2424> kai <2532> sun <4862> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846>

1:15 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> anastav <450> (5631) petrov <4074> en <1722> mesw <3319> twn <3588> adelfwn <80> eipen <2036> (5627) hn <1510> (5713) te <5037> oclov <3793> onomatwn <3686> epi <1909> to <3588> auto <846> wv <5613> ekaton <1540> eikosi <1501>

1:16 andrev <435> adelfoi <80> edei <1163> (5900) plhrwyhnai <4137> (5683) thn <3588> grafhn <1124> hn <3739> proeipen <4277> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> dia <1223> stomatov <4750> dauid <1138> peri <4012> iouda <2455> tou <3588> genomenou <1096> (5637) odhgou <3595> toiv <3588> sullabousin <4815> (5631) ihsoun <2424>

1:17 oti <3754> kathriymhmenov <2674> (5772) hn <1510> (5713) en <1722> hmin <2254> kai <2532> elacen <2975> (5627) ton <3588> klhron <2819> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778>

1:18 outov <3778> men <3303> oun <3767> ekthsato <2932> (5662) cwrion <5564> ek <1537> misyou <3408> thv <3588> adikiav <93> kai <2532> prhnhv <4248> genomenov <1096> (5637) elakhsen <2997> (5656) mesov <3319> kai <2532> execuyh <1632> (5681) panta <3956> ta <3588> splagcna <4698> autou <846>

1:19 kai <2532> gnwston <1110> egeneto <1096> (5633) pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> wste <5620> klhyhnai <2564> (5683) to <3588> cwrion <5564> ekeino <1565> th <3588> dialektw <1258> autwn <846> akeldamac <184> tout <5124> estin <1510> (5748) cwrion <5564> aimatov <129>

1:20 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> en <1722> biblw <976> qalmwn <5568> genhyhtw <1096> (5676) h <3588> epauliv <1886> autou <846> erhmov <2048> kai <2532> mh <3361> estw <1510> (5749) o <3588> katoikwn <2730> (5723) en <1722> auth <846> kai <2532> thn <3588> episkophn <1984> autou <846> labetw <2983> (5628) eterov <2087>

1:21 dei <1163> (5904) oun <3767> twn <3588> sunelyontwn <4905> (5631) hmin <2254> andrwn <435> en <1722> panti <3956> cronw <5550> w <3739> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ef <1909> hmav <2248> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424>

1:22 arxamenov <756> (5671) apo <575> tou <3588> baptismatov <908> iwannou <2491> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> anelhmfyh <353> (5681) af <575> hmwn <2257> martura <3144> thv <3588> anastasewv <386> autou <846> sun <4862> hmin <2254> genesyai <1096> (5635) ena <1520> toutwn <5130>

1:23 kai <2532> esthsan <2476> (5627) duo <1417> iwshf <2501> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> ov <3739> epeklhyh <1941> (5681) ioustov <2459> kai <2532> mayyian <3159>

1:24 kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) eipan <3004> (5627) su <4771> kurie <2962> kardiognwsta <2589> pantwn <3956> anadeixon <322> (5657) on <3739> exelexw <1586> (5668) ek <1537> toutwn <5130> twn <3588> duo <1417> ena <1520>

1:25 labein <2983> (5629) ton <3588> topon <5117> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778> kai <2532> apostolhv <651> af <575> hv <3739> parebh <3845> (5627) ioudav <2455> poreuyhnai <4198> (5677) eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ton <3588> idion <2398>

1:26 kai <2532> edwkan <1325> (5656) klhrouv <2819> autoiv <846> kai <2532> epesen <4098> (5627) o <3588> klhrov <2819> epi <1909> mayyian <3159> kai <2532> sugkateqhfisyh <4785> (5681) meta <3326> twn <3588> endeka <1733> apostolwn <652>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org