NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Timothy 3

3:1 touto <5124> de <1161> ginwske <1097> (5720) oti <3754> en <1722> escataiv <2078> hmeraiv <2250> ensthsontai <1764> (5695) kairoi <2540> calepoi <5467>

3:2 esontai <1510> (5704) gar <1063> oi <3588> anyrwpoi <444> filautoi <5367> filarguroi <5366> alazonev <213> uperhfanoi <5244> blasfhmoi <989> goneusin <1118> apeiyeiv <545> acaristoi <884> anosioi <462>

3:3 astorgoi <794> aspondoi <786> diaboloi <1228> akrateiv <193> anhmeroi <434> afilagayoi <865>

3:4 prodotai <4273> propeteiv <4312> tetufwmenoi <5187> (5772) filhdonoi <5369> mallon <3123> h <2228> filoyeoi <5377>

3:5 econtev <2192> (5723) morfwsin <3446> eusebeiav <2150> thn <3588> de <1161> dunamin <1411> authv <846> hrnhmenoi <720> (5768) kai <2532> toutouv <5128> apotrepou <665> (5732)

3:6 ek <1537> toutwn <5130> gar <1063> eisin <1510> (5748) oi <3588> endunontev <1744> (5723) eiv <1519> tav <3588> oikiav <3614> kai <2532> aicmalwtizontev <163> (5723) gunaikaria <1133> seswreumena <4987> (5772) amartiaiv <266> agomena <71> (5746) epiyumiaiv <1939> poikilaiv <4164>

3:7 pantote <3842> manyanonta <3129> (5723) kai <2532> mhdepote <3368> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225> elyein <2064> (5629) dunamena <1410> (5740)

3:8 on <3739> tropon <5158> de <1161> iannhv <2389> kai <2532> iambrhv <2387> antesthsan <436> (5627) mwusei <3475> outwv <3779> kai <2532> outoi <3778> anyistantai <436> (5731) th <3588> alhyeia <225> anyrwpoi <444> katefyarmenoi <2704> (5772) ton <3588> noun <3563> adokimoi <96> peri <4012> thn <3588> pistin <4102>

3:9 all <235> ou <3756> prokoqousin <4298> (5692) epi <1909> pleion <4119> h <3588> gar <1063> anoia <454> autwn <846> ekdhlov <1552> estai <1510> (5704) pasin <3956> wv <5613> kai <2532> h <3588> ekeinwn <1565> egeneto <1096> (5633)

3:10 su <4771> de <1161> parhkolouyhsav <3877> (5656) mou <3450> th <3588> didaskalia <1319> th <3588> agwgh <72> th <3588> proyesei <4286> th <3588> pistei <4102> th <3588> makroyumia <3115> th <3588> agaph <26> th <3588> upomonh <5281>

3:11 toiv <3588> diwgmoiv <1375> toiv <3588> payhmasin <3804> oia <3634> moi <3427> egeneto <1096> (5633) en <1722> antioceia <490> en <1722> ikoniw <2430> en <1722> lustroiv <3082> oiouv <3634> diwgmouv <1375> uphnegka <5297> (5656) kai <2532> ek <1537> pantwn <3956> me <3165> errusato <4506> (5673) o <3588> kuriov <2962>

3:12 kai <2532> pantev <3956> de <1161> oi <3588> yelontev <2309> (5723) zhn <2198> (5721) eusebwv <2153> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> diwcyhsontai <1377> (5701)

3:13 ponhroi <4190> de <1161> anyrwpoi <444> kai <2532> gohtev <1114> prokoqousin <4298> (5692) epi <1909> to <3588> ceiron <5501> planwntev <4105> (5723) kai <2532> planwmenoi <4105> (5746)

3:14 su <4771> de <1161> mene <3306> (5720) en <1722> oiv <3739> emayev <3129> (5627) kai <2532> epistwyhv <4104> (5681) eidwv <1492> (5761) para <3844> tinwn <5101> emayev <3129> (5627)

3:15 kai <2532> oti <3754> apo <575> brefouv <1025> iera <2413> grammata <1121> oidav <1492> (5758) ta <3588> dunamena <1410> (5740) se <4571> sofisai <4679> (5658) eiv <1519> swthrian <4991> dia <1223> pistewv <4102> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:16 pasa <3956> grafh <1124> yeopneustov <2315> kai <2532> wfelimov <5624> prov <4314> didaskalian <1319> prov <4314> elegmon <1650> prov <4314> epanorywsin <1882> prov <4314> paideian <3809> thn <3588> en <1722> dikaiosunh <1343>

3:17 ina <2443> artiov <739> h <1510> (5753) o <3588> tou <3588> yeou <2316> anyrwpov <444> prov <4314> pan <3956> ergon <2041> agayon <18> exhrtismenov <1822> (5772)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org