NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Thessalonians 2

2:1 erwtwmen <2065> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> uper <5228> thv <3588> parousiav <3952> tou <3588> kuriou <2962> [hmwn] <2257> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> hmwn <2257> episunagwghv <1997> ep <1909> auton <846>

2:2 eiv <1519> to <3588> mh <3361> tacewv <5030> saleuyhnai <4531> (5683) umav <5209> apo <575> tou <3588> noov <3563> mhde <3366> yroeisyai <2360> (5745) mhte <3383> dia <1223> pneumatov <4151> mhte <3383> dia <1223> logou <3056> mhte <3383> di <1223> epistolhv <1992> wv <5613> di <1223> hmwn <2257> wv <5613> oti <3754> enesthken <1764> (5758) h <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962>

2:3 mh <3361> tiv <5100> umav <5209> exapathsh <1818> (5661) kata <2596> mhdena <3367> tropon <5158> oti <3754> ean <1437> mh <3361> elyh <2064> (5632) h <3588> apostasia <646> prwton <4412> kai <2532> apokalufyh <601> (5686) o <3588> anyrwpov <444> thv <3588> anomiav <458> o <3588> uiov <5207> thv <3588> apwleiav <684>

2:4 o <3588> antikeimenov <480> (5740) kai <2532> uperairomenov <5229> (5746) epi <1909> panta <3956> legomenon <3004> (5746) yeon <2316> h <2228> sebasma <4574> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kayisai <2523> (5658) apodeiknunta <584> (5723) eauton <1438> oti <3754> estin <1510> (5748) yeov <2316>

2:5 ou <3756> mnhmoneuete <3421> (5719) oti <3754> eti <2089> wn <1510> (5752) prov <4314> umav <5209> tauta <5023> elegon <3004> (5707) umin <5213>

2:6 kai <2532> nun <3568> to <3588> katecon <2722> (5723) oidate <1492> (5758) eiv <1519> to <3588> apokalufyhnai <601> (5683) auton <846> en <1722> tw <3588> autou <846> kairw <2540>

2:7 to <3588> gar <1063> musthrion <3466> hdh <2235> energeitai <1754> (5731) thv <3588> anomiav <458> monon <3440> o <3588> katecwn <2722> (5723) arti <737> ewv <2193> ek <1537> mesou <3319> genhtai <1096> (5638)

2:8 kai <2532> tote <5119> apokalufyhsetai <601> (5701) o <3588> anomov <459> on <3739> o <3588> kuriov <2962> [ihsouv] <2424> anelei <337> (5692) tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> katarghsei <2673> (5692) th <3588> epifaneia <2015> thv <3588> parousiav <3952> autou <846>

2:9 ou <3739> estin <1510> (5748) h <3588> parousia <3952> kat <2596> energeian <1753> tou <3588> satana <4567> en <1722> pash <3956> dunamei <1411> kai <2532> shmeioiv <4592> kai <2532> terasin <5059> qeudouv <5579>

2:10 kai <2532> en <1722> pash <3956> apath <539> adikiav <93> toiv <3588> apollumenoiv <622> (5730) any <473> wn <3739> thn <3588> agaphn <26> thv <3588> alhyeiav <225> ouk <3756> edexanto <1209> (5662) eiv <1519> to <3588> swyhnai <4982> (5683) autouv <846>

2:11 kai <2532> dia <1223> touto <5124> pempei <3992> (5719) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> energeian <1753> planhv <4106> eiv <1519> to <3588> pisteusai <4100> (5658) autouv <846> tw <3588> qeudei <5579>

2:12 ina <2443> kriywsin <2919> (5686) pantev <3956> oi <3588> mh <3361> pisteusantev <4100> (5660) th <3588> alhyeia <225> alla <235> eudokhsantev <2106> (5660) th <3588> adikia <93>

2:13 hmeiv <2249> de <1161> ofeilomen <3784> (5719) eucaristein <2168> (5721) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> adelfoi <80> hgaphmenoi <25> (5772) upo <5259> kuriou <2962> oti <3754> eilato <138> (5668) umav <5209> o <3588> yeov <2316> ap <575> archv <746> eiv <1519> swthrian <4991> en <1722> agiasmw <38> pneumatov <4151> kai <2532> pistei <4102> alhyeiav <225>

2:14 eiv <1519> o <3739> ekalesen <2564> (5656) umav <5209> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098> hmwn <2257> eiv <1519> peripoihsin <4047> doxhv <1391> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

2:15 ara <686> oun <3767> adelfoi <80> sthkete <4739> (5720) kai <2532> krateite <2902> (5720) tav <3588> paradoseiv <3862> av <3739> edidacyhte <1321> (5681) eite <1535> dia <1223> logou <3056> eite <1535> di <1223> epistolhv <1992> hmwn <2257>

2:16 autov <846> de <1161> o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> ihsouv <2424> cristov <5547> kai <2532> [o] <3588> yeov <2316> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> o <3588> agaphsav <25> (5660) hmav <2248> kai <2532> douv <1325> (5631) paraklhsin <3874> aiwnian <166> kai <2532> elpida <1680> agayhn <18> en <1722> cariti <5485>

2:17 parakalesai <3870> (5659) umwn <5216> tav <3588> kardiav <2588> kai <2532> sthrixai <4741> (5659) en <1722> panti <3956> ergw <2041> kai <2532> logw <3056> agayw <18>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org