NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Thessalonians 1

1:1 paulov <3972> kai <2532> silouanov <4610> kai <2532> timoyeov <5095> th <3588> ekklhsia <1577> yessalonikewn <2331> en <1722> yew <2316> patri <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriw <2962> ihsou <2424> cristw <5547>

1:2 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:3 eucaristein <2168> (5721) ofeilomen <3784> (5719) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> adelfoi <80> kaywv <2531> axion <514> estin <1510> (5748) oti <3754> uperauxanei <5232> (5719) h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> kai <2532> pleonazei <4121> (5719) h <3588> agaph <26> enov <1520> ekastou <1538> pantwn <3956> umwn <5216> eiv <1519> allhlouv <240>

1:4 wste <5620> autouv <846> hmav <2248> en <1722> umin <5213> egkaucasyai <2744> (5738) en <1722> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> thv <3588> upomonhv <5281> umwn <5216> kai <2532> pistewv <4102> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> diwgmoiv <1375> umwn <5216> kai <2532> taiv <3588> yliqesin <2347> aiv <3739> anecesye <430> (5736)

1:5 endeigma <1730> thv <3588> dikaiav <1342> krisewv <2920> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> kataxiwyhnai <2661> (5683) umav <5209> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hv <3739> kai <2532> pascete <3958> (5719)

1:6 eiper <1512> dikaion <1342> para <3844> yew <2316> antapodounai <467> (5629) toiv <3588> ylibousin <2346> (5723) umav <5209> yliqin <2347>

1:7 kai <2532> umin <5213> toiv <3588> ylibomenoiv <2346> (5746) anesin <425> mey <3326> hmwn <2257> en <1722> th <3588> apokaluqei <602> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> ap <575> ouranou <3772> met <3326> aggelwn <32> dunamewv <1411> autou <846>

1:8 en <1722> puri <4442> flogov <5395> didontov <1325> (5723) ekdikhsin <1557> toiv <3588> mh <3361> eidosin <1492> (5761) yeon <2316> kai <2532> toiv <3588> mh <3361> upakouousin <5219> (5723) tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

1:9 oitinev <3748> dikhn <1349> tisousin <5099> (5692) oleyron <3639> aiwnion <166> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

1:10 otan <3752> elyh <2064> (5632) endoxasyhnai <1740> (5683) en <1722> toiv <3588> agioiv <40> autou <846> kai <2532> yaumasyhnai <2296> (5683) en <1722> pasin <3956> toiv <3588> pisteusasin <4100> (5660) oti <3754> episteuyh <4100> (5681) to <3588> marturion <3142> hmwn <2257> ef <1909> umav <5209> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

1:11 eiv <1519> o <3739> kai <2532> proseucomeya <4336> (5736) pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> ina <2443> umav <5209> axiwsh <515> (5661) thv <3588> klhsewv <2821> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> kai <2532> plhrwsh <4137> (5661) pasan <3956> eudokian <2107> agaywsunhv <19> kai <2532> ergon <2041> pistewv <4102> en <1722> dunamei <1411>

1:12 opwv <3704> endoxasyh <1740> (5686) to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> en <1722> umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> en <1722> autw <846> kata <2596> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org