NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Samuel 10

10:1 <08478> wytxt <01121> wnb <02586> Nwnx <04427> Klmyw <05983> Nwme <01121> ynb <04428> Klm <04191> tmyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw (10:1)

10:2 <05983> Nwme <01121> ynb <0776> Ura <01732> dwd <05650> ydbe <0935> wabyw <01> wyba <0413> la <05650> wydbe <03027> dyb <05162> wmxnl <01732> dwd <07971> xlsyw <02617> dox <05978> ydme <01> wyba <06213> hve <0834> rsak <05176> sxn <01121> Nb <02586> Nwnx <05973> Me <02617> dox <06213> hvea <01732> dwd <0559> rmayw (10:2)

10:3 <0413> Kyla <05650> wydbe <0853> ta <01732> dwd <07971> xls <02015> hkphlw <07270> hlgrlw <05892> ryeh <0853> ta <02713> rwqx <05668> rwbeb <03808> awlh <05162> Mymxnm <0> Kl <07971> xls <03588> yk <05869> Kynyeb <01> Kyba <0853> ta <01732> dwd <03513> dbkmh <0113> Mhynda <02586> Nwnx <0413> la <05983> Nwme <01121> ynb <08269> yrv <0559> wrmayw (10:3)

10:4 <07971> Mxlsyw <08357> Mhytwts <05704> de <02677> yuxb <04063> Mhywdm <0853> ta <03772> trkyw <02206> Mnqz <02677> yux <0853> ta <01548> xlgyw <01732> dwd <05650> ydbe <0853> ta <02586> Nwnx <03947> xqyw (10:4)

10:5 <07725> Mtbsw <02206> Mknqz <06779> xmuy <05704> de <03405> wxryb <03427> wbs <04428> Klmh <0559> rmayw <03966> dam <03637> Mymlkn <0582> Mysnah <01961> wyh <03588> yk <07125> Mtarql <07971> xlsyw <01732> dwdl <05046> wdgyw (10:5)

10:6 <0505> sya <0376> Pla <06240> rve <08147> Myns <02897> bwj <0376> syaw <0376> sya <0505> Pla <04601> hkem <04428> Klm <0853> taw <07273> ylgr <0505> Pla <06242> Myrve <06678> abwu <0758> Mra <0853> taw <01050> bwxr <0> tyb <0758> Mra <0853> ta <07936> wrkvyw <05983> Nwme <01121> ynb <07971> wxlsyw <01732> dwdb <0887> wsabn <03588> yk <05983> Nwme <01121> ynb <07200> waryw (10:6)

10:7 <01368> Myrbgh <06635> abuh <03605> lk <0853> taw <03097> bawy <0853> ta <07971> xlsyw <01732> dwd <08085> emsyw (10:7)

10:8 <07704> hdvb <0905> Mdbl <04601> hkemw <02897> bwj <0376> syaw <07340> bwxrw <06678> abwu <0758> Mraw <08179> resh <06607> xtp <04421> hmxlm <06186> wkreyw <05983> Nwme <01121> ynb <03318> wauyw (10:8)

10:9 <0758> Mra <07125> tarql <06186> Kreyw <03478> *larvy {larvyb} <0970> yrwxb <03605> lkm <0977> rxbyw <0268> rwxamw <06440> Mynpm <04421> hmxlmh <06440> ynp <0413> wyla <01961> htyh <03588> yk <03097> bawy <07200> aryw (10:9)

10:10 <05983> Nwme <01121> ynb <07125> tarql <06186> Kreyw <0251> wyxa <052> ysba <03027> dyb <05414> Ntn <05971> Meh <03499> rty <0853> taw (10:10)

10:11 <0> Kl <03467> eyswhl <01980> ytklhw <04480> Kmm <02388> wqzxy <05983> Nwme <01121> ynb <0518> Maw <03467> hewsyl <0> yl <01961> htyhw <04480> ynmm <0758> Mra <02388> qzxt <0518> Ma <0559> rmayw (10:11)

10:12 <05869> wynyeb <02896> bwjh <06213> hvey <03068> hwhyw <0430> wnyhla <05892> yre <01157> debw <05971> wnme <01157> deb <02388> qzxtnw <02388> qzx (10:12)

10:13 <06440> wynpm <05127> wonyw <0758> Mrab <04421> hmxlml <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <03097> bawy <05066> sgyw (10:13)

10:14 <03389> Mlswry <0935> abyw <05983> Nwme <01121> ynb <05921> lem <03097> bawy <07725> bsyw <05892> ryeh <0935> wabyw <052> ysyba <06440> ynpm <05127> wonyw <0758> Mra <05127> on <03588> yk <07200> war <05983> Nwme <01121> ynbw (10:14)

10:15 <03162> dxy <0622> wpoayw <03478> larvy <06440> ynpl <05062> Pgn <03588> yk <0758> Mra <07200> aryw (10:15)

10:16 <06440> Mhynpl <01909> rzeddh <06635> abu <08269> rv <07731> Kbwsw <02431> Mlyx <0935> wabyw <05104> rhnh <05676> rbem <0834> rsa <0758> Mra <0853> ta <03318> auyw <01909> rzeddh <07971> xlsyw (10:16)

10:17 <05973> wme <03898> wmxlyw <01732> dwd <07125> tarql <0758> Mra <06186> wkreyw <02431> hmalx <0935> abyw <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbeyw <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <0622> Poayw o <01732> dwdl <05046> dgyw (10:17)

10:18 <08033> Ms <04191> tmyw <05221> hkh <06635> wabu <08269> rv <07731> Kbws <0853> taw <06571> Mysrp <0505> Pla <0705> Myebraw <07393> bkr <03967> twam <07651> ebs <0758> Mram <01732> dwd <02026> grhyw <03478> larvy <06440> ynpm <0758> Mra <05127> onyw (10:18)

10:19 P <05983> Nwme <01121> ynb <0853> ta <05750> dwe <03467> eyswhl <0758> Mra <03372> waryw <05647> Mwdbeyw <03478> larvy <0854> ta <07999> wmlsyw <03478> larvy <06440> ynpl <05062> wpgn <03588> yk <01909> rzeddh <05650> ydbe <04428> Myklmh <03605> lk <07200> waryw (10:19)

10:1 kai egeneto meta tauta kai apeyanen basileuv uiwn ammwn kai ebasileusen annwn uiov autou ant autou

10:2 kai eipen dauid poihsw eleov meta annwn uiou naav on tropon epoihsen o pathr autou met emou eleov kai apesteilen dauid parakalesai auton en ceiri twn doulwn autou peri tou patrov autou kai paregenonto oi paidev dauid eiv thn ghn uiwn ammwn

10:3 kai eipon oi arcontev uiwn ammwn prov annwn ton kurion autwn mh para to doxazein dauid ton patera sou enwpion sou oti apesteilen soi parakalountav all ouci opwv ereunhswsin thn polin kai kataskophswsin authn kai tou kataskeqasyai authn apesteilen dauid touv paidav autou prov se

10:4 kai elaben annwn touv paidav dauid kai exurhsen touv pwgwnav autwn kai apekoqen touv manduav autwn en tw hmisei ewv twn isciwn autwn kai exapesteilen autouv

10:5 kai anhggeilan tw dauid uper twn andrwn kai apesteilen eiv apanthn autwn oti hsan oi andrev htimasmenoi sfodra kai eipen o basileuv kayisate en iericw ewv tou anateilai touv pwgwnav umwn kai epistrafhsesye

10:6 kai eidan oi uioi ammwn oti kathscunyhsan o laov dauid kai apesteilan oi uioi ammwn kai emisywsanto thn surian baiyrowb eikosi ciliadav pezwn kai ton basilea maaca ciliouv andrav kai istwb dwdeka ciliadav andrwn

10:7 kai hkousen dauid kai apesteilen ton iwab kai pasan thn dunamin touv dunatouv

10:8 kai exhlyan oi uioi ammwn kai paretaxanto polemon para th yura thv pulhv kai suria souba kai rowb kai istwb kai maaca monoi en agrw

10:9 kai eiden iwab oti egenhyh prov auton antiproswpon tou polemou ek tou kata proswpon ex enantiav kai ek tou opisyen kai epelexen ek pantwn twn neaniskwn israhl kai paretaxanto ex enantiav suriav

10:10 kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri abessa tou adelfou autou kai paretaxanto ex enantiav uiwn ammwn

10:11 kai eipen ean krataiwyh suria uper eme kai esesye moi eiv swthrian kai ean uioi ammwn krataiwywsin uper se kai esomeya tou swsai se

10:12 andrizou kai krataiwywmen uper tou laou hmwn kai peri twn polewn tou yeou hmwn kai kuriov poihsei to agayon en ofyalmoiv autou

10:13 kai proshlyen iwab kai o laov autou met autou eiv polemon prov surian kai efugan apo proswpou autou

10:14 kai oi uioi ammwn eidan oti efugen suria kai efugan apo proswpou abessa kai eishlyan eiv thn polin kai anestreqen iwab apo twn uiwn ammwn kai paregenonto eiv ierousalhm

10:15 kai eiden suria oti eptaisen emprosyen israhl kai sunhcyhsan epi to auto

10:16 kai apesteilen adraazar kai sunhgagen thn surian thn ek tou peran tou potamou calamak kai paregenonto ailam kai swbak arcwn thv dunamewv adraazar emprosyen autwn

10:17 kai anhggelh tw dauid kai sunhgagen ton panta israhl kai diebh ton iordanhn kai paregenonto eiv ailam kai paretaxato suria apenanti dauid kai epolemhsan met autou

10:18 kai efugen suria apo proswpou israhl kai aneilen dauid ek thv suriav eptakosia armata kai tessarakonta ciliadav ippewn kai ton swbak ton arconta thv dunamewv autou epataxen kai apeyanen ekei

10:19 kai eidan pantev oi basileiv oi douloi adraazar oti eptaisan emprosyen israhl kai hutomolhsan meta israhl kai edouleusan autoiv kai efobhyh suria tou swsai eti touv uiouv ammwnTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org