NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Samuel 1

1:1 <08147> Myns <03117> Mymy <06860> glqub <01732> dwd <03427> bsyw <06002> qlmeh <0853> ta <05221> twkhm <07725> bs <01732> dwdw <07586> lwas <04191> twm <0310> yrxa <01961> yhyw (1:1)

1:2 <07812> wxtsyw <0776> hura <05307> lpyw <01732> dwd <0413> la <0935> wabb <01961> yhyw <07218> wsar <05921> le <0127> hmdaw <07167> Myerq <0899> wydgbw <07586> lwas <05973> Mem <04264> hnxmh <04480> Nm <0935> ab <0376> sya <02009> hnhw <07992> ysylsh <03117> Mwyb <01961> yhyw (1:2)

1:3 <04422> ytjlmn <03478> larvy <04264> hnxmm <0413> wyla <0559> rmayw <0935> awbt <02088> hzm <0335> ya <01732> dwd <0> wl <0559> rmayw (1:3)

1:4 <04191> wtm <01121> wnb <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <01571> Mgw <04191> wtmyw <05971> Meh <04480> Nm <05307> lpn <07235> hbrh <01571> Mgw <04421> hmxlmh <04480> Nm <05971> Meh <05127> on <0834> rsa <0559> rmayw <0> yl <04994> an <05046> dgh <01697> rbdh <01961> hyh <04100> hm <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw (1:4)

1:5 <01121> wnb <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03045> tedy <0349> Kya <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw (1:5)

1:6 <01692> whqbdh <06571> Mysrph <01167> ylebw <07393> bkrh <02009> hnhw <02595> wtynx <05921> le <08172> Nesn <07586> lwas <02009> hnhw <01533> eblgh <02022> rhb <07136> ytyrqn <07122> arqn <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0559> rmayw (1:6)

1:7 <02005> ynnh <0559> rmaw <0413> yla <07121> arqyw <07200> ynaryw <0310> wyrxa <06437> Npyw (1:7)

1:8 <0595> ykna <06003> yqlme <0413> wyla <0559> *rmaw {rmayw} <0859> hta <04310> ym <0> yl <0559> rmayw (1:8)

1:9 <0> yb <05315> yspn <05750> dwe <03605> lk <03588> yk <07661> Ubsh <0270> ynzxa <03588> yk <04191> ynttmw <05921> yle <04994> an <05975> dme <0413> yla <0559> rmayw (1:9)

1:10 <02008> hnh <0113> ynda <0413> la <0935> Maybaw <02220> werz <05921> le <0834> rsa <0685> hdeuaw <07218> wsar <05921> le <0834> rsa <05145> rznh <03947> xqaw <05307> wlpn <0310> yrxa <02421> hyxy <03808> al <03588> yk <03045> ytedy <03588> yk <04191> whttmaw <05921> wyle <05975> dmeaw (1:10)

1:11 <0854> wta <0834> rsa <0376> Mysnah <03605> lk <01571> Mgw <07167> Merqyw <0899> *wydgbb {wdgbb} <01732> dwd <02388> qzxyw (1:11)

1:12 o <02719> brxb <05307> wlpn <03588> yk <03478> larvy <01004> tyb <05921> lew <03069> hwhy <05971> Me <05921> lew <01121> wnb <03083> Ntnwhy <05921> lew <07586> lwas <05921> le <06153> breh <05704> de <06684> wmuyw <01058> wkbyw <05594> wdpoyw (1:12)

1:13 <0595> ykna <06003> yqlme <01616> rg <0376> sya <01121> Nb <0559> rmayw <0859> hta <02088> hzm <0335> ya <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw (1:13)

1:14 <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <07843> txsl <03027> Kdy <07971> xlsl <03372> tary <03808> al <0349> Kya <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw (1:14)

1:15 <04191> tmyw <05221> whkyw <0> wb <06293> egp <05066> sg <0559> rmayw <05288> Myrenhm <0259> dxal <01732> dwd <07121> arqyw (1:15)

1:16 o <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <04191> yttm <0595> ykna <0559> rmal <0> Kb <06030> hne <06310> Kyp <03588> yk <07218> Ksar <05921> le <01818> *Kmd {Kymd} <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw (1:16)

1:17 <01121> wnb <03083> Ntnwhy <05921> lew <07586> lwas <05921> le <02063> tazh <07015> hnyqh <0854> ta <01732> dwd <06969> Nnqyw (1:17)

1:18 <03477> rsyh <05612> rpo <05921> le <03789> hbwtk <02009> hnh <07198> tsq <03063> hdwhy <01121> ynb <03925> dmll <0559> rmayw (1:18)

1:19 <01368> Myrwbg <05307> wlpn <0349> Kya <02491> llx <01116> Kytwmb <05921> le <03478> larvy <06643> ybuh (1:19)

1:20 <06189> Mylreh <01323> twnb <05937> hnzlet <06435> Np <06430> Mytslp <01323> twnb <08055> hnxmvt <06435> Np <0831> Nwlqsa <02351> tuwxb <01319> wrvbt <0408> la <01661> tgb <05046> wdygt <0408> la (1:20)

1:21 <08081> Nmsb <04899> xysm <01097> ylb <07586> lwas <04043> Ngm <01368> Myrwbg <04043> Ngm <01602> legn <08033> Ms <03588> yk <08641> tmwrt <07704> ydvw <05921> Mkyle <04306> rjm <0408> law <02919> lj <0408> la <01533> eblgb <02022> yrh (1:21)

1:22 <07387> Mqyr <07725> bwst <03808> al <07586> lwas <02719> brxw <0268> rwxa <07734> gwvn <03808> al <03083> Ntnwhy <07198> tsq <01368> Myrwbg <02459> blxm <02491> Myllx <01818> Mdm (1:22)

1:23 <01396> wrbg <0738> twyram <07043> wlq <05404> Myrsnm <06504> wdrpn <03808> al <04194> Mtwmbw <02416> Mhyyxb <05273> Mmyenhw <0157> Mybhanh <03083> Ntnwhyw <07586> lwas (1:23)

1:24 <03830> Nkswbl <05921> le <02091> bhz <05716> yde <05927> hlemh <05730> Mynde <05973> Me <08144> yns <03847> Mksblmh <01058> hnykb <07586> lwas <0413> la <03478> larvy <01323> twnb (1:24)

1:25 <02491> llx <01116> Kytwmb <05921> le <03083> Ntnwhy <04421> hmxlmh <08432> Kwtb <01368> Myrbg <05307> wlpn <0349> Kya (1:25)

1:26 <0802> Mysn <0160> tbham <0> yl <0160> Ktbha <06381> htalpn <03966> dam <0> yl <05276> tmen <03083> Ntnwhy <0251> yxa <05921> Kyle <0> yl <06887> ru (1:26)

1:27 P <04421> hmxlm <03627> ylk <06> wdbayw <01368> Myrwbg <05307> wlpn <0349> Kya (1:27)

1:1 kai egeneto meta to apoyanein saoul kai dauid anestreqen tuptwn ton amalhk kai ekayisen dauid en sekelak hmerav duo

1:2 kai egenhyh th hmera th trith kai idou anhr hlyen ek thv parembolhv ek tou laou saoul kai ta imatia autou dierrwgota kai gh epi thv kefalhv autou kai egeneto en tw eiselyein auton prov dauid kai epesen epi thn ghn kai prosekunhsen autw

1:3 kai eipen autw dauid poyen su paraginh kai eipen prov auton ek thv parembolhv israhl egw diaseswsmai

1:4 kai eipen autw dauid tiv o logov outov apaggeilon moi kai eipen oti efugen o laov ek tou polemou kai peptwkasi polloi ek tou laou kai apeyanon kai apeyanen kai saoul kai iwnayan o uiov autou apeyanen

1:5 kai eipen dauid tw paidariw tw apaggellonti autw pwv oidav oti teynhken saoul kai iwnayan o uiov autou

1:6 kai eipen to paidarion to apaggellon autw periptwmati periepeson en tw orei tw gelboue kai idou saoul epesthrikto epi to doru autou kai idou ta armata kai oi ipparcai sunhqan autw

1:7 kai epebleqen epi ta opisw autou kai eiden me kai ekalesen me kai eipa idou egw

1:8 kai eipen moi tiv ei su kai eipa amalhkithv egw eimi

1:9 kai eipen prov me sthyi dh epanw mou kai yanatwson me oti katescen me skotov deinon oti pasa h quch mou en emoi

1:10 kai epesthn ep auton kai eyanatwsa auton oti hdein oti ou zhsetai meta to pesein auton kai elabon to basileion to epi thn kefalhn autou kai ton clidwna ton epi tou bracionov autou kai enhnoca auta tw kuriw mou wde

1:11 kai ekrathsen dauid twn imatiwn autou kai dierrhxen auta kai pantev oi andrev oi met autou dierrhxan ta imatia autwn

1:12 kai ekoqanto kai eklausan kai enhsteusan ewv deilhv epi saoul kai epi iwnayan ton uion autou kai epi ton laon iouda kai epi ton oikon israhl oti eplhghsan en romfaia

1:13 kai eipen dauid tw paidariw tw apaggellonti autw poyen ei su kai eipen uiov androv paroikou amalhkitou egw eimi

1:14 kai eipen autw dauid pwv ouk efobhyhv epenegkein ceira sou diafyeirai ton criston kuriou

1:15 kai ekalesen dauid en twn paidariwn autou kai eipen proselywn apanthson autw kai epataxen auton kai apeyanen

1:16 kai eipen dauid prov auton to aima sou epi thn kefalhn sou oti to stoma sou apekriyh kata sou legwn oti egw eyanatwsa ton criston kuriou

1:17 kai eyrhnhsen dauid ton yrhnon touton epi saoul kai epi iwnayan ton uion autou

1:18 kai eipen tou didaxai touv uiouv iouda idou gegraptai epi bibliou tou euyouv

1:19 sthlwson israhl uper twn teynhkotwn epi ta uqh sou traumatiwn pwv epesan dunatoi

1:20 mh anaggeilhte en gey kai mh euaggelishsye en taiv exodoiv askalwnov mhpote eufranywsin yugaterev allofulwn mhpote agalliaswntai yugaterev twn aperitmhtwn

1:21 orh ta en gelboue mh katabh drosov kai mh uetov ef umav kai agroi aparcwn oti ekei proswcyisyh yureov dunatwn yureov saoul ouk ecrisyh en elaiw

1:22 af aimatov traumatiwn apo steatov dunatwn toxon iwnayan ouk apestrafh kenon eiv ta opisw kai romfaia saoul ouk anekamqen kenh

1:23 saoul kai iwnayan oi hgaphmenoi kai wraioi ou diakecwrismenoi euprepeiv en th zwh autwn kai en tw yanatw autwn ou diecwrisyhsan uper aetouv koufoi kai uper leontav ekrataiwyhsan

1:24 yugaterev israhl epi saoul klausate ton endiduskonta umav kokkina meta kosmou umwn ton anaferonta kosmon crusoun epi ta endumata umwn

1:25 pwv epesan dunatoi en mesw tou polemou iwnayan epi ta uqh sou traumatiav

1:26 algw epi soi adelfe mou iwnayan wraiwyhv moi sfodra eyaumastwyh h agaphsiv sou emoi uper agaphsin gunaikwn

1:27 pwv epesan dunatoi kai apwlonto skeuh polemikaTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org