NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Kings 21

21:1 <02657> hb <0> yupx <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <02568> smxw <02572> Mysmxw <04427> wklmb <04519> hsnm <08141> hns <06240> hrve <08147> Myts <01121> Nb (21:1)

21:2 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <01471> Mywgh <08441> tbewtk <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw (21:2)

21:3 <0853> Mta <05647> dbeyw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <07812> wxtsyw <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <06213> hve <0834> rsak <0842> hrsa <06213> veyw <01168> lebl <04196> txbzm <06965> Mqyw <01> wyba <02396> whyqzx <06> dba <0834> rsa <01116> twmbh <0853> ta <01129> Nbyw <07725> bsyw (21:3)

21:4 <08034> yms <0853> ta <07760> Myva <03389> Mlswryb <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tybb <04196> txbzm <01129> hnbw (21:4)

21:5 <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twrux <08147> ytsb <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <04196> twxbzm <01129> Nbyw (21:5)

21:6 <03707> oyekhl <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <07235> hbrh <03049> Mynedyw <0178> bwa <06213> hvew <05172> sxnw <06049> Nnwew <0784> sab <01121> wnb <0853> ta <05674> rybehw (21:6)

21:7 <05769> Mlwel <08034> yms <0853> ta <07760> Myva <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <0977> ytrxb <0834> rsa <03389> Mlswrybw <02088> hzh <01004> tybb <01121> wnb <08010> hmls <0413> law <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01004> tybb <06213> hve <0834> rsa <0842> hrsah <06459> lop <0853> ta <07760> Mvyw (21:7)

21:8 <04872> hsm <05650> ydbe <0853> Mta <06680> hwu <0834> rsa <08451> hrwth <03605> lklw <06680> Mytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvel <08104> wrmsy <0518> Ma <07535> qr <01> Mtwbal <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <04480> Nm <03478> larvy <07272> lgr <05110> dynhl <03254> Pyoa <03808> alw (21:8)

21:9 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <08045> dymsh <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm <07451> erh <0853> ta <06213> twvel <04519> hsnm <08582> Metyw <08085> wems <03808> alw (21:9)

21:10 <0559> rmal <05030> Myaybnh <05650> wydbe <03027> dyb <03068> hwhy <01696> rbdyw (21:10)

21:11 P <01544> wylwlgb <03063> hdwhy <0853> ta <01571> Mg <02398> ajxyw <06440> wynpl <0834> rsa <0567> yrmah <06213> wve <0834> rsa <03605> lkm <07489> erh <0428> hlah <08441> twbeth <03063> hdwhy <04428> Klm <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsa <03282> Ney (21:11)

21:12 <0241> wynza <08147> yts <06750> hnlut <08085> *hems {wyems} <03605> lk <0834> rsa <03063> hdwhyw <03389> Mlswry <05921> le <07451> her <0935> aybm <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (21:12)

21:13 <06440> hynp <05921> le <02015> Kphw <04229> hxm <06747> txluh <0853> ta <04229> hxmy <0834> rsak <03389> Mlswry <0853> ta <04229> ytyxmw <0256> baxa <01004> tyb <04949> tlqsm <0853> taw <08111> Nwrms <06957> wq <0853> ta <03389> Mlswry <05921> le <05186> ytyjnw (21:13)

21:14 <0341> Mhybya <03605> lkl <04933> hosmlw <0957> zbl <01961> wyhw <0341> Mhybya <03027> dyb <05414> Myttnw <05159> ytlxn <07611> tyras <0853> ta <05203> ytsjnw (21:14)

21:15 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <04714> Myrumm <01> Mtwba <03318> wauy <0834> rsa <03117> Mwyh <04480> Nm <0853> yta <03707> Myoekm <01961> wyhyw <05869> ynyeb <07451> erh <0853> ta <06213> wve <0834> rsa <03282> Ney (21:15)

21:16 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <03063> hdwhy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <02403> wtajxm <0905> dbl <06310> hpl <06310> hp <03389> Mlswry <0853> ta <04390> alm <0834> rsa <05704> de <03966> dam <07235> hbrh <04519> hsnm <08210> Kps <05355> yqn <01818> Md <01571> Mgw (21:16)

21:17 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajxw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <04519> hsnm <01697> yrbd <03499> rtyw (21:17)

21:18 P <08478> wytxt <01121> wnb <0526> Nwma <04427> Klmyw <05798> aze <01588> Ngb <01004> wtyb <01588> Ngb <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <04519> hsnm <07901> bksyw (21:18)

21:19 <03192> hbjy <04480> Nm <02743> Uwrx <01323> tb <04922> tmlsm <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> Myns <08147> Mytsw <04427> wklmb <0526> Nwma <08141> hns <08147> Mytsw <06242> Myrve <01121> Nb (21:19)

21:20 <01> wyba <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsak <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw (21:20)

21:21 <0> Mhl <07812> wxtsyw <01> wyba <05647> dbe <0834> rsa <01544> Myllgh <0853> ta <05647> dbeyw <01> wyba <01980> Klh <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lkb <01980> Klyw (21:21)

21:22 <03068> hwhy <01870> Krdb <01980> Klh <03808> alw <01> wytba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> bzeyw (21:22)

21:23 <01004> wtybb <04428> Klmh <0853> ta <04191> wtymyw <05921> wyle <0526> Nwma <05650> ydbe <07194> wrsqyw (21:23)

21:24 <08478> wytxt <01121> wnb <02977> whysay <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <04427> wkylmyw <0526> Nwma <04428> Klmh <05921> le <07194> Myrsqh <03605> lk <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <05221> Kyw (21:24)

21:25 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <06213> hve <0834> rsa <0526> Nwma <01697> yrbd <03499> rtyw (21:25)

21:26 P <08478> wytxt <01121> wnb <02977> whysay <04427> Klmyw <05798> aze <01588> Ngb <06900> wtrbqb <0853> wta <06912> rbqyw (21:26)

21:1 uiov dwdeka etwn manasshv en tw basileuein auton kai penthkonta kai pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou oqiba

21:2 kai epoihsen to ponhron en ofyalmoiv kuriou kata ta bdelugmata twn eynwn wn exhren kuriov apo proswpou twn uiwn israhl

21:3 kai epestreqen kai wkodomhsen ta uqhla a katespasen ezekiav o pathr autou kai anesthsen yusiasthrion th baal kai epoihsen alsh kaywv epoihsen acaab basileuv israhl kai prosekunhsen pash th dunamei tou ouranou kai edouleusen autoiv

21:4 kai wkodomhsen yusiasthrion en oikw kuriou wv eipen en ierousalhm yhsw to onoma mou

21:5 kai wkodomhsen yusiasthrion pash th dunamei tou ouranou en taiv dusin aulaiv oikou kuriou

21:6 kai dihgen touv uiouv autou en puri kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai epoihsen yelhthn kai gnwstav eplhyunen tou poiein to ponhron en ofyalmoiv kuriou parorgisai auton

21:7 kai eyhken to glupton tou alsouv en tw oikw w eipen kuriov prov dauid kai prov salwmwn ton uion autou en tw oikw toutw kai en ierousalhm h exelexamhn ek paswn fulwn israhl kai yhsw to onoma mou ekei eiv ton aiwna

21:8 kai ou prosyhsw tou saleusai ton poda israhl apo thv ghv hv edwka toiv patrasin autwn oitinev fulaxousin panta osa eneteilamhn kata pasan thn entolhn hn eneteilato autoiv o doulov mou mwushv

21:9 kai ouk hkousan kai eplanhsen autouv manasshv tou poihsai to ponhron en ofyalmoiv kuriou uper ta eynh a hfanisen kuriov ek proswpou uiwn israhl

21:10 kai elalhsen kuriov en ceiri doulwn autou twn profhtwn legwn

21:11 any wn osa epoihsen manasshv o basileuv iouda ta bdelugmata tauta ta ponhra apo pantwn wn epoihsen o amorraiov o emprosyen kai exhmarten kai ge iouda en toiv eidwloiv autwn

21:12 ouc outwv tade legei kuriov o yeov israhl idou egw ferw kaka epi ierousalhm kai epi iouda wste pantov akouontov hchsei amfotera ta wta autou

21:13 kai ektenw epi ierousalhm to metron samareiav kai to staymion oikou acaab kai apaleiqw thn ierousalhm kaywv apaleifetai o alabastrov apaleifomenov kai katastrefetai epi proswpon autou

21:14 kai apwsomai to upoleimma thv klhronomiav mou kai paradwsw autouv eiv ceirav ecyrwn autwn kai esontai eiv diarpaghn kai eiv pronomhn pasin toiv ecyroiv autwn

21:15 any wn osa epoihsan to ponhron en ofyalmoiv mou kai hsan parorgizontev me apo thv hmerav hv exhgagon touv paterav autwn ex aiguptou kai ewv thv hmerav tauthv

21:16 kai ge aima aywon execeen manasshv polu sfodra ewv ou eplhsen thn ierousalhm stoma eiv stoma plhn twn amartiwn autou wn exhmarten ton ioudan tou poihsai to ponhron en ofyalmoiv kuriou

21:17 kai ta loipa twn logwn manassh kai panta osa epoihsen kai h amartia autou hn hmarten ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiv basileusin iouda

21:18 kai ekoimhyh manasshv meta twn paterwn autou kai etafh en tw khpw tou oikou autou en khpw oza kai ebasileusen amwn uiov autou ant autou

21:19 uiov eikosi kai duo etwn amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou mesollam yugathr arouv ex ieteba

21:20 kai epoihsen to ponhron en ofyalmoiv kuriou kaywv epoihsen manasshv o pathr autou

21:21 kai eporeuyh en pash odw h eporeuyh o pathr autou kai elatreusen toiv eidwloiv oiv elatreusen o pathr autou kai prosekunhsen autoiv

21:22 kai egkatelipen ton kurion yeon twn paterwn autou kai ouk eporeuyh en odw kuriou

21:23 kai sunestrafhsan oi paidev amwn prov auton kai eyanatwsan ton basilea en tw oikw autou

21:24 kai epataxen pav o laov thv ghv pantav touv sustrafentav epi ton basilea amwn kai ebasileusen o laov thv ghv ton iwsian uion autou ant autou

21:25 kai ta loipa twn logwn amwn osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiv basileusin iouda

21:26 kai eyaqan auton en tw tafw autou en tw khpw oza kai ebasileusen iwsiav uiov autou ant autouTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org