NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Kings 11

11:1 <04467> hklmmh <02233> erz <03605> lk <0853> ta <06> dbatw <06965> Mqtw <01121> hnb <04191> tm <03588> yk <07200> *htar {htarw} <0274> whyzxa <0517> Ma <06271> hyltew (11:1)

11:2 <04191> tmwh <03808> alw <06271> whylte <06440> ynpm <0853> wta <05641> wrtoyw <04296> twjmh <02315> rdxb <03243> wtqnym <0853> taw <0853> wta <04191> *Mytmwmh {Myttwmmh} <04428> Klmh <01121> ynb <08432> Kwtm <0853> wta <01589> bngtw <0274> hyzxa <01121> Nb <03101> sawy <0853> ta <0274> whyzxa <0269> twxa <03141> Mrwy <04428> Klmh <01323> tb <03089> ebswhy <03947> xqtw (11:2)

11:3 P <0776> Urah <05921> le <04427> tklm <06271> hyltew <08141> Myns <08337> ss <02244> abxtm <03068> hwhy <01004> tyb <0854> hta <01961> yhyw (11:3)

11:4 <04428> Klmh <01121> Nb <0853> ta <0853> Mta <07200> aryw <03068> hwhy <01004> tybb <0854> Mta <07650> ebsyw <01285> tyrb <01992> Mhl <03772> trkyw <03068> hwhy <01004> tyb <0413> wyla <0853> Mta <0935> abyw <07323> Myurlw <03746> yrkl <03967> *twamh {twyamh} <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw <03077> edywhy <07971> xls <07637> tyeybsh <08141> hnsbw (11:4)

11:5 <04428> Klmh <01004> tyb <04931> trmsm <08104> yrmsw <07676> tbsh <0935> yab <04480> Mkm <07992> tyslsh <06213> Nwvet <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz <0559> rmal <06680> Mwuyw (11:5)

11:6 <04535> xom <01004> tybh <04931> trmsm <0853> ta <08104> Mtrmsw <07323> Myurh <0310> rxa <08179> resb <07992> tyslshw <05495> rwo <08179> resb <07992> tyslshw (11:6)

11:7 <04428> Klmh <0413> la <03068> hwhy <01004> tyb <04931> trmsm <0853> ta <08104> wrmsw <07676> tbsh <03318> yauy <03605> lk <0> Mkb <03027> twdyh <08147> ytsw (11:7)

11:8 <0935> wabbw <03318> wtaub <04428> Klmh <0854> ta <01961> wyhw <04191> tmwy <07713> twrdvh <0413> la <0935> abhw <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <05362> Mtpqhw (11:8)

11:9 <03548> Nhkh <03077> edywhy <0413> la <0935> wabyw <07676> tbsh <03318> yauy <05973> Me <07676> tbsh <0935> yab <0376> wysna <0853> ta <0376> sya <03947> wxqyw <03548> Nhkh <03077> edywhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03967> *twamh {twyamh} <08269> yrv <06213> wveyw (11:9)

11:10 <03068> hwhy <01004> tybb <0834> rsa <01732> dwd <04428> Klml <0834> rsa <07982> Myjlsh <0853> taw <02595> tynxh <0853> ta <03967> *twamh {twyamh} <08269> yrvl <03548> Nhkh <05414> Ntyw (11:10)

11:11 <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <01004> tyblw <04196> xbzml <08042> tylamvh <01004> tybh <03802> Ptk <05704> de <03233> tynmyh <01004> tybh <03802> Ptkm <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <07323> Myurh <05975> wdmeyw (11:11)

11:12 o <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <03709> Pk <05221> wkyw <04886> whxsmyw <0853> wta <04427> wklmyw <05715> twdeh <0853> taw <05145> rznh <0853> ta <05921> wyle <05414> Ntyw <04428> Klmh <01121> Nb <0853> ta <03318> auwyw (11:12)

11:13 <03068> hwhy <01004> tyb <05971> Meh <0413> la <0935> abtw <05971> Meh <07323> Nyurh <06963> lwq <0853> ta <06271> hylte <08085> emstw (11:13)

11:14 o <07195> rsq <07195> rsq <07121> arqtw <0899> hydgb <0853> ta <06271> hylte <07167> erqtw <02689> twruuxb <08628> eqtw <08056> xmv <0776> Urah <05971> Me <03605> lkw <04428> Klmh <0413> la <02689> twruuxhw <08269> Myrvhw <04941> jpsmk <05982> dwmeh <05921> le <05975> dme <04428> Klmh <02009> hnhw <07200> artw (11:14)

11:15 <03068> hwhy <01004> tyb <04191> tmwt <0408> la <03548> Nhkh <0559> rma <03588> yk <02719> brxb <04191> tmh <0310> hyrxa <0935> abhw <07713> trdvl <01004> tybm <0413> la <0853> hta <03318> wayuwh <0413> Mhyla <0559> rmayw <02428> lyxh <06485> ydqp <03967> *twamh {twaymh} <08269> yrv <0853> ta <03548> Nhkh <03077> edywhy <06680> wuyw (11:15)

11:16 o <08033> Ms <04191> tmwtw <04428> Klmh <01004> tyb <05483> Myowoh <03996> awbm <01870> Krd <0935> awbtw <03027> Mydy <0> hl <07760> wmvyw (11:16)

11:17 <05971> Meh <0996> Nybw <04428> Klmh <0996> Nybw <03068> hwhyl <05971> Mel <01961> twyhl <05971> Meh <0996> Nybw <04428> Klmh <0996> Nybw <03068> hwhy <0996> Nyb <01285> tyrbh <0853> ta <03077> edywhy <03772> trkyw (11:17)

11:18 <03068> hwhy <01004> tyb <05921> le <06486> twdqp <03548> Nhkh <07760> Mvyw <04196> twxbzmh <06440> ynpl <02026> wgrh <01168> lebh <03548> Nhk <04977> Ntm <0853> taw <03190> bjyh <07665> wrbs <06754> wymlu <0853> taw <04196> *wytxbzm {wtxbzm} <0853> ta <05422> whutyw <01168> lebh <01004> tyb <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0935> wabyw (11:18)

11:19 <04428> Myklmh <03678> aok <05921> le <03427> bsyw <04428> Klmh <01004> tyb <07323> Myurh <08179> res <01870> Krd <0935> wawbyw <03068> hwhy <01004> tybm <04428> Klmh <0853> ta <03381> wdyryw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0853> taw <07323> Myurh <0853> taw <03746> yrkh <0853> taw <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw (11:19)

11:20 o <04428> *Klmh {Klm} <01004> tyb <02719> brxb <04191> wtymh <06271> whylte <0853> taw <08252> hjqs <05892> ryehw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <08055> xmvyw (11:20)

11:21 P <04427> wklmb <03060> sawhy <08141> Myns <07651> ebs <01121> Nb <12:1> (11:21)

11:1 kai goyolia h mhthr ocoziou eiden oti apeyanon oi uioi authv kai apwlesen pan to sperma thv basileiav

11:2 kai elaben iwsabee yugathr tou basilewv iwram adelfh ocoziou ton iwav uion adelfou authv kai ekleqen auton ek mesou twn uiwn tou basilewv twn yanatoumenwn auton kai thn trofon autou en tw tamieiw twn klinwn kai ekruqen auton apo proswpou goyoliav kai ouk eyanatwyh

11:3 kai hn met authv en oikw kuriou krubomenov ex eth kai goyolia basileuousa epi thv ghv

11:4 kai en tw etei tw ebdomw apesteilen iwdae o iereuv kai elaben touv ekatontarcouv ton corri kai ton rasim kai aphgagen autouv prov auton eiv oikon kuriou kai dieyeto autoiv diayhkhn kuriou kai wrkisen autouv enwpion kuriou kai edeixen autoiv iwdae ton uion tou basilewv

11:5 kai eneteilato autoiv legwn outov o logov on poihsete to triton ex umwn eiselyetw to sabbaton kai fulaxete fulakhn oikou tou basilewv en tw pulwni

11:6 kai to triton en th pulh twn odwn kai to triton thv pulhv opisw twn paratrecontwn kai fulaxete thn fulakhn tou oikou

11:7 kai duo ceirev en umin pav o ekporeuomenov to sabbaton kai fulaxousin thn fulakhn oikou kuriou prov ton basilea

11:8 kai kuklwsate epi ton basilea kuklw anhr kai to skeuov autou en ceiri autou kai o eisporeuomenov eiv ta sadhrwy apoyaneitai kai egeneto meta tou basilewv en tw ekporeuesyai auton kai en tw eisporeuesyai auton

11:9 kai epoihsan oi ekatontarcoi panta osa eneteilato iwdae o sunetov kai elaben anhr touv andrav autou touv eisporeuomenouv to sabbaton meta twn ekporeuomenwn to sabbaton kai eishlyen prov iwdae ton ierea

11:10 kai edwken o iereuv toiv ekatontarcaiv touv seiromastav kai touv trissouv tou basilewv dauid touv en oikw kuriou

11:11 kai esthsan oi paratrecontev anhr kai to skeuov autou en th ceiri autou apo thv wmiav tou oikou thv dexiav ewv thv wmiav tou oikou thv euwnumou tou yusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw

11:12 kai exapesteilen ton uion tou basilewv kai edwken ep auton to nezer kai to marturion kai ebasileusen auton kai ecrisen auton kai ekrothsan th ceiri kai eipan zhtw o basileuv

11:13 kai hkousen goyolia thn fwnhn twn trecontwn tou laou kai eishlyen prov ton laon eiv oikon kuriou

11:14 kai eiden kai idou o basileuv eisthkei epi tou stulou kata to krima kai oi wdoi kai ai salpiggev prov ton basilea kai pav o laov thv ghv cairwn kai salpizwn en salpigxin kai dierrhxen goyolia ta imatia eauthv kai ebohsen sundesmov sundesmov

11:15 kai eneteilato iwdae o iereuv toiv ekatontarcaiv toiv episkopoiv thv dunamewv kai eipen prov autouv exagagete authn eswyen twn sadhrwy kai o eisporeuomenov opisw authv yanatw yanatwyhsetai romfaia oti eipen o iereuv kai mh apoyanh en oikw kuriou

11:16 kai epeyhkan auth ceirav kai eishlyen odon eisodou twn ippwn oikou tou basilewv kai apeyanen ekei

11:17 kai dieyeto iwdae diayhkhn ana meson kuriou kai ana meson tou basilewv kai ana meson tou laou tou einai eiv laon tw kuriw kai ana meson tou basilewv kai ana meson tou laou

11:18 kai eishlyen pav o laov thv ghv eiv oikon tou baal kai katespasan auton kai ta yusiasthria autou kai tav eikonav autou sunetriqan agaywv kai ton matyan ton ierea tou baal apekteinan kata proswpon twn yusiasthriwn kai eyhken o iereuv episkopouv eiv ton oikon kuriou

11:19 kai elaben touv ekatontarcouv kai ton corri kai ton rasim kai panta ton laon thv ghv kai kathgagon ton basilea ex oikou kuriou kai eishlyen odon pulhv twn paratrecontwn oikou tou basilewv kai ekayisan auton epi tou yronou twn basilewn

11:20 kai ecarh pav o laov thv ghv kai h poliv hsucasen kai thn goyolian eyanatwsan en romfaia en oikw tou basilewv

11:21 (12:1) uiov etwn epta iwav en tw basileuein autonTIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org