NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Kings 1

1:1 <0256> baxa <04194> twm <0310> yrxa <03478> larvyb <04124> bawm <06586> espyw (1:1)

1:2 o <02088> hz <02483> ylxm <02421> hyxa <0518> Ma <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> wsrd <01980> wkl <0413> Mhla <0559> rmayw <04397> Mykalm <07971> xlsyw <02470> lxyw <08111> Nwrmsb <0834> rsa <05944> wtyleb <07639> hkbvh <01157> deb <0274> hyzxa <05307> lpyw (1:2)

1:3 <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> srdl <01980> Myklh <0859> Mta <03478> larvyb <0430> Myhla <0369> Nya <01097> ylbmh <0413> Mhla <01696> rbdw <08111> Nwrms <04428> Klm <04397> ykalm <07125> tarql <05927> hle <06965> Mwq <08664> ybsth <0452> hyla <0413> la <01696> rbd <03068> hwhy <04397> Kalmw (1:3)

1:4 <0452> hyla <01980> Klyw <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <04480> hnmm <03381> drt <03808> al <08033> Ms <05927> tyle <0834> rsa <04296> hjmh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nklw (1:4)

1:5 <07725> Mtbs <02088> hz <04100> hm <0413> Mhyla <0559> rmayw <0413> wyla <04397> Mykalmh <07725> wbwsyw (1:5)

1:6 <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <04480> hnmm <03381> drt <03808> al <08033> Ms <05927> tyle <0834> rsa <04296> hjmh <03651> Nkl <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> srdl <07971> xls <0859> hta <03478> larvyb <0430> Myhla <0369> Nya <01097> ylbmh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <01696> Mtrbdw <0853> Mkta <07971> xls <0834> rsa <04428> Klmh <0413> la <07725> wbws <01980> wkl <0413> wnyla <0559> rmayw <07125> wntarql <05927> hle <0376> sya <0413> wyla <0559> wrmayw (1:6)

1:7 <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <0413> Mkyla <01696> rbdyw <07125> Mktarql <05927> hle <0834> rsa <0376> syah <04941> jpsm <04100> hm <0413> Mhla <01696> rbdyw (1:7)

1:8 <01931> awh <08664> ybsth <0452> hyla <0559> rmayw <04975> wyntmb <0247> rwza <05785> rwe <0232> rwzaw <08181> rev <01167> leb <0376> sya <0413> wyla <0559> wrmayw (1:8)

1:9 <03381> hdr <01696> rbd <04428> Klmh <0430> Myhlah <0376> sya <0413> wyla <01696> rbdyw <02022> rhh <07218> sar <05921> le <03427> bsy <02009> hnhw <0413> wyla <05927> leyw <02572> wysmxw <02572> Mysmx <08269> rv <0413> wyla <07971> xlsyw (1:9)

1:10 <02572> wysmx <0853> taw <0853> wta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> drtw <02572> Kysmx <0853> taw <0853> Kta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> drt <0589> yna <0430> Myhla <0376> sya <0518> Maw <02572> Mysmxh <08269> rv <0413> la <01696> rbdyw <0452> whyla <06030> hneyw (1:10)

1:11 <03381> hdr <04120> hrhm <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0430> Myhlah <0376> sya <0413> wyla <01696> rbdyw <06030> Neyw <02572> wysmxw <0312> rxa <02572> Mysmx <08269> rv <0413> wyla <07971> xlsyw <07725> bsyw (1:11)

1:12 <02572> wysmx <0853> taw <0853> wta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0430> Myhla <0784> sa <03381> drtw <02572> Kysmx <0853> taw <0853> Kta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> drt <0589> yna <0430> Myhlah <0376> sya <0518> Ma <0413> Mhyla <01696> rbdyw <0452> hyla <06030> Neyw (1:12)

1:13 <05869> Kynyeb <02572> Mysmx <0428> hla <05650> Kydbe <05315> spnw <05315> yspn <04994> an <03365> rqyt <0430> Myhlah <0376> sya <0413> wyla <01696> rbdyw <0413> wyla <02603> Nnxtyw <0452> whyla <05048> dgnl <01290> wykrb <05921> le <03766> erkyw <07992> ysylsh <02572> Mysmxh <08269> rv <0935> abyw <05927> leyw <02572> wysmxw <07992> Mysls <02572> Mysmx <08269> rv <07971> xlsyw <07725> bsyw (1:13)

1:14 o <05869> Kynyeb <05315> yspn <03365> rqyt <06258> htew <02572> Mhysmx <0853> taw <07223> Mynsarh <02572> Mysmxh <08269> yrv <08147> yns <0853> ta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> hdry <02009> hnh (1:14)

1:15 <04428> Klmh <0413> la <0854> wtwa <03381> dryw <06965> Mqyw <06440> wynpm <03372> aryt <0408> la <0854> wtwa <03381> dr <0452> whyla <0413> la <03069> hwhy <04397> Kalm <01696> rbdyw (1:15)

1:16 <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <04480> hnmm <03381> drt <03808> al <08033> Ms <05927> tyle <0834> rsa <04296> hjmh <03651> Nkl <01697> wrbdb <01875> srdl <03478> larvyb <0430> Myhla <0369> Nya <01097> ylbmh <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> srdl <04397> Mykalm <07971> txls <0834> rsa <03282> Ney <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <01696> rbdyw (1:16)

1:17 <01121> Nb <0> wl <01961> hyh <03808> al <03588> yk <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <01121> Nb <03088> Mrwhyl <08147> Myts <08141> tnsb P <08478> wytxt <03088> Mrwhy <04427> Klmyw <0452> whyla <01696> rbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbdk <04191> tmyw (1:17)

1:18 P <03478> larvy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> hmh <03808> awlh <06213> hve <0834> rsa <0274> whyzxa <01697> yrbd <03499> rtyw (1:18)

1:1 kai hyethsen mwab en israhl meta to apoyanein acaab

1:2 kai epesen ocoziav dia tou diktuwtou tou en tw uperww autou tw en samareia kai hrrwsthsen kai apesteilen aggelouv kai eipen prov autouv deute kai epizhthsate en th baal muian yeon akkarwn ei zhsomai ek thv arrwstiav mou tauthv kai eporeuyhsan eperwthsai di autou

1:3 kai aggelov kuriou elalhsen prov hliou ton yesbithn legwn anastav deuro eiv sunanthsin twn aggelwn ocoziou basilewv samareiav kai lalhseiv prov autouv ei para to mh einai yeon en israhl umeiv poreuesye epizhthsai en th baal muian yeon akkarwn

1:4 kai ouc outwv oti tade legei kuriov h klinh ef hv anebhv ekei ou katabhsh ap authv oti ekei yanatw apoyanh kai eporeuyh hliou kai eipen prov autouv

1:5 kai epestrafhsan oi aggeloi prov auton kai eipen prov autouv ti oti epestreqate

1:6 kai eipan prov auton anhr anebh eiv sunanthsin hmwn kai eipen prov hmav deute epistrafhte prov ton basilea ton aposteilanta umav kai lalhsate prov auton tade legei kuriov ei para to mh einai yeon en israhl su poreuh zhthsai en th baal muian yeon akkarwn ouc outwv h klinh ef hv anebhv ekei ou katabhsh ap authv oti yanatw apoyanh

1:7 kai elalhsen prov autouv legwn tiv h krisiv tou androv tou anabantov eiv sunanthsin umin kai lalhsantov prov umav touv logouv toutouv

1:8 kai eipon prov auton anhr dasuv kai zwnhn dermatinhn periezwsmenov thn osfun autou kai eipen hliou o yesbithv outov estin

1:9 kai apesteilen prov auton hgoumenon penthkontarcon kai touv penthkonta autou kai anebh kai hlyen prov auton kai idou hliou ekayhto epi thv korufhv tou orouv kai elalhsen o penthkontarcov prov auton kai eipen anyrwpe tou yeou o basileuv ekalesen se katabhyi

1:10 kai apekriyh hliou kai eipen prov ton penthkontarcon kai ei anyrwpov tou yeou egw katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai touv penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touv penthkonta autou

1:11 kai proseyeto o basileuv kai apesteilen prov auton allon penthkontarcon kai touv penthkonta autou kai anebh kai elalhsen o penthkontarcov prov auton kai eipen anyrwpe tou yeou tade legei o basileuv tacewv katabhyi

1:12 kai apekriyh hliou kai elalhsen prov auton kai eipen ei anyrwpov tou yeou egw eimi katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai touv penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touv penthkonta autou

1:13 kai proseyeto o basileuv eti aposteilai hgoumenon penthkontarcon triton kai touv penthkonta autou kai hlyen prov auton o penthkontarcov o tritov kai ekamqen epi ta gonata autou katenanti hliou kai edehyh autou kai elalhsen prov auton kai eipen anyrwpe tou yeou entimwyhtw dh h quch mou kai h quch twn doulwn sou toutwn twn penthkonta en ofyalmoiv sou

1:14 idou katebh pur ek tou ouranou kai katefagen touv duo penthkontarcouv touv prwtouv kai touv penthkonta autwn kai nun entimwyhtw dh h quch twn doulwn sou en ofyalmoiv sou

1:15 kai elalhsen aggelov kuriou prov hliou kai eipen katabhyi met autou mh fobhyhv apo proswpou autwn kai anesth hliou kai katebh met autou prov ton basilea

1:16 kai elalhsen prov auton kai eipen hliou tade legei kuriov ti oti apesteilav aggelouv zhthsai en th baal muian yeon akkarwn ouc outwv h klinh ef hv anebhv ekei ou katabhsh ap authv oti yanatw apoyanh

1:17 kai apeyanen kata to rhma kuriou o elalhsen hliou

1:18 kai ta loipa twn logwn ocoziou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn toiv basileusin israhl (1:18a) kai iwram uiov acaab basileuei epi israhl en samareia eth deka duo en etei oktwkaidekatw iwsafat basilewv iouda (1:18b) kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou plhn ouc wv oi adelfoi autou oude wv h mhthr autou (1:18c) kai apesthsen tav sthlav tou baal av epoihsen o pathr autou kai sunetriqen autav plhn en taiv amartiaiv oikou ieroboam ov exhmarten ton israhl ekollhyh ouk apesth ap autwn (1:18d) kai eyumwyh orgh kuriov eiv ton oikon acaabTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org