NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Corinthians 2

2:1 ekrina <2919> (5656) gar <1063> emautw <1683> touto <5124> to <3588> mh <3361> palin <3825> en <1722> luph <3077> prov <4314> umav <5209> elyein <2064> (5629)

2:2 ei <1487> gar <1063> egw <1473> lupw <3076> (5719) umav <5209> kai <2532> tiv <5101> o <3588> eufrainwn <2165> (5723) me <3165> ei <1487> mh <3361> o <3588> lupoumenov <3076> (5746) ex <1537> emou <1700>

2:3 kai <2532> egraqa <1125> (5656) touto <5124> auto <846> ina <2443> mh <3361> elywn <2064> (5631) luphn <3077> scw <2192> (5632) af <575> wn <3739> edei <1163> (5900) me <3165> cairein <5463> (5721) pepoiywv <3982> (5756) epi <1909> pantav <3956> umav <5209> oti <3754> h <3588> emh <1699> cara <5479> pantwn <3956> umwn <5216> estin <1510> (5748)

2:4 ek <1537> gar <1063> pollhv <4183> yliqewv <2347> kai <2532> sunochv <4928> kardiav <2588> egraqa <1125> (5656) umin <5213> dia <1223> pollwn <4183> dakruwn <1144> ouc <3756> ina <2443> luphyhte <3076> (5686) alla <235> thn <3588> agaphn <26> ina <2443> gnwte <1097> (5632) hn <3739> ecw <2192> (5719) perissoterwv <4056> eiv <1519> umav <5209>

2:5 ei <1487> de <1161> tiv <5100> leluphken <3076> (5758) ouk <3756> eme <1691> leluphken <3076> (5758) alla <235> apo <575> merouv <3313> ina <2443> mh <3361> epibarw <1912> (5725) pantav <3956> umav <5209>

2:6 ikanon <2425> tw <3588> toioutw <5108> h <3588> epitimia <2009> auth <3778> h <3588> upo <5259> twn <3588> pleionwn <4119>

2:7 wste <5620> tounantion <5121> umav <5209> carisasyai <5483> (5664) kai <2532> parakalesai <3870> (5658) mh <3361> pwv <4458> th <3588> perissotera <4053> luph <3077> katapoyh <2666> (5686) o <3588> toioutov <5108>

2:8 dio <1352> parakalw <3870> (5719) umav <5209> kurwsai <2964> (5658) eiv <1519> auton <846> agaphn <26>

2:9 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> kai <2532> egraqa <1125> (5656) ina <2443> gnw <1097> (5632) thn <3588> dokimhn <1382> umwn <5216> ei <1487> eiv <1519> panta <3956> uphkooi <5255> este <1510> (5748)

2:10 w <3739> de <1161> ti <5100> carizesye <5483> (5736) kagw <2504> kai <2532> gar <1063> egw <1473> o <3739> kecarismai <5483> (5766) ei <1487> ti <5100> kecarismai <5483> (5766) di <1223> umav <5209> en <1722> proswpw <4383> cristou <5547>

2:11 ina <2443> mh <3361> pleonekthywmen <4122> (5686) upo <5259> tou <3588> satana <4567> ou <3756> gar <1063> autou <846> ta <3588> nohmata <3540> agnooumen <50> (5719)

2:12 elywn <2064> (5631) de <1161> eiv <1519> thn <3588> trwada <5174> eiv <1519> to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547> kai <2532> yurav <2374> moi <3427> anewgmenhv <455> (5772) en <1722> kuriw <2962>

2:13 ouk <3756> eschka <2192> (5758) anesin <425> tw <3588> pneumati <4151> mou <3450> tw <3588> mh <3361> eurein <2147> (5629) me <3165> titon <5103> ton <3588> adelfon <80> mou <3450> alla <235> apotaxamenov <657> (5671) autoiv <846> exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> makedonian <3109>

2:14 tw <3588> de <1161> yew <2316> cariv <5485> tw <3588> pantote <3842> yriambeuonti <2358> (5723) hmav <2248> en <1722> tw <3588> cristw <5547> kai <2532> thn <3588> osmhn <3744> thv <3588> gnwsewv <1108> autou <846> fanerounti <5319> (5723) di <1223> hmwn <2257> en <1722> panti <3956> topw <5117>

2:15 oti <3754> cristou <5547> euwdia <2175> esmen <1510> (5748) tw <3588> yew <2316> en <1722> toiv <3588> swzomenoiv <4982> (5746) kai <2532> en <1722> toiv <3588> apollumenoiv <622> (5730)

2:16 oiv <3739> men <3303> osmh <3744> ek <1537> yanatou <2288> eiv <1519> yanaton <2288> oiv <3739> de <1161> osmh <3744> ek <1537> zwhv <2222> eiv <1519> zwhn <2222> kai <2532> prov <4314> tauta <5023> tiv <5101> ikanov <2425>

2:17 ou <3756> gar <1063> esmen <1510> (5748) wv <5613> oi <3588> polloi <4183> kaphleuontev <2585> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> all <235> wv <5613> ex <1537> eilikrineiav <1505> all <235> wv <5613> ek <1537> yeou <2316> katenanti <2713> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> laloumen <2980> (5719)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org