NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Corinthians 12

12:1 kaucasyai <2744> (5738) dei <1163> (5904) ou <3756> sumferon <4851> (5723) men <3303> eleusomai <2064> (5695) de <1161> eiv <1519> optasiav <3701> kai <2532> apokaluqeiv <602> kuriou <2962>

12:2 oida <1492> (5758) anyrwpon <444> en <1722> cristw <5547> pro <4253> etwn <2094> dekatessarwn <1180> eite <1535> en <1722> swmati <4983> ouk <3756> oida <1492> (5758) eite <1535> ektov <1622> tou <3588> swmatov <4983> ouk <3756> oida <1492> (5758) o <3588> yeov <2316> oiden <1492> (5758) arpagenta <726> (5651) ton <3588> toiouton <5108> ewv <2193> tritou <5154> ouranou <3772>

12:3 kai <2532> oida <1492> (5758) ton <3588> toiouton <5108> anyrwpon <444> eite <1535> en <1722> swmati <4983> eite <1535> cwriv <5565> tou <3588> swmatov <4983> [ouk <3756> oida] <1492> (5758) o <3588> yeov <2316> oiden <1492> (5758)

12:4 oti <3754> hrpagh <726> (5648) eiv <1519> ton <3588> paradeison <3857> kai <2532> hkousen <191> (5656) arrhta <731> rhmata <4487> a <3739> ouk <3756> exon <1832> (5901) anyrwpw <444> lalhsai <2980> (5658)

12:5 uper <5228> tou <3588> toioutou <5108> kauchsomai <2744> (5695) uper <5228> de <1161> emautou <1683> ou <3756> kauchsomai <2744> (5695) ei <1487> mh <3361> en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769>

12:6 ean <1437> gar <1063> yelhsw <2309> (5661) kauchsasyai <2744> (5664) ouk <3756> esomai <1510> (5704) afrwn <878> alhyeian <225> gar <1063> erw <2046> (5692) feidomai <5339> (5736) de <1161> mh <3361> tiv <5100> eiv <1519> eme <1691> logishtai <3049> (5667) uper <5228> o <3739> blepei <991> (5719) me <3165> h <2228> akouei <191> (5719) ex <1537> emou <1700>

12:7 kai <2532> th <3588> uperbolh <5236> twn <3588> apokaluqewn <602> dio <1352> ina <2443> mh <3361> uperairwmai <5229> (5747) edoyh <1325> (5681) moi <3427> skoloq <4647> th <3588> sarki <4561> aggelov <32> satana <4567> ina <2443> me <3165> kolafizh <2852> (5725) ina <2443> mh <3361> uperairwmai <5229> (5747)

12:8 uper <5228> toutou <5127> triv <5151> ton <3588> kurion <2962> parekalesa <3870> (5656) ina <2443> aposth <868> (5632) ap <575> emou <1700>

12:9 kai <2532> eirhken <2046> (5758) moi <3427> arkei <714> (5719) soi <4671> h <3588> cariv <5485> mou <3450> h <3588> gar <1063> dunamiv <1411> en <1722> asyeneia <769> teleitai <5055> (5743) hdista <2236> oun <3767> mallon <3123> kauchsomai <2744> (5695) en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769> ina <2443> episkhnwsh <1981> (5661) ep <1909> eme <1691> h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> cristou <5547>

12:10 dio <1352> eudokw <2106> (5719) en <1722> asyeneiaiv <769> en <1722> ubresin <5196> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> diwgmoiv <1375> kai <2532> stenocwriaiv <4730> uper <5228> cristou <5547> otan <3752> gar <1063> asyenw <770> (5725) tote <5119> dunatov <1415> eimi <1510> (5748)

12:11 gegona <1096> (5754) afrwn <878> umeiv <5210> me <3165> hnagkasate <315> (5656) egw <1473> gar <1063> wfeilon <3784> (5707) uf <5259> umwn <5216> sunistasyai <4921> (5745) ouden <3762> gar <1063> usterhsa <5302> (5656) twn <3588> uper <5228> lian <3029> apostolwn <652> ei <1487> kai <2532> ouden <3762> eimi <1510> (5748)

12:12 ta <3588> men <3303> shmeia <4592> tou <3588> apostolou <652> kateirgasyh <2716> (5681) en <1722> umin <5213> en <1722> pash <3956> upomonh <5281> shmeioiv <4592> [te] <5037> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> dunamesin <1411>

12:13 ti <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3739> hsswyhte <2274> (5681) uper <5228> tav <3588> loipav <3062> ekklhsiav <1577> ei <1487> mh <3361> oti <3754> autov <846> egw <1473> ou <3756> katenarkhsa <2655> (5656) umwn <5216> carisasye <5483> (5663) moi <3427> thn <3588> adikian <93> tauthn <3778>

12:14 idou <2400> (5628) triton <5154> touto <5124> etoimwv <2093> ecw <2192> (5719) elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209> kai <2532> ou <3756> katanarkhsw <2655> (5692) ou <3756> gar <1063> zhtw <2212> (5719) ta <3588> umwn <5216> alla <235> umav <5209> ou <3756> gar <1063> ofeilei <3784> (5719) ta <3588> tekna <5043> toiv <3588> goneusin <1118> yhsaurizein <2343> (5721) alla <235> oi <3588> goneiv <1118> toiv <3588> teknoiv <5043>

12:15 egw <1473> de <1161> hdista <2236> dapanhsw <1159> (5692) kai <2532> ekdapanhyhsomai <1550> (5701) uper <5228> twn <3588> qucwn <5590> umwn <5216> ei <1487> perissoterwv <4056> umav <5209> agapw <25> (5719) hsson <2276> agapwmai <25> (5743)

12:16 estw <1510> (5749) de <1161> egw <1473> ou <3756> katebarhsa <2599> (5656) umav <5209> alla <235> uparcwn <5225> (5723) panourgov <3835> dolw <1388> umav <5209> elabon <2983> (5627)

12:17 mh <3361> tina <5100> wn <3739> apestalka <649> (5758) prov <4314> umav <5209> di <1223> autou <846> epleonekthsa <4122> (5656) umav <5209>

12:18 parekalesa <3870> (5656) titon <5103> kai <2532> sunapesteila <4882> (5656) ton <3588> adelfon <80> mhti <3385> epleonekthsen <4122> (5656) umav <5209> titov <5103> ou <3756> tw <3588> autw <846> pneumati <4151> periepathsamen <4043> (5656) ou <3756> toiv <3588> autoiv <846> icnesin <2487>

12:19 palai <3819> dokeite <1380> (5719) oti <3754> umin <5213> apologoumeya <626> (5736) katenanti <2713> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> laloumen <2980> (5719) ta <3588> de <1161> panta <3956> agaphtoi <27> uper <5228> thv <3588> umwn <5216> oikodomhv <3619>

12:20 foboumai <5399> (5736) gar <1063> mh <3361> pwv <4458> elywn <2064> (5631) ouc <3756> oiouv <3634> yelw <2309> (5719) eurw <2147> (5632) umav <5209> kagw <2504> eureyw <2147> (5686) umin <5213> oion <3634> ou <3756> yelete <2309> (5719) mh <3361> pwv <4458> eriv <2054> zhlov <2205> yumoi <2372> eriyeiai <2052> katalaliai <2636> qiyurismoi <5587> fusiwseiv <5450> akatastasiai <181>

12:21 mh <3361> palin <3825> elyontov <2064> (5631) mou <3450> tapeinwsh <5013> (5661) me <3165> o <3588> yeov <2316> mou <3450> prov <4314> umav <5209> kai <2532> penyhsw <3996> (5692) pollouv <4183> twn <3588> prohmarthkotwn <4258> (5761) kai <2532> mh <3361> metanohsantwn <3340> (5660) epi <1909> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> porneia <4202> kai <2532> aselgeia <766> h <3739> epraxan <4238> (5656)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org