NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Corinthians 1

1:1 paulov <3972> apostolov <652> cristou <5547> ihsou <2424> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316> kai <2532> timoyeov <5095> o <3588> adelfov <80> th <3588> ekklhsia <1577> tou <3588> yeou <2316> th <3588> oush <1510> (5752) en <1722> korinyw <2882> sun <4862> toiv <3588> agioiv <40> pasin <3956> toiv <3588> ousin <1510> (5752) en <1722> olh <3650> th <3588> acaia <882>

1:2 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> pathr <3962> twn <3588> oiktirmwn <3628> kai <2532> yeov <2316> pashv <3956> paraklhsewv <3874>

1:4 o <3588> parakalwn <3870> (5723) hmav <2248> epi <1909> pash <3956> th <3588> yliqei <2347> hmwn <2257> eiv <1519> to <3588> dunasyai <1410> (5738) hmav <2248> parakalein <3870> (5721) touv <3588> en <1722> pash <3956> yliqei <2347> dia <1223> thv <3588> paraklhsewv <3874> hv <3739> parakaloumeya <3870> (5743) autoi <846> upo <5259> tou <3588> yeou <2316>

1:5 oti <3754> kaywv <2531> perisseuei <4052> (5719) ta <3588> payhmata <3804> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> hmav <2248> outwv <3779> dia <1223> tou <3588> cristou <5547> perisseuei <4052> (5719) kai <2532> h <3588> paraklhsiv <3874> hmwn <2257>

1:6 eite <1535> de <1161> ylibomeya <2346> (5743) uper <5228> thv <3588> umwn <5216> paraklhsewv <3874> kai <2532> swthriav <4991> eite <1535> parakaloumeya <3870> (5743) uper <5228> thv <3588> umwn <5216> paraklhsewv <3874> thv <3588> energoumenhv <1754> (5734) en <1722> upomonh <5281> twn <3588> autwn <846> payhmatwn <3804> wn <3739> kai <2532> hmeiv <2249> pascomen <3958> (5719) kai <2532> h <3588> elpiv <1680> hmwn <2257> bebaia <949> uper <5228> umwn <5216>

1:7 eidotev <1492> (5761) oti <3754> wv <5613> koinwnoi <2844> este <1510> (5748) twn <3588> payhmatwn <3804> outwv <3779> kai <2532> thv <3588> paraklhsewv <3874>

1:8 ou <3756> gar <1063> yelomen <2309> (5719) umav <5209> agnoein <50> (5721) adelfoi <80> uper <5228> thv <3588> yliqewv <2347> hmwn <2257> thv <3588> genomenhv <1096> (5637) en <1722> th <3588> asia <773> oti <3754> kay <2596> uperbolhn <5236> uper <5228> dunamin <1411> ebarhyhmen <916> (5681) wste <5620> exaporhyhnai <1820> (5683) hmav <2248> kai <2532> tou <3588> zhn <2198> (5721)

1:9 alla <235> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> to <3588> apokrima <610> tou <3588> yanatou <2288> eschkamen <2192> (5758) ina <2443> mh <3361> pepoiyotev <3982> (5756) wmen <1510> (5753) ef <1909> eautoiv <1438> all <235> epi <1909> tw <3588> yew <2316> tw <3588> egeironti <1453> (5723) touv <3588> nekrouv <3498>

1:10 ov <3739> ek <1537> thlikoutou <5082> yanatou <2288> errusato <4506> (5673) hmav <2248> kai <2532> rusetai <4506> (5695) eiv <1519> on <3739> hlpikamen <1679> (5758) [oti] <3754> kai <2532> eti <2089> rusetai <4506> (5695)

1:11 sunupourgountwn <4943> (5723) kai <2532> umwn <5216> uper <5228> hmwn <2257> th <3588> dehsei <1162> ina <2443> ek <1537> pollwn <4183> proswpwn <4383> to <3588> eiv <1519> hmav <2248> carisma <5486> dia <1223> pollwn <4183> eucaristhyh <2168> (5686) uper <5228> hmwn <2257>

1:12 h <3588> gar <1063> kauchsiv <2746> hmwn <2257> auth <3778> estin <1510> (5748) to <3588> marturion <3142> thv <3588> suneidhsewv <4893> hmwn <2257> oti <3754> en <1722> agiothti <41> kai <2532> eilikrineia <1505> tou <3588> yeou <2316> [kai] <2532> ouk <3756> en <1722> sofia <4678> sarkikh <4559> all <235> en <1722> cariti <5485> yeou <2316> anestrafhmen <390> (5648) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> perissoterwv <4056> de <1161> prov <4314> umav <5209>

1:13 ou <3756> gar <1063> alla <243> grafomen <1125> (5719) umin <5213> all <235> h <2228> a <3739> anaginwskete <314> (5719) h <2228> kai <2532> epiginwskete <1921> (5719) elpizw <1679> (5719) de <1161> oti <3754> ewv <2193> telouv <5056> epignwsesye <1921> (5695)

1:14 kaywv <2531> kai <2532> epegnwte <1921> (5627) hmav <2248> apo <575> merouv <3313> oti <3754> kauchma <2745> umwn <5216> esmen <1510> (5748) kayaper <2509> kai <2532> umeiv <5210> hmwn <2257> en <1722> th <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

1:15 kai <2532> tauth <3778> th <3588> pepoiyhsei <4006> eboulomhn <1014> (5711) proteron <4386> prov <4314> umav <5209> elyein <2064> (5629) ina <2443> deuteran <1208> caran <5479> schte <2192> (5632)

1:16 kai <2532> di <1223> umwn <5216> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> makedonian <3109> kai <2532> palin <3825> apo <575> makedoniav <3109> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209> kai <2532> uf <5259> umwn <5216> propemfyhnai <4311> (5683) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449>

1:17 touto <5124> oun <3767> boulomenov <1014> (5740) mhti <3385> ara <687> th <3588> elafria <1644> ecrhsamhn <5530> (5662) h <2228> a <3739> bouleuomai <1011> (5736) kata <2596> sarka <4561> bouleuomai <1011> (5736) ina <2443> h <1510> (5753) par <3844> emoi <1698> to <3588> nai <3483> nai <3483> kai <2532> to <3588> ou <3756> ou <3756>

1:18 pistov <4103> de <1161> o <3588> yeov <2316> oti <3754> o <3588> logov <3056> hmwn <2257> o <3588> prov <4314> umav <5209> ouk <3756> estin <1510> (5748) nai <3483> kai <2532> ou <3756>

1:19 o <3588> tou <3588> yeou <2316> gar <1063> uiov <5207> cristov <5547> ihsouv <2424> o <3588> en <1722> umin <5213> di <1223> hmwn <2257> khrucyeiv <2784> (5685) di <1223> emou <1700> kai <2532> silouanou <4610> kai <2532> timoyeou <5095> ouk <3756> egeneto <1096> (5633) nai <3483> kai <2532> ou <3756> alla <235> nai <3483> en <1722> autw <846> gegonen <1096> (5754)

1:20 osai <3745> gar <1063> epaggeliai <1860> yeou <2316> en <1722> autw <846> to <3588> nai <3483> dio <1352> kai <2532> di <1223> autou <846> to <3588> amhn <281> tw <3588> yew <2316> prov <4314> doxan <1391> di <1223> hmwn <2257>

1:21 o <3588> de <1161> bebaiwn <950> (5723) hmav <2248> sun <4862> umin <5213> eiv <1519> criston <5547> kai <2532> crisav <5548> (5660) hmav <2248> yeov <2316>

1:22 [o] <3588> kai <2532> sfragisamenov <4972> (5671) hmav <2248> kai <2532> douv <1325> (5631) ton <3588> arrabwna <728> tou <3588> pneumatov <4151> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257>

1:23 egw <1473> de <1161> martura <3144> ton <3588> yeon <2316> epikaloumai <1941> (5731) epi <1909> thn <3588> emhn <1699> quchn <5590> oti <3754> feidomenov <5339> (5740) umwn <5216> ouketi <3765> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> korinyon <2882>

1:24 ouc <3756> oti <3754> kurieuomen <2961> (5719) umwn <5216> thv <3588> pistewv <4102> alla <235> sunergoi <4904> esmen <1510> (5748) thv <3588> carav <5479> umwn <5216> th <3588> gar <1063> pistei <4102> esthkate <2476> (5758)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org